پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، مخاطره پذیری، افزایش درآمد

دانلود پایان نامه ارشد

به این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه نیاز به موفقیت توجه شده است.
جدول شماره 4-67. میزان توجه به مؤلفه ریسک‌پذیری در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
ریسک‌پذیری
0
0
0.151
0
0.013
0
0.040
0
0.018
0.044
0
0
میانگین
0.050
0.004
0.019
0.015

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-67 ازنظر میزان توجه به مؤلفه ریسک‌پذیری نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و فعالیت‌ها هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در تصاویر در حد کم به این مؤلفه توجه شده است و در پایه چهارم در متن و تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در فعالیت‌ها در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه ششم در متن، در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها و تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه ریسک‌پذیری توجه شده است.
جدول شماره 4-68. میزان توجه به مؤلفه تعهد و مسئولیت‌پذیری در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
تعهد و مسئولیت‌پذیری
0.346
0.108
0.246
0.044
0.044
0.162
0.103
0
0.066
0.067
0.025
0.127
میانگین
0.234
0.083
0.056
0.073

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-68 ازنظر میزان توجه به مؤلفه تعهد و مسئولیت‌پذیری نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن در حد خوب و در فعالیت‌ها در حد کم و تصاویر در حد متوسط توجه شده است و در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر در حد کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن در حد کم و در فعالیت‌ها هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر در حد کم به این مؤلفه توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم در حد متوسط و در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه تعهد و مسئولیت‌پذیری توجه شده است.

جدول شماره 4-69. میزان توجه به مؤلفه کارآمد بودن در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
کارآمد بودن
0.090
0.008
0.230
0.030
0.013
0.190
0.046
0
0.143
0.067
0
0.133
میانگین
0.109
0.078
0.063
0.067

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-69 ازنظر میزان توجه به مؤلفه کارآمد بودن نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و تصاویر در حد متوسط توجه شده است و در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر در حد کم‌توجه شده است و در پایه‌های پنجم و ششم در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در تصاویر در حد کم‌توجه شده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم در حد کم و در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه کارآمد بودن توجه شده است.
جدول شماره 4-70. میزان توجه به مؤلفه مخاطره پذیری در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
مخاطره پذیری
0.013
0
0
0
0.006
0.010
0.092
0
0.077
0.017
0
0.060
میانگین
0.004
0.005
0.056
0.025

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-70 ازنظر میزان توجه به مؤلفه مخاطره پذیری نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها و تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه چهارم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه‌های پنجم و ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه مخاطره پذیری توجه شده است.
جدول شماره 4-71. میزان توجه به مؤلفه سیاست در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
سیاست
0
0
0.008
0.030
0
0.038
0.046
0
0
0.061
0
0
میانگین
0.003
0.022
0.015
0.020

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-17 ازنظر میزان توجه به مؤلفه سیاست نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و فعالیت‌ها هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در تصاویر در حد خیلی کم به این مؤلفه توجه شده است و در پایه چهارم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه‌های پنجم و ششم در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها و تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه سیاست توجه شده است.
جدول شماره 4-72. میزان توجه به مؤلفه تعرض و تهاجمی بودن در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
تعرض و تهاجمی بودن
0
0
0
0
0
0
0.092
0
0.036
0.011
0.006
0
میانگین
0
0
0.042
0.006

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-72 ازنظر میزان توجه به مؤلفه تعرض و تهاجمی بودن نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه‌های سوم و چهارم، در متن، فعالیت‌ها و تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه پنجم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه ششم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه‌های سوم و چهارم هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه‌های پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه تعرض و تهاجمی بودن توجه شده است.
جدول شماره 4-73. میزان توجه به مؤلفه دانش فنی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
دانش فنی
0.103
0.067
0.095
0.022
0.019
0.029
0.080
0.006
0.125
0.239
0.056
0.253
میانگین
0.088
0.023
0.070
0.182

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-73 ازنظر میزان توجه به مؤلفه دانش فنی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن در حد کم، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه چهارم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و تصاویر در حد کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن و تصاویر، در حد متوسط و فعالیت‌ها در حد خیلی کم به این مؤلفه توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه‌های سوم، چهارم و پنجم در حد خیلی کم و در پایه ششم در حد کم به مؤلفه دانش فنی توجه شده است.
جدول شماره 4-74. میزان توجه به مؤلفه مهارت طلب در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
مهارت طلبی
0.385
0.158
0.270
0.170
0.044
0.114
0.034
0.006
0.054
0.167
0.006
0.060
میانگین
0.271
0.110
0.031
0.078

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-74 ازنظر میزان توجه به مؤلفه مهارت طلب نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن در حد خوب، فعالیت‌ها در حد کم و تصاویر در حد متوسط توجه شده است و در پایه چهارم در متن و تصاویر، در حد کم و در فعالیت‌ها در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن، در حد کم و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم به این مؤلفه توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم در حد متوسط و پایه چهارم در حد کم و پایه‌های پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه مهارت طلبی توجه شده است.
جدول شماره 4-75. میزان توجه به مؤلفه تازگی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
تازگی
0
0
0
0.007
0
0
0
0
0
0
0
0
میانگین
0
0.002
0
0

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-75 ازنظر میزان توجه به مؤلفه تازگی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه‌های سوم، پنجم و ششم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه چهارم در متن، در حد خیلی کم، در فعالیت‌ها و تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه‌های سوم، پنجم و ششم هیچ‌گونه توجهی به مؤلفه تازگی نشده است و در پایه چهارم در حد خیلی کم به مؤلفه تازگی توجه شده است.

4-2-1-6 جداول مربوط به میانگین کل مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی، عاطفی، عقلانی، سازمان
جدول 4-76 میانگین توجه به زیر مؤلفه‌های اقتصادی در زمینه کارآفرینی
مؤلفه‌های اقتصادی
مؤلفه
میانگین کل
مؤلفه
میانگین کل

ثروت گرایی
0.072
تلاش و کوشش
0.125

سودگرایی
0.133
پیشرفت
گرایی
0.053

افزایش درآمد
0.137
رشد گرایی
0.035

توزیع ثروت
0.038
پیش‌قدم بودن
0.014

اهل کار و عمل
0.113
تحمل ابهام
0.002

فرصت‌جویی
0.039
نتیجه‌گیری
0.099

انرژی و پشتکار
0.068

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتاب‌های درس مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی با توجه به جدول شماره 4-76 ازنظر میزان توجه به مؤلفه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ازنظر داوران بیشترین میزان توجه به مؤلفه‌های افزایش درآمد با 0.137 و تلاش کوشش با 0.125 می‌باشد و کمترین میزان توجه مؤلفه‌های پیش‌قدم بودن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، کارآفرینی، تحلیل محتوا، تحلیل محتوای کتاب