پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، نظم جویی، مدیریت زمان

دانلود پایان نامه ارشد

ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
توانایی تصمیم‌گیری
0.026
0.067
0.056
0.096
0.107
0.038
0.012
0.006
0
0.100
0.204
0.067
میانگین
0.049
0.080
0.057
0123

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-57 ازنظر میزان توجه به مؤلفه توانایی تصمیم‌گیری نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و تصاویر و فعالیت‌ها در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه چهارم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها در حد کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه ششم در متن در حد کم و در فعالیت‌ها در حد متوسط و در تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه‌های سوم، چهارم و پنجم در حد خیلی کم و در پایه ششم در حد کم به مؤلفه توانایی تصمیم‌گیری توجه شده است.
جدول شماره 4-58. میزان توجه به مؤلفه مدیریت زمان در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
مدیریت زمان
0.051
0
0.008
0
0
0.010
0
0
0.030
0.033
0.037
0.020
میانگین
0.020
0.003
0.010
0.030

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-58 ازنظر میزان توجه به مؤلفه مدیریت زمان نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه‌های چهارم و پنجم در متن و فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه مدیریت زمان توجه شده است.
جدول شماره 4-59. میزان توجه به مؤلفه نظم جویی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
نظم جویی
0.385
0.092
0.286
0.074
0.025
0.114
0.012
0
0
0.011
0.031
0.007
میانگین
0.254
0.071
0.004
0.016

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-59 ازنظر میزان توجه به مؤلفه نظم جویی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن در حد خوب و در فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر در حد متوسط توجه شده است و در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر در حد کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها و تصاویر هیچ‌گونه توجهی نشده است و در پایه ششم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم در حد متوسط و در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه نظم جویی توجه شده است.

جدول شماره 4-60. میزان توجه به مؤلفه حل مسئله در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
حل مسئله
0.180
0.408
0.032
0.082
0.346
0.124
0.058
0.294
0
0.067
0.148
0.67
میانگین
0.206
0.184
0.117
0.094

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-60 ازنظر میزان توجه به مؤلفه حل مسئله نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن در حد کم و در فعالیت‌ها در حد خیلی خوب و در تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه چهارم در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها در حد خیلی خوب و در تصاویر در حد کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها در حد متوسط و در تصاویر هیچ توجهی صورت نگرفته است و در پایه ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها در حد کم‌توجه شده است. است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم در حد متوسط و پایه‌های چهارم و پنجم در حد کم و در پایه ششم در حد خیلی کم به مؤلفه حل مسئله توجه شده است.
جدول شماره 4-61. میزان توجه به مؤلفه واقع‌گرایی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
واقع‌گرایی
0.026
0.017
0.214
0.015
0.013
0
0.012
0
0
0.039
0.006
0
میانگین
0.086
0.009
0.004
0.015

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-61 ازنظر میزان توجه به مؤلفه واقع‌گرایی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر در حد متوسط توجه شده است. در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر هیچ توجهی صورت نگرفته است و در پایه پنجم در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها و تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است. در پایه ششم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر هیچ توجهی صورت نگرفته است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه واقع‌گرایی توجه شده است.
جدول شماره 4-62. میزان توجه به مؤلفه کنجکاوی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
کنجکاوی
0.064
0.258
0
0.118
0.220
0.314
0.086
0.217
0.054
0.050
0.117
0.040
میانگین
0.107
0.218
0.119
0.069

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-62 ازنظر میزان توجه به مؤلفه کنج کاوی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها در حد متوسط و در تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه چهارم در متن در حد کم در فعالیت‌ها در حد متوسط و در تصاویر در حد خوب به این مؤلفه توجه شده است. در پایه پنجم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها در حد متوسط توجه شده است و در پایه ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها در حد کم به این مؤلفه توجه شده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه‌های سوم و پنجم در حد کم و در پایه چهارم در حد متوسط و در پایه ششم در حد خیلی کم به مؤلفه کنجکاوی توجه شده است.
جدول شماره 4-63. میزان توجه به مؤلفه تفکر واگرا در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
تفکر واگرا
0.013
0.042
0.008
0.007
0.138
0.086
0.052
0.028
0.012
0.078
0.049
0.027
میانگین
0.021
0.077
0.030
0.051

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-63 ازنظر میزان توجه به مؤلفه تفکر واگرا نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، پنجم و ششم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه چهارم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها در حد کم‌توجه شده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه خیلی کم به مؤلفه تفکر واگرا توجه شده است.

جدول شماره 4-64. میزان توجه به مؤلفه انگیزش در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
انگیزش
0.013
0.025
0
0
0.019
0.010
0.017
0
0
0
0
0
میانگین
0.013
0.009
0.006
0

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-64 ازنظر میزان توجه به مؤلفه انگیزش نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه چهارم در متن، هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها و تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه ششم در متن، فعالیت‌ها و هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه‌های سوم، چهارم و پنجم در حد خیلی کم به مؤلفه انگیزش توجه شده است و در پایه ششم هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است.
جدول شماره 4-65. میزان توجه به عکس‌العمل مثبت نسبت به مشکلات و موانع در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
عکس‌العمل مثبت نسبت به مشکلات
0.026
0
0
0.022
0.025
0.010
0.046
0
0.012
0.006
0
0.033
میانگین
0.008
0.019
0.019
0.013

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-65 ازنظر میزان توجه به مؤلفه عکس‌العمل مثبت نسبت به مشکلات و موانع نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها و تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است در پایه چهارم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه‌های پنجم و ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه عکس‌العمل مثبت نسبت به مشکلات و موانع توجه شده است.
4-2-1-5. بررسی میزان مؤلفه‌های سازمانی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی پایه سوم، چهارم، پنجم و ششم از بعد کارآفرینی
جدول شماره 4-66. میزان توجه به مؤلفه نیاز به موفقیت در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
نیاز به موفقیت
0
0
0
0
0
0.010
0.017
0
0
0.017
0
0.007
میانگین
0
0.003
0.005
0.008

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-66 ازنظر میزان توجه به مؤلفه نیاز به موفقیت نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن، فعالیت‌ها و تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها و تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ توجهی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، کارآفرینی، تحلیل محتوا، تحلیل محتوای کتاب