پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، هوش هیجانی، جرات ورزی

دانلود پایان نامه ارشد

شماره 4-36 ازنظر میزان توجه به مؤلفه توفیق طلبی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن فعالیت‌ها و تصاویر هیچ‌گونه توجهی نشده است و در پایه چهارم در متن، هیچ‌گونه توجهی نشده است و در فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه‌های پنجم و ششم در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها و تصاویر هیچ‌گونه توجهی نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم هیچ توجهی به این مؤلفه نشده و در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه توفیق طلبی توجه شده است.
جدول شماره 4-37. میزان توجه به مؤلفه جرات ورزی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
جرات ورزی
0.013
0.017
0
0
0.013
0.019
0.109
0.011
0.054
0.056
0
0.053
میانگین
0.010
0.010
0.058
0.036

توجه به مؤلفه جرات ورزی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است در پایه چهارم در متن هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم به این مؤلفه توجه شده است و در پایه پنجم در متن در حد کم و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه جرات ورزی توجه شده است.
جدول شماره 4-38. میزان توجه به مؤلفه خودمختاری در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
خودمختاری
0
0
0
0
0
0.019
0.017
0
0
0.011
0
0
میانگین
0
0.006
0.006
0.004

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-38 ازنظر میزان توجه به مؤلفه خودمختاری نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن، فعالیت‌ها و تصاویر هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه‌های پنجم و ششم در متن در حد خیلی کم و فعالیت‌ها و تصاویر هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سو هیچ توجهی به این مؤلفه نشده و در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه خودمختاری توجه شده است.
جدول شماره 4-39. میزان توجه به مؤلفه تحمل شکست در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
تحمل شکست
0
0.008
0
0
0
0
0.034
0
0.054
0
0
0
میانگین
0.003
0
0.030
0

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4- 39 ازنظر میزان توجه به مؤلفه تحمل شکست نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) در پایه سوم، در متن و تصاویر هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در فعالیت‌ها در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه چهارم و ششم در متن تصاویر و فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه پنجم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه‌های چهارم و ششم هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و پایه‌های سوم و پنجم در حد خیلی کم به مؤلفه تحمل شکست توجه شده است.
4-2-1-4 بررسی میزان مؤلفه‌های عقلانی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی پایه سوم، چهارم، پنجم و ششم از بعد کارآفرینی
جدول شماره 4-40. میزان توجه به مؤلفه خلاقیت در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
خلاقیت
0.013
0
0.071
0
0.038
0
0.023
0
0
0.017
0.006
0
میانگین
0.028
0.012
0.077
0.076

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-40 ازنظر میزان توجه به مؤلفه خلاقیت نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه چهارم در متن و تصاویر هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است در فعالیت‌ها در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در کل پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه خلاقیت توجه شده است.

جدول شماره 4-41. میزان توجه به مؤلفه بصیرت در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
بصیرت
0.013
0.008
0.048
0
0.013
0
0.080
0.028
0.042
0.067
0
0.033
میانگین
0.023
0.004
0.050
0.033

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-41 ازنظر میزان توجه به مؤلفه بصیرت نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) در پایه‌های سوم و پنجم، در متن و تصاویر و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در پایه چهارم در متن و تصاویر هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است در فعالیت‌ها در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در کل پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه بصیرت توجه شده است.
جدول شماره 4-42. میزان توجه به مؤلفه توجه به جزئیات در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
توجه به جزئیات
0.641
0.658
0.397
0.393
0.365
0.610
0.236
0.150
0.137
0.128
0.284
0.073
میانگین
0.565
0.456
0.174
0.161

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-42 ازنظر میزان توجه به مؤلفه توجه به جزئیات نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) در پایه سوم در متن فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی خوب توجه شده است و در پایه چهارم در متن در حد متوسط و فعالیت‌ها در حد خوب و در تصاویر در حد خیلی خوب توجه شده است و در پایه پنجم در متن در حد متوسط و در فعالیت‌ها و تصاویر در حد کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن در حد کم و در فعالیت‌ها در حد متوسط و در تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه‌های سوم و چهارم در حد خیلی خوب و در پایه‌های پنجم و ششم در حد کم به مؤلفه توجه به جزئیات توجه شده است.
جدول شماره 4-43. میزان توجه به مؤلفه آینده‌نگری در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
آینده‌نگری
0.090
0.075
0.198
0.022
0.082
0.143
0.023
0
0
0.083
0.111
0.080
میانگین
0.121
0.082
0.008
0.091

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-43 ازنظر میزان توجه به مؤلفه آینده‌نگری نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) در پایه‌های سوم و چهارم، در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر در حد کم‌توجه شده است در پایه پنجم در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها و تصاویر هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها در حد کم‌توجه شده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم در حد خیلی کم و در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه آینده‌نگری توجه شده است.
جدول شماره 4-44. میزان توجه به مؤلفه استعداد در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
استعداد
0
0
0.032
0.022
0.013
0
0.006
0.011
0.006
0.028
0
0
میانگین
0.010
0.012
0.008
0.009

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-44 ازنظر میزان توجه به مؤلفه استعداد نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) در پایه‌های سوم در متن و فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه پنجم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها و تصاویر هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در کل پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه استعداد توجه شده است.

جدول شماره 4-45. میزان توجه به مؤلفه هوش هیجانی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
هوش هیجانی
0
0.075
0.016
0.052
0.075
0.038
0.023
0.006
0.012
0.006
0
0
میانگین
0.030
0.049
0.013
0.002

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-45 ازنظر میزان توجه به مؤلفه هوش هیجانی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم در متن هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه‌های چهارم و پنجم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن در حد خیلی کم و در تصاویر هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در کل پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه هوش هیجانی توجه شده است.
جدول شماره 4-46. میزان توجه به مؤلفه ابداع در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
ابداع
0.013
0
0.008
0
0.038
0
0.023
0.006
0.024
0.033
0
0.027
میانگین
0.007
0.012
0.017
0.020

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-46 ازنظر میزان توجه به مؤلفه ابداع نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، نظم جویی، مدیریت زمان