پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

حد خیلی کم به مؤلفه وقف توجه شده است.

جدول شماره 4-26. میزان توجه به مؤلفه خوش‌بینی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
خوش‌بینی
0.064
0.042
0.087
0.015
0.013
0
0.040
0
0
0.011
0
0.013
میانگین
0.064
0.009
0.013
0.008

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-26 ازنظر میزان توجه به مؤلفه خوش‌بینی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و در پایه چهارم در متن، در حد کم، در فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه پنجم در متن در حد خیلی کم و فعالیت‌ها و تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها توجهی به این مؤلفه نشده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه خوش‌بینی نشده است.
جدول شماره 4-27. میزان توجه به مؤلفه صداقت در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
صداقت
0.077
0.025
0.135
0
0.006
0.010
0.034
0
0
0.006
0
0
میانگین
0.079
0.005
0.011
0.002

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-27 ازنظر میزان توجه به مؤلفه صداقت نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و تصاویر در حد کم‌توجه شده است و در پایه چهارم در متن توجهی به مؤلفه صداقت نشده و در فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه‌های پنجم و ششم در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها و تصاویر هیچ‌گونه توجهی به مؤلفه صداقت نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه صداقت توجه شده است.

جدول شماره 4-28. میزان توجه به مؤلفه آرزومندی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
آرزومندی
0
0
0
0
0
0
0.029
0
0
0
0
0
میانگین
0
0
0.010
0

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-28 ازنظر میزان توجه به مؤلفه آرزومندی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه‌های سوم، چهارم و ششم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر هیچ توجهی به مؤلفه آرزومندی نشده است و در پایه پنجم در متن در حد خیلی کم‌توجه شده و در تصاویر و فعالیت‌ها نیز هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است. و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه‌های سوم، چهارم و ششم هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه پنجم در حد خیلی کم به مؤلفه آرزومندی توجه شده است.
جدول شماره 4-29. میزان توجه به مؤلفه مرکز کنترل درونی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
مرکز کنترل درونی
0
0
0
0
0.006
0
0.017
0
0.018
0.072
0.006
0.013
میانگین
0
0.002
0.012
0.030

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-29 ازنظر میزان توجه به مرکز کنترل درونی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن، فعالیت‌ها و تصاویر هیچ‌گونه توجهی نشده است و در پایه چهارم در متن و تصاویر هیچ‌گونه توجهی نشده است و در فعالیت‌ها در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی نشده است و در پایه ششم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم به این مؤلفه توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم هیچ توجهی به این مؤلفه نشده و در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه مرکز کنترل درونی توجه شده است.
جدول شماره 4-30. میزان توجه به مؤلفه پافشاری در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
پافشاری
0
0
0
0
0
0
0.052
0
0.006
0.017
0
0.007
میانگین
0
0
0.019
0.008

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی ازنظر میزان توجه به مؤلفه پافشاری نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه‌های سوم و چهارم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه پنجم و ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است در فعالیت‌های این دروس توجهی به مؤلفه پافشاری نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه‌های سوم و چهارم هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه‌های پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه پافشاری توجه شده است.
جدول شماره 4-31. میزان توجه به مؤلفه اعتمادبه‌نفس در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
اعتمادبه‌نفس
0
0.008
0.024
0
0
0.019
0.040
0.011
0.060
0.089
0.006
0.020
میانگین
0.011
0.006
0.037
0.038

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-31 ازنظر میزان توجه به مؤلفه اعتمادبه‌نفس نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن هیچ توجهی نشده و در فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها هیچ توجهی نشده و در تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه‌های پنجم و ششم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم به این مؤلفه توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در کل پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه اعتمادبه‌نفس توجه شده است.
جدول شماره 4-32. میزان توجه به مؤلفه عزم و اراده در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
عزم و اراده
0.064
0.042
0.103
0.030
0
0.029
0.098
0.017
0.125
0.089
0
0.047
میانگین
0.070
0.019
0.080
0.045

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4- 32 ازنظر میزان توجه به مؤلفه عزم و اراده نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و تصاویر در حد کم‌توجه شده است و در پایه چهارم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه پنجم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و تصاویر در حد کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ توجهی به مؤلفه عزم اراده نشده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه عزم و اراده توجه شده است.
جدول شماره 4-33. میزان توجه به مؤلفه خودمحوری در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
خودمحوری
0
0
0.032
0
0
0.010
0.040
0
0.018
0.044
0.018
0.007
میانگین
0.010
0.003
0.019
0.023

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی توجه به جدول شماره 4-33 ازنظر میزان توجه به مؤلفه خودمحوری نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه‌های سوم و چهارم، در متن و فعالیت‌ها هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه ششم در متن، فعالیت و تصاویر در حد خیلی کم به این مؤلفه توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه خودمحوری توجه شده است.
جدول شماره 4-34. میزان توجه به مؤلفه آرمان‌گرایی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
آرمان‌گرایی
0.013
0
0.040
0
0.019
0
0.161
0.033
0.077
0.022
0.080
0.093
میانگین
0.018
0.006
0.090
0.065

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-34 ازنظر میزان توجه به مؤلفه آرمان‌گرایی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه چهارم در متن و تصاویر هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در فعالیت‌ها در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن در حد کم و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم به این مؤلفه توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه آرمان‌گرایی توجه شده است.
جدول شماره 4-35. میزان توجه به مؤلفه همدلی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
همدلی
0.244
0.250
0.238
0.022
0.006
0.038
0.161
0.111
0.101
0.050
0.012
0.060
میانگین
0.243
0.023
0.123
0.040

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-35 ازنظر میزان توجه به مؤلفه همدلی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد متوسط می‌باشد و در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و در پایه پنجم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم به این مؤلفه توجه شده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم در حد متوسط و پایه پنجم در حد کم و در پایه‌های چهارم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه همدلی توجه شده است.
جدول شماره 4-36. میزان توجه به مؤلفه توفیق طلبی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
توفیق طلبی
0
0
0
0
0.006
0.010
0.058
0
0
0.022
0
0
میانگین
0
0.005
0.019
0.007

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، تحمل ابهام، پیشرفت گرایی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، هوش هیجانی، جرات ورزی