پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، کارآفرینی

دانلود پایان نامه ارشد

کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه چهارم، پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه قدرت‌طلبی توجه شده است.
جدول شماره 4-16. میزان توجه به مؤلفه همکاری در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
همکاری
0.295
0.283
0.405
0.089
0.063
0.162
0.092
0.050
0.071
0.083
0.315
0.060
میانگین
0.328
0.104
0.071
0.153

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-16 ازنظر میزان توجه به مؤلفه همکاری نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و فعالیت‌ها در حد متوسط و تصاویر در حد خیلی خوب و در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر در حد کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و فعالیت‌ها در حد خوب، به این مؤلفه توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم در حد خوب و در پایه چهارم و ششم در حد کم و در پایه پنجم در حد خیلی کم به مؤلفه همکاری توجه شده است

جدول شماره 4-17. میزان توجه به مؤلفه انعطاف‌پذیری در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
انعطاف‌پذیری
0.165
0.092
0.143
0.052
0.013
0.048
0.012
0
0
0.028
0.006
0
میانگین
0.134
0.037
0.004
0.011

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-17 ازنظر میزان توجه به مؤلفه سود انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و تصاویر در حد کم، فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و در پایه پنجم در متن در حد خیلی کم و به فعالیت‌ها و تصاویر هیچ‌گونه توجهی نشده و در پایه ششم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و به تصاویر هیچ‌گونه توجهی نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم در حد خیلی کم و در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه انعطاف‌پذیری توجه شده است.
جدول شماره 4-18. میزان توجه به مؤلفه سازگاری با دیگران در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
سازگاری با دیگران
0.372
0.233
0.238
0.052
0.038
0.152
0.052
0.022
0.042
0.022
0.012
0
میانگین
0.281
0.081
0.038
0.011

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-18 ازنظر میزان توجه به مؤلفه سازگاری با دیگران نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن در حد خوب، فعالیت‌ها و تصاویر در حد متوسط و در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر در حد کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و به تصاویر هیچ‌گونه توجهی نشده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم در حد خوب و در پایه‌های چهارم پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه سازگاری با دیگران توجه شده است.
جدول شماره 4-19. میزان توجه به مؤلفه رهبری و پویایی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
رهبری و پویایی
0.026
0.008
0.024
0.030
0.006
0.095
0.012
0.006
0.095
0
0
0
میانگین
0.019
0.044
0.074
0

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-19 ازنظر میزان توجه به مؤلفه رهبری و پویایی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه‌های سوم و چهارم و پنجم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و در پایه ششم در هیچ‌کدام از فعالیت‌ها و تصاویر و متن به این مؤلفه هیچ‌گونه توجهی نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم، چهارم و پنجم در حد خیلی کم به مؤلفه رهبری و پویایی توجه شده است و در پایه ششم هیچ توجهی به مؤلفه رهبری و پویایی نشده است.
جدول شماره 4-20. میزان توجه به مؤلفه توانایی نفوذ بر دیگران در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
توانایی نفوذ بر دیگران
0
0.100
0.064
0.059
0.025
0.076
0.086
0
0.024
0.033
0
0.007
میانگین
0.054
0.054
0.037
0.013

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول 4-20 ازنظر میزان توجه به مؤلفه توانایی نفوذ بر دیگران نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن هیچ‌گونه توجهی صورت نگرفته است و در تصاویر در حد خیلی کم و به فعالیت‌ها در حد کم‌توجه شده است؛ و در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم در پایه‌های پنجم و ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها در به این مؤلفه توجهی نشده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه توانایی نفوذ بر دیگران توجه شده است.
جدول شماره 4-21. میزان توجه به مؤلفه پاسخ به پیشنهادها و انتقادات در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
پاسخ به پیشنهادها و انتقادات
0
0
0.040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
میانگین
0.013
0
0
0

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-21 ازنظر میزان توجه به مؤلفه پاسخ به پیشنهادها و انتقادات نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) فقط در تصاویر پایه سوم در حد خیلی کم‌توجه شده و در بقیه پایه‌های سوم، چهارم، پنجم، ششم، در متن و تصاویر و فعالیت‌ها به این مؤلفه هیچ‌گونه توجهی نشده و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که فقط در پایه سوم در حد خیلی کم‌توجه شده و در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم به مؤلفه پیشنهادها و انتقادات هیچ‌گونه توجهی نشده است.
جدول شماره 4-22. میزان توجه به مؤلفه بلوغ و تعادل در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
بلوغ و تعادل
0.051
0.017
0.024
0
0.031
0.029
0.006
0.006
0.006
0.072
0
0
میانگین
0.030
0.020
0.006
0.024

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-22 ازنظر میزان توجه به مؤلفه بلوغ و تعادل نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم در پایه چهارم در متن، هیچ‌گونه توجهی نشده و، در فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و در پایه ششم در متن، در حد خیلی کم و فعالیت‌ها و هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه بلوغ و تعادل توجه شده است.
4-2-1-3 بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های عاطفی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی پایه سوم، چهارم، پنجم و ششم از بعد کارآفرینی
جدول شماره 4-23. میزان توجه به مؤلفه رؤیا در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
رؤیا
0.013
0.017
0.024
0
0
0.010
0.006
0
0
0
0
0
میانگین
0.018
0.003
0.010
0

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول 4-23 ازنظر میزان توجه به مؤلفه رؤیا نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و تصاویر در حد متوسط و در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها هیچ توجهی نشده است و در تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن در حد خیلی کم در فعالیت‌ها و تصاویر هیچ‌گونه توجهی نشده است و در پایه ششم در متن، تصاویر و فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی نشده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه ششم هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه‌های سوم، چهارم و پنجم در حد خیلی کم به مؤلفه رؤیا توجه شده است.

جدول شماره 4-24. میزان توجه به مؤلفه عشق در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
عشق
0.154
0.025
0.127
0
0.006
0.038
0.098
0
0.030
0.044
0
0.067
میانگین
0.101
0.015
0.042
0.037

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول 4-24 ازنظر میزان توجه به مؤلفه عشق نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن در حد کم، فعالیت‌ها در حد خیلی کم و تصاویر در حد کم و در پایه چهارم در متن هیچ توجهی نشده و در فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و در تصاویر توجه شده است و در پایه‌های پنجم و ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم در حد کم و در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه عشق هیچ توجهی نشده است.
جدول شماره 4-25. میزان توجه به مؤلفه وقف در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
وقف
0.077
0
0.143
0
0.006
0.010
0.144
0.067
0.078
0.028
0.006
0.027
میانگین
0.073
0.005
0.096
0.020

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-25 ازنظر میزان توجه به مؤلفه وقف نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن در حد خیلی کم و در فعالیت‌ها هیچ توجهی نشده و در تصاویر در حد کم‌توجه شده است و در پایه چهارم در متن، توجهی نشده و در فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن در حد کم و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم به این مؤلفه توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در همه پایه‌ها در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، تحمل ابهام، پیشرفت گرایی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، هوش هیجانی، جرات ورزی