پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، تحمل ابهام، پیشرفت گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

است و در پایه پنجم در متن در حد خیلی کم و فعالیت‌ها به فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی صورت نگرفته است و به تصاویر در حد کم توجه شده است و در پایه ششم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و تصاویر در حد کم به این مؤلفه توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه‌های سوم و چهارم در حد کم و در پایه‌های پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه اهل کار و عمل بودن توجه شده است.
جدول شماره 4-6. میزان توجه به مؤلفه فرصت‌جویی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
فرصت‌جویی
0.038
0.008
0.071
0.059
0.006
0.038
0.058
0
0.083
0.089
0
0.027
میانگین
0.039
0.034
0.047
0.038

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-6 ازنظر میزان توجه به مؤلفه فرصت‌جویی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و در پایه چهارم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و در پایه پنجم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و به فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی نشده است و در پایه ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و به فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی نشده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در کل پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه فرصت‌جویی توجه شده است.
جدول شماره 4-7. میزان توجه به مؤلفه انرژی و پشتکار در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
انرژی و پشتکار
0.064
0.008
0.095
0.015
0.019
0.105
0.063
0
0.226
0.072
0.006
0.147
میانگین
0.056
0.046
0.096
0.075

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4- 7 ازنظر میزان توجه به مؤلفه انرژی و پشت‌کار نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر در حد کم توجه شده است و در پایه پنجم در متن در حد خیلی کم و به فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی نشده است و تصاویر در متوسط توجه شده است و در پایه ششم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و تصاویر در حد کم به این مؤلفه توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در کل پایه‌ها در حد خیلی کم به مؤلفه انرژی و پشت‌کار توجه شده است.
جدول شماره 4-8. میزان توجه به مؤلفه تلاش و کوشش در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
تلاش و کوشش
0.154
0.025
0.206
0.141
0.019
0.324
0.126
0
0.238
0.111
0.012
0.147
میانگین
0.128
0.161
0.122
0.090

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-8 ازنظر میزان توجه به مؤلفه تلاش و کوشش نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن در حد کم، فعالیت‌ها در حد خیلی کم و تصاویر در حد متوسط و در پایه چهارم در متن، در حد کم، در فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر در حد خوب توجه شده است و در پایه پنجم در متن در حد خیلی کم و به فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی نشده است و تصاویر در حد متوسط توجه شده است و در پایه ششم در متن و تصاویر در حد کم و فعالیت‌ها در حد خیلی کم به این مؤلفه توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم، چهارم و پنجم در حد کم و در پایه ششم در حد خیلی کم به مؤلفه تلاش و کوشش توجه شده است.
جدول شماره 4-9. میزان توجه به مؤلفه پیشرفت گرایی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
پیشرفت
گرایی
0.026
0.025
0.079
0.037
0.019
0.114
0.075
0.011
0.054
0.122
0.006
0.073
میانگین
0.043
0.057
0.046
0.067

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-9 ازنظر میزان توجه به مؤلفه پیشرفت گرایی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر در حد کم توجه شده است و در پایه پنجم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم توجه شده است و در پایه ششم در متن در حد کم و تصاویر و فعالیت‌ها در حد خیلی کم به این مؤلفه توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در کل پایه‌ها به مؤلفه پیشرفت گرایی در حد خیلی کم توجه شده است.
جدول شماره 4-10. میزان توجه به مؤلفه رشد گرایی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
رشد گرایی
0.038
0.017
0.016
0.037
0.006
0.095
0.058
0
0.060
0.056
0
0.040
میانگین
0.024
0.046
0.039
0.032

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4- 10 ازنظر میزان توجه به مؤلفه رشد گرایی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و در پایه چهارم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و در پایه پنجم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی نشده است و در پایه ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و به فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در کل پایه‌ها به مؤلفه رشد گرایی در حد خیلی کم توجه شده است.
جدول شماره 4-11. میزان توجه به مؤلفه پیش‌قدم بودن در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
پیش‌قدم بودن
0.038
0
0.008
0.022
0
0.019
0.023
0
0.012
0.033
0
0.007
میانگین
0.015
0.014
0.016
0.013

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی به توجه به جدول شماره 4-11 ازنظر میزان توجه به مؤلفه پیش‌قدم بودن نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه‌های سوم و چهارم و پنجم، در متن و تصاویر در حد خیلی کم و به فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در کل پایه‌ها به مؤلفه پیش‌قدم بودن در حد خیلی کم توجه شده است.
جدول شماره 4-12. میزان توجه به مؤلفه تحمل ابهام در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
تحمل ابهام
0
0
0.008
0
0
0
0
0
0
0
0
0.013
میانگین
0.003
0
0
0.004

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-12 از نظر میزان توجه به مؤلفه تحمل ابهام نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) فقط در پایه‌های سوم و ششم به تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در بقیه موارد در همه پایه‌ها هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد پایه‌های چهارم و پنجم هیچ توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه‌های سوم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه تحمل ابهام توجه شده است.
جدول شماره 4-13. میزان توجه به مؤلفه نتیجه‌گیری در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
نتیجه‌گیری
0.282
0.125
0.167
0.178
0.126
0.057
0.023
0.050
0
0.067
0.111
0
میانگین
0.191
0.120
0.024
0.059

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-13 ازنظر میزان توجه به مؤلفه نتیجه‌گیری نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن در حد متوسط و فعالیت‌ها و تصاویر در حد کم و در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها در حد کم و در تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و به تصاویر هیچ‌گونه توجهی نشده است و در پایه ششم در متن، در حد خیلی کم و فعالیت‌ها در حد کم و به تصاویر هیچ‌گونه توجهی نشده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که پایه‌های سوم و چهارم در حد کم و در پایه‌های پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه نتیجه‌گیری توجه شده است.
4-2-1-2 بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های اجتماعی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی پایه سوم، چهارم، پنجم و ششم از بعد کارآفرینی
جدول شماره 4-14. میزان توجه به مؤلفه حساسیت نسبت به دیگران در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
حساسیت نسبت به دیگران
0.141
0.142
0.190
0.030
0.013
0.038
0.115
0.033
0.065
0.050
0.068
0.033
میانگین
0.158
0.027
0.071
0.050

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی به توجه به جدول شماره 4-14 ازنظر میزان توجه به مؤلفه حساسیت نسبت به دیگران نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد کم و در پایه چهارم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و در پایه پنجم در متن در حد خیلی کم و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و در پایه ششم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم به این مؤلفه توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم در حد کم و در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم در حد خیلی کم به مؤلفه حساسیت نسبت به دیگران توجه شده است.
جدول شماره 4-15. میزان توجه به مؤلفه قدرت‌طلبی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
قدرت‌طلبی
0
0
0
0.022
0
0.057
0.109
0.022
0.077
0.044
0.012
0.020
میانگین
0
0.026
0.070
0.026

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4- 15 ازنظر میزان توجه به مؤلفه قدرت‌طلبی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و فعالیت‌ها و تصاویر هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه چهارم در متن و تصاویر در حد خیلی کم، در فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه پنجم در متن در حد کم و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم‌توجه شده است و در پایه ششم در متن و فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم به این مؤلفه توجه شده است؛ و در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، کارآفرینی، کتاب درسی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، کارآفرینی