پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، افزایش درآمد، تحلیل داده، تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

متخصص مدیریت مالی و کسب‌وکار که از اعضای هیئت‌علمی کشور می‌باشند مورد تائید قرار گرفت.
3-7 سنجش پایایی ابزار
در این پژوهش برای سنجش پایایی از روش w کندال استفاده شده است و میزان پایایی هر مؤلفه در جداول زیر بیان گردیده است.
جدول شماره 3-4 میزان پایایی مؤلفه‌های اقتصادی
مؤلفه‌های اقتصادی
پایایی کل
زیر مؤلفه
پایایی
زیر مؤلفه
پایایی
زیر مؤلفه
پایایی

0.912
ثروت گرایی
0.833
اهل کار و عمل
0.937
پیشرفت گرایی
0.842

سودگرایی
0.791
فرصت جویی
0.812
رشد گرایی
0.823

افزایش درآمد
0.912
انرژی و پشتکار
0.946
پیش قدم بودن
0.844

توزیع ثروت
0.91
تلاش و کوشش
0.951
تحمل ابهام
0.81

نتیجه‌گیری
0.82

جدول شماره 3- 5 میزان پایایی مؤلفه‌های اجتماعی
مؤلفه‌های اجتماعی
پایایی کل
زیر مؤلفه
پایایی
زیر مؤلفه
پایایی

0.907
قدرت طلبی
0.88
توانایی نفوذ بر دیگران
0.872

همکاری
0.965
پاسخ به پیشنهادها
0.923

انعطاف‌پذیری
0.922
بلوغ و تعادل
0.81

سازگاری با دیگران
0.942
رهبری و پویایی
0.899

حساسیت نسبت به دیگران
0.833

جدول شماره 3- 6 میزان پایایی مؤلفه‌های عاطفی
مؤلفه‌های عاطفی
پایایی کل
زیر مؤلفه
پایایی
زیر مؤلفه
پایایی
زیر مؤلفه
پایایی

0.876
عشق
0.911
آرزومندی
0.922
عزم و اراده
0.976

وقف
0.943
مرکز کنترل درونی
0.871
خود محوری
0.815

خوش بینی
0.893
پافشاری
0.944
آرمان گرایی
0.822

صداقت
0.898
اعتماد به نفس
0.923
همدلی
0.842

جرئت ورزی
0.821
خود مختاری
0.815
تحمل شکست
0.878

توفیق طلبی
0.887
رؤیا
0.847

جدول شماره 3- 7 میزان پایایی مؤلفه‌های عقلانی
مؤلفه‌های عقلانی
پایایی کل
زیر مؤلفه
پایایی
زیر مؤلفه
پایایی
زیر مؤلفه
پایایی

0.923
بصیرت
0.87
دوراندیشی
0.938
ابتکار و نوآوری
0.911

توجه به جزئیات
0.862
دقت و کمال‌جویی
0.941
دانش
0.925

آینده‌نگری
0.924
کنترل سرنوشت
0.918
توانایی تصمیم‌گیری
0.945

استعداد
0.911
استقلال‌طلبی
0.921
مدیریت زمان
0.962

هوش هیجانی
0.818
هدف‌گرایی
0.871
نظم جویی
0.938

ابداع
0.899
عمل‌گرایی
0.888
حل مسئله
0.951

قدرت تخیل
0.914
قاطعیت
0.875
واقع‌گرایی
0.944

کنجکاوی
0.875
تفکر واگرا
0.785
انگیزش
0.941

خلاقیت
0.898
عکس‌العمل مثبت نسبت به مشکلات موانع
0.925

جدول شماره 3- 8 میزان پایایی مؤلفه‌های سازمانی
مؤلفه‌های سازمانی
پایایی کل
زیر مؤلفه
پایایی
زیر مؤلفه
پایایی

0.898
نیاز به موفقیت
0.941
تعرض و تهاجمی بودن
0.888

تعهد و مسئولیت‌پذیری
0.945
دانش فنی
0.891

کارآمد بودن
0.885
مهارت طلبی
0.875

مخاطره پذیری
0.875
تازگی
0.817

سیاست
0.875
ریسک‌پذیری
0.839

3-8 روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
داده‌های این پژوهش با استفاده از فن‌های آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار، جدول توزیع فراوانی دسته‌بندی می‌گردد و همچنین با استفاده از فرمول ارائه‌شده توسط ویلیام رومی میزان فعال بودن محتواها اندازه‌گیری شده است. در ضمن برای سنجش پایایی ابزار و میزان توافق داوران از ضریب توافقی (w کندال) استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه
در این فصل ابتدا در بخش (الف) نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌های مربوط به مؤلفه‌های کلی کارآفرینی شامل مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی، عاطفی، عقلانی و سازمانی و زیر مؤلفه‌های آن‌ها در (متن، فعالیت‌ها، تصاویر) در مجموعه کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی موردبررسی قرار می‌گیرد و نحوه تجزیه‌وتحلیل بدین‌صورت است که از یک‌دهم کمتر در حد خیلی کم از یک‌دهم تا دودهم در حد کم و از دودهم تا سه‌دهم در حد متوسط و از سه‌دهم تا چهاردهم در حد خوب و از چهاردهم به بالا در حد خیلی خوب قرارداد شده است؛ و در بخش (ب) نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوا بر اساس روش ویلیام رومی برای متن، تصاویر و فعالیت‌های کتب مطالعات اجتماعی در ارتباط با سطح درگیر نمودن ذهن فراگیران با محتوا (یادگیری فعال) موردبررسی قرار می‌گیرد.
4-2 توصیف و تحلیل داده‌ها
4-2-1 تجزیه‌وتحلیل داده‌های مربوط به مؤلفه‌های کارآفرینی شامل:
در این بخش نتیجه نظر داوران در خصوص میزان توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی گزارش می‌گردد و این مؤلفه‌ها شامل موارد زیر می‌باشد
مؤلفه‌های اقتصادی: ثروت گرایی – سودگرایی – افزایش درآمد – توزیع ثروت – اهل کار و عمل بودن – فرصت‌جویی – انرژی و پشت‌کار- تلاش و کوشش – پیشرفت گرایی – رشد گرایی – پیش‌قدم بودن – تحمل ابهام – نتیجه‌گیری.
مؤلفه‌های اجتماعی: حساسیت نسبت به دیگران- قدرت‌طلبی – همکاری – انعطاف‌پذیری – سازگاری با دیگران – رهبری و پویایی – توانایی نفوذ بر دیگران – پاسخ به پیشنهادها و انتقادات – بلوغ و تعادل.
مؤلفه‌های عاطفی: رویا-عشق – وقف – خوش‌بینی – صداقت – آرزومندی – مرکز کنترل درونی – پافشاری – اعتمادبه‌نفس –عزم و اراده –خودمحوری – آرمان‌گرایی – همدلی – توفیق طلبی – جرات ورزی – خودمختاری – تحمل شکست.
مؤلفه‌های عقلانی: خلاقیت -بصیرت – توجه به جزئیات – آینده‌نگری – استعداد – هوش هیجانی – ابداع – قدرت تخیل – -دوراندیشی – دقت و کمال‌جویی – کنترل سرنوشت – استقلال‌طلبی – هدف‌گرایی – عمل‌گرایی – قاطعیت – ابتکار و نوآوری – دانش – توانایی تصمیم‌گیری – مدیریت زمان – نظم جویی – حل مسئله – واقع‌گرایی – کنجکاوی – تفکر واگرا – انگیزش – عکس‌العمل مثبت نسبت به مشکلات و موانع.
مؤلفه‌های سازمانی: ریسک‌پذیری- نیاز به موفقیت – تعهد و مسئولیت‌پذیری – کارآمد بودن – مخاطره پذیری- سیاست – تعرض و تهاجمی بودن – دانش فنی – مهارت طلب – تازگی.
4-2-1-1 بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های اقتصادی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی پایه سوم، چهارم، پنجم و ششم از بعد کارآفرینی
جدول شماره 4-1 میزان توجه به مؤلفه ثروت گرایی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
ثروت گرایی
0.026
0.017
0.056
0.052
0
0.105
0.086
0.006
0.155
0.122
0.006
0.233
میانگین
0.033
0.052
0.082
0.120

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-1 ازنظر میزان توجه به مؤلفه ثروت گرایی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت‌ها و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و در پایه چهارم در متن، در حد خیلی کم، در فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی نشده است و در تصاویر در حد کم‌توجه شده است و در پایه پنجم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و تصاویر در حد کم توجه شده است و در پایه ششم در متن، در حد کم، فعالیت‌ها در حد خیلی کم و به تصاویر در حد متوسط به این مؤلفه توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه‌های نشان می‌دهد که در پایه سوم، چهارم و پنجم در حد خیلی کم و در پایه ششم در حد کم به مؤلفه ثروت گرایی توجه شده است.
جدول شماره 4-2. میزان توجه به مؤلفه سودگرایی در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
سودگرایی
0.103
0.067
0.214
0.193
0.013
0.133
0.086
0.022
0.149
0.233
0.062
0.320
میانگین
0.128
0.113
0.086
0.205

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-2 ازنظر میزان توجه به مؤلفه سودگرایی نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن در حد کم، فعالیت‌ها در حد خیلی کم و تصاویر در حد متوسط و در پایه چهارم در متن، در حد کم، در فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر در حد متوسط توجه شده است و در پایه پنجم در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و تصاویر در حد کم توجه شده است و در پایه ششم در متن، در حد متوسط و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و تصاویر در حد خوب به این مؤلفه توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه‌های سوم و چهارم در حد کم و در پایه پنجم در حد خیلی کم و پایه ششم در حد متوسط به مؤلفه سودگرایی توجه شده است.
جدول شماره 4-3. میزان توجه به مؤلفه افزایش درآمد در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
افزایش درآمد
0.077
0.042
0.143
0.111
0.025
0.220
0.092
0
0.298
0.278
0.037
0.327
میانگین
0.087
0.118
0.130
0.214

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-3 ازنظر میزان توجه به مؤلفه افزایش درآمد نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و تصاویر در حد کم و در پایه چهارم در متن، در حد کم، در فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر در حد متوسط توجه شده است و در پایه پنجم در متن و تصاویر در حد متوسط و به فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی نشده است و در پایه ششم، متن، در حد متوسط و فعالیت‌ها در حد خیلی کم و تصاویر در حد خوب به این مؤلفه توجه شده است؛ و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم میزان توجه در حد خیلی کم و در پایه‌های چهارم و پنجم در حد کم و در پایه ششم در حد متوسط به مؤلفه افزایش درآمد توجه شده است.

جدول شماره 4-4. میزان توجه به مؤلفه توزیع ثروت در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
توزیع ثروت
0
0
0
0.044
0.013
0.095
0.086
0.006
0.060
0.056
0
0.093
میانگین
0
0.051
0.050
0.050

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4-4 ازنظر میزان توجه به مؤلفه توزیع ثروت نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن، فعالیت‌ها و تصاویر هیچ‌گونه توجهی صورت نگرفته است و در پایه چهارم و پنجم در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در حد خیلی کم و در پایه ششم در متن و تصاویر در حد خیلی کم و به فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجهی نشده است و در کل میانگین (متن، فعالیت، تصویر) در هر پایه نشان می‌دهد که در پایه سوم هیچ‌گونه توجهی به این مؤلفه نشده است و در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم به مؤلفه توزیع ثروت در حد خیلی کم توجه شده است.
جدول شماره 4-5. میزان توجه به مؤلفه اهل کار و عمل بودن در مجموعه کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مؤلفه
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
اهل کار و عمل
0.180
0.008
0.278
0.133
0.006
0.267
0.063
0
0.155
0.089
0.006
0.167
میانگین
0.155
0.135
0.073
0.087

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتب درس مطالعات اجتماعی با توجه به جدول شماره 4- 5 ازنظر میزان توجه به مؤلفه اهل کار و عمل بودن نشان می‌دهد که ازنظر داوران میزان توجه به این مؤلفه در (متن، فعالیت و تصاویر) به ترتیب در پایه سوم، در متن در حد کم، فعالیت‌ها در حد خیلی کم و تصاویر در حد متوسط و در پایه چهارم در متن، در حد کم، در فعالیت‌ها در حد خیلی کم و در تصاویر در حد متوسط توجه شده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، کارآفرینی، کتاب درسی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، کارآفرینی