پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت شهری، عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی، استان لرستان

دانلود پایان نامه ارشد

کردن احکام شریعت اسلامی، که اصل مقرر در قانون اساسی است و به معنای آن است که باید همه مواد برنامه در بخشهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره با ظواهر احکام فقهی هیچگونه تعارض و تنافی نداشته، بلکه در همه موارد مذکور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتیب زیر است:
1- رعایت عدالت اجتماعی در:
الف: تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی
ب: دریافت مالیات بر حسب برخورداری از درآمد
2- تصحیح و اصلاح نظام اداری و قضایی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت رسیدن به هدفهایش به درستی اجرا کند.
3- توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور و رعایت جهات زیر در امور واگذاری مؤسسات اقتصادی به مردم:
الف: به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم نیانجامد.
ب: به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.
4-تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده سیاستهایی که اعلام می گردد.
5-رعایت اصول اعلام شده جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و توجه اکید به عناوین عزت ، حکمت و مصلحت در این روابط.

2-12-3 سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه (1383-1379)
فصل 1) اقتصادی
1- تمرکز دادن همهی فعالیتهای مربوط به رشد و توسعه اقتصادی به سمت و سوی عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد.
2- استفاده مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایی به ویژه در امر بازرگانی
فصل2) فرهنگی
4- اعتلاء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی، همچنین تحکیم فکری و علمی ارزش های انقلاب اسلامی و مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه.
5- رعایت آراستگی سیمای جامعه، کشور و محیط سازندگی به ارزشهای اسلامی و انقلابی.
فصل3) اجتماعی، سیاسی،دفاعی و امنیتی
6- گسترش و عمق بخشیدن روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهرهمند ساختن دولت از همدلی و تواناییهای عظیم مردم.
7- توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.
مشارکت اجتماعی
سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش مشارکت اجتماعی(1379.12.15).
1- مشارکت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران رکنی اساسی برای ادارهی امور کشور میباشد و مبتنی بر بینش اسلامی و ویژگیهای خاص جامعه ایرانی با هدف تداوم انقلاب اسلامی و توسعه همه جانبه، تعالی و شکوفایی استعدادهای انسانی و تقویت پویایی و نشاط اجتماعی، ارتقاء اعتماد عمومی و مقبولیت نظام سیاسی و استقرار نظم و آرامش، امنیت و انسجام اجتماعی میباشد.
2- توسعه الگوهای علمی مشارکت اجتماعی و نهادینه کردن آن در همه عرصهها و تقویت حوزهی عمومی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی از طریق گسترش شوراها، نهادها و تشکل های سیاسی و اجتماعی و استفاده از مؤسسات و روشهای مردمی در ساماندهی امور اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی بر مبنای موازین اسلامی و قانون اساسی.
3- تبیین و اشاعه فرهنگ مشارکت و افزایش آگاهیهای لازم با بهره گیری از رسانه های جمعی و مراکز آموزشی ،فرهنگی و هنری.
4-حمایت از مشارکت در امور فراملی و هدایت آن در جهت تقویت امت اسلامی و نقشآفرینی آن در نظام بین المللی.

2-12-4 سیاستهای کلی برنامهی چهارم (1388-1384)توسعهی جمهوری اسلامی ایران
امور فرهنگی ، علمی و فناوری
1- برنامهریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی .
2-تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیهی کار و ابتکار ، کارآفرینی ، درست کاری و قناعت و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید .
3-مقابله با تهاجم فرهنگی .
• گسترش فعالیت رسانههای ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان . 4-اصلاح نظام آموزشی کشور شامل : آموزش و پرورش ، آموزش فنی و حرفه ای ، آموزش عالی و کارآمد کردن برای تأمین منابع انسانی موردنیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز .
5-تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم سالاری دینی و نهادینه کردن آزادی های مشروع از طریق آموزش، آگاهی بخشی و قانون مندکردن آن .
2-12-4-1 امور اجتماعی ، سیاسی ، دفاعی و امنیتی :
6- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی از قبیل آموزش ، سلامت ، تأمین غذا ، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد .
7- تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارتی .
8- اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهاد های نظارتی و بازرسی .
2-12-4-2 امور مربوط به مناسبت سیاسی و روابط خارجی
9-تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی .
10-تقویت و تحصیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازه های فرهنگی و بین المللی .
2-12-4-3 امور اقتصادی
11- تلاش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی ، سرمایه ی انسانی و فناوری نوین .
12- حمایت از تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیاز مند .
13- توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه ی مردم در فعالیت های اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم :
– امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد .
– در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد .
– به مدیریت سالم و اداره ی درست کار توجه شود .

2-12-5 سیاست های کلی برنامه پنجم(1394-1390)توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
2-12-5-1 امور فرهنگی
1- تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه ی پیوست فرهنگی برای طرح های مهم.
2- استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام.
3- ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن.

2-12-5-2 امور علمی و فناوری
4- تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موارد زیر:
4-1- افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم

2-12-6پیشنهادات برای تدوین سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
2-12-6-1 امور فرهنگی
1- پیادهسازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در عرصههای مختلف با برنامهریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی و اعتلای سبک زندگی اسلامی- ایرانی و سایر حوزههای مهندسی، فرهنگی و تقسیم کار بین دستگاههای مختلف کشور از طریق ستاد اجرای نقشه مهندسی فرهنگی.
2- تقویت قانونگرایی با رعایت حقوق شهروندی، مسئولیتپذیری،انضباط اجتماعی،وجدان کاری، کار جمعی.
3- ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور، انگیزه و عزم ملی برای تحقق اهداف آن (عیناً از سیاست های برنامه پنجم).
2-12-6-2 امور علمی و فناوری
4- ارتقای بهرهوری مدیریت منابع و مصارف آموزش و پرورش با تحول در ساختارها، روشها، فرایندها و تأکید بر نقش و جایگاه مدرسه.(سیاستهای پیشنهادی دولت یازدهم برای برنامه ششم).
2-12-6-3 امور اجتماعی
6- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، باز آفرینی و روزآمد سازی معماری ایرانی- اسلامی و رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساختوسازها و نقشآفرینی شوراهای اسلامی شهر و روستا ،شهرداری ها و نظام مهندسی ساختمان، مردم و دستگاههای ذیربط دولتی در این راستا.
2-12-6-4 امور اقتصادی
7- تنظیم همه فعالیتهای مربوط به رشدو توسعه اقتصادی براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در نظر گرفتن شرایط تحریمی و رعایت عدالت اجتماعی و با تأکید بر :
7-1 تحقق رشد پایدار،مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان متوسط 5% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی در طول سالیان برنامه همزمان با اعمال سیاستهای باز توزیع ثروث در راستای اقتصاد مقاومتی:
7-1-1 ارتقای بهرهوری کل و بهره وری عوامل تولید (انرژی،سرمایه،نیروی کار و … .
7-2-1 جلوگیری از اقدامات و فعالیتها و زمینههای فساد زا.
2-12-6-5 امور سیاسی،دفاعی و امنیتی
8- تثبیت استمرار حضور و مشارکت مردم و تشکل های مردمی در عرصههای: دفاعی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی(ادغام سیاست های برنامه پنجم توسعه و پیشنهادات دولت یازدهم برای سیاست برنامه ششم).
9- توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی ،امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع و وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.(ترمیم شده سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه).(مرکز مطالعات و پژوهش های بنیادی انقلاب اسلامی،1393).
نتیجه گیری
شیوهی تدوین نظام مشارکتی در مدیریت شهری بستگی به نظام های سیاسی و حکومتی ادارهی امور شهر دارد. اگر در جامعهای؛ شهروندی را به عنوان یک واقعیت و پدیده اجتماعی بدانیم، آنگاه موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعهی گسترده برای مشارکت جدی و فعالانه در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دلالت دارد.این موقعیت و اعتماد به نظرات مردم در اداره امور شهر نه تنها باعث مدیریت مطلوب و اداره مردمی میشود بلکه به شهروندان نیز استقلال فردی را ارزانی میدارد. اما شهرسازی و مدیریت برنامهریزی شهری که داعیه مشارکتی بودن دارد به صورت عملی کار نکرده است و هنوز با اولین مراحل مشارکت به معنای واقعی فاصلهی زیادی دارد. تحولاتی که طی چند دهه اخیر با سرعت گرفتن فزاینده شهرنشینی و پدیدآمدن کلانشهرها در سطح جهان روی داده، لزوم بازنگری در مدیریت شهری و وظایف آن را مطرح کرده است. در این میان یکی از مهمترین نقشها بر عهدهی مدیریت شهری است و باید با توجه به وظایف محوله آن مشکلات را رفع کند. سیستم مدیریت شهری در ایران دست کمی از کشورهای در حال توسعه ندارد .
امید است با نهادینه شدن سازمان شهرداریهای کشور، هماهنگی بین شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداری و ارتقای دانش تخصصی مدیریت شهری کشور توسعه هر چه بیشتر یابد.

فصلسوم
روششناسیتحقیق

3-1 مقدمه
در این فصل به دقت و روشنی روش تحقیق، معرفی محدوده مورد مطالعه و مراحل اجرایی پژوهش مطرح میشود و براساس موضوع تحقیق؛ روش تحقیق ارائه میشود. با توجه به اینکه در انجام هر پژوهش تاریخی هشت نوع روش تحقیق مورد بحث قرار میگیرد، باید یکی از آنها را انتخاب نمود که پژوهش حاضر از نوع روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است که به تحلیل آن پرداخته میشود.
در یک نگاه ساده، اصول آرمانی مدیریت شهری عبارتند از:
• تشویق و مشارکت مردم در اداره امور شهر.
• آگاهی از نیازها و خواستههای شهروندان.
• تلاش در جهت تمرکز زداییوکوشش حکومت به سوی واگذاری امور به مردم وشهروندان.
• این اصول نشان میدهندکه در مدیریت شهری نوین و در جهانی که به طور فزاینده به سمت شهری شدن گام بر میدارد، مشارکت مردمی و همزمان رفع نیازها و مشکلاتی که شهروندان با آن ها روبرو هستند جایگاهی رفیع دارد. (علوی تبار1379:89 ).

3-2 محدوده مورد مطالعه
3-2-1 ویژگیهای طبیعی و موقعیت استان
استان لرستان با وسعت 28559 کیلومتر مربع، 7/1 درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. مختصات جغرافیایی استان بین 46 درجه و 51 دقيقه تا 50 درجه و 3 دقيقه طول شرقی از نصف‌النهار گرينويچ و 32 درجه و 37 دقيقه تا 34 درجه و 22 دقيقه عرض شمالی از خط استوا قرار گرفته است. استان لرستان در غرب ایران واقع شده است، این استان از شمال به استان مرکزی (شهرستان های خمین و اراک) و همدان؛ ( شهرستان های ملایر و نهاوند) از جنوب به استانهای خوزستان و چهار محال بختیاری ،از شرق به استان اصفهان (شهرستان های فریدن گلپایگان) و از غرب به استانهای کرمانشاه و ایلام محدود است.یکی از شهرستانهای استان لرستان شهرستان کوهدشت میباشد که در این پژوهش مورد نظر ما میباشد.
3-2-2 جغرافیای کوهدشت
شهرستان كوهدشت یکی از شهرستان های استان لرستان است این شهرستان با وسعت 3904 کیلومتر مربع از شمال به استان كرمانشاه، از شمال باختري، جنوب و جنوب باختري به استان ايلام و از خاور به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت شهری، خدمات شهری، شهرداری تهران، مدیران شهری Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع استان لرستان، توسعه یافتگی، نرخ بیکاری، وضعیت اقتصادی