پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت شهری، استان لرستان، جامعه آماری، مدیران شهری

دانلود پایان نامه ارشد

ث نظری تحقیق فراهم میشود.(حافظنیا،1389،71)

1-9-1 ابزارگردآوري داده‌ها
در این پژوهش از کلیهی منابع، شامل گزارشهای مؤسسات و مراکزتحقیقاتی و دانشگاهی، سازمانها، نهادهای دولتی و غیردولتی، به روشهای میدانی گردآوری شده است. منابع مورد استفاده در این تحقیق بخشی از آن بصورت کتابخانهای که از کتب داخلی و خارجی، پایان نامهها، نشریات، مقالات و مجلات مربوط به موضوع تحقیق استفاده شده است و نیز اطلاعات آمار و ارقام جمع آوری شده از سازمانهای مختلف نظیر شهرداری، فرمانداری و… صورت گرفت و بخشی دیگر به صورت مطالعات عینی و میدانی بوده است.
1-9-2 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
نقشه 1-2 موقعیت استان لرستان و شهرستان کوهدشت در کشور

مآخذ: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان لرستان
1-9-3 موقعیت جغرافیایی شهرستان کوهدشت
شهرستان کوهدشت بین 47 درجه و 36 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 33 درجه و 32 دقیقه عرض شمالی از خط استوا در غرب استان لرستان قرار دارد. این منطقه از غرب و جنوب غربی به شهرستان اسلام آباد ، از شرق و جنوب شرقی به ترتیب به شهرستانهای خرم آباد و پلدختر و از شمال مرز مشترک با دلفان دارد.
طبق سرشماری سال 1390 جمعیت شهرستان کوهدشت 218921 نفر میباشد. براساس فرمول کوکران که میتوان حجم جامعه را نیز در آن دخالت داد و به یک نمونه منطقیتر دست یافت جامعه آماری مورد مطالعه ما در این پژوهش که شهرستان کوهدشت میباشد چون به نوعی همه مردم شهرستان با این معضل دسته و پنجه نرم میکنند و برای مشخص کردن حجم یک جامعه دویست هزار نفری با پراکندگی 70 درصد و با سطح اطمینان 95 درصد و احتمال خطای 5 درصد از فرمول کوکران استفاده شده است.

N: 200000
Z: 1.96
d: %5
p: 0.7
q: 0.3
که حجم نمونه جامعه مورد نظر ما با توجه به جامعه آماری 383 می باشد.
از میان خدمات شهری که شامل ( مبلمان شهری، سد معبر، رفع سد معبر، ساخت وساز غیر مجاز، تخریب، رنگ آمیزی،آبگرفتگی، زباله، زباله های بیمارستانی، لجن، تخریب، آذین بندی، سطل زباله و زیباسازی شهری، روکش و آسفالت کردن خیابان ها و…) سد معبر و رفع سد معبر در بافت مرکزی از میدان فرمانداری حدفاصل خیابان امام تا میدان امام و میدان شهدا، خیابان رهبری، چهارراه بسیج و خیابان های فرعی منشعب از خیابان اصلی که بار ترافیک و حجم گستردهی حضور وسایل نقلیه موتوری و عابران پیاده را درخود جای داده است درنظر میگیریم. اگر در خیابان اصلی شهرستان کوهدشت قدمی بزنیم متوجه پیادهروهایی میشویم که از کیسه های خواربار و لوازم آشپزخانه و انواع مواد غذایی و… پرشدهاند به طوری که راهی برای عبور آسان عابران باقی نمانده است.تصاویر زیر هم حاکی از انواع سدمعبر در خیایانهای اصلی شهرستان میباشند:

1-10 محدودیتهای پژوهش
در تهیهی هر تحقیق و پژوهشی مشکلات و مسائل فراوانی وجود دارد، که این مشکلات در شهرستانی چون کوهدشت چشمگیر میباشد؛ از مهمترین مشکلات این تحقیق میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• از دادن اطلاعات به بهانهی محرمانه بودن خودداری میکردند.
• فقر شدید اطلاعات آماری و پژوهشی خصوصاً پژوهشهای علمی و دانشگاهی در مورد مدیریت شهری کوهدشت.
• عدم وجود نقشههای جدید و ممانعت از تحویل آنها و وجود قوانین دست و پاگیر اداری را میتوان نام برد.
امید است با معرفی مشکلات فوق همکاری میان مراکز دانشگاهی و سازمانها و ادارات مختلف انجام گیرد تا دانشجویان بدون موانع موجود بتوانند فعالیتهای چشمگیرتر وتحقیقات کاملتر و دقیقتری ارائه دهند.

فصل دوم
مبانی نظری

2-1مقدمه
مدیریت شهری، موضوعی نسبتاً جدید است که با افزایش شهرنشینی و موج برنامههای تمرکز زدایی در دهههای 1980 و 1990 اهمیت یافت. اکنون که مدیر شهری مسئولیت هایی را پذیرفته، تمرکززدایی امور به منظور ادارهی شهر بر عهدهی وی گذاشته شده است. مدیر شهری با چار چوبهای نظری مفید متعددی آشنا شده است.
“دیوید سون” و” نینتید ” ماهیت مدیریت شهری را به عنوان برعهده گرفتن نقشی فعال در توسعه، مدیریت و هماهنگ کردن منابع برای دستیابی به اهداف توسعه شهری یک شهر، تعریف میکنند. این تعریف اگرچه رضایت بخش است اما کوتاه و کلی میباشد.
تعریف «تریبیلون» که مدیریت شهری را «عملی کردن یک طرح» می داند، تعریفی بسیار ساده است. تریبیلون به حق بر نقش مهم حمایتکنندگان در تحریک مدیریت شهری برای توسعه کشورها تأکید میکند.در نهایت، وظیفهی مدیران شهری را میتوان به عنوان «برعهده داشتن مسئولیت زیرساختهای ضروری» تعریف نمود، هر چند که این تعریف نیز بسیار محدود است.
«استرن» (1993) مدیریت شهری را «مفهوم فرار میداند که از تعریف فرار میکند». مهمتر آنکه استرن تأکید میکند که مدیریت شهری مفهومی تلفیقی است که نیاز به درک گذر از « طرحریزی فیزیکی » به مدیریت شهری را دارد.
جامعترین تعریف مدیریت شهری را “ون کلینک” و “برامزا” ارائه داده اند. آنها « مدیریت شهری مدرن» را بدین صورت تعریف میکنند: فرآیند توسعه، اجرا، هماهنگ و ارزیابی کردن استراتژیهای منسجم با کمک عاملین شهری و در نظر گرفتن اهداف بخش خصوصی و منابع شهروندان در چارچوب سیاستی که در سطح بالای دولت، به منظور دستیابی به امکان توسعه اقتصادی پایدار تبیین شده است.

2-2 مفاهیم نظری
2-2-1 تعریف مدیریت و مدیریت شهری
مدیریت: کارکردن با افراد و گروهها برای رسیدن به مقاصد سازمان.
مدیریت شهری: عبارت است از ادارهی امور شهر به منظور ارتقاء مدیریت پایدار و همچنین یک سازمان گستردهی متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی مؤثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی با هدف کنترل و هدایت توسعهی همه جانبه و پایدار شهر مورد نظر میباشد.(رضویان،12:1375).
2-2-2 مفهوم مدیریت شهری
پیدایش مفهوم مدیریت شهری، به عنوان مفهومی مستقل، به اوایل دهه 1990 میلادی در کشورهای توسعهیافته برمیگردد. گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعهی روز افزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه ای دشوار تبدیل نموده است. علاوه بر موضوعاتی همچون محیط زیست، ایمنی، حمل و نقل و برنامه ریزی شهری یکی از عوامل مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین کننده بر عوامل سازندهی شهری دارد، مدیریت شهری است.
اگر شهر همچون سازمانی در نظر گرفته شود لازم است که در رأس آن عنصری برای برنامهریزی آینده و ادارهی امور کنونی قرار گیرد .این عنصر را میتوان مدیریت شهر نامید. مسائل بسیاری در شهرها وجود دارد که برای حل آنها و پاسخ به درخواستهای موجود در عرصههای زندگی شهری وجود مدیریت شهری ضروری است. بدین سان مدیریت شهری عبارت است از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر است. و شامل کارکردهای برنامه ریزی، اجراء، نظارت، هدایت و کنترل است که برای اعمال قدرت باید برآمده از ارادهی شهروندان و قراردادهای اجتماعی باشد.(صرافی و عبدالهی،1387:121).
اصطلاح مدیریت شهری تنوع مفهومی گسترده ای دارد، اما در جمع بندی کلی؛ نظام مدیریت شهری عبارت است از سازمانی گسترده، متشکل از تمام عناصر و اجزای رسمی و غیررسمی ذیربط و مؤثر در حیطههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره، هدایت، کنترل و توسعهی همهجانبه و پایدار شهر؛ در مفهوم مدیریت شهری انواع سیستم های باز و پیچیده انسانی و اجتماعی وجود دارد که با عناصر و روابط بسیار متنوع و متعدد مواجه میباشد.
هدف کلان مدیریت شهری، ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه و همراه با عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی است. (همان،1379:68).
2-3 ارکان مدیریت شهری در ایران
شهرداری و شورای اسلامی شهر دو رکن اصلی مدیریت شهری در ایران میباشند. بجز این دو که وظیفه اصلی و قانونی آنها سیاستگذاری و برنامهریزی در امور شهر میباشد؛ نهادهای دیگری وجود دارند که در سطح ملی، منطقهای و محلی عمل نموده و وظایف و عملکرد آنها در ارتباط با شهر و مدیریت شهری میباشد و لزوماً به هنگام تصمیمگیری و برنامهریزی برای شهر و حتی اجرای طرحها و برنامهها باید به برنامهها ،طرحها و حوزه عملکرد این نهادها توجه داشت.این نهادها به ترتیب میزان اثرگذاری و سطوح عملکردی عبارتند از:
1- وزارت کشور، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور وابسته به وزارت کشور، وزارت مسکن وشهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که در حال حاضر تحت عنوان «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ی انسانی» انجام فعالیت مینماید. وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان گردشگری، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن و… میباشند. ادارات و شعب این وزارتخانهها سازمانها و نهادها در سطح شهر وظایف خاص خود را در نظام مدیریت شهری بر عهده داشته و عمل مینمایند.
ضمناً نباید فراموش شود که با توجه به کارکرد، عملکرد و جایگاه هر شهر در نظام سلسله مراتبی شهرهای ایران و نیز اهمیت و درجه بندی آن تعدد، تنوع و میزان نفوذ و اثرگذاری هریک از این نهادها و سازمانها در نظام مدیریت شهری از یک شهر به شهر دیگر متنوع و متفاوت خواهد بود.

2-4 وظایف مدیریت شهری “شهرداریها و شورای شهر” در ایران
در زمان حاضر وظایف مدیریت شهری در ایران را میتوان به طور کلی در چهار حوزه ذیل دسته بندی کرد:
2-4-1 وظایف سیاستگذاری: شامل: تصمیمگیری و سیاستگذاری امور شهری، هماهنگی و راهبری امور شهری، حقوق و ضوابط شهری، کنترل و نظارت امور شهری.
2-4-2 وظایف برنامهریزی: شامل: مطالعات شهری، برنامه ریزی شهری، امور اقتصادی و مالی.
2-4-3 امور اجرایی: شامل: عمران شهری، زیرساخت ها و تجهیزات شهری، خدمات شهری، خدمات ایمنی شهری، خدمات ترافیکی و حمل ونقل عمومی شهر، فضای سبز شهری، زیبا سازی شهری، خدمات فرهنگی و اجتماعی.
2-4-4 امور اداری: شامل: پاسخگویی به در خواستهای شهروندان، صدور پروانههای گوناگون ساختمانی و صنفی، امور حقوقی و رفاهی پرسنل. (پرهیزکار و فیروز بخت،1390:8).
طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهدهی شوراهای اسلامی شهر گذاشته شده است ؛ همه برنامهها و تصمیمات شهرداری باید با هماهنگی و نظارت شوراها انجام پذیرد. مدت فعالیت اعضای شوراها چهار سال است و تعداد اعضا بر حسب جمعیت شهر متغیر می باشد.)سعید نیا، 1383:69).
برنامهریزان شهری معتقدند که مشارکت باعث میشود شهروندان نسبت به تصمیمگیریهای صورت گرفته در شهر مسئولیت پذیر گردند، یعنی حمایت عمومی از تصمیمگیریهای اتخاذ شده از سوی مسئولان باعث میشود متولیان امر به راحتی برنامههای خود را عملی نمایند.(عباس زاده،1387:72).
نکتهی نهایی اینکه مدیران شهری میتوانند با جلب مشارکت مردم بر تواناییهای مدیریت شهری بیفزایند؛ بنابراین در بحث مدیریت شهری میتوان به نقش مستقیم شوراهای شهری، شهرداریها و نقش غیرمستقیم نهاد شوراهای حل اختلاف شهری در کشاندن شهروندان به سوی کنشهای مشارکتی اشاره نمود. (رضویان،1381:20).
2-5 بررسی نقش سازمانهای مختلف در امر مدیریت شهری در ایران
سه بخش دولتی، نیمه دولتی و بخش مردمی در مدیریت شهری مؤثر میباشند:
2-5-1 بخش دولتی
در ایران دولت بر تمام امور مدیریت شهری نظارت و کنترل کامل داشته است و این نظارت و کنترل هم از طریق دولت مرکزی اعمال میشود و هم از طریق استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها. اعمال نظارت و کنترل دولت به دو وسیله عمده صورت می گیرد؛ یکی از طریق اداری با انتصاب کارگزاران دولتی بر امور مدیریت شهری و دیگری از طریق مالی که اصولاً گردش کار سازمانهای مدیریت شهری بدان وابسته بوده است.
عمده ترین وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی که به امر مدیریت شهری نظارت و کنترل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت شهری، خدمات شهری، استان لرستان، مشارکت مردم Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع شورای شهر، مدیریت شهری، شخصیت حقوقی، سلسله مراتب