پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت سود، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، کیفیت سود

دانلود پایان نامه ارشد

اين موضوع است كه آيا بين معيارهاي مديريت سود مبتني بر فعالیت‌های واقعي (جريان نقدي غيرعادي، توليد غيرعادي و هزینه‌های اختياري غيرعادي) و هزينه حقوق صاحبان سهام رابطه وجود دارد؟ جامعه آماري تحقيق حاضر كليه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. تعداد 104 سال – شركت به روش نمونه‌گیری تصادفي انتخاب‌شده‌اند كه طي دوره‌ی زماني 1387-1383 موردبررسی قرارگرفته‌اند. از روش تجزیه‌وتحلیل پنل و رگرسيون حداقل مربعات ادغامي از طريق نرم‌افزار SPSS جهت آزمون فرضيه و تخمين ضرايب استفاده گرديد. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه در سطح اطمينان 95 درصد بين معيارهاي مديريت سود مبتني بر فعالیت‌های واقعي (جريان نقدي غيرعادي، توليد غيرعادي و هزینه‌های اختياري غيرعادي) و هزينه حقوق صاحبان سهام رابطه و از نوع مستقيم وجود دارد.
سياح رزياني (1388) ارتباط میان کیفیت سود و سیاست تقسیم سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرارگرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، پاسخ به این سؤال است که آیا می‌توان با توجه به کیفیت سود، سیاست تقسیم سود نقدی را مورد ارزیابی قرار داد. بدین منظور، تعداد 97 شرکت طی دوره زمانی 1386-1380 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه اول از رگرسیون چند متغیره و برای آزمون فرضیههای دوم و سوم از رگرسیون لاجیت استفاده‌شده و کیفیت سود از طریق دو متغیر جایگزین (نزدیکی سود به جریان‌های نقدی عملیاتی و تغییر در اقلام تعهدی اختیاری) اندازهگیری شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد در صورت سنجش کیفیت سود بر مبنای تغییر در اقلام تعهدی اختیاری، ارتباط معکوس و معنادار ضعیفی میان کیفیت سود و پرداخت مبالغ بیشتر سود نقدی وجود دارد. همچنین درصورتی‌که کیفیت سود بر مبنای نزدیکی سود به جریان‌های نقدی عملیاتی سنجیده شود، ارتباط مثبت و معنادار نسبتاً قوی میان کیفیت سود و احتمال افزایش سود نقدی مشاهده می‌شود. نتیجه به‌دست‌آمده حاکی از آن است که تغییر در کیفیت سود شرکت، حاوی اطلاعاتی در خصوص احتمال تغییر در سود نقدی است.
مهرانی و باقری (1388) اثر جریان‌های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود را در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دادهاند. آن‌ها در کار تحقیقات خود به بررسی اطلاعات شرکت‌های بورسی مربوط به سال 1378 الی 1384 را موردبررسی قرار داده که درنهایت تعداد شرکت‌های مورد آزمون تعداد 90 شرکت بورسی بوده است.
آن‌ها در تحقیق خود به بررسی چهار فرضیه پرداختهاند که فرضیه‌های مربوط به شرح زیر می‌باشد:
1- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان‌های نقدی آزاد رابطۀ معناداری وجود دارد.
2- بین اقلام تعهدی اختیاری و سهامداران نهادی رابطه معناداری وجود داد.
3- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان‌های نقد آزاد زیاد در شرکت‌های با رشد کم رابطه معناداری وجود دارد.
4- بین اقلام تعهدی اختیاری و سهامداران نهادی در شرکت‌های با جریان نقدی آزاد زیاد و رشد کم رابطه معناداری وجود دارد.
آن‌ها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که به‌طورکلی جریان‌های نقد آزاد شرکت‌ها میتواند به‌عنوان محرکی برای مدیریت سود تلقی گردد و نیز مدیران شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد و رشد کم، به‌احتمال‌زیاد اقدام به مدیریت سود مینمایند تا در کوتاهمدت برخی منافع شخصی خود را تأمین کنند.
با توجه به فرضیه‌های دوم و چهارم، نتایج نشان داد که بین مدیریت سود و سهامداران نهادی در شرکت‌های با جریان‌های نقد آزاد زیاد و رشد کم، رابطه معناداری وجود ندارد و این موضوع بیانگر این مطلب است که حضور سهامداران نهادی نتوانسته است از مدیریت سود اعمال‌شده توسط مدیران، در شرکت‌های با جریان‌های نقد آزاد و رشد کم، جلوگیری به عمل آورد.
ولی زاده لاریجانی (1387) در پژوهشی به بررسی تأثیر مدیریت سود واقعی بر عملکرد عملیاتی آتی در بازده زمانی 1380 الی 1385 پرداخت. وی از جریان‌های نقد عملیاتی آتی به‌عنوان معیار عملکرد و کاهش هزینه‌های اختیاری، تولید بیش‌ازاندازه به‌عنوان ابزارهای مدیریت سود واقعی استفاده کرد. نتایج پژوهش وی نشان داد بین عملکرد عملیات آتی و مدیریت سود واقعی رابطه معنی‌دار وجود ندارد.
مهرآذين، نوروش و نيكو مرام (1387) طي تحقيق كه متشكل از 1000 شركت بود به بررسي و ارزيابي مدلهاي مبتني بر اقلام تعهدي در كشف مديريت سود شركتهاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. يافتههاي آن‌ها حاكي از اين بود كه مدلهاي برآورد رگرسيوني از توان بيشتري نسبت به مدلهاي هيلي، دي آنجلو و تعدیل‌شده آنجلو برخوردارند. در روشهاي رگرسيوني نيز مدل تعدیل‌شده جونز و مدل دچاو و تعدیل‌شده تورم آن‌ها از توان قابل‌قبولي براي كشف مديريت سود برخوردارند (مهرآذین و همکاران، 1387، 59).
در تحقيق بدري (1387) از بين شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران 139 شركت به‌عنوان نمونه آماري انتخاب‌شده‌اند و از سال 1369 تا 1375 موردبررسی واقع‌شده‌اند. در آن تحقيق براي شناسايي عوامل مؤثر در پديده هموارسازي سود ابتدا شرکت‌های نمونه به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز تقسیم‌شده‌اند. اين كار با استفاده از شاخص “ايكل “صورت گرفته است و براي جداسازي شرکت‌ها به هموارساز و غیر هموارساز سه سطح از سود موردبررسی واقع‌شده و شرکت‌هایي كه حداقل دریکی از سه سطح (سود ناخالص، سود عملياتي، سود خالص) هموارساز شده باشند، تحت عنوان گروه شرکت‌های هموارساز طبقه‌بندی می‌شوند. در پايان از بين شرکت‌های نمونه 32 شركت در سطح سود ناخالص، 22 شركت در سطح سود عملياتي، 22 شركت در سطح سود خالص و در كل 42 شركت حداقل دریکی از سه سطح هموارساز می‌باشد و 42 شركت هموارساز و مابقي غیر هموارساز تلقي می‌شوند و بر اساس اين طبقه‌بندی فرضیه‌های اصلي شركت موردبررسی واقع‌شده‌اند. نتايج حاصل از آزمون فرضيات اين تحقيق نشان می‌دهد كه عامل اندازه شركت، عامل سودآوري، نوع صنعت، نوع مالكيت، عامل نوع شركت ازنظر شمول يا عدم شمول مقررات قیمت‌گذاری محصول به‌عنوان عوامل مؤثر در هموارسازي سود شناسايي نشده‌اند. نتايج به‌دست‌آمده در تحقيق بدري با نتايج تحقيقات صورت گرفته در كشورهاي ديگر مخصوصاً آمريكا كاملاٌ متفاوت است. در تحقيقات صورت گرفته در كشورهاي ديگر نسبت سودآوری به‌عنوان يكي از عوامل مؤثر در هموارسازي سود شناسایی‌شده است و به اين نتيجه رسیده‌اند كه هموارسازي سود در شركت با درجه سودآوري پايين رایج‌تر است؛ و شرکت‌ها عموماً از اين رفتار به‌عنوان يك سپر دفاعي استفاده می‌کنند.
تحقيقات صورت گرفته در ساير بازارهاي مالي مخصوصاً بورس نيويورك نشان‌دهنده این است كه عامل اندازه بر هموارسازي سود مؤثر است و شرکت‌های کوچک‌تر بيشتر فرصت هموارسازي سود را دارند و شرکت‌های بزرگ‌تر به دليل قرار گرفتن در معرض رسيدگي و كنترل بيشتر، تمايل كمتري براي هموارسازي سود دارند. نوع صنعت هم در تحقيقات صورت گرفته كشورهاي خارجي به‌عنوان يكي از عوامل مؤثر بر هموارسازي سود می‌باشد و در شرکت‌های خصوصي (مدير كنترلي نسبت به مالك كنترلي) هموارسازي سود بيشتر است و اين به خاطر وجود تضاد منافع می‌باشد. در شرکت‌های مدير كنترلي به خاطر شرايط حاكم بر عزل و نصب مديران (امنيت شغلي)، سیستم‌های پاداش‌دهی نظارت بر عملكرد مالي مربوط می‌شد. براي متفاوت بودن نتايج تحقيق بررسي عوامل كلان مثبت محيط اقتصادي، محيط فرهنگي را در نظر می‌گیرد.
کمالی (1387) در کار تحقیقاتی خود در سال 1387 به بررسی «تأثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته است. دوره زمانی تحقیق مذکور بین سال‌های 1379 تا 1386 بوده است. وی در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که میزان مدیریت سود در شرکتهایی که همواره درجه اهرم مالی بالایی دارند با شرکتهایی که به‌تدریج درگیر افزایش اهرم مالی میگردند تفاوت معناداری ندارند. سایر نتایج تحقیقات وی حاکی از این موضوع است که جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تأثیرگذار بر میزان رفتارهای فرصتطلبانه مدیران هستند که با توجه به نقش این‌گونه رفتارها در مدیریت سود بر میزان مدیریت سود مؤثر بودهاند. وی این‌چنین مطرح میکند که میزان زیاد جریان نقدی آزاد و همچنین وجود فرصت‌های رشد و سرمایهگذاری کم، مدیران را به سمت سرمایهگذاریهای پرخطری رهنمون میکند که سود را دچار نوسان میکند و بنابراین با استفاده از تکنیکهای مدیریت سود آن را هموار مینمایند ولی زمانی که این شرکت‌ها به‌تدریج درگیر افزایش اهرم مالی میشوند، بدهیها به‌عنوان عاملی محدودکننده در رفتارهای فرصتطلبانه مدیران عمل کرده و میزان آن را کاهش میدهد که باعث کاهش نوسانات سود ناشی از این رفتارها شده و به کاهش مدیریت سود میانجامد.
نوروز بیگی (1388) در تحقیقی تحت عنوان “محتوای اطلاعاتی اعلامیه‌های سود هر سهم بر اساس ضریب واکنش سود ” به بررسی ارتباط بین تغییرات عایدی هر سهم پیش‌بینی‌شده و واقعی و تغییرات بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه مطرح‌شده، وجود رابطه هم‌جهتی میان تغییرات عایدی هر سهم پیش‌بینی‌شده و تغییرپذیری بازده سهام را نشان می‌دهد. بدین ترتیب با افزایش میزان تغییرات عایدی هر سهم پیش‌بینی‌شده، تغییرپذیری بازده سهام نیز افزایش می‌یابد. بررسی معادلات رگرسیون نشان‌دهنده اثر کششی اندک تغییر در عایدی هر سهم پیش‌بینی‌شده روی تغییرات بازده سهام است. بدین ترتیب حتی علی‌رغم وجود رابطه میان این دو متغیر و همبستگی آن‌ها، تغییرات عمده در پیش عایدی هر سهم به تغییرات کوچک‌تری در قیمت سهام و به‌تبع آن در بازده سهام منجر می‌شود. این امر با در نظر گرفتن الگوی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران که اتکای زیادی به پیش‌بینی عایدی هر سهم دارند، احتمالاً ناشی از عدم وجود تقارن اطلاعاتی میان معامله گران می‌باشد. در صورت وجود چنین وضعیتی به دلیل نا همزمانی دریافت اطلاعات، تغییرات اصلی که باید در بازه زمانی انتشار رسمی اطلاعات مشاهده گردد، به‌صورت نامنظم و در بازه بزرگ‌تری اتفاق می‌افتد. بدین ترتیب بخش عمده اثر تغییرات در پیش‌بینی عایدی هر سهم که در بازه‌های نزدیک رخ می‌دهد، در مدت‌زمان طولانی‌تری روی قیمت اثر می‌گذارد.
مرفوع (1385)، رابطه اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و سرمایه‌گذاران نهادی با پیش‌بینی سود شرکت‌ها. در این پژوهش رابطه اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و سرمایه‌گذاران نهادی با دقت، سوگیری، به‌موقع بودن و دفعات تجدیدنظر در پیش‌بینی سود موردبررسی قرار گرفت. نمونه پژوهش از میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 82 تا 84 انتخاب شد و درمجموع شامل 330 مشاهده بود. برای آزمون فرضیه‌های مربوط به رابطه مدیران غیرموظف و سرمایه‌گذاران نهادی با به‌موقع بودن و دفعات تجدیدنظر پیش‌بینی از روش لاجیت دوتایی و برای آزمون فرضیه‌های مربوط به رابطه مدیران غیرموظف و سرمایه‌گذاران نهادی با دقت و سوء گیری پیش‌بینی از روش رگرسیون استفاده گردید. همچنین پنج متغیر کنترلی اندازه شرکت، حسابرس شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، تعداد روزهای بین تاریخ پیش‌بینی و تاریخ پایان دوره مالی و نوع خبر (خوب یا بد بودن آن) نیز مدنظر قرار گرفتند. یافته‌ها، بیانگر نقش بسیار ضعیف مدیران غیرموظف و سرمایه‌گذاران نهادی در اثرگذاری بر ویژگی‌های پیش‌بینی سود شرکت است.
خوش‌طینت و فلاح در (1385) در تحقیقی رابطه بین اهرم مالی و ضریب واکنش سود را مورد آزمون قراردادند. آن‌ها به بررسی میزان تأثیرگذاری سود غیرمنتظره بر بازده غیر نرمال با تأثیرپذیری از اهرم مالی به‌عنوان شاخصی از ساختار سرمایه و حضور متغیرهای ریسک سیستماتیک و نرخ فرصت‌های رشد که مؤثر بر ضریب واکنش سود شناخته‌شده‌اند به‌عنوان متغیرهای توضیحی و کنترلی استفاده کردند. آن‌ها در تحقیق خود 2 تعریف از اهرم مالی ارائه کردند.
1) نسبت ارزش دفتری کل بدهی‌ها به ارزش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود، کیفیت سود Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت سود، کمیته حسابرسی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی