پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت استراتژیک، عوامل حیاتی، عوامل حیاتی موفقیت، عوامل کلیدی

دانلود پایان نامه ارشد

نوآوری در محصول
دانش فنی
کیفیت تولید
دسترسی به مواد اولیه و افزودنی
دسترسی به نیروی ماهر
که برای هریک از عوامل فوق در زیر پیشنهاداتی ارائه شده است.
1-1-3-5 توانایی نوآوری در محصول
در این پژوهش توانایی نوآوری در محصول به عنوان مهم ترین عامل معرفی شد. نوآوري، يک عامل اساسي درايجاد رقابت درسطح جهاني است که منجر به رشد سازماني مي‌شود، موفقيت آينده را در بردارد، و همچنین به شرکتها اجازه مي‌دهد در اقتصاد جهاني از کارآيي مستمري برخوردار شوند. بر همین اساس پیشنهاد میشود:
ارائه جوایز تشویقی در سازمانها برای جلب ایدههای خلاق
افزایش تنوع در محصولات
استفاده از روش های مهندسی معکوس برای توسعه محصولات جدید
استفاده تکنیکهای روز دنیا برای ایجاد تنوع
سرمایه گذاری در پرورش افراد خلاق و نوآور
استفاده از تکنیکهای جدید در نوع و طراحی و بسته بندی محصولات
2-1-3-5 دانش فنی
دومین عامل حیاتی که موفقیت این صنعت را تحت تاثیر قرار میدهد دانش فنی میباشد. این دانش فنی طی سالها تلاش و کوشش بدست میآید بر همین اساس پیشنهادات زیر ارائه میشود.
از آنجایی که دانش فنی حاصل سالها تلاش و کوشش افراد میباشد، سازمانها باید سعی کنند تا بستری فراهم آورند که همواره از نیروهای قدیمیخود به عنوان مشاور استفاده کنند و ترکیبی از نیروهای قدیمی و جوان خود ایجاد کنند تا به رشد و شکوفایی سازمان کمک شایانی شود.
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی مختلف
فراهم آوردن امکانات تحصیلی برای کسب علم در کشورهایی که در این صنعت توانایی بالایی دارند.
ایجاد بستری مناسب برای خبرگان و اندیشمندان صنعت جهت تبادل اطلاعات
امکان سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خارجی
3-1-3-5 کیفیت تولید
دیگر عامل مهم و حیاتی تاثیر گذار بر موفقیت صنعت روانکارها، کیفیت تولید میباشد. بحث کیفیت تولید در بازارهای جهانی به امری بسیار حساس و مهم تبدیل شده است. کیفیت تولید اعتبار سازمان را افزایش میدهد و افراد با اعتماد بشتری از محصولات جدید استقبال میکنند. از آنجایی که افزایش کیفیت تولید در میان روانکارها به ذخیره سازی سرمایههای ملی ( ازجمله بنزین) و کاهش آلودگی و فرسودگی کمک میکند، همواره باید دنبال راهکارهای جدید برای دستیابی به این مهم بود. به همین اساس پیشنهادات زیر بیان میشود:
استفاده از مواد اولیه مرغوب
بکارگیری دستگاهها و تجهیزات پیشرفته
دسترسی و استفاده از علم روز
هدف گذاری جهت دریافت گواهینامه های استاندارد معتبر در کشورهای اروپایی (OEM)
دسترسی به مواد اولیه و افزودنی
عامل مهم دیگر، دسترسی به مواد اولیه و افزودنیهاست. که براین اساس با توجه به تحریم های بین المللی پیشنهاد میشود:
سازمانها تامین کنندگان مواد اولیه را افزایش بدهند تا در صورت مشکل در تامین منابع از یک تامین کننده، بلافاصله تامین کننده دیگری را جایگزین سازند تا براین اساس در امر تولید وقفه ایجاد نشود.
ایجاد تنوع منابع
5-1-3-5 دسترسی به نیروی ماهر
پنجمین و آخرین عامل حیاتی که سازمانهای فعال دراین صنعت همواره باید به آن توجه داشته باشند و برای کسب مزیت رقابتی برآن سرمایه گذاری کنند، دسترسی به نیروی ماهر است؛ نیروی انسانی، مهم‌ترین سرمایه سازمان است. اگر عامل انسانی را از سازمان حذف کنیم آنچه باقی می‌ماند عوامل و امکاناتی است که به خودی خود قابل استفاده نیست و ارزشی ندارد. انسان، بزرگترین و با ارزش‌ترین دارایی سازمان است که هرگز در ترازنامه‌ها و صورت‌های سود و زیان شرکتها منعکس نمی‌شود.
این نیروی ماهر میتواند با استفاده بهینه از تواناییهای خود و دانش فنی بدست آورده، به سازمان در جهت تولید محصولات با کیفیت کمک کند و کیفیت تولید را افزایش بدهند. لذا بر اساس مطالب ارائه شده پیشنهاد میشود که:
در هنگام گزینش و استخدام کارکنان از روشهای مختلفی برای جذب نیروی مناسب استفاده کند.
دورههای آموزشی مختلف برای افزایش تخصص و دستیابی به اطلاعات روز برگزار کنند.
منابع اطلاعاتی مختلف برای استفاده کارکنان فراهم آورند.
محیط داخلی سازمان به نحوی طراحی شود که برای کارکنان آرامش خاطر ایجاد کند.
با برگزاری جلسات مختلف امکان تبادل اطلاعات را فراهم آورند.
از روشهای مختلف برای ایجاد رقابت اثربخش میان کارکنان استفاده کنند.
اعطای بورس های تحصیلی به دانشجویان نخبه در رشته های مرتبط
استفاده از طرحهای جانشین پروری برای پرورش و آموزش نیروهای ماهر
استفاده از نیروهای کارآمد و بازنشسته
3-3-5 پیشنهادات برای پژوهشهای آتی
باتوجه به بازار پیش رو صنایع مختلف و غیرقابل پیش بینی بودن محیط، بهترین راه ممکن جهت پیشرفت سازمانها اتکا به نواحی و عواملی است که در آنها میتوانند مزیت رقابتی کسب کنند و در جهت حفظ بقا و رشد در صنعت گام بردارند. این عوامل همان فاکتورهای کلیدی و حیاتی ای هستند که مدیران و سیاست گذاران سازمانها همواره باید به آنها توجه داشته باشند و در جهت شناسایی آنها برنامهریزی کرده و تدابیر و روشهایی را برگزینند.
آنچه این پژوهش به آن پرداخت، شناسایی و رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت در این صنعت بود. اما جای خالی برای تکمیل شدن این پژوهشها همیشه وجود دارد که در زیر به چند مورد از آنها اشاره شده است:
1. این پژوهش به شناسایی این عوامل در صنعت پرداخته است، پیشنهاد میشود پژوهشگران دیگر چهار شرکت را بر مبنای عوامل حیاتی شناخته شده مورد مقایسه قراردهند.
2. در این پژوهش از مدل تامپسون و استریکلند استفاده شد که برای هر بعد، یک سری فاکتورهایی را در نظر گرفته است. پیشنهاد میشود پژوهشگران پیش فرض این مدل را کنار گذاشته و از خبرگان در مورد فاکتورهایی اثر گذار در هر بعد نظرخواهی کنند و از میان آنها عواملی که اکثر خبرگان برآن توافق داشتند انتخاب و مابقی مراحل را طی کنند.
3. استفاده از سایر روشهای رتبه بندی عوامل و مقایسه نتایج آن بایکدیگر.
4-5- محدودیتهای پژوهش
از آنجایی که این نوع پژوهشها نیاز به نظرسنجی مدیران و خبرگان دارد و این افراد مشغول فعالیت هستند؛ لذا صرف زمان و ملاقات با آنها بسیار زمان بر است و این موضوع روند کار را کند میکند.
استفاده از روش ANP نیاز به مقایسه زوجی عوامل دارد، برهمین اساس تعداد مقایسات بسیار زیاد است و زمان زیادی را جهت پاسخگویی میطلبد و ازسوی دیگر نیاز به دقت و تمرکز بالایی در پاسخگویی دارد که این موضوع نیز نیازمند صرف زمان زیادی میباشد.
در برخی موارد نیاز است پرسشنامه مورد بازبینی قرار گیرند و امکان آن برای همه خبرگان وجود ندارد.
انتخاب یک مدل مشخص، ما را در قالب معیارهای مشخص محدود میسازد و بالاجبار کل تحلیل باید در قالب همین معیارها انجام گیرد.

منابع فارسی
رهنورد، فرج الله و محمدی، اصغر (1383)؛ « شناسايي عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش دردانشكدهها و مراكز آموزش عالي تهران»؛ نشریه مدیریت فناوری اطلاعا،.شماره 3
حسینی، سید محمود و پناهی، منیره (1386)؛ «تبین عوامل کلیدی موفقیت در صنعت کاشی در ایران»؛ پژوهشنامه بازرگاني.
محمودی، جعفر و احمدی، فریدون (1387)؛ «تعیین عوامل کلیدی موفقیت در تعیین عوامل کلیدی موفقیت در ERPسازمانهای دولتی ایران»؛ فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره13.
آسوشه، عباس وهمکاران (1388)؛ «شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک برونسپاری سیستمهای اطلاعاتی در بانکهای تجاری ایران»؛ نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 3.
احمدی، پرویز و رحمان پور، لقمان «عوامل حیاتی موفقیت در تدوین استراتژیهای مختلف در صنعت بانکداری»؛ بانک و اقتصاد، شماره 40، ص 40-45
افشاریان، امیرعلی (1386)؛ «گزینش استراتژیهای مدیریت دانش با استفاده از فرآیند تحلیل شبکهای»؛ مجله بهبود مهندسی صنایع استان اصفهان، سال نهم، شماره 23، صص 11 – 8.
زری باف، مهدی و علیزاده حسین حاجلو، توحید (1389)؛ « تدوین برنامهریزی استراتژیک صنعت شیلات ایران (مطالعه موردی سازمان شیلات ایران)»؛ پژوهشگر، پاییز شماره 19
استونر، ج (1377)؛ « مدیریت »؛ ترجمه پارسائیان واعرابی، دفتر پژوهشها ي فرهنگی، ص 12
کافمن، ر و هرمن، ج (1374)؛« برنامه ریزي استراتژیک در نظام آموزشی»؛ ترجمه مشایخ و بازرگان، تهران، مدرسه.
اسماعیل پور، مجید (1386)؛ « نگاهی کوتاه بر: برنامهریزی استراتژیک »، فرهنگ و تعاون، شماره 51، صفحه 22-26
علی احمدی، علیرضا. تاج الدین، ایرج. فتح الله، مهدی (1388)؛ « نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک»؛ تهران، تولید دانش،.
یارمحمدیان، محمد حسین (1390)؛ « برنامهریزی برای سازمانهای دولتی با تاکید بر بهداشت و درمان».
بینش، مسعود (1384)، «با معماران عصر دیجیتال (24)»؛ اندیشههای راسل ایکاف، تدبیر
آرمسترانگ، مایکل(1384)؛ «مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل»؛ ترجمه سید محمد اعرابی، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
برایسون، جان ام (1386)؛ «برنامه‏ریزی استراتژیک»؛ ترجمه عباس منوریان، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی، چاپ‏ چهارم.
پیرنیا، محمد(1382)؛ «مدیریت برنامه‏ریزی سیستمهای استراتژیک»؛ انستیتو ایز ایران، چاپ اول.
مشبکی، اصغر(1385)؛ «مدیریت استراتژیک» انتشارات ترمه، چاپ اول.
بهزادفر، مصطفي و زمانيان، روزبه (1387)؛ « برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري با تکيه بر بخش محصول نمونه موردي: شهرستان نيشابور » نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد، سال نوزدهم، شماره 6، 89-103
پیرس و رابینسون (1380)؛ «برنامهریزی و مدیریت استراتژیک»؛ ترجمه سهراب خلیلی شورینی، چاپ دوم، یادواره کتاب، تهران ، صص 240-250.
اعرابي، سید محمد و آقازاده، هاشم(1386)؛ «دستنامه برنامه ريزي استراتژيك»؛ دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران.
مبینی دهکردی، علی و سلمانپورخویی، مجید (1385)؛ «درآمدی بر برنامهریزی استراتژیک و عملیاتی»؛ نشریه راهبردیاس شماره 6، 188-189
غفاریان، وفا و کیانی، غلامرضا (1383)؛ «استراتژی اثربخش»؛ تهران، نشر افرا
رابرت، کوئین، براین، جیمز، مینتس برگ، هنری (1382)؛ «مدیریت استراتژیک فرایند استراتژی»؛ ترجمه محمد صائبی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
کیانی غلامرضا و غفاریان، وفا، (1379)؛ «جوهره استراتژی‌ (تالیفی بر عوامل و ابعاد استراتژی)»، تهران، تدبیر، شماره 101، 20-26
استیسی، رالف-دی (1381)؛ «مدیریت استراتژیک و پویایی‏های سازمانی»؛ ترجمه محمد رضا شجاعی، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، چاپ اول.
«استراتژي شركت مدلهاي پرتفو»سجف، الي(1383)؛ مترجم اسماعيل صادقي، نشر ديدار.
فروزنده دهکردی، لطف اللّه (1378)؛ «مروری بر مدلهای برنامه‏ریزی استراتژیک»؛ مجله دانش مدیریت، شماره 45.
هریسون، جفری و جان، کارون (1382)؛ «مدیریت استراتژیک»؛ ترجمة بهروز قاسمی، تهران: هیأت، ص 192.
دیوید، فردآر (1384)؛« مدیریت استراتژیک »؛ ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
دراكر، پيتر (1378)؛ «چالشهای مديريت در سده 21»؛ ترجمه عبدالرضا رضايي نژاد، تهران: نشرفرا.
هانگر، جي ديويد، ويلن، توماس ال (1386)؛ «مباني مديريت استراتژيك»؛ ترجمه سيدمحمد اعرابي و داوود ايزدي، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، ص 18.
مهری، علی، (1380)؛ « نگاهي نظري به مقوله مزيت رقابتي پايدار»، نشریه تدبیر، شماره 140.
كيگان، وارن جي (1380)؛ «مديريت بازاريابي جهاني»؛ ترجمه عبدالمجيد ابراهيمي، تهران، چاپ اول، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، ص88.
آر. ديويد، فرد (1379)؛ «مديريت استراتژيك»؛ ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي، چاپ دوازده.
رحمان سرشت، حسین (1385)؛ «مدیریت راهبردي مفاهیم وراهبردها»، تهران، انتشارات سمت.
ناصربخت، نرجس و البدوی، امیر «طرح استراتژی رقابتی در سازمانهای بازار راهبر»؛ سومین کنفرانس بین المللی مدیریت.
اميركبيري، عليرضا (1381)؛ «مديريت استراتژيك»؛ تهران، چاپ دوم، نشر نگاه دانش.
مهری، علی (1380)؛ « نگاهي نظري به مقوله مزيت رقابتي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع عوامل حیاتی، عوامل حیاتی موفقیت، مزیت رقابتی، بازاریابی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع عوامل حیاتی موفقیت، عوامل حیاتی، نیروی انسانی، عوامل کلیدی موفقیت