پایان نامه ارشد با موضوع مدل اندازه گیری، هوش فرهنگی، هوش عاطفی، هوش معنوی

دانلود پایان نامه ارشد

د شاخص های تطبیقی شاخص هایی هستند که بر مبنای مقایسه مدل تدوین شده با یک مدل مبنا که اغلب مدل استقلال است محاسبه می شوند. در Amos شاخص های تطبیقی زیادی گزارش می شوند که مهمترین آنها شاخص برازش تطبیقی CFI و شاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت NFI هستند که هر دو بر مبنای مقایسه کای اسکوئر مدل با کای اسکوئر مدل مبنا گزارش می شوند. شاخص های تطبیقی بین صفر تا یک قرار دارند و هر چه مقدار آنها به یک نزدیک تر باشد مدل از برازش بهتری برخوردار است. در حالی که مقادیر بین 90/0 تا 95/0 بعنوان قابل قبول بودن مدل تفسیر می شوند، مقادیر بالاتر از 95/0 بعنوان برازش بسیار خوب داده ها به مدل تلقی می شوند. مقادیر پایین تر از 90/0 بیانگر نیاز مدل به اصلاح است و هرچه به مقدار صفر نزدیک شویم بعنوان غیر قابل قبول تر بودن مدل تفسیر می شود. مقدار شاخص برازش تطبیقی یا CFI برای مدل اندازه گیری هوش عاطفی برابر 939/0 است. این شاخص بر مبنای همبستگی بین متغیرهای مدل تحقیق محاسبه می شود بگونه ای که ضرایب همبستگی بالا بین متغیرهای مدل به مقادیر بالای شاخص برازش تطبیقی می انجامد. مقدار بدست آمده برای مدل اندازه گیری هوش عاطفی نشان از برازش قابل قبول مدل مورد نظر دارد. مقدار شاخص NFI که به نام Delta1 نیز خوانده می شود برای مدل اندازه گیری هوش عاطفی 931/0 است که مقداری قابل قبول تلقی می شود و نیازی به اصلاح مدل نیست.
شاخص برازش تطبیقی مقتصد PCFI نوعی شاخص برازش مقتصد است که حداقل مقدار قابل قبول برای آن 5/0 و در حالت سختگیرانه تر حداقل مقدار6/0 است. مقدار این شاخص برای مدل اندازه گیری هوش عاطفی 52/0 بدست آمد که نشان از قابل قبول بودن مدل دارد. شاخص RMSEA یا ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد از جمله شاخص های مقتصد است که برخلاف بسیاری از شاخص های برازش دیگر در مدل سازی که تنها دارای برآورد نقطه ای هستند، برای فواصل اطمینان مختلف نیز قابل محاسبه است بگونه ای که با کمک این شاخص می توان مشخص کرد آیا مقدار بدست آمده برای مدل تدوین شده با مقدار 05/0 تفاوت معنا دار دارد یا خیر. مقداری که اغلب به عنوان نقطه برش برای مدل های خوب و بد شناخته می شود. مدل های قابل قبول دارای مقدار 05/0 یا کمتر برای این شاخص هستند. مدل هایی که مقدار RMSEA در آنها بالاتر از 1/0 است ضعیف تلقی می شوند. از آنجا که مقدار این شاخص برای مدل اندازه گیری هوش عاطفی 041/0 بدست آمد می توان نتیجه گرفت که این مدل از برازش مناسبی برخوردار است.
از بین 4 مقیاس فرعی ارزیابی عواطف خود، ارزیابی عواطف دیگران، تنظیم عواطف و استفاده از عواطف با توجه به مقادیر استاندارد برآورد شده برای پارامترها، مقیاس ارزیابی عواطف دیگران با ضریب 73/0 دارای همبستگی بیشتری با نمرات هوش عاطفی است و بنابراین وزن بیشتری نیز در محاسبات مربوط به این متغیر پنهان داراست. پس از آن مقیاس ارزیابی عواطف خود با 51/0 بیشترین سهم را در تعریف متغیر مکنون هوش عاطفی داراست. مقیاس های تنظیم عواطف با وزن 31/0 و استفاده از عواطف با 199/0 وزن کمتری را در تعریف این متغیر پنهان دارا هستند. مثبت بودن کلیه وزن های رگرسیونی یا بارهای عاملی نتیجه ای مثبت و قابل قبول تلقی می شود. مربع این وزن های رگرسیونی به نوعی ضریب تعیین محسوب می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که واریانس هوش عاطفی توان تبیین 53% از واریانس “ارزیابی عواطف دیگران”، 26% از واریانس “ارزیابی عواطف خود”، 9% از واریانس “تنظیم عواطف” و 3% از واریانس “استفاده از عواطف” را دارا می باشد. معناداری Sig. در مدل اندازه گیری هوش عاطفی برای هر چهار مقیاس کمتر از 05/0 است پس می توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 95% مقادیر بدست آمده برای هر چهار شاخص دارای تفاوت معنادار با صفر هستند.
2-3-5 مدل اندازه گیری هوش فرهنگی
در مدل اندازه گیری هوش فرهنگی 8 پارامتر آزاد وجود دارد و مقدار درجه آزادی مدل 2 است. مقدار کای-اسکوئر برای این مدل 782/5 بوده و شاخص نسبت کای-اسکوئر به درجه آزادی یا کای اسکوئر بهنجار شده برابر 891/2 است. از آنجا که مقدار شاخص کای اسکوئر بهنجار شده بین 2 تا 3 است لذا می توان نتیجه گیری کرد که مدل از برازش قابل قبولی برخوردار است. شاخص های CFI و NFI برای مدل اندازه گیری هوش فرهنگی به ترتیب برابر 915/0 و97/0 هستند. از آنجا که هر دو این شاخص ها مقادیری بالاتر از 9/0 را به خود اختصاص داده اند بنابراین فرض قابل قبول بودن مدل رد نمی شود. همچنین دو شاخص مقتصد PCFI و RMSEA به ترتیب مقادیر 62/0 و 018/0 را به خود اختصاص داده اند که هر دو نشان از برازندگی مدل اندازه گیری هوش فرهنگی دارند.
در مدل اندازه گیری هوش فرهنگی از بین مقیاس های فرعی “هوش فرهنگی فراشناختی”، “هوش فرهنگی شناختی”، “هوش فرهنگی انگیزشی” و “هوش فرهنگی رفتاری” با توجه به مقادیر استاندارد برآورد شده برای پارامترها، مقیاس هوش فرهنگی شناختی با ضریب 53/0 دارای همبستگی بیشتری با نمرات هوش فرهنگی است و از این رو وزن بیشتری نیز در محاسبات مربوط به این متغیر مکنون داراست. پس از آن مقیاس هوش فرهنگی انگیزشی با 46/0 بیشترین سهم را در تعریف متغیر مکنون هوش فرهنگی به خود اختصاص داده است. مقیاس های هوش فرهنگی فراشناختی با وزن 33/0 و هوش فرهنگی رفتاری با 28/0 وزن کمتری را در تعریف این متغیر پنهان دارا هستند. همچنین مثبت بودن کلیه وزن های رگرسیونی یا بارهای عاملی در این مدل اندازه گیری، نتیجه ای مثبت و قابل قبول تلقی می شود. از آنجا که مربع این وزن های رگرسیونی به نوعی ضریب تعیین محسوب می شود بنابراین می توان نتیجه گرفت که واریانس هوش فرهنگی توان تبیین 10% از واریانس “هوش فرهنگی فراشناختی”، ، 28% واریانس “هوش فرهنگی شناختی”، 21% “هوش فرهنگی انگیزشی” و 7% واریانس “هوش فرهنگی رفتاری” را دارا می باشد. معناداری Sig. هر چهار مقیاس کمتر از 05/0 است لذا می توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 95% مقادیر بدست آمده برای هر چهار شاخص دارای تفاوت معنادار با صفر هستند.
3-3-5 مدل اندازه گیری هوش معنوی
در مدل اندازه گیری هوش معنوی مشابه مدل های اندازه گیری هوش عاطفی و هوش فرهنگی 8 پارامتر آزاد وجود دارد و مقدار درجه آزادی مدل 2 است. مقدار کای-اسکوئر برای این مدل 688/3 بوده و شاخص نسبت کای-اسکوئر به درجه آزادی یا کای اسکوئر بهنجار شده برابر 844/1 است. مقدار شاخص کای اسکوئر بهنجار شده بهتر است بین 2 تا 3 باشد اما مقادیر 1 تا 3 نیز قابل قبول تلقی می شوند لذا می توان نتیجه گیری کرد که مدل از برازش نسبتا قابل قبولی برخوردار است. دو شاخص برازش تطبیقی یعنی CFI و NFI برای مدل اندازه گیری هوش معنوی به ترتیب برابر 942/0 و 901/0 هستند و آنگونه که اشاره شد از آنجا که هر دو این شاخص ها مقادیری بالاتر از 9/0 را به خود اختصاص داده اند بنابراین مدل از اعتبار قابل قبولی برخوردار است. همچنین شاخص های مقتصد PCFI و RMSEA به ترتیب مقادیر 53/0 و 034/0 را به خود اختصاص داده اند که هر دو نشان از برازندگی مدل اندازه گیری هوش معنوی دارند.
با توجه به مقادیر استاندارد برآورد شده برای پارامترها در مدل اندازه گیری هوش معنوی از بین مقیاس های فرعی “تفکر انتقادی وجودی”، “معناسازی شخصی”، “آگاهی متعالی” و “گسترش خود آگاهی”، مقیاس تفکر انتقادی وجودی با ضریب 61/0 دارای همبستگی بیشتری با نمرات هوش معنوی است و از اینرو وزن بیشتری نیز در محاسبات مربوط به این متغیر پنهان به خود اختصاص داده است. پس از آن مقیاس معناسازی شخصی با 44/0 بیشترین سهم را در تعریف متغیر مکنون هوش معنوی به خود اختصاص داده است. مقیاس آگاهی متعالی با وزن 37/0 و گسترش خودآگاهی با 35/0 به ترتیب در جایگاه های بعد قرار گرفته اند. آنگونه که قبلا ذکر شد مثبت بودن کلیه وزن های رگرسیونی یا بارهای عاملی در مدل اندازه گیری نتیجه ای مثبت تلقی می گردد. همچنین اشاره کردیم که مربع این وزن های رگرسیونی به نوعی ضریب تعیین محسوب می شود بنابراین می توان نتیجه گرفت که واریانس هوش معنوی توان تبیین 37% از واریانس “تفکر انتقادی وجودی”، 19% از واریانس “معناسازی شخصی”، 14% از واریانس “آگاهی متعالی” و 12% واریانس “گسترش خودآگاهی” را دارا می باشد. در مدل اندازه گیری هوش معنوی نیز معناداری Sig. هر چهار مقیاس تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی کمتر از 05/0 است و بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که در سطح اطمینان 95% مقادیر بدست آمده برای هر چهار شاخص دارای تفاوت معنادار با صفر هستند.
4-3-5 مدل اندازه گیری کیفیت خدمات
مدل اندازه گیری کیفیت خدمات با داشتن تنها 3 پارامتر آزاد و درجه آزادی صفر دارای مقدار برابر صفر است. مدل های اندازه گیری تدوین شده ای که مقدار کای-اسکوئر آنها به صفر می رسد به نوعی مدل های اندازه گیری اشباع شده محسوب می شوند که شاخص های برازندگی این مدل ها به بهترین مقدار خود دست می یابند. اگرچه کلیه شاخص ها مقدار مطلوب را نشان می دهند اما بطور کلی قضاوت درباره این مدل ها به دلیل داشتن تعداد متغیرهای مشاهده شده یا معرف اندک، مشکل است و بهتر است بر اساس برازندگی کل مدل درباره آنها قضاوت کرد. مدل اندازه گیری کیفیت خدمات با داشتن تنها دو معرف یا مقیاس کیفیت آموزشی و کیفیت ظاهری دارای چنین شرایطی است. بطور کلی با افزایش تعداد معرف ها برای هر متغیر پنهان می توان قضاوت دقیق تری درباره قابل قبول بودن مدل اندازه گیری کرد.
5-3-5 نتایج حاصل از برآورد و ارزیابی مدل کامل
پس از اطمینان نسبی از قابل قبول بودن مدل های اندازه گیری حاضر در مدل معادله ساختاری تدوین شده در موقعیتی هستیم که می توانیم به برآورد پارامترها و آزمون کلی مدل دست بزنیم. در مجموع شاخص های برازش کلی مدل وضعیت مطلوبی را نشان می دهند. یکی از مهمترین نکاتی که می تواند منجر به شاخص های قابل قبول در مدل کلی تحقیق شود، اتخاذ رویکرد دو مرحله ای است که در مرحله اول مدل های اندازه گیری مورد تجزیه و تحلیل و در صورت نیاز اصلاح قرار بگیرند و پس از آن مدل اصلی تحقیق مورد قضاوت قرار گیرد.
مدل کلی تحقیق دارای 39 پارامتر آزاد است و با توجه به وجود 16 متغیر مشاهده شده (معرف) در مدل، تعداد عناصر غیر زائد ماتریس کواریانس برابر 136 می باشد و در نتیجه درجه آزادی مدل برابر 97=39-136 است. مقدار کای-اسکوئر مدل 455/98 است و مقدار شاخص کای-اسکوئر بهنجار شده برابر 215/1 است که مقداری بین 1 تا 3 است. اگر چه معیار سخت گیرانه برای شاخص کای- اسکوئر بهنجار شده مقادیر بین 2 تا 3 است. اما با توجه به سایر شاخص های ارزیابی مدل می توان نتیجه گیری کرد که مقدار این شاخص برای مدل کلی در وضعیت قابل قبولی قرار دارد.
کلیه شاخص های تطبیقی از جمله شاخص NFI مقادیر بالاتر از 9/0 را نشان می دهند که به معنی توان مدل در فاصله گرفتن از یک مدل استقلال و نزدیک شدن به مدل اشباع شده بر مبنای معیارهای تعریف شده است. دو شاخص اصلی برازش مقتصد یعنی PNFI و PCFI به ترتیب برابر 589/0 و 632/0 هستند. محققان معتقدند مقادیر بالاتر از 5/0 و در حالت سختگیرانه مقادیر بالاتر از 6/0 برای این شاخص ها قابل قبول تلقی می شود. مقادیر بدست آمده برای این دو شاخص مقتصد نشان از برازش نسبی و قابل قبول مدل ساختاری تحقیق دارد. در واقع این شاخص ها نشان می دهند که مقدار پایین کای-اسکوئر مدل نسبت به کای-اسکوئر مدل استقلال به دلیل تعداد زیاد پارامترهای آزاد نیست بلکه به دلیل روابط ساختاری بین متغیرهای مستقل و وابسته در مدل است.
شاخص RMSEA برابر 042/0 بدست آمد و از آنجا که این شاخص کمتر از 05/0 است بنابراین می توان نتیجه گرفت که این شاخص نیز در محدوده ی قابل قبول قرار گرفته است. شاخص RMSEA که با ترکیبی از خصایص شاخص های مطلق، شاخص های مقتصد و حجم نمونه محاسبه می شود یکی از مهمترین شاخص های برازش مدل محسوب می شود. شاخص های اصلاح گزارش شده در Amos Graphic برای مدل تحقیق نشان می دهد که می توان با افزودن تعداد زیادی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدل اندازه گیری، هوش عاطفی، هوش فرهنگی، کیفیت خدمات Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع هوش سازمانی، هوش معنوی، رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای شهروندی