پایان نامه ارشد با موضوع مدل اندازه گیری، هوش عاطفی، هوش فرهنگی، کیفیت خدمات

دانلود پایان نامه ارشد

سازمانی رابطه مثبت وجود دارد
783/0
000/0
*
قوی

8-4 ارزیابی مدل مفهومی تحقیق از طریق مدلسازی معادله ساختاری
جهت ارزیابی مدل با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری در Amos Graphics از رویکرد دو مرحله ای استفاده شده است. آنگونه که ذکر شد در مدل هاي معادلات ساختاري دو مدل آزمون مي شود. مدل اول شامل مدل اندازه گيري است كه نشان دهنده بارهاي عاملي متغيرهاي مشاهده شده براي هر متغير مكنون است. لذا در مرحله اول لازم است از صحت مدل های اندازه گیری متغیرهای برونزای تحقیق (هوش عاطفی، هوش فرهنگی و هوش معنوی) و متغیرهای درونزا (مبادلات اجتماعی رهبر- عضو، رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات) اطمینان حاصل شود.
پس از اطمینان از برازش مدل های اندازه گیری تحقیق آنگاه می توان ارتباط بین متغیرهای درونزا و برونزای تحقیق را مورد آزمون قرار داد. بررسی روابط ساختاری بین سازه های تحقیق زمانی منطقی به نظر می رسد که ابتدا با رویکرد تحلیل عاملی تاییدی اطمینان حاصل شود که معرف های تحقیق دقیقا سازه مورد نظر را مورد سنجش قرار داده اند.
در این تحقیق متغیرهای مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو و رفتار شهروندی سازمانی بصورت متغیر مشاهده شده در نظر گرفته شده اند. بنابراین در این مرحله مدل های اندازه گیری متغیرهای مکنون هوش عاطفی، هوش فرهنگی، هوش معنوی و کیفیت خدمات مورد بررسی قرار می گیرند.

1-8-4 مدل اندازه گیری هوش عاطفی
نگاره 9-4 ضرایب غیر استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش عاطفی را نشان می دهد.

نگاره 9-4 ضرایب غیر استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش عاطفی

همچنین نگاره 10-4 ضرایب استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش عاطفی را نشان میدهد.

نگاره 10-4 ضرایب استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش عاطفی

2-8-4 مدل اندازه گیری هوش فرهنگی
نگاره 11-4 ضرایب غیر استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش فرهنگی را نشان می دهد.

نگاره 11-4 ضرایب غیر استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش فرهنگی

همچنین نگاره 12-4 ضرایب استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش فرهنگی را نشان میدهد.

نگاره 12-4 ضرایب استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش فرهنگی

3-8-4 مدل اندازه گیری هوش معنوی

نگاره 13-4 ضرایب غیراستاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش معنوی

نگاره 13-4 ضرایب غیر استاندارد و نگاره 14-4 ضرایب استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش معنوی را نشان می دهد.
نگاره 14-4 ضرایب استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش معنوی

4-8-4 مدل اندازه گیری کیفیت خدمات
نگاره 15-4 ضرایب غیر استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری کیفیت خدمات را نشان می دهد.

نگاره 15-4 ضرایب غیراستاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری کیفیت خدمات

همچنین نگاره 16-4 ضرایب استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری کیفیت خدمات را نشان می دهد.

نگاره 16-4 ضرایب استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری کیفیت خدمات

5-8-4 شاخص های برازش مدل های اندازه گیری
نگاره 17-4 شاخص های برازش را برای مدل های اندازه گیری متغیرهای مکنون تحقیق نشان می دهد.

نگاره 17-4 شاخص های برازش مدل های اندازه گیری
شاخص
هوش عاطفی
هوش فرهنگی
هوش معنوی
کیفیت خدمات
دامنه ی مناسب بودن شاخص
وضعیت شاخص
NPAR
8
8
8
3


DF
2
2
2
0


Chi-square
308/5
782/5
688/3
0
هرچه کمتر باشد بهتر است
مناسب
Chi-square/DF
654/2
891/2
844/1

مقادیر بین 1 تا 3
قابل قبول
CFI
939/0
915/0
942/0
1
بین صفر و یک و بالاتر از 9/0
مناسب
PCFI
52/0
62/0
53/0
0
5/0 و یا بیشتر
مناسب
NFI
931/0
970/0
901/0
1
بین صفر و یک و بالاتر از 9/0
مناسب
RMSEA
041/0
018/0
034/0
0
کمتر از 05/0
مناسب

6-8-4 برآورد مدل ساختاری
پس از تایید مدل های اندازه گیری متغیرهای مکنون تحقیق به بررسی ارتباط بین متغیرها در مدل ساختاری می پردازیم. همچنین اثر رگرسیونی هر يك از مسيرهاي ارائه شده در مدل مفهومي و معناداری آنها مورد آزمون قرار میگیرد. نگاره 18-4 پارامتر های برآورد شده ی غیر استاندارد را برای مدل مفهومی تحقیق نشان می دهد.

نگاره 18-4 پارامتر های برآورد شده ی غیر استاندارد مدل مفهومی تحقیق

7-8-4 شاخص های برازش مدل کلی تحقیق
نگاره 19-4 شاخص های برازش مدل کلی تحقیق را نشان می دهد. همچنین ضرایب استاندارد مسیرهای مدل ساختاری تحقیق در نگاره 20-4 قابل مشاهده است.
نگاره 19-4 شاخص های برازش مدل کلی تحقیق
شاخص
مدل مفروض
دامنه ی مناسب بودن هر شاخص
وضعیت شاخص
NPAR
39


DF
97


Chi-square
455/98


Chi-square/DF
015/1
مقادیر بین 1 تا 3
مناسب
NFI
93/0
بین صفر و یک و بالاتر از 9/0
مناسب
PNFI
589/0
بیش تر از 5/0 یا 6/0
مناسب
PCFI
632/0
5/0 و یا بیشتر
مناسب
RMSEA
042/0
کمتر از 05/0
مناسب

نگاره 20-4 ضرایب استاندارد مسیرهای مدل ساختاری تحقیق
مسیر
برآورد اثر(وزن رگرسیونی استاندارد)
ضریب t
P
هوش عاطفی← مبادلات اجتماعی
61/0
85/6
000/0
هوش عاطفی← رفتار شهروندی سازمانی
72/0
91/10
000/0
هوش فرهنگی← مبادلات اجتماعی
18/0
04/3
094/0
هوش فرهنگی← رفتار شهروندی سازمانی
49/0
73/9
003/0
هوش معنوی← مبادلات اجتماعی
46/0
64/7
000/0
هوش معنوی← رفتار شهروندی سازمانی
57/0
39/2
000/0
مبادلات اجتماعی← رفتار شهروندی سازمانی
63/0
18/5
000/0
مبادلات اجتماعی← کیفیت خدمات
34/0
62/8
001/0
رفتار شهروندی سازمانی← کیفیت خدمات
52/0
21/3
000/0
9-4 بررسی مقایسه ای متغیرهای مدل تحقیق به تفکیک گروه های جنسیت و سن
نگاره 21-4 سازه های تحقیق را در بین گروه های مرد و زن و نگاره 22-4 سازه های تحقیق را در بین گروه های سنی مختلف با استفاده از آزمون کروسکال-والیس162 (آزمون H) مقایسه کرده است.

نگاره 21-4 بررسی مقایسه ای سازه های تحقیق بین گروه های مرد و زن

مرد
زن
Sig.
هوش سازمانی
28/37
65/40
000/0
هوش عاطفی
69/32
44/39
000/0
هوش فرهنگی
08/51
65/26
002/0
هوش معنوی
61/29
53/42
000/0
مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو
12/48
71/27
000/0
رفتار شهروندی سازمانی
78/43
65/54
000/0

نگاره 22-4 بررسی مقایسه ای سازه های تحقیق بین گروه های سنی

زیر 35 سال
45-35
55-45
بالای 55
Sig.
هوش سازمانی
85/33
39/36
32/41
38/40
000/0
هوش عاطفی
51/25
69/27
77/34
43/32
000/0
هوش فرهنگی
68/24
42/31
05/36
74/26
001/0
هوش معنوی
56/19
59/30
29/39
21/42
000/0
مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو
13/32
14/42
09/51
72/48
000/0
رفتار شهروندی سازمانی
82/27
49/31
17/42
50/37
000/0

10-4 خلاصه فصل 4
در این فصل کلیه نتایج آماری حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده های بدست آمده از پاسخ دهندگان به پرسشنامه تحقیق به کمک نرم افزار SPSS Statistics 20 و همچنین نتایج حاصل از برآورد و ارزیابی مدل با روش مدل سازی معادله ساختاری با کمک نرم افزار Amos Graphics 20 ارائه شده است.

فصل پنجم

نتیجه گیری
و
پیشنهادات

1-5 مقدمه
آنگونه که اشاره شد هوش عاطفی، هوش فرهنگی و هوش معنوی کارکنان بر رفتارهای آنها تاثیرگذار است. از سوی دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست که موفقیت هر سازمان بویژه سازمان های خدماتی در گرو فعالیت های کارکنان آن بوده و رفتارها و نگرش های کارکنان نقش حیاتی در کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنها دارد. محققان معتقدند رضایت مشتری و ادراک مشتریان نسبت به کیفیت خدمات بطور قابل توجهی تحت تاثیر رفتارها و نگرش های کارکنان خدماتی در سازمان است. تعامل بین کارکنان و سرپرستان و مدیران در چگونگی تحویل سرویس، نقش مهمی در رضایت یا عدم رضایت مشتریان دارد. از اینرو اساسا این کارکنان هستند که مسئولیت فراهم آوردن مزیت رقابتی پایدار برای سازمان را بر عهده دارند.
با توجه به تاثیر قابل توجه هوش سازمانی در قالب هوش عاطفی، هوش فرهنگی و هوش معنوی بر شیوه ی تفکر و رفتار افراد می توان پیش بینی کرد که هوش سازمانی بر کیفیت خدمات اثرگذار خواهد بود. به همین دلیل به بررسی تاثیر هوش سازمانی بر کیفیت خدمات پرداخته ایم و نقش میانجی متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی و مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو را در این رابطه بررسی کرده ایم. مدل مفهومی که در این تحقیق ارائه گردید پس از تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی مدل به روش Amos Graphics مورد تایید قرار گرفت. در این فصل به تشریح دقیق نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق و ارائه پیشنهاداتی در رابطه با سازه های تحقیق به محققان آینده خواهیم پرداخت. در پایان نیز به محددیت هایی که در اجرای تحقیق بر سر راه محقق وجود داشت اشاره خواهیم کرد.
2-5 نتایج توصیفی تحقیق
اطلاعات افراد شرکت کننده در این تحقیق در چهار زمینه جنس، سن، مرتبه علمی و سابقه تدریس می باشد.
4/28% پاسخ دهندگان زن و 6/71% مرد بودند.
7/10% پاسخ دهندگان زیر 35 سال، 6/14% بین 35 تا 45 سال، 7/50% بین 45 تا 55 سال و 24% بیش از 55 سال سن داشتند.
7% پاسخ دهندگان مرتبه علمی مربی، 73% مرتبه علمی استادیار، 2/19% مرتبه علمی دانشیار و 8/0% مرتبه علمی استادی داشتند.
8/13% پاسخ دهندگان زیر 5 سال،6/17% بین 5 تا 10 سال، 47% بین 10 تا 15 سال و 6/21 درصد بیش از 15 سال سابقه تدریس داشتند.
3-5 نتایج حاصل از برآورد و ارزیابی مدل تحقیق به روش مدل سازی معادله ساختاری
آنگونه که ذکر شد در این تحقیق از رویکرد دو مرحله ای برای ارزیابی مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. با توجه به اینکه دو متغیر رفتار شهروندی سازمانی و مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو را بعنوان متغیرهای مشاهده شده در نظر گرفتیم لذا در مرحله اول برازش هر یک از مدل ها ی اندازه گیری سازه های مکنون تحقیق یعنی هوش عاطفی، هوش فرهنگی، هوش معنوی و کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفت و سپس در مرحله دوم برازش کل مدل و ارتباط متغیرهای درونداد و برونداد تحقیق را بررسی کردیم. نتایج ارزیابی جداگانه مدل های اندازه گیری سازه های هوش عاطفی، هوش فرهنگی، هوش معنوی و کیفیت خدمات نشان از برازش قابل قبول برای این سازه ها دارد.
1-3-5 مدل اندازه گیری هوش عاطفی
مدل اندازه گیری هوش عاطفی، در برگیرنده ی 8 پارامتر آزاد با درجه آزادی 2 است.
درجه آزادی مدل بر مبنای تفاوت تعداد عناصر غیرزائد در ماتریس کواریانس و تعداد پارامترهای آزاد تعریف شده در مدل محاسبه می شود. تعداد عناصر غیر زائد در ماتریس کواریانس را با NRE نشان می دهند و بر اساس رابطه زیر محاسبه می شود:

که در آن نمادی برای تعداد متغیرهای مشاهده شده در مدل است. در مدل اندازه گیری هوش عاطفی، یک متغیر مکنون و 4 متغیر مشاهده شده ارزیابی عواطف خود، ارزیابی عواطف دیگران، تنظیم عواطف و استفاده از عواطف وجود دارد بنابراین:

و از آنجا که تعداد پارامترهای آزاد در مدل 8 است لذا درجه آزادی مدل برابر 2=8-10 خواهد بود.
مقدار کای-اسکوئر برای این مدل 308/5 بوده و شاخص نسبت کای-اسکوئر به درجه آزادی یا کای اسکوئر بهنجار شده برابر 654/2 است. اغلب مقادیر بین 2 تا 3 را برای این شاخص قابل قبول می دانند. با این حال دیدگاه ها در این باره متفاوت است. شوماخر و لومکس مقادیر بین 1 تا 5، کارماینز و مک ایور مقادیر بین 2 تا 3، اولمن مقادیر بین 1 تا2 و کلاین مقادیر بین 1 تا 3 را برای این شاخص قابل قبول می دانند(قاسمی، 1389). مقدار بدست آمده برای این شاخص در مدل اندازه گیری هوش عاطفی با چهار متغیر معرف ارزیابی عواطف خود، ارزیابی عواطف دیگران، تنظیم عواطف و استفاده از عواطف مقدار مناسبی دارد.
آنگونه که ذکر ش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع معادله ساختاری، مدل سازی، کیفیت خدمات، روایی محتوا Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدل اندازه گیری، هوش فرهنگی، هوش عاطفی، هوش معنوی