پایان نامه ارشد با موضوع قلام تعهدی، وجوه نقد، اقلام تعهدی، محدودیت مالی

دانلود پایان نامه ارشد

توجه به تامين مالي خارجي متفاوت است رابطه گردش وجوه و تامين مالي خارجي ديگر شاخص نيست. يعني شركتها با هزينه بيشتري بحرانهاي اقتصادي را باید تحمل کنند (كمپلو5، 2010)، رابطه گردش وجوه و تامين مالي برون سازمانی براي شركتها در زمانهايي كه بحران اقتصادي وجود دارد، از شاخص منفي كمتري برخوردار است. فرض مي كنيم كه شركتهاي بامحدودیت دستيابي به وجوه نقد خارجي را در طول بحران به نسبت رقباي خود دشوار مي پندارند. علت اين است كه شرايط اقتصاد كلان مانند منابع كمياب در بازار سرمايه و نرخ بهره زياد به ويژه اثر قابل توجهی بر شركت هاي ضعيف دارد. در اين تحقیق بر اين مسئله متمركز مي شود که دوباره شركت هاي بدون محدودیت تحت تاثير این شوک قرار نمي گیرند. شایان ذکر است که محدودیتهای مالی در ادامه پیشرفت های اقتصادی اتفاق می افتد. در زمانی که رکود اقتصادی و مالی اتفاق میافتد، تفاوت بین شرکت های محدود و غیر محدود با توجه به رابطه جریان نقدی- تأمین مالی خارجی نیز بیشتر می شود، یعنی شرکت های فهرست نشده(با محدودیت) بدست آوردن تأمین مالی جدید را تنها زمانی دشوار میپندارند که با هزینه بیشتری همراه شود.
در عین حال بحرانهای اقتصادی و مالی احتمالا اثری بر شرکت های فهرست شده (بدون محدودیت) ندارد و از این رو آنها در زمینه تأمین مالی خارجی بطور برون زا تصمیمگیری میکنند. متعاقباً انتظار داریم که شرکتهای فهرست نشده (با محدودیت) به جذب قابل توجه تمام شوکهای جریان نقدی بپردازند. در نتیجه شرکتهای فهرست نشده یا محدود فعالیت تکامل بیشتری را در تأمین مالی خارجی و وجوه نقد داخلی در طول دورههای دارای محدودیت مالی زیاد تجربه می کنند (لوپزگارسیاومیرا،2014).
از این رو فرضیه چهارم و پنجم تحقیق مطرح میگردد:
بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) – جریان نقدی برای شرکتهای با محدودیت مالی در زمانهای بحران اقتصادی ( نسبت به زمان های عادی )رابطه منفی با شدت کمتری وجود دارد.
بحرانهای اقتصادی بررابطه بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) –جریانهای نقدی در شرکتهای بدون محدودیت مالی تأثیری ندارد.

1-6- قلمرو تحقیق
1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق
محور اصلی موضوعی این تحقیق بررسی حساسیت منابع خارجی(برون سازمانی) به جریان نقدی، ومقایسه شرکتهای بامحدودیت مالی وبدون محدودیت مالی می باشد.

6-2-قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این تحقیق بین سال های 1387 تا 1392 میباشد.

1-6-3- قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق به بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.

1-7 -استفادهکنندگان از نتایج تحقیق
یک صورت مالی به دلایل مختلف میتواند قدرت پیشبینی بیشتری در جریانهای نقد آتی داشته باشد. لذا، میتواند به اشخاص ذینفع یک سازمان کمک شایانی کند، كه از اين حيث براي سرمايهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران ميتواند مفيد واقع شود. و همچنین برای پژوهشگران که تمایل به انجام تحقیقات مشابه دارند، مانند پژوهش گران بورس، دولت، سرمایهگذاران و دانشجویان میتواند باشد. نتایج حاصل از این پژوهش میتواند توسط سهامداران، مدیران، تحلیلگران مالی، شرکتهای سرمایهگذار، سرمایهگذاری بالقوه و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گیرد.
پیشبینی جریان نقدی بهعنوان یکی از معیارهای ارزشگذاری شرکت در نظر گرفته شده است، بنابراین میتواند یکی از معیارهای قابل تحلیل برای یک پژوهشگر باشد. لذا، میتواند مورد توجه گروههای مختلف از جمله موارد زیر قرار بگیرد:
سرمایهگذاران: این مطالعه به درک سرمایهگذاران درباره نقشی که حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی دارند و همچنین نقشی که اقلام جریان وجوه نقد در افزایش اتکا به فرآیند گزارشگری مالی بازی میکنند، کمک میکند.
2- اعتباردهندگان: اعتباردهندگان به شرکتی حاضرند اعتبار و وام دهند که آن شرکت برای جریان وجه نقد، از اهمیت زیادی برخوردار باشد. بنابراین امروزه جریان وجه نقد هم برای خود آن شرکت (تصمیمگیری بهینه) و هم برای اعتباردهندگان از اهمیت زیادی برخوردار است.
3-محققان: این مطالعه به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع کمک میکند و بطور نظری و تجربی به بررسی مقایسهای توان تأثیر حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در ارتباط با جریانهای نقد آتی میپردازد.

1-8- تعریف واژه ها واصطلاحات
حساسیت جریان وجوه نقد: اشاره به درصد تغییرات در سطوح نگهداری وجه نقد در در قبال تغییرات جریانهای نقدی دارد. بعبارت دیگر اختلاف بین هزینه تأمین مالی داخلی و خارجی، حساسیت جریان وجوه نقد بوجود میآید (هانگ6، 1998).
جریـان‌ وجه نقد‌: عبارت‌ است‌ از افزایش‌ یـا کاهش‌ در مبلـغ‌ وجه نقد ناشی از معاملات‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ مستقل‌ از شخصیت‌ حقوقی‌ واحـد تجـاری‌ و ناشی از سایـر رویدادها (ثقفي و هاشمي، 1383).
صورتهای مالی: صورتهای مالی محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان میباشد. صورتهای مالی اطلاعاتی درباره منابع اقتصادی، تعهدات و حقوق صاحبان سهام را فراهم مینمایند و در زمینه شناسایی نقاط ضعف و قوت مالی واحد تجاری، توانایی پرداخت دیون و ارزیابی عملکرد واحد تجاری به سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص مربوط کمک میکند (مهرانی و بهبهانی نیا، 1389).
روشهای تأمین مالی: سرفصل فعاليتهاي تأمين مالي در صورت جريان وجوه نقد، اطلاعات مربوط به ورود و خروج وجه نقد در رابطه با تأمين مالي برون سازماني را نشان ميدهد .لذا،روشهاي تأمين مالي به سه دسته كلي، تأمين مالي از طريق منابع مالي داخلي، تأمين مالي از طريق استقراض و تأمين مالي از طريق افزايش سرمايه طبقه بندي ميشوند.(حجازی و همکاران،1391)
ساختار سرمایه: فرهنگ فارلكس، ساختارسرمايه را تركيب منابع مالي مختلف براي تأمين مالي عمليات شركت جهت رشد آن بيان مي كند.
محدودیت مالی: كاملترين و صريحترين تعريف در اين مورد، اين است كه شركتها زماني در محدوده تأمين مالي هستند كه بين هزينه هاي داخلي و هزينههاي خارجي وجوه تخصيص داده شده با يك شكاف روبه رو هستند ( فازاری، 1988).
شرکت بامحدودیت مالی : شركتي كه در دسترسي به منابع خارجي بازارسرمايه با مشكلات بيشتري مواجه باشد، بخش بيشتري از منابع مالي مورد نياز خود را از منابع داخل شركت تأمين ميكند. چنين شركتي اصطلاحاً “شركت دچار محدوديت مالي” ناميده مي شود.(عربصالحی و اشرفی 1390)

1-9- خلاصه فصل
اطلاعات تاریخی مربوط به وجه نقد میتواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریانهای وجوه نقد آتی به استفادهکنندگان صورتهای مالی کمک کند. یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در رسیدن به هدف هر شرکتی داشتن وجه نقد است. وجه نقد باعث رونق فعالیتهای اقتصادی در هر شرکتی میگردد. بررسی تأثیر حساسیت منابع خارجی جریان وجوه نقد و محدودیت مالی در پیشبینی وجه نقد میتواند به برنامهریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سالهای آتی منجر شود. بنابراین شرکتی موفقتر خواهد بود که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیشبینی کرده و در جهت تأمین آن گام بردارد. در این فصل کلیات تحقیق شامل مقدمه، بیان مسأله، ضرورت و اهمیت تحقیق، هدف تحقیق، فرضیههای تحقیق و … بیان گردید.

1-10- ساختارتحقیق
به منظور انعکاس چارچوب این تحقیق، در این بخش مختصری از مطالب عنوان شده از فصول آتی مطرح میشود:
در فصل دوم مبانی نظری این تحقیق از جمله تعاریف منابع وجوه نقد، اقلام و نقش حساسیت منابع خارجی جریان وجوه نقد و محدودیت مالی در پیشبینی وجه نقد تشریح میگردد و همچنین تعاریف جریانهای نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقادهای صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی سود و سپس به تحقیقهای انجام شده در این زمینه پرداخته میشود.
در فصل سوم روش تحقیق شامل فرضیههای تحقیق، تعریف متغیرهای مستقل و وابسته و نحوه محاسبه آنها، جامعه آماری، روش جمعآوری دادهها و روش آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان میشود.
در فصل چهارم نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل دادهها در قالب جدولهای خلاصه شده آورده میشود و به تجزیه و تحلیل فرضیههای تحقیق و تفسیر نتایج حاصل پرداخته خواهد شد.
در فصل پنجم نتایج فرضیههای تحقیق، محدودیتها و پیشنهادهای تحقیق ذکر میگردد.

فصل دوم
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
در فصل اول تحقیق به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شد. در این فصل ابتدا ادبیات و مبانی نظری موضوع تحت سرفصلهای تعاریف اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود، مديريت سود در تئوري حسابداري مالي، ناهنجاری اقلام تعهدی، تفاوتهای بین مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دستكاری فعالیتهای واقعی نقش اقلام تعهدی در پیشبینی جریانهای نقد آتی و بازده سهام تشریح میگردد و همچنین تعاریف جریانهای نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقادهای صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی سود و در نهایت، تحقیقهای انجام شده در این مورد، بررسی خواهد شد. هدف اصلی سیستم حسابداری تهیه اطلاعات مالی مفید برای تصمیمگیریهای اقتصادی است و صورتهای مالی اساسی ابزار اصلی انتقال اطلاعات به استفادهکنندگان میباشد. در واقع سیستم حسابداری آثار مالی معاملهها و رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی را شناسایی و براساس روشهای منطقی و مدون اندازهگیری، تجمیع و تلخیص میکند (عربمازیار، 1374). استفاده از جریانهای نقدی به تنهایی نیز همه خواستههای استفادهکنندهها را برآورده نمیکند، بلکه استفاده از مبنای نقدی در کنار مبنای تعهدی، میتواند به تصمیمگیری استفادهگنندگان کمک نماید. یکی از نقشهای مهم اقلام تعهدی انتقال یا تعدیل شناسایی جریانهای نقدی در طول زمان میباشد، بهطوری که اعداد تعدیل شده عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی کند، اقلام تعهدی اغلب براساس مفروضات و برآوردها میباشند که اگر اشتباه باشند باید در سود و اقلام تعهدی آینده تصحیح شوند. اقلام تعهدی را می توان به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک کرد. اجزای اختیاری اقلام تعهدی، عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت می تواند کنترلهایی روی آنها اعمال کند. اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی، عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمیتواند کنترلهایی روی آنها اعمال نماید (خواجوی و ناظمی، 1384). اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش میشوند، استفادهکنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت برای ایجاد جریانهای نقدی آتی یاری میرساند. بنابراین تهیه اقلام تعهدی، پیشبینیکنندههای بهتری از جریانهای نقد آتی شرکت هستند.

2-2- ادبیات ومبانی نظری تحقیق
موجودیهای نقدی همواره درصد قابل توجهی ازدارايیهای شرکتها را به خوداختصاص دادهاند. وجه نقد از اين حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه میدهد تا فرصتهايی را جستجو کند که ارزش سهام را افزايش دهد. معمولاً، مديران به دنبال سطحی از موجودیهای نقدی هستند که با توجه به مزايا و معايب نگهداری موجودیهای نقدی حالت بهینه داشته باشد. وجه نقد بايد در سطحی نگهداری شود که بین هزينه نگهداری وجه نقد و هزينه نا کافی بودن وجه نقد تعادل برقرار شود. به عبارت ديگر، شرکتها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدينگی هستند که به دلیل کمبود نقدينگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیايد و از طرفی، با نگهداری وجه نقد اضافی، فرصتها از دست نرود و اين مورد، همان سطح نقدينگی هدف در شرکتهاست که البته با توجه به ويژگیهای گوناگون شرکتها و دورههای زمانی مختلف، متفاوت است. وضعیت نقدينگی شرکت ها به مقدار زيادی تحت تأثیر ماهیت فعالیت شرکتها قرار میگیرد. مديران برای تعیین میزان نقدينگی يک دوره زمانی را برنامه ريزی و جهت رسیدن به آن تلاش میکنند (بادآورودرخور،1391).
شرکتی که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع انتشار سهام، تأمین مالی خارجی، استانداردهای حسابداری، حسابداری مالی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع وجوه نقد، جریان نقدی، حسابداری تعهدی، سرمایه در گردش