پایان نامه ارشد با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، جریان های نقدی، جریان های نقدی عملیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار تدبیرپرداز و ره آورد نوین و بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس و تجمیع داده ها در ستون های Excel به آزمون و تحلیل و تفسیر نتایج جهت تصمیم گیری در خصوص فرضیات پژوهش می پردازیم.
ابتدا اطلاعات گردآوری شده در صفحات کاری ایجاد شده در محیط نرم افزار Excel وارد گردیده و سپس محاسبه های لازم برای دستیابی به متغیرهای این پژوهش انجام می شود. بعد از محاسبه ی کلیه متغیرهای لازم جهت استفاده در مدل های این پژوهش، این متغیرها در صفحات کاری واحدی ترکیب شده تا به طور الکترونیکی به نرم افزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل نهایی منتقل شوند. که در این پژوهش جهت انجام تحلیل های نهایی، از نرم افزارهای Eviews8 استفاده می شود.
3-8).دوره زمانی پژوهش
محدوده زمانی پژوهش شامل 5 سال متوالی از سال 1389 تا 1393 می باشد؛ که بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های واقعی این سال ها انجام می پذیرد. بر اساس هدف پژوهش اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکت های نمونه آماری در تجزیه و تحلیل ها وارد شده اند.
3-9).متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها
مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها، تقسیم بندی آنها به متغیر مستقل،وابسته و کنترلی است.
متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری آن است.
متغیر مستقل، یک ویژگی و خصوصیت است که اثر آن بر متغیر وابسته توسط محقق مورد بررسی قرار می گیرد.
متغیر کنترلی نیز متغیری است که به منظور تفکیک اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از اثر سایر متغیرها، مورد بررسی قرار می گیرد(خاکی، 1387).
این نوع طبقه بندی به دلیل کاربرد کلی، سادگی و اهمیت ویژه ای که در مفهومی کردن و طرح ریزی پژوهش و همچنین تهیه گزارش نتایج آن دارد بسیار مفید و ارزنده است.بر این اساس متغیرهایی که به منظور تبیین ارتباط پیرامون موضوع پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند، به شرح جدول(3-2) می باشند.
جدول (3-2): لیست متغیرهای مورد بررسی
نوع متغیر
نام متغیر
معیار اندازه گیری
علامت اختصاری
وابسته
بازده تعدیل شده بر اساس اندازه
تفاضل میانگین بازده ماهانه شرکت و میانگین بازده ماهانه پرتفوی
SAR i,t+1

بازده تعدیل شده بر اساس بازار
تفاضل بازده سهام و بازده بازار (شاخص نقدی و قیمت135)
AR t
مستقل
کل اقلام تعهدی
اقلام تعهدی سرمایه در گردش
∆WC it

اقلام تعهدی اختیاری
باقیماندة مدل تعدیل شدة جونز
DACC it

پیش بینی جریان های نقد عملیاتی
باقیماندة مدل جریان های نقدی
FOCF it
کنترلی
اندازه شرکت
لگارتیم طبیعی ارزش بازار سهام
Size it

نسبت ارزش دفتری به بازار
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام
BM it

نسبت سود به قیمت
نسبت سود به قیمت
EP it

مالکیت نهادی
مجموع درصد سهام مالکان نهادی
INSOWN it

اهرم مالی
نسبت کل بدهی به کل دارایی
LEV it

3-9-1). متغیر وابسته (بازده تعدیل شده بر اساس اندازه و بازده تعدیل شده بر اساس بازار)
3-9-1-1). بازده تعدیل شده بر اساس اندازه
متغیر وابسته پژوهش همانند پژوهش شی و همکارانش(2014)، بازده تعدیل شده بر اساس اندازه است. با توجه به اینکه شرکت ها موظف هستند حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی، صورت های مالی خود را منتشر کنند لذا دوره محاسبه بازده هر سال از ماه پنجم بعد از سال مالی به مدت 12 ماه تعیین شده است. همچنین به منظور کنترل ریسک، بازده سهام را باید از لحاظ اندازه تعدیل کرد. برای این منظور ابتدا شرکت ها بر اساس “ارزش بازار” از پایان 31 تیر ماه به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتب می شوند. پس از این مرحله، شرکت های نمونه باید به چهار چارک تقسیم شوند. پس از تعیین چارک ها و محاسبه بازده ماهانه شرکت ها در هر چارک ، میانگین بازده ماهانه سهام و میانگین بازده ماهانه سهام موزون شده هر شرکت در هر چارک محاسبه می شود. در نهایت به منظور کنترل اثر اندازه بر روی بازده ماهانه سهام هر شرکت، بازده تعدیل شده بر اساس اندازه از طریق رابطه ذیل محاسبه می شود(شی و همکارانش136، 2014):
رابطه (3-1):
RE,t size-adj = RE,t – Rs,t SAR= Пt=1 m (1+Ri,t) – Пt=1 m (1+Rs,t)
که در رابطه فوق:
SAR= بازده تعدیل شده بر اساس اندازه
Rs,t = میانگین بازده ماهانه موزون پرتفوی
Ri,t = میانگین بازده ماهانه سهام شرکت i

3-9-1-2). بازده تعدیل شده بر اساس بازار
بازدة تعدیل شده بر اساس بازار از تفاوت بازده واقعی شرکت و بازده بازار طبق رابطه (3-1) محاسبه می شود(دارابی و مرادلو، 1390):
AR it = R it – R mt رابطه (3-2).
R it = بازده سالانه سهام شرکت i در سالt ، که از طریق فرمول بازده جامع به شکل زیر محاسبه می شود:
R it= (p_t (1+α+β)-(p_(t-1)+Cα)+D_t)/(p_(t-1)+Cα) رابطه (3-3).
که در رابطه فوق:
Pt = قیمت سهام در پایان دوره t
Pt-1= قیمت سهام در ابتدای دوره t
D t= سود نقدی پرداختی در سال t
α = درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی.
β= درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته
C= مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی (و مطالبات)
R mt = برابر است با نرخ بازده بازار، که برای محاسبه بازده بازار از بازده شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) به شرح رابطه (3-3) استفاده شده است:
R mt= (〖TEDPIX〗_t-〖TEDPIX〗_(t-1))/〖TEDPIX〗_(t-1) رابطه (3-4).
3-9-2). متغیر های مستقل
متغیرهای مستقل در این پژوهش کل اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی می باشد، که به تفکیک عبارتند از:

3-9-2-1). کل اقلام تعهدی
در این پژوهش برای محاسبه کل اقلام تعهدی از اقلام تعهدی سرمایه در گردش استفاده شده است. اقلام تعهدی سرمایه در گردش از طریق تغییر در دارایی های جاری غیرنقدی منهای بدهی های جاری بین سال t و t-1 محاسبه می شود. که این متغیر از طریق تقسیم بر کل دارایی های سال قبل تعدیل شده است.
AWC it= {(ACT it – CHE it)-(LCT it- DLC it)} – {(ACT it-1 – CHE it-1)-(LCT it-1 – DLC it-1)}/AT it-1 رابطه (3-5).
که در رابطه فوق:
ACT= کل دارایی های جاری
CHE= وجه نقد و معادل وجه نقد
LCT = کل بدهی های جاری
DLC = حصه جاری بدهی های بلند مدت
AT = کل دارایی های ابتدای دوره (سال قبل)

3-9-2-2). اقلام تعهدی اختیاری
در این پژوهش برای محاسبة اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شدة جونز استفاده شده است؛ که بر اساس اين مدل، جمع اقلام تعهدي غير اختياري به شرح رابطه(3-6) محاسبه ميشود137:
〖NON.DISACC〗_(j,t)/TA_(j,t-1) =β0(1/TA_(j,t-1) ) + β1 ((〖∆SALE〗_(j,t) 〖 – ∆REC〗_(j,t ) )/TA_(j,t-1) ) + β2(PPE_(j,t)/TA_(j,t-1) ) 3-6).
در رابطه مذکور:
NON.DISACCj,t : جمع اقلام تعهدي غير اختياري شرکت j در پايان سال مالي t.
TAj,t-1 : جمع دارايي‌هاي شرکت j در پايان سال مالي t-1.
∆SALEj,t : تغيير در جمع فروش‌هاي شرکت j در پايان سال مالي t. که به صورت رابطة(3-7) برآورد می شود:
∆SALEj,t = SALEj,t – SALEj,t-1 3-7).
∆RECj,t : تغيير در حساب‌هاي دريافتني شرکت j در پايان سال مالي t. که به صورت رابطة (3-8) محاسبه ميشود:
∆RECj,t= RECj,t – ∆RECj,t-1 3-8).
PPEj,t : جمع خالص ارزش دفتري اموال، ماشين آلات و تجهيزات شرکت j در پايان سال مالي t.
پارامتر‌هاي α و β1 و β2 در دوره برآورد و براي هر شرکت خاص، با استفاده از رابطه(3-9) به دست ميآيد:
TACC_(j,t)/TA_(j,t-1) = β0 (1/TA_(j,t-1) ) + β1 ((〖∆SALE〗_(j,t) 〖 – ∆REC〗_(j,t ) )/TA_(j,t-1) ) + β2(PPE_(j,t)/TA_(j,t-1) ) + ξj,t 3-9).
که در آن:
TACCj,t : جمع کل اقلام تعهدي شرکت j در پايان سال مالي t، که از رابطه(3-10) محاسبه می گردد.
〖TA〗_(i,t)=〖OE〗_(i,t)-〖CFO〗_(i,t) 3-10).
〖TA〗_(i,t): مجموع اقلام تعهدی شرکت i درپایان سال t
〖OE〗_(i,t): سود عملیاتی شرکت i درپایان سال t
〖CFO〗_(i,t): جریان های نقدی عملیاتی شرکت شرکت i درپایان سال t
با توجه به روابط (3-6) و (3-9) مي توان چنين نتيجهگيري کرد که جزء پسماند(ξj,t) رابطه (3-9) برابر نسبت جمع اقلام تعهدي اختياري به مجموع دارايي‌ها در پايان سال مالي قبل است. يعني جزء پسماند معادل رابطه(3-11) خواهد بود:
ξj,t = DISACC_(j,t)/TA_(j,t-1)
که در آن:
ξj,t : باقيمانده رابطه(3-9).
DisACCi,t : جمع اقلام تعهدي اختياري شرکت j در پايان سال مالي t.
3-9-2-3). پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی
برای برآورد پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، از مدل جریان های نقد جاری (CFM-Model) استفاده شده است.
CFM Model: رابطه (3-12).
OCFt+1/ Sale t = β0 + β1 OCF t/ Sale t-1 +ε
OCFt+1= جریان های نقد عملیاتی برای دوره پیش بینی t+1
OCF t = جریان های نقد عملیاتی برای دوره جاری
ε = خطای مدل (باقیمانده یا پسماند مدل) که به عنوان پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در نظر گرفته می شود (جبارزاده کنگرلویی و خانقاهی، 1392).
در این پژوهش، متغیرهای مدل پیش بینی جریان های نقد عملیاتی بر فروش دوره قبل تقسیم شده اند. بدین علت که؛ دچو(1994) نشان داد که چرخه عملیاتی بر خالص دارایی های عملیاتی و رابطه بین سودآوری و جریان های نقدی عملیاتی تأثیر می گذارد. شرکت هایی با چرخه عملیاتی بزرگ تر، جریان های نقدی عملیاتی کمتر و دارایی بیشتری را گزارش می کنند. بنابراین آن ها تمایل دارند که ارزش خطاهای برآوردی، به عنوان پیامد رفتار صورت کسر (جریان نقدی عملیاتی) و مخرج کسر (کل دارایی ها) در متغیر وابسته، کمتر باشد. اگر متغیرهای مدل بر جمع دارایی ها تقسیم شوند، میزان خطای پیش بیتی افزایش می یابد(لارا و همکارانش138، 2011)
که در رابطه (3-9) “جریان های نقدی عملیاتی” به صورت ذیل محاسبه می شود(جبارزاده کنگرلویی و خانقاهی، 1392).
رابطه (3-13).
OCF it = E it – ∆INV it – ∆ RE it + ∆AP it + ∆OCL it + DEP it
OCF = جریان های نقدی عملیاتی
E = سود خالص (بعد از کسر مالیات) یا قبل از اقلام غیرمترقبه
∆INV= تغییر در موجودی
∆ RE= تغییر در حساب های دریافتنی
∆AP = تغییر در حساب های پرداختنی
∆OCL= تغییر در سایر بدهی های جاری
DEP= هزینه استهلاک

3-9-3). متغیر های کنترلی
متغیرهای کنترلی در این پژوهش اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار ، نسبت سود به قیمت و درصد مالکیت نهادی، اهرم مالی می باشد، که به تفکیک عبارتند از:
3-9-3-1). اندازه شرکت
اندازه شرکت میتواند نمایانگر اهرم شرکت، برتری رقابتی شرکت، توانایی مدیریت، کارایی اطلاعات و در نهایت میتواند نمایانگر ریسک کلی شرکت باشد (ملانظری و کریمی زند ، 1386).
اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت شرکت است. شرکت های بزرگتر به دلیل ارتباط بیشتر با ذینفعان و مکانیزم های کنترلی بیشتر، از ریسک تجاری کمتری برخوردارند. تحقیقی که توسط للداکیس139(2004) انجام شد، نشان می دهد رابطه معکوسی میان اندازه شرکت و بازده سهام به طور عمده در شرکت های کوچک و با نسبت های بدهی بزرگ وجود دارد.
عموماً شرکت ها از لحاظ اندازه به سه دسته شرکت هاي بزرگ، شرکت هاي متوسط، و شرکت هاي کوچک تقسيم ميشوند. ديدگاه‌هاي متفاوتي براي تعيين اندازه شرکت وجود دارد که رايج ترين آنها عبارتند از:
در ديدگاه اول معيار تعيين اندازه شرکت، کل فروش خالص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، جامعه آماری، روش پژوهش Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، سریهای زمانی، داده های تلفیقی، داده های سری زمانی