پایان نامه ارشد با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بازده آتی سهام، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

آتی سهام را کاهش نمی دهد. از سوی دیگر آن ها نشان دادند که محتوای اطلاعاتی جریانات نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی غیرعادی بر یکدیگر در رویکرد کل اقلام تعهدی است؛ در حالیکه در رویکرد اقلام تعهدی سرمایه در گردش، نتایج حاکی از آن است که جریانات نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به یکدیگر محتوای افزاینده اطلاعاتی ندارند. همچنین آن ها نشان دادند که بعد از در ظر گرفتن جریانات نقدی عملیاتی، رشد فروش و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در چارچوب یک رگرسیون در رابطه بین اقلام تعهدی غیرعادی و بازده آتی سهام، در هر دو رویکرد، رابطه معنی دار باقی می ماند.
حقیقت و ایرانشاهی (1389) در پژوهشی تحت عنوان بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به جنبه های سرمایه گذاری اقلام تعهدی نشان دادند که در بازار سرمایه ایران، اقلام تعهدی خلاف قاعده وجود دارد که وابسته به اطلاعات سرمایه گذاری شامل در اقلام تعهدی بوده است. همچنین آن ها نشان دادند که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اقلام تعهدی واکنش بیش از اندازه نشان می دهند.
مشایخی و همکارانش، (1389) در پژوهشی تحت عنوان مخارج سرمایه ای، اقلام تعهدی و بازده سهام؛ به بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی و نابهنجاری مخارج سرمایه ای و بهبود عملکرد سهام با به کارگیری همزمان هر دو نابهنجاری در بازار سرمایه ایران پرداختند. نتایج نشان داد که نابهنجاری مخارج سرمایه ای و نابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دارد و از هم مجزاست؛ اگرچه این دو نابهنجاری ممکن است به طرق مختلف با هم مربوط باشند. همچنین نتایج نشان داد که بعد از کنترل کرئن برای سه عامل ریسک فاما-فرنچ، سرمایه گذاران با به کارگیری همزمان دو نابهنجاری به جای فقط استفاده از یک نابهنجاری، بازده های بالاتری کسب می کنند.
خدادادی و جان جانی(1388) به بررسی واکنش سرمایه گذاران به پیش بینی سود، جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که سرمایه گذاران تا حدی به پیش بینی سود واکنش درست نشان داده اند(البته نه به اندازه جریانات نقدی). به این معنی که در سال بعد از پیش بینی، تقاضا برای سهام شرکت هایی که سودی مازاد بر سود پیش بینی شده کسب کرده اند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها شده است. در نتیجه بازده سهام این شرکت ها افزایش یافته و توانسته اند بازده مازاد بر میانگین بازده بازار کسب کنند. در مقابل شرکت های با سود تحقق یافته کمتر از سود پیش بینی شده، بازده کمتر از میانگین بازده بازار داشته اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران تا حد بسیار زیادی به پیش بینی حریان نقدی واکنش درست نشان داده و جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی مبنای بهتری برای تصمیم گیری است. که این ممکن است به خاطر عینی بودن و همچنین احتمال دستکاری کمتر جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی باشد.
ثقفی و هاشمی(1383)، به بررسی تحلیلی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی حسابداری پرداختند. آن ها هدف از انجام پژوهش را ارائه مدلی مناسب برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی عنوان نمودند. با استفاده از 71 شرکت عضو نمونه آماری و به کمک روش رگرسیون گام به گام، پژوهشگران دریافتند که بین جریان های نقدی عملیاتی و سود حسابداری و اجزای آن رابطه معناداری وجود دارد؛ سود حسابداری و اجزای آن، توانایی پیش بینی جریان های نقدی آتی را دارند و سود حسابداری نسبت به جریان های نقدی، توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی دارد.

جدول(1-2) خلاصه پژوهش های انجام شده داخل کشور جمهوری اسلامی ایران
نتیجه تحقیق
موضوع تحقیق
سال تحقیق
نام محقق
نتایج بیانگر این بود که سرمایه گذاران تا حدی به پیش بینی سود واکنش درست نشان داده اند(البته نه به اندازه جریانات نقدی) به این معنی که در سال بعد از پیش بینی، تقاضا برای سهام شرکت هایی که سودی مازاد بر سود پیش بینی شده کسب کرده اند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها شده است

به بررسی واکنش سرمایه گذاران به پیش بینی سود، جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند

1388

خدادادی و جان جانی

نتایج بیانگر این بود که نابهنجاری مخارج سرمایه ای و نابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دارد و از هم مجزاست؛ اگرچه این دو نابهنجاری ممکن است به طرق مختلف با هم مربوط باشند
به بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی و نابهنجاری مخارج سرمایه ای و بهبود عملکرد سهام با به کارگیری همزمان هر دو نابهنجاری در بازار سرمایه ایران پرداختند

1389

مشایخی و همکارانش
نتایج بیانگر این بود که در بازار سرمایه ایران، اقلام تعهدی خلاف قاعده وجود دارد که وابسته به اطلاعات سرمایه گذاری شامل در اقلام تعهدی بوده است. همچنین آن ها نشان دادند که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اقلام تعهدی واکنش بیش از اندازه نشان می دهند

به بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به جنبه های سرمایه گذاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران پرداختند

1389

حقیقت و ایرانشاهی

نشان دادند که در رویکرد کل اقلام تعهدی، جریانات نقدی عملیاتی، توان توضیحی اقلام تعهدی غیرعادی در بازده آتی سهام را کاهش نمی دهد
به بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده در مقایسه با جریانات نقدی عملیاتی پرداختند

1390
حقیقت و بختیاری
نتایج بیانگر این است که وقتی کل داده ها در تجزیه و تحلیل در نظرگرفته می شود، جزء مالی با بازده آتی سهام شرکت ها رابطه معنی دار دارد.

به بررسی رابطه بین اجزای ارزش دفتری با ارزش بازار با بازده آتی سهام با استفاده از روش پنمن همکارانش(2007)پرداختند

1390

عرب مازار یزدی و
عرب احمدی
نتایج بیانگر این بودکه کیفیت سود(پایداری سود) با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد، ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی، بازده سهام افزایش می یابد

رابطه بین کیفیت سود(پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی را مورد بررسی قرار دادند

1390

دستگیر و رستگار

. نتایج بیانگر این بود که بين جريانهـاي نقـد آزاد دوره آتـي و تغييـرات ســرمايه در گــردش، تغييــرات در موجــودي كــالا،استهلاك داراييهاي مشهود و نامشهود و برآوردهـاي خالص حسابداري دوره جاري رابطه معنادار معكوس وجـود دارد.
به بررسي رابطه بين جريـانهـاي نقد عملیاتی، سود خالص، تغییرات سرمایه در گردش،تغییرات در موجودی کالا، اســتهلاک داراييهاي مشهود و نامشـهود و برآوردهـاي خـالص حسابداري با جريانهاي نقد آزاد دوره آتـي پرداختـند

1391

ایزدی نیا،قوچی فرد و حمیدیان

نتایج بیانگراین بود که اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط مثبت و معنادار دارد ، در صورتیکه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام ارتباط معنا داری ندارد

به بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام پرداختند

1392

هاشمی و جلالی مقدم
نتایج بیانگر بود که یک رابطه معنی داری بین اقلام تعهدی و نوسانات سرمایه در گردش وجود دارد. همچنین بین رشد فروش و اقلام تعهدی رابطه معکوس وجود دارد
به بررسی تأثیر برگشت، پایداری و ناهنجاری اقلام تعهدی بر سود دوره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند

1392

خانی و صادقی

2-14-2. مروری بر پیشینه تحقیق در خارج از ایران
شی و همکارانش124(2014) به بررسی تأثیر پیش بینی جریان نقدی عملیاتی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی از سوی سرمایه گذار پرداختند. نتایج نشان داد که بازده اقلام تعهدی، برای شرکت های با پیش بینی جریان نقدی تحلیل گر پایین تر است. همچنین نتایج نشان داد که کاهش ناهنجاری اقلام تعهدی با پیش بینی جریان نقدی تحلیل گر، کاملا به کاهش دستکاری سود در شرکت هایی با پیش بینی جریان نقدی نسبت داده نمی شود بلکه تا اندازه ای به توسعه توانایی سرمایه گذار برای قیمت گذاری دستکاری سود نیز مرتبط می شود.
پاپاناستاسوپولوس و همکاران125(2011) در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و فعالیت های تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که پرتفوهایی با اقلام تعهدی بالا و حجم بالایی از فعالیت های تأمین مالی خارجی، بازده های پایین تری کسب می کنند. همچنین، نتایج رگرسیون مقطعی در سطح شرکت ها حاکی از آن است که در صورت حضور اقلام تعهدی سرمایه در گردش، فعالیت های تأمین مالی خارجی توانایی پیش بینی بازده های آتی را پیدا می کند.
ریساتک126، (2010) در پژوهشی تحت عنوان بازده های نامشهود، اقلام تعهدی و بازده معکوس به بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقلام تعهدی خلاف قاعده پرداختند. به بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی و تأثیر بازده نامشهود بر این نابهنجاری پرداخته است. نتایج پژوهش وی نشان داد که بین اقلام تعهدی و بازده سهام رابطه معکوسی وجود دارد. همچنین با وارد کردن متغیر بازده نامشهود دوره های قبل به مدل رگرسیونی رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده سهام از بین می رود. به عبارت دیگر، بازده نامشهود بر نابهنجاری اقلام تعهدی تأثیرگذار است.
هیرشلیفر و همکارانش127(2009)، به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی نقدی با اندازه بازده سهام پرداختند. طبق یافته های آن ها ارتباط مثبت زیادی بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اینکه بین اندازه جریان های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد.
ژانگ128(2007) در پژوهشی تحت عنوان اقلام تعهدی، سرمایه گذاری و اقلام تعهدی ناهنجار به بررسی اقلام تعهدی ناهنجار پرداخت. او به این نتیجه رسید که اقلام تعهدی ناهنجار به طور یکنواخت با اطلاعات سرمایه گذاری متشکل از اقلام تعهدی افزایش می یابد و برخلاف انتظار، نشان داد تحلیل ها همسو با مبحث پایداری اقلام تعهدی نیست. وی در پژوهش خود اقلام تعهدی سرمایه در گردش را معیاری برای رشد و سرمایه گذاری شرکت در نظر گرفت و با توجه به این معیار به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام پرداخت.
چان و همکاران129 (2006)، رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که اقلام تعهدی بالایی دارند بازده سهام پایینی در آینده خواهند داشت. به عبارت دیگر سودهای با کیفیت پایین تر بازده سهام کمتری در دوره های متوالی خواهند داشت. آنان اقلام تعهدی را به دو قسمت اختیاری و غیراختیاری تقسیم کردند و نشان دادند که نتایج آن ها یکسان است.
یو 130(2005) طی پژوهش خود اعلام کرد که بعد از کنترل جریانات نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی به صورت مثبت با بازده آتی سهام مرتبط است. وی نتیجه گرفت که سرمایه گذاران به اقلام تعهدی کمتر از واقع، عکس العمل نشان می دهند و این در حالیست که این رابطه مثبت، بین جریان نقدی عملیاتی و بازده آتی سهام است.
دسای و همکارانش131(2004) به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با در نظر گرفتن رشد فروش پرداختند و نتیجه گرفتند که اقلام تعهدی خلاف قاعده، در سطح کل اقلام تعهدی با در نظر گرفتن رشد فروش کاهش داده نمی شود. همچنین آن ها تشخیص دادند که اقلام تعهدی خلاف قاعده، با در نظر گرفتن نسبت ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام، در سطح کل اقلام باقی می ماند.
دچو و دیچو132(2002)به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با در نظر گرفتن جریانات نقدی عملیاتی پرداخته و دریافتند که اقلام تعهدی بعد از در نظر گرفتن جریانات نقدی عملیاتی، دیگر وابسته به بازده آتی سهام نیست و این یافته حاکی از آن است که بخشی از اقلام تعهدی، مرتبط با جریانات نقدی عملیاتی می باشد که به اقلام تعهدی خلاف قاعده منجر می شود.
ویکتور و جیکوب133(1997) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بعد از در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع بازده سهام، نوسان پذیری، قلام تعهدی، اقلام تعهدی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، جامعه آماری، روش پژوهش