پایان نامه ارشد با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، سرمایه در گردش، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

D-CAPM در تبیین ارتباط بین ریسک و بازده سهام مورد آزمون قرار دادند. آن ها از مفهوم توسعه یافته شبه واریانس بازده سهام بتا منفی(D-beta) به عنوان یک معیار جایگزین برای اندازه گیری ریسک استفاده نمودند. نتایج این پژوهش نشان داد که بتای منفی در اندازه گیری ریسک و پیش بینی بازده سهام از نظر قدرت بیان توانایی بیشتری نسبت به بتا و مدل سنتی CAPM دارد.
هاشمی و همکارانش، (1392) اثر ریسک ناتوانی مالی را بر ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی سهام(نابهنجاری اقلام تعهدی) تأیید کردند. آن ها بیان نمودند که نابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود داردو با اضافه کردن متغیر ریسک ناتوانی مالی به مدل پژوهش، کماکان بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی آتی سهم رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد ولی سطح اطمینان این رابطه با در نظر گرفتن متغیر ریسک ناتوانی مالی کاهش یافته است. که این موضوع بیانگر تأثیر ریسک ناتوانی مالی بر نابهنجاری اقلام تعهدی می باشد.
2-10. تأثیر برگشت، پایداری و نابهنجاری اقلام تعهدی بر سود
برگشت یا وارونگی اقلام تعهدی67، برگشت یا معکوس شدن مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی این دوره در دوره آتی می باشد.
اقلام تعهدی نشان دهندة پیش بینی منافع اقتصادی آتی، همچون ورود یا خروج جریان وجوه نقد می باشد. این توانایی پیش بینی اقلام تعهدی در دو حالت قابل تصور است. (1).اقلام تعهدی که بدرستی منافع و تعهدات آتی را پیش بینی نموده است، یعنی منافع یا تعهدات آتی، تبدیل به ورود یا خروج وجه نقد بشود(اقلام تعهدی خوب) و (2) اقلام تعهدی که حاصل اشتباه پیش بینی68 می باشند، یعنی، شواهد جدید حکایت از عدم ورود یا خروج وجه نقد باشد، به عنوان نمونه، مطالبات، سوخت شود(اقلام تعهدی بد). اما در هر حال، هر دو نوع اقلام تعهدی در دوره بعد معکوس خواهند شد.
در تحقیق جامعی که توسط دیجو و همکارانش69، (1998) در مورد اقلام تعهدی و در قالب تابع سری زمانی بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و تغییرات در فروش انجام گرفته، فرض شده در سری زمانی تغییرات در فروش، همبستگی70 وجود ندارد و در نتیجه، برای سری زمانی اقلام تعهدی نیز همبستگی وجود نخواهد داشت. اما نتایج پژوهش نشان دهند همبستگی برای سری زمانی تغییرات در فروش بود. با توجه به رابطه بین اقلام تعهدی و تغییرات فروش، آلن و همکارنش71،(2012) معتقد هستند احتمالاً عدم مشاهده این همبستگی می تواند بخاطر در نظر نگرفتن معکوس شدن اقلام تعهدی و نوسانات موقت در سرمایه در گردش ناشی از شوک های اقتصادی باشد.
در ادبیات مدیریت سود، معکوس شدن اقلام تعهدی غیرعادی یا اقلام تعهدی اختیاری، یعنی اقلام تعهدی که مربوط به رشد شرکت نمی باشد( جونز، 1991؛ دیفوند و پارک، 2001؛ زای، 722001) آزمون شده است ( بابر و همکارنش، 2011؛ فدیک و همکارانش، 732011) اما در این پژوهش، این اقلام تعهدی به دو بخش، یعنی اقلام تعهدی خوب(که خود به دو بخش تفکیک شده) و اقلام تعهدی بد تقسیم شده اند.
رشد فروش و رشد کارکنان از جمله اطلاعات اساسی قابل محاسبه از طریق گزارش های مالی است که دربرگیرندة اطلاعات در مورد سودآوری آتی و ارزش شرکت می باشد(اولسون،1995؛ اولسون و فلتهام، 2005؛ فیرفیلد وپاتریشیا74، 2003) و اقلام تعهدی خوب توانایی پیش بینی این دو نماینده75 رشد را دارا می باشند(بوشمن76، 2011؛ دیچو و دیجو، 2002؛ دیفوند و پارک، 2001). بنابراین، بخش اول اقلام تعهدی خوب، اقلام تعهدی می باشند که با رشد شرکت ارتباط دارند و در تجزیه و تحلیل داده های آماری این متغیر به شکل سری زمانی همبستگی مثبت مشاهده خواهد شد.
بخش دوم اقلام تعهدی خوب مربوط به پیش بینی صحیح نوسانات در سرمایه در گردش می باشد. مثلاً اگر شرکت در زمان کاهش موقت قیمت ها خرید بیش از حد معمول انجام دهد، اقلام تعهدی ناشی از موجودی نیز موقتاً افزایش می یابد. اما در دوره بعد، موجودی ها نیز مصرف شده و به حالت قبل(عادی) خود برگشته و معکوس می شود. بنابراین، بخش دوم اقلام تعهدی خوب، اقلام تعهدی هستند که در سری زمانی آن همبستگی منفی وجود داشته و با نوسانات موقت سرمایه در گردش مرتبط می باشند.
بخش اقلام تعهدی بد، یعنی بخش اشتباه تخمین اقلام تعهدی که منافع آتی رانمی توانند پیش بینی نمایند اما در هر حال، معکوس خواهند شد و زمانی معکوس می شوند که مشخص می شود منافع آتی مرتبط با آن ها تبدیل به تغییر در جریان وجوه نقد نخواهد شد اما بر سود آن دوره تأثیر منفی خواهد گذاشت(آلن و همکارانش، 2011).
تحقیقات نشان دهنده پایداری کمتر جزء اقلام تعهدی رقم سود نسبت به جزء نقدی آن می باشد(اسلون، 1996؛ حقیقت، 1389). این عد اثبات اقلام تعهدی، منجر به افزایش عدم اطمینان در مورد اطلاعات گزارش شده می شود و بنابراین، ریسک افزایش یافته و در نتیجه، قیمت گذاری بیش از حد اقلام تعهدی(ناهنجاری اقلام تعهدی) امری منطقی خواهد بود (نظریه منطقی بودن قیمت گذاری ریسک)77 (خان،2008؛ وُو و همکارنش78، 2010). توجیه دیگر برای ناهنجاری اقلام تعهدی براین اساس می باشد که قاعده می باشد(وُو و همکارانش، 2010؛ فایرفیلد وپاتریشیا، 2003؛ خانی و صالحی، 1391). فرض می شود تغیر در اقلام تعهدی مرتبط با تغییر در میزان تغییر در سرمایه گذاری می باشد، بنابراین، افزایش در اقلام تعهدی به معنای افزایش در سرمایه گذاری بوده که با افزایش این سرمایه گذاری باید شاهد کاهش تدریجی در بازده یا برگشت نهایی در سرمایه گذاری بود(بازده نهایی نزولی سرمایه گذاری جدید79). بنابراین، منطقی خواهد بود اگر شاهد قیمت پایین برای سهام شرکت های با اقلام تعهدی بالا و قیمت بالا برای شرکت های با اقلام تعهدی پایین، یعنی ناهنجاری اقلام بود. عدم ثبات اقلام تعهدی منجر به قابلیت اتکای کمتر آن و در نتیجه قیمت گذاری بیش از اندازه80 سرمایه گذاران ساده انگار81 خواهد شد. اکسای(2001) اقلام تعهدی غیرعادی مدل جونز(1991) را جهت توجیه عدم ثبات اقلام تعهدی به کار برد. در مقابل، دیچو و همکارانش82، (2012)بخش دوم اقلام تعهدی بد، یعنی خطای پیش بینی را برای توجیه عدم ثبات اقلام تعهدی و ناهنجاری اقلام تعهدی بکار بردند.
به طور خلاصه، بخش اول اقلام تعهدی خوب، اقلامی خواهند بود که توانایی پیش بینی نماینده های شناخته شده برای متغیرهای سودآوری آتی شرکت یعنی رشد فروش و رشد کارکنان(دیچو و دیچو، 2012؛ بوشمن، 2011؛ دیچو و همکاران، 2002) را داشته باشند. اگر توسعه شرکت همراه با سرمایه گذاری در سرمایه در گردش همچون، موجودی کالا و حساب های دریافتنی جهت حمایت از افزایش در عملیات باشد، انتظار می رود رابطه بین اقلام تعهدی و متغیر یا نماینده های رشد مثبت باشد(آلن و همکارانش، 2011؛ بوشمن، 2011). در مقابل، اگر برعکس از سرمایه در گردش، استفاده (بهینه) نشود انتظار کاهش پایداری اقلام تعهدی ناشی از متغیر رشد فروش(ریچاردسون83، 2006؛ رضازاده و همکارانش، 1390) یعنی رابطه منفی برای متغیرهای مذکور وجود خواهد داشت.
بین طبقه بندی اقلام تعهدی به خوب و بد و به عادی و غیرعادی(جونز، 1991) نیز تفاوت وجود دارد. اقلام تعهدی خوب و بد بر اساس ارزیابی پس از وقوع84 اقلام تعهدی می باشد، مبنی بر اینکه آیا اقلام تعهدی پیش بینی صحیحی از منافع آتی انجام داده اند یا خیر(از قبل مدیر خبر از سوخت شدن مطالبات نداشته است). درحالیکه اقلام تعهدی عادی و غیرعادی بر مبنای ارزیابی قبل از وقوع85 اقلام تعهدی و در قالب قصد و هدف مدیریت در زمان گزارش این اقلام خواهد بود (از قبل مدیر خبر سوخت شدن مطالبات نداشته است)(آلن و همکارانش، 2011).
اگر کاهش موجودی به علت ناباب شدن باشد، این مبلغ بدون تبدیل شدن به وجه نقد منجر به کاهش سود دوره کاهش ارزش، یعنی دوره بعد خواهد شد. تغییرات اقلام تعهدی دوره بعد به دوره جاری، دربرگیرندة ایمگونه اشتباه در تخمین، یعنی اقلام تعهدی بد خواهد بود(همان منبع).
خانی و صادقی، (1392) به بررسی تأثیر معکوس شدن اقلام تعهدی بر روی سود دوره و بازده سهام پرداختند. آنها اقلام تعهدی دوره جاری را به عنوان ابزار پیش بینی اقلام تعهدی آتی به دو بخش اقلام تعهدی دارای توانایی پیش بینی، یعنی اقلام تعهدی خوب و بدون توانایی پیش بینی یا خطای پیش بینی، یعنی اقلام تعهدی بد تفکیک کردند. آنان نشان دادند که بین اقلام تعهدی و رشد فروش شرکت ارتباط معنی دار وجود دارد؛ همچنین ارتباط معنی داری را بین نوسانات گردش وجوه نقد، یعنی اقلام تعهدی موثر بر سود و بدون تأثیر بر جریان وجوه نقد با اقلام تعهدی تأیید کردند. اما اشتباه در تخمین، یعنی اقلام تعهدی بد به صورت معنی دار با پایداری و ناهنجاری اقلام تعهدی تأثیر ندارد اما توانایی پیش بینی این بخش اقلام را دارد. به طور خلاصه نتایج حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین اقلام تعهدی و نوسانات سرمایه در گردش می باشد. همچنین بین رشد فروش و اقلام تعهدی رابطه معکوس و بین اقلام تعهدی موجودی کالا و کاهش ارزش موجودی کالا رابطه معکوس وجود دارد. اما بین خطای تخمین اقلام تعهدی و پایداری اقلام تعهدی رابطه ای معنی داری وجود ندارد.
2-11. پیش بینی جریان وجه نقد
وجه نقد از منابع مهم یک واحد اقتصادی است. برای تضمین پایداری و دوام یک کسب و کار در بلندمدت باید دریافت های نقدی از پرداخت های نقدی تجاوز کند. شرکت ها وقتی درگیر زمان بندی وجه نقد می شوند که وجه نقد دریافت و سرمایه گذاری، به صورت سود سهام بین سهامداران توزیع شود(کوون و همکارانش86، 2005).
در بیانیه هیئت تدوین استاندارهای حسابداری، که از سوی سازمان حسابرسی انتشار یافته است، در اهمیت وجوه نقد آمدهاست(هیئت تدوین استاندارهای حسابداری مبانی نظری حسابداری و گزارشگری در ایران، 1376):
“جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد سازمانی بازتاب تصمیم گیری جهت برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تأمین مالی است.”
اطلاعات ارائه شده در خصوص پیش بینی جریان وجه نقد خارج از محدوده پیش بینی، دارای ارزش اطلاعاتی زیادی برای استفاده کنندگان می باشد. شرکتی که وجه نقد بیشتری بین سهامداران خود توزیع می کند، معمولاً پیش بینی جریان های وجوه نقد آن، از دامنه پیش بینی خارج می شود(فرانسیس87، 2011).
اهمیت برآورد جریان وجه نقد آتی تا حدی است که هر واحد اقتصادی، بازتاب تصمیم گیری مدیریت در برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت و طرح های سرمایه گذاری و تأمین مالی خواهد بود. بدون پیش بینی جریان وجه نقد آتی قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه و انتخاب مناسب ترین راه کار ممکن نیست(صراف و همکارانش، 1392).
کاربران اطلاعات حسابداری از پیش بینی جریان وجه نقد آتی به عنوان بخش مهمی از فرآیند تصمیم گیری استفاده می کنند(اُبیناتا88، 2002). پیش بینی جزء مهمی از فرآیند تصمیم گیری است. زیرا تصمیم گیری، آن چه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می کند. در تصمیم گیری اقتصادی، پیش بینی مالی اصلی ترین رکن فعالیت محسوب می شود و نیاز به پیش بینی جریان وجه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد. تقاضا برای پیش بینی جریان وجه نقد از سوی سرمایه گذاران بازار سرمایه افزایش یافته است. این به ویژه در شرکت هایی بیشتر است که با نوسانات شدید سود، سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ثابت، انتخاب یک روش از بین رویه های مختلف حسابداری( روش محاسبه استهلاک و یا روش قیمت گذاری موجودی کالا) و اقلام تعهدی بزرگ روبرو هستند(دفوند و هانگ89، 2003).
بخش عمده فعالیت تحلیل گران مالی، پیش بینی عملکرد شرکت از طریق سود، جریان وجوه نقد و قیمت سهام است(رامناس و همکارانش90، 2008). مطالعات پیشین نشان داده است که اطلاعات حسابداری یک منبع مهم اطلاعاتی جهت تصمیم گیری تحلیل گران مالی است(چانگ و همکارانش91، (2000)؛ هوپ92، (2003)). اطلاعات مالی افشاء شده باید مربوط و به موقع باشد و این درصورتی است که بر نتیجه فرآیند تصمیم گیری موثر واقع شود(ریاحی بلکاونی93، 2004).
درچارچوب نظری حسابداری مالی که تأمین کننده هدف های گزارشگری مالی است، توجه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، درماندگی مالی، ریسک درمان Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع ارزش دفتری، بازدهی سهام، حسابداری تعهدی، بازده سهام