پایان نامه ارشد با موضوع قتل عمد

دانلود پایان نامه ارشد

ازنظرماهوي نيز امري غيرمنصفانه است. زيرا اقدامات معاون که تابع عمليات مباشراصلي ومقيد به وصف مجرمانه فاعل جرم است مقياس وضابطه معيني درهمه اشکال معاونت ندارد و تشخيصآن براي دادگاه امريمشکل و نظري است که با عدالت کيفري در برخي موارد نمي‌تواند همسو باشد.167
البته مغايربودن کم وکيف معاون جرم با اصل قانوني بودن مجازات ها تا حدودي طبق تبصره 2 ماده 43ق.م.1، برطرفگرديده است؛ زيرا مطابق تبصره 2 ماده 43 قانون مزبور:”درصورتيکهبراي معاونت جرمي ‌مجازات خاصدرقانونياشرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراءخواهدشد” ودربسياري از موارد از جمله جرايم مستوجب حدود وقصاص مقنن نوع و ميزان مجازات معاون را معين نموده است. به طور مثال درماده 207ق.م.1 کيفر معاون درقتل عمدي 3 تا 15 سال حبس تعيين شده است ويا در تبصره ماده 208 قانون مزبور مجازات معاونت در قتل عمدي که شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کردهاند موجب حبس از يک تا پنج سال مي باشد و يا براي معاون در سرقت موجب حد در تبصره 2 ماده 201ق.م.1، حبساز يک تا 3 سالتعيينوطبقتبصره ماده 203 قانون مزبور در خصوص معاونت در سرقتي که فاقد شرايط اجراي حد باشد حبس تعزيري از ششماه تا 3 سال معين نموده است.
بنابراينتاحدي تعارض ماده 43ق.م.1، با اصل قانوني بودن مجازات ها مرتفع گرديده است و درحالي که ميزان مجازات معاون دربعضي ازجرايم مستوجب حدود يا قصاص معين وخفيفتر ازجرم اصلي است. نامحدودبودن اختيارات دادرس درتعيين مجازات معاوندرديگرجرايم پذيرفته نيستوحق اين است که اختياراتدادگاهدرتعيينمجازاتمعاونهم به لحاظکمي ‌وهم به لحاظ کيفيدرحدود مجازاتجرم اصلي فرض مي‌شود.ولي دادرسمخيرباشدباانتخابميزانمناسبمجازاترابامسئوليتحقيقيفردفردِبزهکارانتطبيق نمايد.268
بههمين دليل قانونگذار در سال1375 ضمن تجديد نظر کلي درخصوص قانون تعزيرات در ماده 726 اين قانون ميزان مجازات معاون جرم را درجرايم مستوجب تعزيربه شرح ذيل بيان نمود:”هرکس درجرايم تعزيري معاونت نمايدحسب موردبه حداقل مجازات مقرر درقانون براي همان جرم محکوم مي‌شود”
دراين ماده اصل قانوني بودن مجازات درمورد معاونين عمل مجرمانه رعايت گرديده است وليکن ايراداتي بر اين ماده وارد است.
اولاً: بهتر بود ماده726ق.م.1، در قسمت اول قانون يعني جزء موارد کلي راجع به جزاي عمومي ‌مطرح مي‌گرديد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره عقد مزارعه، جبران خسارات، اجرت المثل Next Entries پایان نامه رایگان درباره اراده آزاد، اجرت المثل