پایان نامه ارشد با موضوع فراشناختی، باورهای فراشناختی، خود تنظیمی، باورهای فراشناختی مثبت

دانلود پایان نامه ارشد

برای کنترل و تغییر تفکر به کار گرفته می شوند و به خود تنظیمی هیجانی و شناختی کمک می کنند. راهبردهای انتخابی می توانند فعالیت های شناختی را تشدید یا سرکوب نموده و یا ماهیت آنرا تغییر دهند. هدف برخی از راهبردها کاهش افکار یا هیجانهای منفی از طریق تغییر ابعاد شخصیت است. برای مثال یک فرد ممکن است برای حفظ آمادگی خود توجهش را بر تهدید متمرکز سازد، افکار ناراحت کننده ی خود را سرکوب نماید، از تفکر مثبت استفاده کند یا توجهش را از هیجانهای منفی منحرف سازد.
در اختلال های روانشناختی فرد احساس می کند کنترل را از دست داده است. راهبردهای فرد اغلب تلاش برای به دست گرفتن کنترل ماهیت تفکر است. این تلاشها در بلند مدت سودمند نیستند. راهبردهای مورد استفاده ی این افراد شامل تلاش برای فرونشانی238 افکار خاص، تجزیه و تحلیل تجربه ها برای یافتن پاسخ، یا تلاش برای پیش بینی چیزهایی که ممکن است در آینده رخ دهند و در نتیجه اجتناب از مشکلات احتمالی است. در اختلال های اضطرابی افراد اغلب وقوع افکار را به شیوه منفی تفسیر می نمایند و راهبردهای آنها غالبا شامل تلاش برای فرونشانی افکار به کار می رود. در اختلال هایی مانند خود بیمار انگاری و اضطراب فراگیر راهبردها شامل تمرکز بر محرک های منفی خاص و تمرکز بر آنهاست. برای مثال یک بیمار خود بیمار پندار توضیح می دهد که چگونه علل احتمالی ضعف عضلانی خود را مورد برررسی قرار می دهد تا مطمئن شود که چیز مهمی را نادیده نگرفته است. ایراد این راهبرد، هم چون اکثر راهبردهای مورد استفاده بیماران، آن است که موجب تداوم احساس تهدید می شود.
روشن است که راهبردها به دانش فراشناختی و مدل های درونی239 که فرد درباره نحوه ی عملکرد شناخت و هیجان خود دارد وابسته است. باورهای فراشناختی، تجربه ها و راهبردها به هم وابسته اند و در فرایند اختلال روان شناختی یک پارچه عمل می کنند. بر اساس نظریه فراشناختی ناسازگاری240 در دانش، تجربه ها و راهبردها، مشترکا به الگوی تفکر ناسازگارنه ای منجر می شود که موجب بروز اختلال روان شناختی می شود. با این حال قبل از توصیف مفصل و دقیق این الگو، ابتدا به جنبه ای از تجربه فراشناختی که نقش مهمی در درمان فراشناختی ایفا می کند، می پردازیم. این واقعیت که انسان از قابلیت پرداختن به شناخت های معمولی و نیز تفکر درباره تفکر برخوردار است نشان می دهد که دو شیوه برای تجربه کردن افکار وجود دارد (ولز،2000).
2-5-4-3 تجربه های فراشناختی
تجربه های فراشناختی، شامل ارزیابی ها و احساس هایی هستند که افراد در موقعیت های مختلف در باره وضعیت روانی خود دارند، برای مثال، تعبیرهای منفی که بیماران وسواسی از افکار مزاحم خود به عمل می آورند، تجربه های فراشناختی هستند. نگرانی درباره نگرانی که ویژگی اختلال اضطراب فراگیر است نیز نمونه ای از تجربه های فراشناختی است. سوء تعبیرهای بیماران مبتلا به اختلال وحشت زدگی از رویدادهای شناختی، هنگامی که بر این باورند که در حال از دست دادن کنترل خود بر رفتار یا ذهن خود هستند نمونهً دیگری از این تجربه ها محسوب می شود.
همچنین تجربه های فراشناختی، شامل احساس های ذهنی نیز می شوند. یک احساس فراشناختی عادی و آشنا، حالت «اثر نوک زیان241» است که در آن افراد عمیقا حس می کنند که اطلاعات در حافظه آنها ذخیره شده است، حتی اگر در حال حاضر قابل بازیابی نباشد.
تجربیات مشابهی از قبیل «احساس دانستن242» و قضاوت درباره یادگیری وجود دارند که در کارهای آزمایشی در زمینه حافظه و قضاوت مورد بررسی قرار گرفته اند (برای مثال، نلسون243، گرلر244 و نارنز245،1984؛ نلسون و دانلوسکی،1991). این تجربه های ذهنی بر رفتارهایی مانند تلاش برای بازیابی اطلاعات و راهبردهای یادگیری تاثیر می گذارند.
ارزیابی های منفی فرد از احساسات و افکار، در ادراک تهدید و برانگیختن تلاش وی برای کنترل تفکر، نقش مهمی دارند. حالت های هیجانی و ارزیابی های منفی از شناخت می تواند به عنوان منبع اطلاعات، بر قضاوت فرد درباره تهدید و مقابله تاثیر بگذارند.. اغلب این تجربه ها، با هدف تناسب ندارند.
علاوه بر این دو نوع دانش فراشناختی، فراشناخت شامل دو حیطه محتوایی گسترده تر نیز می باشد. این حیطه های گسترده عبارتند از باورهای فراشناختی مثبت و باورهای فراشناختی منفی که از زیر مقیاسهای باورهای فراشناختی می باشند.
باورهای فراشناختی در برگیرنده پنج زیر مقیاس است که باورهایی درباره آگاهی از مکانیزمها و راهبردهای شناختی و چگونگی کارکرد آنها است که، در جدول2-1 این پنج مقیاس آمده است.

جدول2-2زیر مقیاسهای باورهای فراشناختی

باورهای مثبت درباره نگرانی
باورهای منفی درباره نگرانی، درباره خطر و غیر قابل کنترل بودن

اطمینان ش73ناختی

باورهایی درباره نیاز به کنترل افکار

خودآگاهی شناختی

الف) باورهای فراشناختی مثبت
باورهای فراشناختی مثبت به فواید و سودمندیهای درگیر شدن در فعالیتهای شناختی تشکیل دهنده ی «نشانگان توجهی- شناختی» مربوط می شوند. نمونه هایی از باورهای فراشناختی مثبت از این قرارند: «متمرکز شدن بر تهدید مفید است» و «نگرانی درباره آینده به من کمک می کند تا از خطر اجتناب کنم».
ب) باورهای فراشناختی منفی
باورهای فراشناختی منفی باورهایی هستند که به کنترل ناپذیری، معنی، اهمیت و خطرناک بودن افکار و تجربه های شناختی مربوط می شوند. نمونه هایی از این نوع باورها عبارتند از: «اگر افکار خصمانه ای داشته باشم، ممکن است برخلاف میلم به آن عمل کنم»و «ناتوانی در به خاطر سپردن اسامی، نشانه های تومور مغزی است».
ج) اطمینان شناختی
اطمینان شناختی، که اطمینان در توجه و حافظه را ارزیابی می کند.
د) باورهای کنترل فکر
باورهای کنترل فکر، باورهایی هستند درباره نیاز شخص به کنترل کردن افکارش
ه) خوآگاهی شناختی
خودآگاهی شناختی، تمایل به مراقبت یا نگاه به تفکرات خود یا تمرکز توجه به درون را ارزیابی می کند (ولز،2000).
مثالهایی از دانش ممکن است شامل عقایدی راجع به معانی انواع خاصی از اندیشه ها و هیجانها و باورها درباره شایستگی شناختی باشد.
باورهای فراشناختی، عوامل مهمی هستند که بر شیوه پاسخ دهی فرد به افکار، باورها، علایم و هیجانهای منفی تاثیر می گذارند. باورهای فراشناختی نیروی پنهان برانگیزاننده سبک تفکر زیان بار هستند که به ناراحتی هیجانی منجر می شوند (ولز،2009؛ ترجمه محمدخانی،1388).
در موقعیتهای مختلف برای اینکه بتوانیم رفتارها و هیجانهای خود را کنترل کنیم یا برای اینکه بر موقعیتی مسلط شویم یا کاری را طراحی کنیم، نیاز داریم که بر بسیاری از تواناییهای خود آگاهی داشته باشیم. در واقع فرد باید بداند که چطور از این مکانیزمهای (کنترل) استفاده کند. از جمله ابعاد مهمی که به نظر می رسد، نقش مهمی در کنترل و مراقبت فرد از تکانه ها یا تمایلات دارد خودتنظیمی است (بویر246،2006). خود تنظیمی معمولا به عنوان توانایی کنترل، تغییر و سازگاری هیجانی، تکانه ها و تمایلات خود است (مورتاکو تود247،2004) و می تواند بیشتر درون دو زیر طبقه تنظیم هیجانی و تنظیم شناختی تفکیک شود (نوع اخیر اغلب عملکرد اجرایی نامیده می شود). خود تنظیمی یک ساختار چند بعدی است که فرآیندهای فیزیولوژیکی، اجتماعی، عاطفی- انگیزشی شناختی دخیل در کنترل عملکردهای هدفمند را احاطه کرده است (کالکینز و فکس248، 2002؛ کالکینز و هوز، 2004). به عبارتی زمینه های شناختی خود تنظیمی در رشد عملکرد اجرایی (EF) تاکید می شود. این خط تحقیق اصولا فرآیند های خود تنظیمی را که در مراقبت، طراحی و رفتار حل مسئله اجرایی می شود را بررسی می کند و در موقیتهای نسبتا انتزاعی و بدون بافت به کار می رود (زلازو249 و مولر250،2002). از طرف دیگر، زمینه های عاطفی –انگیزشی خود تنظیمی به طور فراوان بیشتر در محتوی تنظیم هیجانی (ER) مطالعه می شود که عملکرد اجرایی داغ نامیده می شود (زلازو و کانینگهام251، 2007). تنظیم هیجان با کنترل عاطفه، انگیزش و سائق مرتبط می شود (بانفیلد،وایلند، ماکرائه، مونته و هیترتون، 2004).
فرایندهای شناختی و هیجانی و شخصیتی ممکن است نقش متفاوتی در تصمیم گیری بازی کنند (سگوئن252، آرسنائولت253 و ترمبلالی254، 2007).
به همین دلیل در این پژوهش قصد بررسی این فرآیندها در افرادی که مبتلا به خیانت زناشویی می باشند را داریم.

ب) پیشینه پژوهشی
پیشینه پژوهش در خارج از کشور
تحقیقات انجام شده در رابطه با خیانت حاکی از آن است که دلایل متعددی را می توان برای اقدام افراد به چنین کاری برشمرد، از جمله نارضایتی در رابطه فعلی، تمایل و اشتیاق برای تنوع یا هیجان جنسی، انتقام، خشم یا حسادت، احساس عدم امنیت یا نا مطمئن بودن در مورد رابطه، همنشینی و صمیمیت، بلوغ نایافتگی و کمبود تعهد، علاقه مفرط برای برقراری رابطه عاشقانه با فردی خارج از رابطه زناشویی، نارضایتی جنسی، افزایش عزت نفس، ناتوانی در کنترل وسوسه ها،در دسترس نبودن همسر و مصرف دارو یا الکل (بانک255، 1980؛ فلدمن256 و کافمن257، 1999؛ فلدمن و همکاران، 2000؛ گلاس258 و رایت259،1988؛ روس260 و همکاران، 2002). علاوه بر دلایل مذکور، ادبیات موجود در رابطه با انگیزه های ارتکاب به خیانت متغیرهای دیگری را نیز منجمله سن،تحصیلات، وجود فرصت ها، طول مدت رابطه، تاریخچه طلاق، مذهبی بودن، رضایت از رابطه و عوامل و ویژگیهای شخصیتی را در این زمینه موثر دانسته اند (اتکینز261 و همکاران،2001؛ گریلی262، 1994).
اولیری و اسلپ263(2006) دریافتند که خیانت کاران توافق پذیری بسیار بالاتری نسبت به کسانی که خیانت نمی کنند دارند. شاید بتوان برای توضیح این مطلب از مدل سرمایه گذاری راس بالت (1983) استفاده کرد؛ اگر خیانتکاران خود را توافق پذیر تر تلقی می کنند، خیانت را می توان اینگونه توجیح کرد که فرد خود را فداکارتر و ایثارگرتر از دیگری می داند و احساس می کند از وی سوء استفاده شده است.
پژوهشی در مورد زوجهای کانادایی که از ازدواج آنها کمتر از 15 سال گذشته بود، نشان داد که، عوامل زیر در موفقیت ازدواج آنها بسیار مهم بوده است:
احترام متقابل، صداقت متقابل، وفاداری متقابل و قابلیت اعتماد متقابل (شلزینگر264، 1982؛ به نقل از کویین265، 1985).
مردان بیشتر علاقه به جذابیت جسمانی همسر خود نشان می دهند و زنان نیز بیشتر به در آمد کافی همسر خود اهمیت می دهند. در این موارد نقش هنجارهای فرهنگی را در نحوه تفکر افراد نباید نادیده گرفت (سانتراک266،1991).
مطالعات نشان داده است بین ثبات رابطه و میزان خود افشایی طرفین، رابطه وجود دارد. بنابراین، افرادی که احساس می کنند در رابطه خویش اجازه خودافشایی لازم را ندارند بیشتر به روابط فرازناشویی روی می آورند (آویرام و آمیچای- هامبورگر267، 2005).
همچنین مطالعات نشان داده است که تفاوت جنسیتی در نوع نگرش نسبت به خیانت وجود دارد. مردان، معمولا در جستجوی روابط جنسی و زنان، در جستجوی روابط عاطفی و دوستانه با شخصی خارج از رابطه زناشویی هستند (شپرد268 و همکاران، 1995).
همچنین واکنش زنان و مردان نسبت به خیات همسرشان نیز با یکدیگر متفاوت است. زنان نسبت به مردان واکنش عاطفی منفی تری نسبت به خیانت همسرشان از خود نشان می دهند (اشنایدر269، 2000)و همچنین مردان نسبت به زنان نقش بیشتری در روابط فرازناشویی دارند (وانگ و هسیانگ270، 2008).
نتايج پژوهش كوهن271 (2005) كه با هدف بررسي رابطه دلبستگي با خيانت در روابط رومانتيك انجام داد، نشان داد كه افراد داراي سبك دلبستگي ايمن، نسبت به افراد داراي دلبستگي هاي نا ايمن، خيانت كمتري مي كنند.
تحقیقات اسپیتزبرگ و کوپاچ272 (1998) که با هدف بررسی تفاوتهاي فردي و شخصیتی در افرادي که اعتراف به داشتن روابط خارج از ازدواج صورت گرفته بود بیانگر آنست که با استفاده از مدل تکاملی می توان به برخی از نتایج در این خصوص دست یافت. برخی از جنبه هاي منعکس کننده خیانت جنسی بیانگر تفاوت در نگرش جنسی نسبت به این موضوع است.
مردان به طور معمول تأکید کمتري بر دلبستگی در روابط جنسی خود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع فراشناختی، روانشناسی، سوگیری، دانش ضمنی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سلامت روان، سبک مقابله، سلامت روانی، عوامل شخصی