پایان نامه ارشد با موضوع عوامل حیاتی، عوامل حیاتی موفقیت، مزیت رقابتی، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

خبرگان در صنعت روانکارها نشان میدهد که ترتیب اهمیت هریک از زیرمعیارها به شرح زیر میباشد:
توانایی نوآوری در محصول
دانش فنی
کیفیت تولید
دسترسی به مواد اولیه و افزودنی
دسترسی به نیروی ماهر
بهروری نیروی انسانی
ایجاد تصویریا برند مناسب وخوب در میان مشتریان بازار
تجربه در تکنولوژی مورد استفاده
خط محصول ویا تنوع محصولات تولید
ایجاد شبکه قوی از عمده فروشان وخرده فروشان
تکنیکهای ارزیابی سریع و صریح بازار
تولید با هزینه پایین
بر این اساس عوامل حیاتی موفقیت با توجه به معیارهای اصلی به ترتیب “عوامل مرتبط با تولید”، “سایرموارد”، “عوامل مرتبط با تکنولوژی”، “عوامل مرتبط با بازاریابی” و ” عوامل مرتبط با توزیع ” میباشد.
بنابر این بر اساس نتایج بدست آمده از میان معیارهای 5گانه به ترتیب معیارهای عوامل مرتبط با تولید و عوامل “دانش فنی”، “دسترسی به مواد اولیه و افزودنی”، “ایجاد تصویریا برند مناسب وخوب در میان مشتریان بازار”( سایر موارد) با وزنهای 0.33 و 0.32 مهمترین عوامل موفقیت در صنعت هستند که این دو عامل 65% موفقیت صنعت روانکارهای ایران را تشکیل میدهند؛ به عبارت دیگر 65% موفقیت سازمانهای موجود در این صنعت تحت تاثیر این عوامل میباشند.
اما تامسون و استریکلند در کتاب خود189 بیان کرده اند که این عوامل در هر صنعت محدود هستند و بیشتر از چهار الی پنج مورد نمیباشد، که بر این اساس 5 مورد زیر به ترتیب عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها محسوب میشوند.
توانایی نوآوری در محصول
دانش فنی
کیفیت تولید
دسترسی به مواد اولیه و افزودنی
دسترسی به نیروی ماهر
با استناد به گفته این دو نویسنده و براساس جدول 5-4، جدول 6-4 استخراج میشود. که دراین نمایشگر رتبه بندی نهایی معیارها و زیرمعیارها باتوجه به میزان ضریب اهمیتشان مشخص شده است.
جدول 6-4. رتبه بندی نهایی معیارها و زیرمعیارها
معیارهای اصلی
عوامل موفقیت
درصد اثرگذاری بر روی موفقیت صنعت
سایر موارد
دانش فنی
40%

دسترسی به مواد اولیه و افزودنی

عوامل مرتبط با تولید
کیفیت تولید
35%

دسترسی به نیروی ماهر

عوامل مرتبط با تکنولوژی
توانایی نوآوری در محصول
25%
با توجه به نمایشگر فوق به ترتیب عوامل دانش فنی و دسترسی به نیروهای ماهر( سایرموارد)، عوامل مرتبط با تولید و عوامل مرتبط با تکنولوژی بیشترین تاثیر را بر موفقیت صنعت روانکارها دارند.
4-4 بررسی سؤالات پژوهش
در این مرحله از پژوهش به ترتیب سؤالات مطرح شده در فصل اول مورد بررسی قرار میگیرد:
سؤال اول: آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها میباشد؟
باتوجه به جدول 6-4 عوامل مرتبط با تولید به ترتیب ضریب اهمیت “کیفیت تولید”، “دسترسی به نیروی ماهر”، “بهره وری نیروی انسانی”، “تولید با هزینه پایین” میباشند که مجموع این عوامل 33% موفقیت صنعت روانکارها را تحت تاثیر قرار میدهند. اما از آنجایی که این عوامل بیش از 4 الی5 مورد نمیتوانند باشند، باتوجه به نمایشگر 23-4 تنها دو عامل “کیفیت تولید” و “دسترسی به نیروی ماهر” از 5 عامل حیاتی نهایی اثرگذار بر موفقیت صنعت هستند. از مجموع 5 عامل انتخاب شده 40% موفقیت این صنعت را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین نتایج نشان میدهند که عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی وحیاتی موفقیت در صنعت روانکارها میباشند.
سؤال دوم: آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها میباشد؟
براساس جدول 5-4 عامل “توانایی نوآوری در محصول” ازعوامل مرتبط با تکنولوژی، در میان 12عامل انتخاب شده برای شناسایی عوامل حیاتی موفقیت، با ضریب اهمیت 0.14 رتبه اول را به خود اختصاص داده است و یکی از پنج عامل نهایی انتخاب شده به عنوان عوامل حیاتی اثرگذار بر موفقیت صنعت روانکارها به شمار میآید. و با توجه به نمایشگر 23-4 این عامل به تنهایی 25% موفقیت صنعت روانکارها را به خود اختصاص میدهد. بنابراین پاسخ به این سؤال مثبت میباشد.
سؤال سوم: آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها میباشد؟
با توجه جدول 5-4، عوامل ” تکنیکهای ارزیابی صریح و سریع بازار” و “خط محصول ویا تنوع محصولات تولیدی” از عوامل مرتبط با بازاریابی، مجموعا 8% موفقیت این صنعت را به خود اختصاص داده اند که این مقدار از حد متوسط هم کمتر است و ازسوی دیگر، هیچیک از این دو عامل از پنج عامل انتخاب شده در جدول 6-4 نمیباشد و به این ترتیب پاسخ به این سؤال منفی میباشد.
سؤال چهارم: آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها میباشد؟
بر اساسیافتههای بدست آمده در جدول 5-4 عوامل مرتبط با توزیع، باضریب اهمیت 0.052، رتبه دهم را به خود اختصاص داده که این عامل جز عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها به شمار نمیآید. براین اساس عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی وحیاتی موفقیت در صنعت روانکارها محسوب نمیشود.
سؤال پنجم: آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندیهای سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها میباشد؟
پس از پرسشنامه اول از میان هفت معیار اصلی دو معیار که کمترین وزن را از نظر خبرگان به خودشان اختصاص دادند و هیچ یک از 12 عامل از عوامل مرتبط با آنها نبوده و آن دو معیار (مهارتها و توانمندیهای سازمان) در پرسشنامه نهایی حذف شدند. بنابراین پاسخ به این سؤال منفی میباشد.
سؤال ششم: آیا میان عوامل حیاتی موفقیت رابطه ای وجود دارد؟
تکنیک مورد استفاده در پژوهش، فرایند تحلیل شبکهای میباشد و این تکنیک زمانی به کار میرود که قرار است وابستگی متقابل و بازخورد بین عناصر مورد سنجش قرار گیرد. و همانطور که جداول 1-3 و 2-3 نشان میدهد وابستگی میان زیرمعیارها و درنتیجه، میان معیارها وجود دارد.
سؤال هفتم: چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟
با توجه به تجزیه و تحلیل پرسشنامهها اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران در جداول 5-4 و 6-4 بیان شده است.

فصل پنجم

نتیجه.گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه
دنیای امروز بسیار متفاوت است؛ جهانی پر از چالش که عناصر وجودیش را به رقابت میطلبد. به همین خاطر بحث رقابت پذيري يكي از مهم ترين نگرانیهای فعاليت و تجارت در محيط پويا و رقابتي امروز است. برهمین اساس سازمانها و صنایع مختلف برای موفقیت، نیاز به کسب مزیت رقابتی دارند. مزیت رقابتی ازجمله مؤلفههایی است که ماندگاری سازمان را تضمین و به سودآوری آنها کمک میکند. تردیدی نیست که کسب مزیت رقابتی به صورت تصادفی و بدون برنامه حاصل نمیشود؛ بلکه برای رسیدن به این مهم نیازمند شناسایی و سرمایه گذاری بر عوامل و نواحی ای است که موفقیت سازمانها و صنایع را تضمین میکند. که از این عوامل به عنوان عوامل حیاتی موفقیت یاد میشود که موفقیت و ناکامی شرکتهای فعال دریک صنعت را رقم میزنند. و اگر به درستی حفظ و نگهداری و مدیریت شود میتوانند اثر قابل توجهی در رقابت یک شرکت در صنعتی خاص داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت این مسئله این پژوهش به دنبال شناسایی و رتبه بندی عواملیاد شده درصنعت روانکارهای ایران میباشد تا گشایشی برای تداوم موفقیت این صنعت و دستیابی سازمانهای فعال در این زمینه به مزیت رقابتی باشد. این فصل از پژوهش به بیان نتایج و دستاوردهای پژوهش، پیشنهادات مدیریتی، پیشنهادات آتی و در نهایت محدودیتهای پیش رو میپردازد.
2-5 خلاصه و نتیجهگیری
این قسمت از فصل پنجم به مروری آنچه در چهار فصل قبلی بیان شد، میپردازد. در این پژوهش ابتدا براساس مطالعه کتابخانهای و پژوهشهای صورت گرفته اهداف پژوهش مشخص شد و بر اساس مطالعات صورت گرفته و بررسیهای انجام شده، مدل تامپسون و استریکلند به عنوان مدل اصلی پژوهش انتخاب شد.
این مدل از هفت بعد مختلف به شناسایی عوامل حیاتی موفقیت میپردازد، و با توجه به ابعاد مدل، سؤالات پژوهش مشخص شد. سپس در فصل بعد به جمع آوری ادبیات پژوهش پرداخته شد، تاکید این فصل بیشتر بر مفاهیمی چون برنامه ریزی، برنامهریزی استراتژیک، استراتژی، تکنیکهای تدوین استراتژی، مزیت رقابتی، انواع مزیت رقابتی و عوامل حیاتی موفقیت میباشد. در فصل سوم روش مورد استفاده در این پژوهش مشخص شد و بر این اساس تکینک فرایند تحلیل شبکهای (ANP) به عنوان روش مورد استفاده جهت تحلیل پرسشنامه نهایی انتخاب شد چون هنگامیکه بین عوامل موثر در موفقیت وابستگی وجود دارد، تکینک فرایند تحلیل شبکهای میتواند جایگزین مناسبی برای تکنیکهای آماری باشد. در مرحله بعد پرسشنامه اولیه طراحی معیارها و زیرمعیارها مشخص شدند و براساس آن طی پرسشنامه دیگری از خبرگان این صنعت خواسته شد تا به عوامل مشخص شده، جهت شناسایی عوامل حیاتی موفقیت صنعت روانکارها امتیاز بدهند این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و تمام عوامل به ترتیب رتبه بندی شدند و از میان 45 عامل، 12 عامل به عنوان عوامل اصلی برای تهیه پرسشنامه نهایی انتخاب شد. پرسشنامه نهایی به صورت مقایسه زوجی طراحی و تدوین شد تا روابط درونی و برونی میان معیارها و زیرمعیارها مشخص شود. این پرسشنامه توسط 42 نفر از افراد متخصص و آگاه در این صنعت پر شد. پرسشنامههای پرشده با استفاده از نرم افزار Super Decision مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نمایشگرهای مطرح شده در فصل چهارم صحه براین مطالب میگذارد. نمایشگر 22-4 رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها را نشان میدهد، با استناد به گفته تامپسون و استریکلند 5 عاملی که دارای بیشترین ضریب اهمیت بودند به عنوان عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها انتخاب شدند، نمایشگر 23-4 این عوامل را نشان میدهد. بر اساس نتایج بدست آمده در نمایشگر 23-4 سؤالات پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. پاسخ به سؤال اول مثبت بود چراکه عوامل مرتبط با تولید حدود 40% موفقیت صنعت روانکارها را تحت تاثیر میگذارند؛ به همین ترتیب سؤال دوم نیز تائید شد زیرا 25% موفقیت صنعت روانکارها وابسته به عوامل مرتبط به تولید میباشد، اما از آنجایی که عوامل مرتبط با بازاریابی جز 5عامل انتخابی به عنوان عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها نبود، سؤال سوم پژوهش رد شد.
سؤال چهارم پژوهش در خصوص عوامل مرتبط با تواناییها و مهارتهای سازمانی بود که با توجه به اینکه این عوامل در پرسشنامه نهایی حذف شده بودند جزء عوامل حیاتی موفقیت این صنعت محسوب نمیشوند. سؤال پنجم پژوهش وجود رابطه میان عوامل حیاتی موفقیت را مورد بررسی قرار داد که ماتریسهای W21,W22,W32,W33 روابطی که میان عناصر و خوشه وجود دارد بیان میکند. و سؤال آخر در رابطه با چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران مطرح شده است که جدول 1-5 اولویت بندیها را نشان میدهد.
جدول 1-5. اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران
رتبه
زیر معیار
میزان اهمیت
معیار اصلی مربوطه
1
تجربه نوآوری در محصول
0.14319
تکنولوژی
2
دانش فنی
0.1419
توانایی
3
کیفیت تولید
0.11089
تولید
4
دسترسی به مواد اولیه و افزودنی
0.10203
توانایی
5
دسترسی به نیروی ماهر
0.0993
تولید
6
بهروری نیروی انسانی
0.09613
تولید
7
ایجاد تصویریا برند مناسب وخوب در میان مشتریان بازار
0.08004
توانایی
8
تجربه در تکنولوژی مورد استفاده
0.06706
تکنولوژی
9
خط محصول ویا تنوع محصولات تولید
0.05643
بازاریابی
10
ایجاد شبکه قوی از عمده فروشان وخرده فروشان
0.05169
توزیع
11
تکنیکهای ارزیابی سریع و صریح بازار
0.03040
بازاریابی
12
تولید با هزینه پایین
0.02009
تولید

3-5 پیشنهادات
در این بخش دو دسته پیشنهاد بیان میشود:
پیشنهادات مدیریتی بر اساسیافتههای پژوهش
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی
1-3-5 پیشنهادات بر اساسیافتههای پژوهش
همانطور که در فصل قبل بیان شد، بر اساس تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته پنج عامل به عنوان عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران شناخته شد که این عوامل عبارتند از:
تجربه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی، سابقه خدمت، عوامل حیاتی موفقیت، مقایسات زوجی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت استراتژیک، عوامل حیاتی، عوامل حیاتی موفقیت، عوامل کلیدی