پایان نامه ارشد با موضوع عوامل حیاتی، عوامل حیاتی موفقیت، عوامل کلیدی، اولویت بندی

دانلود پایان نامه ارشد

کاهش آلودگیها و مصرف بنزین اثر گذار است. در نهایت اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت میتواند به دست اندرکاران جهت درک اهمیت نسبی آنها و توسعه برنامههای بهبود در مواردی که فاقد منابع کافی هستند، کمک کند. اگر سازمانها به این عوامل توجه نداشته باشند اثر بسزایی در شکست آنها خواهند داشت. از این رو شناخت این عوامل در تدوین استراتژی سازمانی ضروری میباشد.
4-1 پیشینه پژوهش
همانطور که از عنوان “عوامل حیاتی موفقیت” پیداست، سازمانها و صنایع مختلف برای موفقیت خود باید به شناسایی این عوامل بپردازند و این موضوع برای آنها امر حیاتی محسوب میشود.
در راستای شناسایی و اولویت بندی این عوامل با استفاده از رویکردهای متفاوت مقالات بسیاری وجود دارد. اما در حال حاضر با جستجوهایی که توسط پژوهشگر انجام شده، در خصوص شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها هیچ گونه پژوهش سیستماتیکی انجام نشده است.
به ترتیب جدول 1-1 و جدول 1-2 پژوهشها ی انجام شده در خارج از ایران و داخل ایران را نشان میدهد:

جدول شماره 1-1: پژوهشهای صورت گرفته در خارج از ایران
ردیف
نام محقق
عنوان پژوهش
سال پژوهش
نتایج
1
عبدالرانی6 و همکاران
ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت در پروژههای نفت و گاز در نیجریه
2011
این پژوهش سیزده عامل را به عنوان عوامل حیاتی موفقیت برای پروژههای نفت و گاز آبهای عمیق شناسایی کرده است که از جمله آنها: تخصیص خطر ریسک، پیاده سازی مناسب پروژه، مدت زمان واقعی پروژه، قابلیت مدیریت پروژه، منابع در دسترس، فناوری نوآورانه، تحویل سریع پروژه …… میباشد.
2
شی یو و آکینتوی7
عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت موثر برنامه
2009
این پژوهش درجهت شناسایی عوامل حیاتی برای مدیریت موثر برنامه 22عامل را شناسایی و اولویت بندی کرده است که برخی از عوامل شامل: برنامهریزی موثر، ارتباطات موثر، هماهنگی موثر پروژهها، مدیریت موثر تیم، بودجه ریزی مناسب، مدیرت عملکرد مناسب، مدیریت موثر انتقالات و …. میباشد.
4
سینگ8 و همکاران
مدلسازی از عوامل حیاتی موفقیت برای اجرای AMT
2007
پس از بررسیهای صورت پذیرفته 14عامل را شناسایی کرده اند که از جمله آنها: تعهد مدیریت ارشد، فرهنگ سازمان، وضعیت مالی،آموزش ویکپارچه سازی واحدها و… میباشد که توسعه استراتژی رقابتی و فرهنگ سازمان از عوامل توانمندساز در اجرای AMTs و بهبود در کیفیت محصول، بهبود عملکرد از عوامل انگیزشی اصلی بیان شدند.
6
پلنت و ویلکاکس9
عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی ERP بین المللی
2007
این پژوهش در جهت شناسایی عوامل موفقت در پیاده سازی ERPاز مدل سامرز و نسلون استفاده کرده و سه عامل از این مدل را به عنوان عوامل موثر قبل از پیاده سازی معرفی کرده است.
7
کوئسادا و گزا10
روش شناسی جهت تعین عوامل کلیدی داخلی فرایند کسب کار مبتنی بر مبنای روش CSF (مطالعه موردی صنعت مبلمان)
2007
در این پژوهش عوامل حیاتی موفقیت را به چهار عامل مربوط ساخته است: خدمت به مشتریان، مدیریت تولید، کیفیت و قیمت محصولات. و همچنین عوامل کلیدی داخلی برای فرایند کسب وکار در این مطالعه موردی، تعامل مشتری، عملیات محصول و مدیریت زنجیره تامین شناسایی شده است و در نهایت بیان داشته که اگر در سطح مدیریت عالی به این موارد توجه شود به بهترین نتیجه، مدیران دست خواهند یافت.
9
چن11 و همکاران
شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت بازیهای آنلاین به روش AHP فازی
2006
این پژوهش برای اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت بازیهایی آنلاین صورت پذیرفته است و دو دسته عوامل را به عنوان عوامل حیاتی معرفی کرده است: استراتژیهای عملیاتی و کیفیت بازی
10
هانگ12 و همکاران
عوامل حیاتی در اتخاذ یک سیستم مدیریت دانش برای صنعت داروسازی
2005
این پژوهش برای صنعت داروسازی انجام شده و الگو گیری، فرهنگ سازمانی، زیرساختهای سیستم اطلاعاتی، درگیری و آموزش کارکنان را به عنوان عوامل حیاتی موفقیت بیان کرده است.
11
لان باتم13 و همکاران
شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و سنجش عملکرد
2003
این پژوهش عوامل حیاتی موفقیت در چهار دسته کلی: استراتژی، مدیریت منابع انسانی، سیستمهای اطلاعاتی معرفی کرده است.

جدول شماره 2-1: پژوهشهای صورت گرفته در داخل ایران

سال
پژوهشگران
عنوان پژوهش
نتایج
1390
جعفر محمودی، فریدون احمدی
شناسایی عوامل کلیدی موفقیت ERP درسازمانهای دولتی ایران
در این پژوهش برای تعیین عوامل کلیدی موفقیت ERP به 6 عامل اشاره شده است.
1388
فرج اله رهنمود و اصغر محمدی
شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکدهها و مراکز آموزش عالی تهران
این پژوهش عوامل حیاتی موفقیت برای سیستم مدیریت دانش بررسی کرده است و در این زمینه 8 عامل را معرفی کرده: توسعه منابع انسانی، جهت گیری استراتژیک دانایی محور، زیرساخت سیستمهای اطلاعاتی، فرهنگ مشارکتی، الگوگیری، ارزیابی و انتقال دانش و درگیری افراد
1388
عباس آسوشه و همکاران
شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک برونسپاری سیستمهای اطلاعاتی در بانکهای تجاری ایران
در جهت شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک برونسپاری سیستمهای اطلاعاتی 16 عامل را شناسایی شده است که ازجمله آنهاحمایت و مشارکت مدیران عالی، انتخاب درست پیمانکار، توجه دقیق به مشکلات خاص مشتری، داشتنیک دیدگاه درست از قرارداد برونسپاری، بکارگیرییک شرکت مشاوره ای واسط………
1387
پرویز احمدی، لقمان رحمان پور
عوامل حياتي موفقيت در تدوين استراتژيهاي مختلف در صنعت بانكداري
این پژوهش براساس تجزیه و تحلیل عوامل چهار ترکیب از CSF را پیشنهاد کرده است: توانایی مدیریت عملیات بانک، توسعه مارک و نشان تجاری بانک، توانایی بازاریابی بانکی و توانایی مدیریت بازار مالی
1384
محمود حسینی، منیره پناهی
تبین عوامل کلیدی موفقیت در صنعت کاشی ایران
این پژوهش به شناسایی این عوامل در صنعت کاشی پرداخته و این عوامل را: کیفیت تولید، ارائه خدمات مشتریان، پاسخ سریع به تغییرات بازار، ارزیابی سریع و صحیح بازار و تولید محصولات متنوع بیان کرده است.

پایان نامهها: خانم میرانوری به شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی در اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمانهای ایرانی در دانشگاه الزهرا پرداخته است. خانم خازنی رساله ای تحت عنوان عوامل کلیدی موفقیت و استراتژیهای بازاریابی الکترونیک در سازمان های کوچک و متوسط(SME) ایرانی در دانشگاه تربیت مدرس انجام داده اند، و در دانشگاه صنعتی شریف آقای کتب زاده برای بخش بالادستی صنعت گاز و نفت ایران در این زمینه کار کرده اند.
5-1 اهداف پژوهش
این پژوهش شامل دو دسته از اهداف کلی و فرعی میباشد:
هدف کلی
بررسی و شناسایی عوامل حیاتی در توفیق رقابت پذیری صنعت
اهداف فرعی
شناسایی نیازهای صنعت روانکارهای ایران جهت موفقیت
کمک به مدیران صنعت برای تخصیص بهینه منابع
تشریح روابط دویا چند جانبه میان عوامل حیاتی
اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران
6-1 سؤالات پژوهش
1. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها میباشد؟
2. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها میباشد؟
3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها میباشد؟
4. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها میباشد؟
5. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندیهای سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها میباشد؟
6. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت رابطه ای وجود دارد؟
7. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

7-1 روش انجام پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها، توصیفی- پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه، و جامعه آماری آن را خبرگان صنعت روانکارهای ایران تشکیل میدهند.
در این پژوهش ابتدا پس از انجام مطالعات کتابخانهای و بررسی پژوهشهای پیشین، مدل مناسب برای انجام پژوهش انتخاب شد. سپس از طریق مصاحبه نظر هرکدام از مصاحبه شونده گان را درمورد عوامل مشخص شده در مدل تامپسون و استریکند پرسیده تا اگر مخالف عاملی هستند آن را حذف و اگر عامل جدیدی را در نظر دارند آنهارا بیان کنند. جمع بندی نتایج بررسی اولیه منجر به تهیه پرسشنامه نهایی جهت گردآوری اطلاعات و دیدگاه خبرگان در صنعت روانکارهای ایران خواهد شد. در آخر با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکهای (ANP) میزان و ضریب اهمیت هریک از عوامل مشخص شده و عوامل حیاتی موفقیت براساس اهمیتشان اولویت بندی میشوند.
1-7-1 قلمرو پژوهش
قلمرو زمانی
با توجه به نوع پژوهش، مدت انجام این پژوهش از زمان تصویب پروپوزال حدود نه ماه به طول انجامید.
قلمرومکانی
قلمرو مکانی این پژوهش را صنعت روانکارها در ایران تشکیل میدهد که عمده سازمان های فعال در این صنعت چهار شرکت ایرانول، سپاهان، پارس و بهران میباشد.

قلمرو موضوعی
این موضوع در مباحث برنامهریزی راهبردی قرار می گیرد.
2-7-1 جامعه و نمونه آماری
در این پژوهش گروه خبرگان صنعت روانکارها در ایران که اغلب در چهار شرکت اصلی و بزرگ ایران (ایرانول، بهران، پارس و سپاهان) درحال فعالیت هستند به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته و مقرر شد پس از مشورت با مدیران و مشاورین، افراد خبره و شایسته ای که در زمینههای مختلف صنعت شناخت کافی دارند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و معرفی شوند.
8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی پژوهش
موفقیت: دستیابی به ارزشها در جهت پیشی گرفتن از رقبا
عوامل حیاتی موفقیت: تعداد عواملی محدود که برای موفقیت در بازار لازم و ضروری میباشند و در تعیین برنامه راهبردی سازمانهااثر میگذارند.
فرایند تحلیل شبکهای: یکی از تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره است و در مجموعه مدلهای جبرانی قرار میگیرد.
عوامل تولیدی: عواملی که به استقرارکارخانه در مکانی که هزینه تولید درآنجا پایین باشد، و به انعطاف پذیری در تولید و شخصی سازی، طراحی وبرنامهریزی تولید با حداقل هزینه، بهروری بالای نیروی کار، استفاده مؤثر از داراییهای ثابت، کیفیت تولید، تولید با هزینه کم، دسترسی به نیروی انسانی ماهر و استفاده موثراز داراییهای ثابت اشاره دارد.
عوامل بازاریابی: عواملی که به تکنیکهای ارزیابی صریح و سریع بازار، خدمت مؤدبانه به مشتری، انجام صحیح سفارش خریدار(تعداد کم اشتباهاتیا بازگشت سفارش)، تنوع خط تولید محصول و انتخاب محصول، بسته بندی و ظاهر طراحی شده جذاب، مهارتهای تجارت، تبلیغات هوشمندانه، وارانتی و گارانتی برای مشتریان اشاره دارد.
عوامل تکنولوژیکی: عواملی که به توانایی فنی برای ایجاد پیشرفت نوآوریها در فرایند تولید، تجربه در فناوری مورد استفاده، تجربه پژوهش علمی، توانایی نوآوری محصول و توانایی استفاده از اینترنت برای انتشار اطلاعات و… اشاره دارد.
عوامل توزیعی: عواملی که به ایجاد شبکهای قوی از عمده فروشان و خرده فروشان(یا توانایی توزیع الکترونیکی)، کسب فضای کافی بر روی قفسههای خرده فروشی، سرعت در تحویل، داشتن فروشگاههای خرده فروشی، هزینه توزیع پایین اشاره دارد.

فصل دوم

ادبیات موضوع

1-2 مقدمه
در جهان امروز از جمله وظایف مهم مدیران تدوین استراتژیی است که برای سازمانها مزیت رقابتی داشته باشد، زیرا تغييرات غيرقابل پيش بيني در محيط، بسياري از صنايع را زمين گير کرده و يا از صحنه رقابت حذف میکند. و پيش بينيها در مورد آينده را با شكست مواجه ساخته است. امروزه سازمانها با محیطی پویا مواجه هستند و در این شرایط ، عوامل اصلی محیط داخلی و خارجی با سرعت و شدت فراوانی تغییر میکنند. شدت تغییرات، پیچیدگی، تکنولوژی و سرعت تلاطمی را ایجاد کرده که اگر هر سازمانی بخواهد فراتر از انتظار مشتریان خود عمل کند، توانمندیهایش را افزایش بدهد و در محیط رقابتی موفق باقی بماند، نیازمند تدوین استراتژی مناسب میباشد. این استراتژی باید بگونه ا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع عوامل حیاتی، عوامل حیاتی موفقیت، مزیت رقابتی، سابقه خدمت Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مزیت رقابتی، عوامل حیاتی، عوامل حیاتی موفقیت، موانع و محدودیت