پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد کارکنان، انتقال اطلاعات، رفتار کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه اطلاعات و خدمات است. اين ويژگي در عين حال براي سيستم اطلاعاتي يك محدوديت و تنگنا به شمار مي آيد كه با اتخاذ شيوه هاي ارتباطي و مخابراتي مناسب و كارآمد و همچنين تعيين زمانبندي دقيق تبادل اطلاعات بين كاربران در سطوح مختلف سازماني و ارتباط مستمر آنان با يكديگر اين موضوع تسهيل مي شود. اين تبادل اطلاعات مستلزم ملاحظات متعددي از جمله ويروس ها رايانه اي و مراقبتهاي امنيتي و حفاظتي است.(سلطاني ،1382 : 70)
2-2-??-ويژگي هاي سيستم اطلاعات منابع انساني
سيستم اطلاعات منابع انساني همانند ساير زير سيستم هاي موجود در سازمان بايستي از ويژگيهاي جامع و مانعي برخوردار باشد. اين ويژگيهاي در دو بعد ساختاري و محتوايي مي توان مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد:
ويژگيهاي ساختاري: منظور، مشخصات و معيارهايي است كه به الگوي سازماندهي و قابليتهاي سخت افزاري تعبيه شده در سيستم اشاره دارد.
مهم ترين اين ويژگيها عبارتند از(علوي، ????: ???) :
?- قابليت اينترنت و اينترانت
?-قابليت اسكن كردن
?- قابليت امنيت و ارائه خدمات
?-قابليت انعطاف و بازنگري
?-سهولت كاربري
?- راهنماي كاربري
ويژگيهاي محتوايي: به قابليتهاي اطلاعاتي سيستم در برابر نيازهاي پيش بيني نشده و پيش بيني شده كاربران اشاره دارد. مهمترين آن عبارتند از(ظاهري ، 1381 : 90) :
?- به روز بودن اطلاعات
?-صحت ، اعتبار و دقت اطلاعات) پايايي و اعتبار(
?- اطلاعات مرتبط با فرايندها
?- سرعت در ارائه خدمات
?- قابليت هشدار
?- نگهداري سوابق و بايگاني
?-جامعيت اطلاعات
?- قابليت انتقال به فرمت ها و قالبهاي مورد نظر
در كل چنين سيستمي لازم است از قابليت تهيه و ارائه اطلاعات و گزارش هاي مورد نياز تا قابليت بازبيني و بازنگري آن برخوردار باشد.

2-2-??-ابعاد سيستم هاي اطلاعات منابع انساني
ابعاد سيستم اطلاعات عبارت است از تحليل سازماني ، بانک داده ها ، مديريت اطلاعات ، ديدگاه سيستمي.
2-2-??-1- تحليل سازماني
در هر سازمان باتوجه به سلسله مراتب موجود در آن مي توان حيطه تصميم گيريهاي متفاوتي را درنظر گرفت . در هر قسمت از سطوح سازماني ، حيطه تصميم گيريها و نوع برنامه ريزيهامتفاوت است . با حرکت از سطوح پايين سازمان به سطوح بالاتر، تصميمات کلي تر و داراي تاثيرات بلندمدت تري مي گردند (علوي 13?? : 36).
از طرف ديگر مديريت منابع انساني به عنوان يکي از دواير سازمان داراي گردش اطلاعات مخصوص خود در سطوح مختلف سازماني است . در تقسيم بندي سازمان ، مديريت منابع انساني در رديف مديريت توليد و مديريت مالي قرار گرفته و انجام امور مربوط به آن به عهده حوزه اي معين واگذار گرديده است . اين حوزه ممکن است مستقيما تحت نظر رياست سازمان باشد يا اينکه با واسطه هايي تحت نظر رياست سازمان باشد… اما از آنجا که سازمان به دست انسان طراحي و اداره مي شود و انسآن هاي شاغل در کل سازمان موضوع اصلي مديريت منابع انساني هستند، مسائل نيروي انساني نمي تواندفقط به يک حوزه تخصصي محدود شود.درنتيجه تصميمات و عملکرد مسئولان امورپرسنلي در کليه سطوح سازماني و به تبع آن درعملکرد کلي سازمان تاثير مي گذارد (سعادت ،1375 :1).
از اين رومي توان گفت که نوع اطلاعات موردنياز و مرتبط با مقوله منابع انساني در هر سطح از مديريت سازمان باتوجه به تفاوت موجود در حيطه هاي تصميم گيري در آن ها متفاوت بوده و مي توان باتوجه به حيطه هاي تصميم گيري در هر سطح ، ونوع برنامه ريزي مديران آن سطوح در ارتباط باابعاد مختلف منابع انساني سطح و واحد خود،از داده هاي موجود، اطلاعات موردنياز راپردازش کرد (لارنس146 ، 2005).
2-2-??-2- بانک داده ها
داده يک ويژگي قابل مشاهده ، قابل اندازه گيري و قابل محاسبه است . داده ها ارزشي بيش از يک يک ويژگي دارند (فايرستون 147، ترجمه جعفري نژاد و سفيري ، 1387 : 34).
داده مواد اوليه اي است که تحليلگر سيستم با آن کار مي کند تا روش هايي را (که مي توان آنرا به ماشين آلات فراوري تشبيه کرد ) طراحي کند که داده به مسئول نهايي يعني اطلاعات تبديل شود . قبلا به طور سنتي هر تحليلگر مسئول جمع آوري وذخيره سازي داده هاي مورد نياز براي برنامه ريزي کاربردي خود بود . اين رهيافت ذاتا باعث هدر رفتن منابع بود . زيرا باعث دوباره کاري در جمع آوري داده هاي مشابه براي برنامه هاي کاربردي مختلف مي شد . مهمتر اينکه اين امر موجب بروز تناقض در داده هاي ظاهرا يکسان که براي کاربردهاي مختلف جمع آوري شده مي گشت . استفاده از داده هايي که به اين شکل دريافت مي شد براي منظورهايي غير از منظور اصلي با مشکل مواجه بود (عزيزي ، 1373 : 223).
مديريت منابع انساني شامل فعاليتهايي درزمينه هاي شناسايي انتخاب ، استخدام ، تربيت وپرورش ، نگهداشت و اصلاح رفتار کارکنان وساير فعاليتهاي مشابه است . چنانچه بررسي را ازپايين ترين سطح سازمان که همان سطح عملياتي است ، شروع کنيم ، مي توان بانک داده هاي موجود را مورد مطالعه قرار داد. برخي ازمهمترين داده هايي که مي توانند در پايين ترين سطح امور منابع انساني به صورت بانک داده نگهداري شوند، در ادامه ذکر شده اند. اين بانکهاي داده ، نشان دهنده عمليات مختلف دردواير گوناگون سازمان و در ارتباط با مسايل مختلف نيروي انساني هستند (حسين زاده ، 1388 :3).
نمونه اي از بانکهاي داده هاي مرتبط با نيروي انساني (طالقاني , ????: ???) :
1 – حوادث کار
2 – تقاضاهاي استخدام
3 – نتايج مصاحبه هاي استخدام
4 – خروج از خدمت
5 – انتقالات شغلي کارکنان به سايردواير يا سازمآن ها
6 – پرداخت حقوق کارکنان
7 – شکايات
8 – نمرات آزمون استخدامي
9 – سلامت روحي و رواني
10 – مصاحبه هاي خروج خدمت
11 – مشخصات شغلي
12 – شرح شغل
13-برنامه هاي آموزشي وسوابق آموزشي کارکنان
14 – تاريخچه پرسنلي
15 – اطلاعات پزشکي کارکنان
16 – پاداشهاي تعلق گرفته به کارکنان
17-نتايج بررسيهاي ادواري سنجش روحيه وانگيزش
18 – شغلهاي مالي
19 – مهارتهاي کارکنان
20 – نتايج ارزشيابي عملکرد کارکنان
21 – حضور و غياب کارکنان
از نگاه سيستمي مي توان گفت که بانکهاي داده اشاره شده مي توانند به عنوان دروندادهاي سيستم تلقي شده و پردازشي که روي آن هاصورت مي گيرد، آن ها را تبديل به اطلاعات موردنياز مديران ، در سطوح مختلف مديريت کند.
2-2-??-3- مديريت اطلاعات
شايد بتوان اطلاعات را لايه اي بين دو لايه داده ها و آگاهي دانست . داده ها مواد خام اطلاعات را فراهم و اطلاعات خبري را منتقل مي سازند و اين آگاهي است که محتواي خبر را تحليل مي کند ( طالقاني ، 1382: 178).
براي فهم واقعي معني اطلاعات و عدم اختلاط آن با داده ها ابتدا تعريفي از اين دو ارائه مي شود :
داده ها شامل واقعيتها و اشکالي هستند که براي کاربر ، بي معني مي باشند . وقتي که اين داده ها پردازش شدند تبديل به اطلاعات مي شوند پس اطلاعات ، داده هاي پردازش شده يا داده هايي با معني مي باشند . تبديل داده ها به اطلاعات توسط يک پردازنده اطلاعات انجام مي شود . پردازنده طلاعات يکي از عناصر کليدي سيستم ادراکي است. پردازنده اطلاعات مي تواند شامل عناصر رايانه اي ، عناصر غير رايانه اي يا ترکيبي از ان دو باشد (لويد148 ، 1387 : 16-15) .
اطلاعات در سيستم هاي سازماني مختلط انسان و ماشين از منابع زير تغذيه مي شود( سرودي و جويباري , ????: ??):
?-دستيابي اطلاعات محيط عملکرد مديريت
?- روشهاي ذخيره اطلاعات جهت عملکرد سيستم هاي عامل
3- روشهاي انتقال اطلاعات و نحوه ايجاد ارتباط و ذخيره سازي و بازيابي .
امروزه اطلاعات برگ برنده شرکتهاي بزرگ تجاري مي باشد . از آنجا که گردآوري اطلاعات به روش دستي و معمولي براي شرکتهاي چند مليتي بزرگ غير ممکن مي باشد پس آن ها به سيستم هاي اطلاعاتي براي پر کردن اين خلاء روي آورده اند . اطلاعات لازمه تصميم گيري است و امروزه پديده اي چون انفجار اطلاعات ،آلودگي اطلاعات و آثارناشي از اطلاعات مطرح است که لازمه استفاده مفيد از اطلاعات در اين آشفته بازار ، وجود سيستم هاي اطلاعاتي يکپارچه و منسجم براي تنظيم و منظم کردن اطلاعات براي استفاده کاوشگران اطلاعات مي باشد . مديران ، همچنين به يکي از دو سبک متفاوت استفاده از اطلاعات به عنوان راههايي براي استفاده از اطلاعات براي حل مشکل استفاده مي کنند :
– سبک سيستماتيک149 : مدير توجه خاصي براي پيگيري روش از پيش توصيه شده حل مشکل ، مانند روش سيستمها دارد .
– سبک حسي150 : مدير به هيچ روش قطعي توجهي نداشته اما روشي را براي وضعيت خاص ، تغيير مي دهد (شاه بيک ،????: 179 ) .
از آنجا که نياز ما در اختراع است ابتدا بايد نياز هاي اطلاعاتي سازمان يا موسسه را يافته سپس به فراهم آوري و جمع آوري اطلاعات بپردازيم . مدير آشنا به اطلاعات مي داند که اطلاعات بايد قبل از استفاده تاييد شود . آشنايي يک مدير به اطلاعات و دانستن ارزش اطلاعات در حل مساله باعث تشويق مديران در تقسيم اطلاعات با ديگران مي شود . زماني که مديري داراي اطلاعات با ارزش براي ديگران مي باشد اين اطلاعات بايد منتقل شود.آشنايي با اطلاعات در نهايت منجر به استفاده از اطلاعات در حل مسائل است . دانش اطلاعات ماوراي دانش رايانه اي و استفاده از اطلاعات ايجاد شده از طريق رايانه است ( شکراللهي ،????: ?) .
افزونگي بطور اجمال عبارت است از اطلاعات اضافي که در مورد داده ها وجود دارد ، ليکن افزونگي در فرايند ارتباطات مانعي در مقابل بروز خطاست . يک نکته مهم در طراحي سيستم هاي اطلاعات مديريت يا بهره وري ، اطلاعات قطعي يا احتمالي در تصميم گيري است ؛ ارزيابي عنصر اطلاعات ، کار مشکلي است اما طراحي سيستم ها بهترين وسيله در ارزيابي واقعي عنصر اطلاعات در يک مجموعه است .
اطلاعات برخلاف داده ، اثر رفتاري دارند وبرخلاف آن توانايي انتقال معني و مفهومي خاص ، قابليت تفسير و تبيين شدن داشته ومبنايي براي تصميم گيري مي توانند باشند.
سيستم هاي مديريت اطلاعات با به دست آوردن ، نگهداري ، اصلاح و ترکيب اين داده ها درشکلهاي مختلف و صور موردنياز تصميم گيري مديران ، توليد اطلاعات مي کنند. (حسين زاده ، 1388 :3)
بديهي است که هرکدام از داده هاي مربوط به امور نيروي انساني ازنظر سيکل حيات داده بايکديگر متفاوت بوده و براي توليد اطلاعات صحيح ، بايد در زمآن هاي مناسب بازيابي وذخيره سازي مجدد شوند. اين امر نشاندهنده لزوم وجود “واحد مديريت داده و اطلاعات” درسيستم اطلاعاتي است . همانطور که گفته شد،براي طراحي اين سيستم اطلاعاتي نياز به شناخت حيطه هاي تصميم گيري مديران درسطوح مختلف سازمان در ارتباط با نيروي انساني داريم که عبارتند از (علوي ، 13?? : 37) :
الف ” سطح عملياتي : در قسمتهاي عملياتي ،عمدتا داده ها موردنظرند و از اجزا مختلف مديريت منابع انساني ، داده هاي متفاوتي قابل ذخيره سازي و استفاده هستند.
ب ” سطح مياني : در سطوح مديران مياني که عمدتا تصميمات تاکتيکي اخذ مي شود، مي توان داده هاي موجود را تبديل به اطلاعات مناسبي جهت تصميم گيري در امور نيروي انساني کرد. دراين سطح مي توان عمده ترين تصميم گيريهاي مديران را در امور نيروي انساني در ارتباط بامسايل ذيل تقسيم بندي کرد. اجزا هرکدام ازاين موارد بدين صورت است :
1 -آموزش
2 – پاداشها
3 – مديريت کارکنان
4 -استخدام
5 – روابط کارکنان
6 – کنترل هزينه بهره وري(شيرواني ، ????: 38) .
در اين سطح برخي از انواع تصميم گيريها وبانکهاي داده موردنياز به شرح ذيل است :
?-برنامه ريزي آموزشي کارکنان
?-برنامه ريزي نيروي انساني
?-تصميم گيري جهت ارتقا شغلي کارکنان وانتخاب مديران
?-بررسي عوامل ايجاد سوانح و تحليل ايمني کارکنان و تصميم گيري در رفع خطرات
?-تصميم گيري جهت پاداش کارکنان
?-کارمنديابي و استخدام
شاخصهاي مشابه به همراه ساير اطلاعات موردنياز مي توانند در شناخت مشکلات انگيزشي و وضعيت روابط انساني هر واحدشناخت خوبي به وجود آورند. استفاده ازشاخصهاي ديگر براساس نيازهاي اطلاعاتي مديران در اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع داده ها و اطلاعات، اطلاعات بازار، عصر اطلاعات