پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد شرکت، حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، تحریم های اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایهای تأثیرات معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. اما تحریمهای مالی تأثیر شدیدتری نسبت به تحریم تجاری دارد. به دلیل تحریمهای مالی، ایران نرخهای بالاتری رابرای اخذ وام پرداخت میکند ونرخهای بازدهی تضمینی بالاتری رابرای سرمایهگذاری قراردادهای نفتی بایبک3 پیشنهاد میکند.

1-2.بیان مسئله
اخیراً ادبیات مربوط به رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت توجهات زیادی را به خود جلب نموده است(کمال حسن4، 2013). انگیزه اصلی ماوراء آن ادبیات، بر تضاد منافع مدیران- سهامداران در روابط کارفرما-کارگزار تکیه دارد(جنسن و مکلینگ5، 1976). تضاد موجود بدلیل فقدان ابزارهای کنترلی در دست سهامداران، هزینه های نمایندگی را افزایش میدهد. در قلب این مشکلات سازمانی، مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی بکار گرفته میشوند(مک نایت و ویر6، 2009). علاوه برآن، تحقیقات تجربی که به بررسی رابطه بین عملکرد شرکت و ابزارهای حاکمیت شرکتی پرداختهاند به نتایج متفاوتی منجر شدهاند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کردهاند در حالیکه تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). لذا این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی و مطالعه تاثیر مکانیسمهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1385 بپردازد. به منظور بررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی علیه ایران بر رابطه موجود بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، دوره 8 ساله تحقیق به دو دوره تقسیم میشود: قبل از تحریم 1389-1385 و دوره بعد از تحریم یعنی 1392-1389 (سال 2010میلادی(1389هجری شمسی) که برابر با آغاز تحریم های اقتصادی علیه ایران است بعنوان نقطه عطف در نظر گرفته می شود). در این تحقیق دو معیار برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت محاسبه می شود: (1) Q توبین؛ بعنوان معیار مبتنی بر عملکرد بازاری شرکت و (2) ROE , ROA ؛ بعنوان معیارهای مبتنی بر حسابداری. همچنین متغیر مستقل در این تحقیق ابزارهای حاکمیت شرکتی شامل؛ اندازه (تعداد) هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت سرمایهگذاری سرمایهگذاران نهادی و استقلال اعضای هیئت مدیره میباشند. در این تحقیق از 4 متغیر کنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم، نوع صنعت و سن شرکت نیز استفاده میشود. سپس تاثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریم مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرند.

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش
از ديدگاه نظريه نمايندگي حضور مديران غيرموظف مستقل در هيات مديره شركتها و عملكرد نظارتي آنها به عنوان افرادي مستقل به كاهش تضاد منافع موجود ميان سهامداران كمك شايان توجهي ميكنند (مک نایت و ویر، 2009). تفكيك وظايف رئيس هيات مديره و مدير عامل نيز از جمله محركهايي به شمار ميآيد كه به دليل استقلال بيشتر در تصميمگيري، موجب كاهش مشكلات نمايندگي و بهبود عملكرد شركت ميشود. سرمايهگذاران نهادي، يكي ديگر از سازوكارهاي حاكميت شركتي نيرومند را بازنمايي ميكنند كه ميتوانند بر مديريت شركت نظارت داشته باشند. آنها از طريق جمع آوري اطلاعات و قيمتگذاري تصميمات هيات مديره به طور ضمني و از طريق اداره نحوه عمل شركت به طور صريح بر شركت نظارت ميكنند. به طور كلي، سازوكارهاي حاكميت شركتي، چارچوبي را براي هدايت و اداره موثر، كارآمد و صحيح بنگاههاي اقتصادي و براي حداكثرسازي عملکرد شرکت و نهایتاً افزایش منافع سهامداران ايجاد ميكند. اين نظام براي حمايت و صيانت از حقوق و منافع تمام سرمايهگذاران و سهامداران در شركت و كاهش تضاد منافع بين مديران و سهامداران ايجاد و تقويت ميشود(طالب نیا و همکاران، 1390). با توجه به اهمیت سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تحقیقات تجربی متعددی در این خصوص انجام شدهاست که به نتایج متفاوتی منجر شدهاند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کردهاند در حالیکه تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). توضیحات متعددی برای نتایج غیرقاطع در رابطه بین حاکمیت شرکتی-عملکرد وجود دارد. اول دلیل، تفاوتهای سازمانی موجود در کشورهایی است که تحقیقات در آنها انجام شدهاست. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته متفاوت از کشورهای در حال توسعه گزارش شده است. دوم آنکه، انتخاب متغیرهای عملکردی ممکن است در تشریح رابطه حاکمیت-عملکرد نقش داشته باشند. در برخی از مطالعات متغیرهای حسابداری مورد استفاده قرار گرفتهاند و در بعضی از تحقیقات، متغیرهای مبتنی بر بازار بکار گرفته شدهاند. با عنایت به موارد ذکر شده و همچنین با توجه به تاثیر غیرقابل انکار تحریمهای اقتصادی علیه ایران بر جو اقتصادی موجود در ایران و از جمله شرکتها، نیاز به انجام تحقیق تجربی پیرامون رابطه بین حاکمیت- عملکرد جهت کاهش شکاف موجود بین نتایج واگرای تحقیقات انجام شده در این مقوله احساس میشود.
1-4 اهداف مشخص پژوهش
1-4-1 هدف اصلی: تعیین رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت و همچنین مقایسه تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در دورههای قبل و بعد از تحریمهای اقتصادی.
1-4-2 اهداف فرعی:
مقایسه تاثیر اندازه هیئت مدیره بر عملکرد مالی شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریمها.
مقایسه تاثیر تعداد سهامداران نهادی بر عملکرد مالی شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریم ها.
مقایسه تاثیر تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر عملکرد مالی شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریمها.
مقایسه تاثیر نسبت سرمایهگذاری سرمایهگذاران نهادی بر عملکرد مالی شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریمها.
مقایسه تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر عملکرد مالی شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریمها
1-4-3 اهداف کاربردی: ارائه رهنمودهای اجرایی جهت تعدیل و اصلاح حاکمیت شرکت به منظور دستیابی به عملکرد بالاتر مالی در شرایط آشفتگی اقتصادی.

1-5 فرضيه‏هاي پژوهش
فرضیه اصلی اول: بین تاثیر اندازه هیئت مدیره بر عملکرد شرکت در دورههای قبل و بعد از تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی1: بین تاثیر اندازه هیئت مدیره بر Q توبین در دوره های قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی2: بین تاثیر اندازه هیئت مدیره بر ROE در دوره های قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین تاثیر اندازه هیئت مدیره بر ROA در دوره های قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین تاثیر تعداد سهامداران نهادی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی1: بین تاثیر تعداد سهامداران نهادی برQ توبین در دوره های قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی2: بین تعداد سهامداران نهادی و ROE در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین تاثیر تعداد سهامداران نهادی بر ROA در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم: بین تاثیر تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر عملکرد شرکت در دورههای قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی1: بین تاثیر تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر Q توبین در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی2: بین تاثیر تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر ROE در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین تاثیر تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر ROA در دوره های قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی چهارم: بین تاثیر نسبت سرمایهگذاری سرمایه گذاران نهادی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1: بین تاثیر نسبت سرمایهگذاری سرمایه گذاران نهادی بر Q توبین در دورههای قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی2: بین تاثیر نسبت سرمایهگذاری سرمایه گذاران نهادی بر ROE در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین تاثیر نسبت سرمایهگذاری سرمایهگذاران نهادی بر ROA در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی پنجم: بین تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت در دورههای قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1: بین تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر Q توبین در دورههای قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی2: بین تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر ROE در دورههای قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر ROA در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.

1-6 قلمرو پژوهش:
1-6-1 قلمرو موضوعی پژوهش: مطالعه رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، آشفتگی اقتصادی و عملکرد مالی شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-6-2 قلمروزمانی : زمانبندی این پژوهش بازه زمانی 1387-1392 میباشد.

1-6-3 قلمرو مکانی: در این پایاننامه بر اساس موضوع جامعه ما، تمامی شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

1-7 بيان متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی

1-8 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
1-8-1 تعاریف مفهومی
1-8-1-1 بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)
بازده حقوق صاحبان سهام یا نرخ بازده ارزش ویژه، میزان سود خالص ایجاد شده در مقابل هر یک ریال حقوق صاحبان سهام را نشان می دهد(تهرانی، 1387ص56).
نرخ بازده دارایی(ROA)- این نسبت بازده حاصل از دارایی بکار گرفته شده را محاسبه می نماید(تهرانی، 1387ص55).
1-8-1-2.Q توبین
یکی از معتبرترین شاخص‌های عملکرد شرکت‌ ها نسبت توبین، اقتصاددان مشهور است. هرقدر این نسبت بیشتر باشد به معنای ارزش بیشتر این شرکت در بازار سهام است(کمال حسن، 2013).
1-8-1-3.تعداد سهامداران نهادی
سرمايه گذاران نهادي به سرمايه گذاران بزرگ نظير بانك ها، شركت هاي بيمه، شركت هاي سرمايه گذاري و… مي گويند. تعداد سهامداران نهادی به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت شرکتی در نظر گرفته می شود.
نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی- سهامداران نهادى مورد نظر پژوهش، اشخاص حقوقى هستند كه در بازار اوراق بهادار تهران، به سرمايه گذارى در سهام ساير شركت ها بپردازند و مالك بيش از 5% سهام شركت سرمايه پذير باشند كه بيش تر شركت هاى سرمايه گذارى، بيمه، بانك ها و صندوق هاى بازنشستگى را شامل مى شود.
1-8-1-4. هیئت مدیره
هيات مديره از اركان اصلي حاكميت شركتي محسوب مي شود. مسئوليت اصلي هيات مديره، ايجاد راهبري كارآمد بر امور شركت، در راستاي منافع سهامداران و تعادل در منافع ذينفعان مختلف آن از جمله مشتريان، كاركنان، سرمايه گذاران و جوامع محلي مي باشد. مسائل اساسي مربوط به هيات مديره تركيب هيات و پاداش مديران اجرايي است. ويژگيهاي تركيب هيات شامل اندازه و ساختار آن ، تعداد مديراني كه هيات را تشكيل مي دهند، نسبت مديران غيرموظف و تركيب نقش مدير عامل و رئيس آن مي باشد. كه در اين تحقيق از بين ويژگي هاي تركيب هيات مديره، تفكيك نقش مديرعامل و رئيس آن(استقلال هيات مديره) و نسبت مديران غير موظف به عنوان متغيرهاي مستقل تحقيق مورد بررسي قرار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع هیئت مدیره، رگرسیون، ضریب همبستگی، تحریم اقتصادی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، بورس اوراق بهادار، بازار سرمایه