پایان نامه ارشد با موضوع علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، سرشت و منش، دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

سوم، شماره 1 و 2 ، تابستان وپاییز1376.
حمیدی ، فریده، 1384، بررسی مقایسه ای نیازهای جسمانی ، عاطفی – اجتماعی و مذهبی نوجوانان مناطق محروم بر اساس جنسیت، مجله پژوهش زنان، دوره 3، شماره 2 ، صفحات 179-159.
خلخالي، سيد محمد رسول؛ رهبر، مرتضي و همكاران،1380، بررسي حوادث زندگي در اقدام‏كنندگان به خودكشي. مجله دانشگاه علوم پزشكي گرگان.
خوانین زاده ، مرجان، 1384، مقایسه سبک دلبستگی دانشجویان دارای جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی ، مجله روانشناسی 35،سال نهم، شمار ه 3 ، پاییز 1384 .
دافعی، مریم ، 1381، بررسی ارتباط روشهای مقابله ای با اعتقادات مذهبی و فعالیتهای اجتماعی در زوجهای نابارور مراجعه کننده به مرکز باباروری یزد، 1381 ، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، سال دهم ، ضمیمه شماره سوم، صفحه 80 .
دادفر، محبوبه؛ بهرامی فاضل؛ دادفر، فرشته؛ یونسی، سیدجلال،1388، بررسی پایایی و روایی پرسشنامه سرشت و منش ، مجله توانبخشی ، دوره یازدهم ، شماره سوم ، پاییز .1389.
دل آذر، ربابه، فرهی، حسن، (1388)، اندیشه خودکشی و عمل به مناسک دینی در بیماران مبتلا به افسردگی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، شماره 3، صفحات 224 تا 234
رستمی ، نادیا ، 1384، بررسی رابطه وضعیت مذهبی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران در سال 1384-1383، فصلنامه نوآوری های آموزشی ، شماره 10 ، سال سوم، زمستان 1384.
رضایی، فریبا، 1391، مقایسه گونه شناسی خانواده های بیماران HIV مثبت، اقدام کننده به خودکشی و خانواده های عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان.
رمضانی فرانی، عباس ، 1384، نقش باورهای مذهبی درونی و بیرونی در سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان، مجله توانخشی ، مقالات پژوهشی، دوره ششم، شماره اول، شماره مسلسل 30 .
شاکری، جلال؛ پرویزی فرد، علی اکبر؛ صادقی، خیرالله، مرادی، ر ضا، 1385، ویژگیهای شخصیتی ، استرس ، شیوه های مقابله و نگرش های مذهبی در افراد اقدام کننده به خودکشی ، فصلنامه روانپزشكي، روانشناسي باليني و يهداشت روان،سال دوازدهم، شماره 3 (پياپي 46)، پاييز 1385.
شفیع آبادی، عبدالله؛ شمس، ثریا، 1381، بررسی اثر بخشی درمان گروهی آموزش مهارتهای حل مساًله بر برخی ویژگی های شناختی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی، مجله تازه ها و پژوهشهای مشاوره، جلد دوم، شمارهِ 5 و 6،
شمسي‏خاني، سهيلا و ره‏گوي، ابوالفضل (1385). تاثير آموزش مهارت حل مساله بر مهارت مقابله‏اي افراد اقدام كننده به خودكشي. پژوهش پرستاري، دوره 1، شماره 3، ص 39-31.
شيرزاد، جلال و قره داغي، جابر (1383). بررسي روش‏ها و علل خودكشي‏هاي منجر به فوت ارجاع شده به سازمان پزشكي قانوني كشور در شش ماهه اول 1383. مجله علمي پزشكي قانوني، دوره 13، شماره 3، ص 163-170.
صابري زفرقندي، محمد باقر؛ قرباني، راهب و همكاران (1384). بررسي اپيدميولوژيك اقدام به خودكشي در شهرستآن‏هاي تابعه. مجله دانشگاه علوم پزشكي سمنان، جلد 6 شماره 4.
صداقت، علی،1391، رابطه بین سبک های دلبستگی، سرشت و منش و عزت نفس صریح و ضمنی با ویژگی های شخصیت مرزی در دانشجویان خوابگاه دخترانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان.
صولتی ، سید کمال ،1379، نقش باورهای غیرمنطقی در اقدام کنندگان به خودکشی ( به روش خودسوزی ) و افراد به‏هنجار ، مجله علوم پزشکی شهرکرد، دوره دوم، شماره ، صفحات 60-52 .
ضرغام بروجنی، علی؛ یزدانی، محسن؛ یزدان نیک، احمدرضا،1380، ارتباط الگوی رفتاری والدنی با افسردگی و افکار خودکشی در نوجوانان، مجله دانشگاع علوم پزشکی شهرکرد،دوره سوم ،نوبت دوم، صفحات 54-46 .
فریدحسینی،فرهاد؛کاویانی، حسین؛ اسعدی، سید محمد و همکاران، 1386، الگوی سرشت و منش در افراد مبتلابه اختلال شخصیت ضداجتماعی و مقایسه آن با هنجار جامعه ایران، مجله تازه های علوم شناختی، سال9 ، شماره 2، 1386، صفحات 60-54.
قرائی پور، منوچهر؛ عاطف وحید، کاظم؛ نصراصفهانی، مهدی؛ اصغرنژادفرید، علی اصغر، 1392، کارکردهای عصب-روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، مجله اندیشه و رفتار، شنبه ، 20 فروردین 1392.
عبدالله زاده جدی، آیدا؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ بخشی پور، عباس، 1390، مقایسه ابعاد سرشتی – منشی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با افراد سالم، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روانی درمانی، سال دوم، شمارهَ 6، تابستان 1390.
عاشوری، احمد؛ حبیبی عسگرآباد، مجتبی؛ ترکمن ملایری، مهدی؛ جوان اسمعلی، علی ،1388 ، رابطه بین افکار خودکشی و صفحات شخصیتی در افراد معتاد، مجله علوم رفتاری ، دوره 3 ، شماره 3 ، صفحات 255-249.
علی ملایری،نوشین؛ کاویانی، حسین؛ اسعدی، سید محمد؛ فرید حسینی، فرهاد،1387، ارزیابی ابعاد شخصیت بر اساس پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر 125- TCI در بیماران مبتلابه اختلال شخصیت مرزی ، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دروه 66، شماره 9، آذر1387، 638-633.
عطاری ، یوسف علی، 1385، بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی ، خوشبینی و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم ، سال سیزدهم ، شماره 1، صفحات 110-93 .
كوشان، محسن؛ شگرف نخعي، محمد رضا و همكاران (1387). بررسي شيوع عوامل خطر خودكشي در افراد اقدام كننده به خودكشي بستري در اورژانس بيمارستان واسعي سبزوار. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، دوره 15، شماره 2، 128-123.
کاویانی،حسین،1384، اعتباریابی و هنجارسنجی پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر TCI در جمعیت ایرانی ، مجله دانشگده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 63، شماره2، صفحات 98-89 .
کاویانی، حسین، هنجارسنجی پرسشنامه سرشت و منش (TCI)در طبقات سنی-جمسی:یافته‏های تکمیلی، مجله دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران، دور67 ، شماره 4، تیر1388، صفحات 266-262.
کاویانی، حسین؛ رحیمی، پریسا، 1381، مسئله گشایی در بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی، مجله اندیشه و رفتار، سال هفتم، شماره 4، بهار 1381.
کاویانی،حسین، 1381، مسئله گشایی در بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی ، مجله اندیشه و رفتار، شماره 4، بهار 1381 .
متینی صدر، محمدرضا؛ کرمی نیا، رضا؛ گلزاری، محمود؛ و همکاران، 1388، عوامل موثر در انسجام گروهی و ارتباط آن‏ها با پرخاشگری و افکار خودکشی در سربازان وظیفه، مجله طب نظامی، دروه 11، شماره 4، صفحات 242-237، زمستان 1388.
محسنی، منوچهر،1366، انحرافات اجتماعی. تهران: انتشارات مروی.
محمد خانی، پروانه ، 1383، همه گیر شناسی افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در دختران مناطق پر خطر ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال چهارم ، شماره 14.
مروتی شریف آباد، محمد علی ،1383، حمایت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقادهنده ی سلامت و وضعیت انجام این رفتارها در سالمندان 65 ساله و بالاتر شهر یزد، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی ،سال دوازدهم ، پیوست شماره 1، صفحه 23 .
معیدفر، سعید؛ حسن پناه، حسین،1389، عوامل اجتماعی موثر بر خودکشی جوانان استان کردستان، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره سوم .
موسوي، فريبا و سجادي، حميرا،1387، برخي عوامل خانوادگي مرتبط با اقدام به خودكشي. فصلنامه‏ي علمي پژوهش رفاه اجتماعي، سال هفتم، شماره 27.
موسوی ، سید غفور؛ ملکیان، آزاده؛ کیخایی، نجمه؛ وهمکاران،1384، فراوانی نسبی افکار خودذکشی در دانشجویان دانشگاه های اصفحان، مجله پژوهشی حکیم ،دروه یازدهم ، شماره سوم.
مولوي، پرويز؛ عباسي رنجبر، ويدا و همكاران،1382، بررسي عوامل خطر اقدام به خودكشي در شهرستان اردبيل در نيمه اول سال 1382. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دوره هشتم، شماره اول، شماره مسلسل 28.
نوروزي، س. (1373). بررسي مهارت‏هاي مقابله‏اي اقدام‏كنندگان به خودكشي و افراد به هنجار در مواجهه با شرايط استرس زا. پايان‏نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.
نوری، رضا؛ فتحی آشتیانی، علی؛ سلیمی، سیدحسین؛ و همکاران، 1390، بررسی برخی از ویژگی های شخصیتی ، سلامت عمومی و روانی سربازان اقدام کننده به خودکشی در یک واحد نظامی، فصلنامه روانشناسی نظامی، سال دوم، شماره پنجم، صفحات 55-48 .
ب : منابع انگلیسی :
Agerbo, E; Nordentoft, M & Mortensen, P. (2002). “Familial / Psychiatric and Socioeconomice Risk Factors for Suicide in Young People, Nested-Case- Control Study”. British Medical Journal, Vol. 325.
Annamaria Rihmer, Sandor Roza, Zoltan Rihmer, Xenia Gonda, 2008, Affective temperaments, as measured by TEMPS-A, among nonviolent suicide attempters, Journal of Affective Disorders,JAD-024082;No of pages 5.Elsevier B.V.ALL rights reserved.
Allers, B; Benjack, K; White, J. and Rouse, J. (1993). HIV vulnerability and the adult survivor of childhood sexual abuse. Child Abuse Negl, 17: 291–298.
Ana Fresán, Rebeca Robles-García, Alberto López-Avila, Claude Robert Cloninger,(2011),Personality differences according to age and sex in a Mexican sample using the Temperament and Character Inventory–Revised, Subdirección de Investigaciones Clínicas, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, Calz.,México-Xochimilco No 101, Tlalpan, Mexico City, 14370, Mexico.
Alessandro Serretti, Raffaella Calati, Ina Giegling, Annette M.Hartmann, Serotonin receptor HTR1A and HTR2C variants and personality traits in suicide attempters and controls.Journal of Psychiatric Research, Elsevier Ltd, 2008, All rights reserved.
Alessandro Rossi, Cristina Capanna, Francesca Struglia, Ilaria Riccardi, Paolo Stratta, Tempreament and Character Inventory – Rrvised (TCI-R) 1 year after the earthquake of L,Aquila (Italy), Personality and Individual Differences,2011, Elsevier Science B.V. All rights reserved.
Banu Cankaya, PhD, Nancy L Talbot, PhD, Erin A Ward, MSW, and Paul R Duberstein, PhD,(2013) , Parental Sexual Abuse and Suicidal Behaviour Among Women With Major Depressive Disorder, Can J Psychiatry. Author manuscript; available in PMC 2013 January 1,Published in final edited form as:Can J Psychiatry. 2012 January; 57(1): 45–51.
Beautrais, AL. (2000). Methods of youth suicide in New Zealand: trends and implications for prevention. Aust N Z J Psychiatry, 34: 413-9.

Beautrais, AL; Joyce, PR. & Mulder, RT. (1997). Precipitating Factors and Life Events in Serious Suiside Attempts Youths Aged 13 Through 24 Years. J AM Acad Child Adolesc Psychiatry, 36 (11):1543-51.
Beautrais, A. (2003). Suicide in Newzealand II: a review of risk factors and prevention. Journal of the Newzealand Medical Association, 116: 1-11.
Bellini, M and Bruschi (1996). HIV infection and suicidality. Journal of Affect Disord, 38:153-164.
Bicksler, L. (2004). Problem-solving in suicide attempters. Cambridge Journals Online, 34:163-167.
Brent, DA; Johnson, BA; Perper, J. et al. (1994). Personality disorder, personality traits, impulsive violence and completed suicide in adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 33:1080-6.
Brent, D.A; Perper, J.A; Moritz, G. et al. (1994). Familial risk factors for adolescent suicide: a case control study. Acta

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سرشت و منش، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع and، of، personality، Suicide