پایان نامه ارشد با موضوع عصر اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

عواملي كه مي توانند در يادگيري فردي سازمان اثر داشته باشند شامل(سنگه123 ، ترجمه هدايت ، 1384) :
?- مشاركت فردي وگروهي براي يادگيري
?-تمركز فرد روي يادگيري (يادگيري بايد كاربرد سريع در شغل داشته باشد)
?-تكنيك هاي آسان كننده يادگيري
?- برنامه توسعه فردي ( افراد مي دانند كه استخدام كننده ها نمي توانند استخدام در تمام مدت عمر را تضمين كنند ولي مي توانند به آن ها كمك كنند كه به قابليت استخدام در تمام عمر دست يابند . بايد نوعي همكاري و مشاركت بين سازمان و استخدام شونده باشد كه به پيشرفت شغل در بلند مدت به او كمك كند).
?-فرصت هاي قابل دسترس براي پيشرفت حرفه اي
?-ارتباط يادگيري فردي به يادگيري سازماني به روش ساختاري و روشن .
يادگيري گروهي و تيمي : در حالي كه ممكن است كاركنان به عنوان افراد، نيازهاي يادگيري فردي داشته باشند، ولي به عنوان عضو گروه كاري نياز به يادگيري تيمي دارند(ايران نژاد ، 1378) .
يادگيري تيمي به اين معني مي باشد كه تيم هاي كاري بايد قادر به فكر كردن و به وجود آوردن يادگيري باشند . آن ها بايد ياد بگيرند چگونه به يادگيري بهتري دست يابند . يك سيستم موفق يادگيري تيمي تضمين مي كند كه تيم تجربيات خود را با ديگر گروه ها در سازمان تقسيم مي كند . يادگيري تيمي بسيار كامل تر اتفاق مي افتد اگر تيم ها براي يادگيري و مشاركت در سازمان تشويق شوند(گراوين124 ، 1993 ) .
شکي نيست که رهبري دانش جزئي مهم در مجموعه کارکردهاي مديريتي هزاره جديد است. سازمان ها بايد در صدد تعريف ساز و کارهاي مناسبي براي بکار گيري اين امکان جديد در سازمان هاي خود باشند. قواعد و مقررات مکتوب بر کاغذ تنها مقدمه اي براي آغاز اين حرکت است و ابعاد واقعي مديريت دانش در عمل و به هنگام کار خود را نشان مي دهد(بارتلت125 ،1997: 122).

نمودار 2-? سبک رهبري دانش و ابعاد آن (ريتا ويتالا ، 2000: ??)
2-1-41-اصول رهبري موفق
1-تصميم گيري در محل : تصميمات بايد به وسيله کساني اتخاذ گردد که در محل هستند (يعني به مشتري ، محصول يا خدمات نزديکترند )هر چه تصميم گيرندگان از محل دورتر باشند کيفيت کار تنزل مي يابد و هزينه بيشتر مي شود نتايج عبارتند از(احمدي،1383: 55) :
الف) در سازمان موفق تصميم گيرندگان در محل هستند و با مشتريان محصولات يا خدمات تماس مستقيم دارند ولي در شرکت رو به زوال اين طور نيست .
ب) تصميم گيري دستوري ،آن است که شرکت در مراحل رشد نيافتگي و زوال شديد است تصميم گيري مبني بر اتفاق نظر ، علامت بلوغ و سلامت شرکت است .
ج)تضاد دروني در نتيجه افزايش کنترل پديد مي آيد کنترل موجب ترس مي شود و ترس تصميمات را به سمت بالاي سازمان سوق مي دهد و خلاقيت را از بين مي برد .
2- وحدت و تنوع : فرهنگ هاي در حال پيشرفتداراي خصوصيات متنوعي مي شوند رهبران بايد استعداد و خصوصيات و رفتار هاي گوناگون را وحدت بخشند نتايج ناشي از اين اصل (هاشمي ، 1381: 64) :
الف) رهبران بايد در گرايش به جذب و بهبود شخصيتها و مهارتهاي مشابه شديداً مقاومت کنند .
ب) گروه ها از طريق تصميم گيري و اتفاق نظر بالاترين کيفيت را به دست مي آورند .
اتفاق نظر هنگامي بسيار ارزشمند است که نمايانگر عقل و درايت مشترک مشارکت کنندگان با نظرات و تجربيات مختلف باشد .
3-روحيه : شرکت ماهيتاً هم مادي هستند هم معنوي در جوانيشان بيشتر دارايي ها معنوي دارند تا مادي در سراشيبي پيري بر عکس است نتيجه اين اصل عبارتند از :
الف) وظيفه رهبران است که روحيه وحدت طلبي ، مبارزه جويي و پاداش دادن را تقويت کنند .
ب) يک سازمان سالم ، دارايي هاي معنوي و مادي را به طور يکجا نگهداري مي کنند رهبران بايد نياز به هر دو را درک کنند .
ج) کاهش در روحيه يک فرهنگ منجر به تقليل در ثروت مادي مي شود (مشبکي، 1385: 124) .
4-خلاقيت : مهمترين وظيفه يک کسب و کار اين است که محصولات ، خدمات و وسايل توليد جديد و با کيفيت بهتر ابداع کند نتيجه اين اصل عبارت است از :
الف) رهبري بايد خلاق باشد تا خلاقيت را بر انگيزد .
ب) تغيير ، جواني و انرژي تا زمان مرگ لازمند .
ج) قابليت انعطاف ، چالش و جريان آشکار انديشه ها و ارتقا خلاقيت ضرورت دارند (گرجي، 1386: 96).
5-صلاحيت تخصصي: دانش و مهارت هاي تخصصي را بايستي مصرانه طلب کرد وقتي دانش و مهارت به دست آمد مهارت ها را بايستي تلفيق کرد نتايج عبارتند از :
الف) روش کارآمد از صلاحيت تخصصي ممکن است به روش هاي غير کار آمد نيز منتج شود .
ب)بالاترين صلاحيت فني در صورتي که در خدمت مشتريان داخلي و خارجي قرار گيرد مزيت رقابتي را به دنبال دارد .
ج) کارکنان در همه رده هاي سازماني بايد براي دستيابي به هدف مشترک به عنوان مکانيزم پديد آورنده انسجام در گروه ها يا تيم هاي کوچک کار کنند (فيضي، 1387: 76) .
6- اداره کار آمد : همچنان که متمايز سازي افزايش مي يابد دستيابي به انسجام و عملکرد اداره کارآمد ضروري مي شود نتايج اين اصل عبارتند از :
الف) هر چه در سازمان نا همساني بيشتر شود نياز به اداره کار آمد نيز زيادتر مي شود .
ب) امور اداري گرايش به افزايش دارد مگر اينکه عميقاً توسط رهبري کنترل شود .
ج) چنانچه امور اداري کنترل نشود به طور غير قابل اجتناب به ديوان سالاري ( کاغذ بازي ) و کاهش خلاقيت و نقصان گرفتن توانايي ايجاد ثروت ، منتج مي شود (طرقي و اسماعيلي ، 1385: 103) .
7-چالش و پاسخ گويي : وظيفه رهبران عبارتند از خلق يا تشخيص چالش هاي ( چالش) کنوني ، پاسخ گويي خلاق به اين ها و اجتناب از شرايط راحت طلبي ، نتايج از اين اصل:
الف) تلاش ، حاصل درک چالش و پيش بيني ، پاسخ موفقيت آميز است .
ب) تشخيص و پاسخ گويي به چالش مستلزم داشتن فرهنگ پويايي است که هرگز ايستا نباشد .
ج) اتکا با پاسخ موفقيت آميز ديروز در رويارويي با چالش تازه ، منجر به سقوط مي شود (شيرازي، 1389: 50) .
8- وحدت و تنوع: فرهنگ هاي در حال پيشرفت داراي خصوصيات متنوعي مي شوند رهبران بايد استعداد و خصوصيات و رفتار هاي گوناگون را وحدت بخشند نتايج ناشي از اين اصل :
الف) رهبران بايد در گرايش به جذب و بهبود شخصيتها و منارت هاي مشابه شديداً مقاومت کنند .
ب)گروه ها از طريق تصميم گيري و اتفاق نظر بالاترين کيفيت را به دست مي آورند .
اتفاق نظر هنگامي بسيار ارزشمند است که نمايانگر عقل و درايت مشترک مشارکت کنندگان با نظارت و تجربيات مختلف باشد (رضائيان ، 1387: 132) .
9. برنامه ريزي براي موارد فوري (اضطراري ) : اضطراري بودن تصميم گيري و اقدام فوري منجر به گسترش و پيشرفت مي شود . اقدام فوري با برنامه ريزي از روي تعمق و مال انديشي بايد متوازن باشد نتيجه هاي اين اصل عبارتند از:
الف) آن برنامه ريزي که منتج به اقدام دير هنگام شود ، فايده اي ندارد .
ب) اقدامي که براي حفظ منافع بلند مدت کمک نکند بي فايده است .
ج) هميشه بين فوريت و برنامه ريز تضاد وجود دارد (الواني ، 1384: 43) .

بخش دوم
2-2- سيستم اطلاعات منابع انساني
2-2-1- سيستم اطلاعات مديريت
نگرش سيستمي به جهت جامعيت بالقوه ، به يکپارچگي و هماهنگي اطلاعات موجود در سازمان کشيده مي شود و عاليترين نمود نگرش سيستمي به سازمآن ها ، به استقرار سيستمهاي اطلاعات مديريت منجر مي شود . اين سيستمها که گرد آوري و سازماندهي داده ها و توليد اطلاعات و انتقال آن را به مديران به انجام مي رسانند ،همچون ناظري مقتدر در تمامي سطوح سازمآن ها حضور يافته و حيطه معرفتي مدير را توسعه داده و بينش وي را براي اتخاذ تصميمات صحيح مهيا مي سازد ( طالقاني ،1382: 2 ) .
به علت گستردگي و پيچيدگي موجود در سيستمها ، مديران اطلاعات و متخصصان اطلاعاتي به سيستمهاي اطلاعاتي يعني سيستمهايي که به کمک ابزار هاي رايانه اي و فن آوري اطلاعات به گرد آوري اطلاعات و پردازش سيستم ها مي پردازند روي آورده اند . البته سيستم هاي اطلاعاتي به آن نقطه نرسيده اند که بتوانند فکر کنند ، برنامه ريزي کنند و به چگونگي تغييرات واکنش دهند . هنوز چندين اتاق براي افراد که اين سيستم ها را اداره مي کنند وجود دارد . بايد توجه داشت که فقط يک اقليت کوچکي از اين افراد عملاً
سيستم هاي رايانه اي يا سيستم هاي فن آوري اطلاعات را طراحي مي کنند . تعدا ز يادي از اين افراد کاربر نهايي هستند مانند مديران ، کارکنان اداري و ديگران که از رايانه در زمينه هاي شغلي خود استفاده مي کنند ( کورتين126 و همکاران ، 1998: 23 ) .
انبوه اطلاعاتي که در پايگاههاي داده شرکتها ذخيره مي شود اکثراً آنقدر زياد هستند که براي مديران ، بي معني ( و غير قبل استفاده ) مي شوند . اين آثار ناشي از هرج و مرج در حجم انبوه اطلاعات ، نياز به يک سيستم اطلاعاتي براي رده بندي و تقسيم بندي آن براي استفاده هر چه بيشتر از آن را مبرا مي سازد .
سيستمهاي اطلاعاتي ريشه در تصاوير غار ها دارند و اعضاي يک قبيله با استفاده از اين سيستمهاي بسيار اوليه داد و ستد هاي خود را انجام مي دادند . وقتي ميزان دادوستدها اندك و تعداد افرادي كه بايكديگر ارتباط برقرار مي كنند انگشت شمار باشد ميتوان كارهارابا استفاده از اين سيستمها انجام داد ، اما چنانچه ميزان معاملات افزايش افزايش پيدا کند و افراد بيشتري نيز در اين فعاليتها در گير شوند سيستمهاي مورد استفاده بايد به مراتب پيشرفته تر باشد. ( بهان ، 1387 : 6 ) .
بايد توجه داشت که سيستم هاي اطلاعاتي با مديريت اطلاعات تفاوت دارند ، بطوريکه سيستم هاي اطلاعاتي در خدمت مديريت اطلاعات تحت عنوان سيستم هاي اطلاعات مديريت قرار گرفته و از آن استفاده مي کند . سيستمهاي اطلاعاتي به معني گرد آوري ، ذخيره ، پردازش ، پردازش اشاعه و استفاده از اطلاعات است اين مساله به نرم افزار و يا سخت افزار محدود نمي شود بلکه اهميت انسان و هدفهايش را در استفاده از فن آوري ، ارزشها و معيار هايي که در اين انتخاب به کار مي رود ، همچنين ارزيابي نهايي از اينکه اين ابزار وسيله ي براي رسيدن به هدفهايش بوده اند يا خير را در بر مي گيرد. در صورتي که هدف از مديريت اطلاعات ارتقاي کار آيي سازمان از طريق تقويت تواناييهاي آن براي برآوردن نياز هاي دروني و بروني آن در يک وضعيت فعال و پويا ، تثبيت شده است . امروزه مديران ارزش رقابتي و استراتژيکي سيستمهاي اطلاعاتي را به خوبي تشخيص مي دهند . در ميان سرمايه هاي يک سازمان اعم از نيروي انساني ، و براي تماس و اطلاع رساني از سيستم هاي کامپيوتري استفاده مي شود . اين سيستم اطلاعاتي موجب خواهد شد که تماس هاي بين مقامات بالا و پايين سازمان با کارايي بيشتري صورت گيرد . براي مثال ، رئيس شرکت معروف مايکرو سافت ، از طريق سيستم پست الکترونيکي شرکت ، به صورت منظم با کارکنان در تماس است ؛ او هر روز به تعداد زيادي از پيام ها پاسخ مي دهد . در شرکت زيراکس هر ماه از 40 هزار مشتري نظر خواهي مي شود ، اين داده ها جمع آوري و خلاصه مي شوند و نتيجه به مقامات بالاي سازمان داده مي شود( طالقاني ،1382: 2 ?).
2-2-2- تکنولوژي پيشرفته اطلاعاتي
سازمآن ها عصر کامپيوتر را به سرعت پشت سر مي گذارند و وارد عصر اطلاعات ( دهه 1990 ) مي شوند ، يعني عصري که انقلاب ريز پرداز ها را به همراه دارد يک ريزپردازنده شامل يک ذره نيمه هادي است که مي تواند در چشم به هم زدن ده ها هزار عمليات حسابداري انجام دهد ، که تمام آن ها در فضايي کمتر از يک ناخن دست جاي مي گيرد . اين انقلاب توانست موجب پيدايش سيستم مکانيزه منسجم گردد . ريز پردازنده ها اين امکان را به وجود آورده اند که کامپيوتري هاي بسيار بزرگ که داراي سيستم متمرکز هستند به صورت کامپيوتر هاي شخصي در آيند که در نقاط مختلف و فاصله هاي دور از هم ( در سازمان ) پراکنده اند ، و هريک از آن ها توان بسيار محاسباتي بر خوردار است گذشته از اين ، يک کامپيوتر که در يک نقطه دور افتاده قرار گرفته است به يک شبکه سراسري کامپيوتر متصل مي شود که به صورت فزاينده اي قدرت ارتباط مديريت سازمان با جاهاي ديگر را بالا مي برد .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، اشتراک دانش، دانش پژوه Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع عدم تمرکز، سلسله مراتب