پایان نامه ارشد با موضوع ضریب همبستگی، توزیع فراوانی، جو سازمانی، سبک تفکر

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………………….. 98
4-1-4- گروه تحصيلي …………………………………………………………………………………………………………. 99
4-1-5- تحصيلات ……………………………………………………………………………………………………………. 100
4-1-6- رتبه علمي ……………………………………………………………………………………………………………. 101
4-1-7- متغيرهاي تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 102
4-2- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها ……………………………………………………………………………. 102
4-2-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف ……………………………………………………………………………….. 102
4-2-2- آزمون فرضيه هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………… 104
4-3- ساير يافته هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………… 120
4-3-1- آزمون T دو جامعه مستقل ………………………………………………………………………………………. 120
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 133
5-1- خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 133
5-2- نتيجه گيري بر مبنای فرضیات …………………………………………………………………………………….. 135
5-3- مدل آزمون شده تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 143
5-4- بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 144
5-5- پيشنهادات مبتنی بر فرضیات و یافته های تحقیق ……………………………………………………………… 144
5-5-1- پیشنهادات پیشگیرانه ……………………………………………………………………………………………… 147
فهرست مطالب
عنوان صفحه

5-5-2- پیشنهادات درمان گرا …………………………………………………………………………………………….. 148
5-6- پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده ……………………………………………………………………………….. 153
5-7- مشکلات و محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 154
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 155
پیوست الف : پرسشنامه ها ……………………………………………………………………………………………………. 167
پیوست ب : داده های خام تحقیق …………………………………………………………………………………………. 174
چکیده انگلیسی

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 2-1 : مدل یکپارچه سبک های شناختی …………………………………………………………………………. 34
جدول 2-2 : عوامل مؤثر بر جو سازمانی ………………………………………………………………………………….. 42
جدول 2-3 : ویژگیهای جو سازمانی از دیدگاه صاحبنظران …………………………………………………………. 44
جدول 2-4 : سیمای ویژگی های سازمانی ………………………………………………………………………………… 54
جدول 3-1 : شاخص های مربوط به سبک تفکر به همراه شماره سؤالات مربوطه در پرسشنامه ……………. 77
جدول 3-2 : شاخص های مربوط به جو سازمانی به همراه شماره سؤالات مربوطه در پرسشنامه ………….. 79
جدول 3-3 : ابعاد و سوالات مربوط به ابعاد سبک تفکر ……………………………………………………………… 85
جدول 3-4 : نحوه نمره دهی به سوالات سبک تفکر …………………………………………………………………. 86
جدول 3-5 : ابعاد و سوالات مربوط به ابعاد جو سازمانی ……………………………………………………………… 86
جدول 3-6 : نحوه امتیاز دهی به سوالات جو سازمانی ………………………………………………………………… 87
جدول 3-7 : تعداد و پایایی گویه های تحقیق …………………………………………………………………………… 89
جدول 3-8 : نمایی کلی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مورد مطالعه ……………………………………… 91
جدول4-1: توزیع فراوانی اعضای نمونه هاي آماری بر حسب جنسيت …………………………………………… 96
جدول4-2 : توزیع فراوانی اعضای نمونه هاي آماری بر حسب سن …………………………………………………. 97
جدول4-3 : توزیع فراوانی اعضای نمونه هاي آماری بر حسب سنوات خدمت ………………………………….. 98
جدول4-4 : توزیع فراوانی اعضای نمونه هاي آماری بر حسب گروه تحصيلي ………………………………… 99
جدول4-5 : توزیع فراوانی اعضای نمونه هاي آماری بر حسب تحصيلات ………………………………………. 100
جدول4-6 : توزیع فراوانی اعضای نمونه هاي آماری بر حسب رتبه علمي ………………………………………. 101
جدول4-7 : توزیع فراوانی مؤلفه‌های تحقیق …………………………………………………………………………….. 101
جدول4-8 : نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن مؤلفه‌های تحقیق ………………………………………………….. 103
جدول4-9 : مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر شهودي و توجه به هدف ………………………. 104
جدول4-10: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر شهودي و ساختار ……………………………….. 104
فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول4-11 : مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر شهودي و رهبري ……………………………… 106
جدول4-12 : مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر شهودي و توجه به ارتباطات ……………….. 107
جدول4-13 : مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر شهودي و توجه به پاداش ……………………. 108
جدول4-14 : مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر شهودي و مكانيزم‏هاي مفید ………………… 109
جدول4-15 : مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر شهودي و نگرش به تغيير ……………………. 110
جدول4-16 : مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر تحليلي و توجه به هدف ……………………… 111
جدول4-17 : مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر تحليلي و ساختار ………………………………. 112
جدول4-18 : مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر تحليلي و رهبري ……………………………….. 113
جدول4-19 : مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر تحليلي و توجه به ارتباطات …………………. 114
جدول4- 20: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر شهودي و توجه به پاداش ……………………. 115
جدول4-21 : مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر تحليلي و مكانيزم‏هاي مفید …………………. 116
جدول4-22 : مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر تحليلي و نگرش به تغيير ……………………… 117
جدول4-23 : مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر و جو سازماني ………………………………….. 118
جدول4-24 : نتايج اجمالي آزمون فرضيه ها ……………………………………………………………………………. 119
جدول4-25 : آماره هاي توصيفي متغير توجه به هدف بر اساس سبك تفكر ………………………………….. 120
جدول4-26 : بررسي فرض برابري واريانس ها توسط آزمون لون ………………………………………………… 121
جدول4-27 : بررسي آزمون T مستقل براي فرضيه فرعي …………………………………………………………….. 121
جدول4-28 : آماره هاي توصيفي متغير ساختار بر اساس سبك تفكر ……………………………………………. 122
جدول4-29 : بررسي فرض برابري واريانس ها توسط آزمون لون …………………………………………………. 122
جدول4-30 : بررسي آزمون T مستقل براي فرضيه فرعي …………………………………………………………….. 122
جدول4-31 : آماره هاي توصيفي متغير رهبري بر اساس سبك تفكر ……………………………………………. 123
جدول4-32 : بررسي فرض برابري واريانس ها توسط آزمون لون …………………………………………………. 123
فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول4-33 : بررسي آزمون T مستقل براي فرضيه فرعي …………………………………………………………… 124
جدول4-34 : آماره هاي توصيفي متغير توجه به ارتباطات بر اساس سبك تفكر ………………………………. 124
جدول4-35 : بررسي فرض برابري واريانس ها توسط آزمون لون ………………………………………………… 125
جدول4-36 : بررسي آزمون T مستقل براي فرضيه فرعي …………………………………………………………… 125
جدول4-37 : آماره هاي توصيفي متغير توجه به پاداش بر اساس سبك تفكر ………………………………….. 126
جدول4-38 : بررسي فرض برابري واريانس ها توسط آزمون لون ………………………………………………… 126
جدول4-39 : بررسي آزمون T مستقل براي فرضيه فرعي ……………………………………………………………. 126 جدول4-40 : آمارههاي توصيفي متغير مكانيزم‏هاي مفيد بر اساس سبك تفكر ………………………………. 127
جدول4-41 : بررسي فرض برابري واريانس ها توسط آزمون لون …………………………………………………. 127
جدول4-42 : بررسي آزمون T مستقل براي فرضيه فرعي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارباب رجوع، عدل و انصاف، از دست دادن فرصت، امام علی (ع) Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع جو سازمانی، سبک تفکر، توانایی ها، عملکرد سازمان