پایان نامه ارشد با موضوع ضریب همبستگی، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق
متغير
تعداد
Sig
نتيجه آزمون
سبك تفكر تحليلي
23
061/0
نرمال
سبك تفكر شهودي
23
102/0
نرمال
سبك تفكر
23
071/0
نرمال
توجه به هدف
23
099/0
نرمال
ساختار
23
264/0
نرمال
رهبری
23
120/0
نرمال
توجه به ارتباطات
23
093/0
نرمال
توجه به پاداش
23
328/0
نرمال
مکانیزم‌های مفید
23
244/0
نرمال
نگرش به تغییر
23
029/0
غیر نرمال
جو سازماني
23
941/0
نرمال

بنابراین بر اساس جدول(4-8) مؤلفه‌هایی که دارای توزیع نرمال هستند برای بررسی همبستگی از آزمون پیرسون و در غیر این صورت از آزمون اسپیرمن استفاده خواهد شد.
4-2-2- آزمون فرضيههاي تحقيق
4-2-2-1- فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی اول: بین سبك تفكر شهودي با عامل توجه به هدف رابطه وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:

آزمون فرضیه
در جدول (4-9) نتایج محاسبه ضریب همبستگی ارائه گردیده است:

جدول(4-9): مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر شهودي و توجه به هدف
فرضيه فرعي اول
تعداد
نوع آزمون
Sig
ضريب همبستگي
نتيجه آزمون
رابطه بین سبك تفكر شهودي با توجه به هدف
23
پيرسون
000.
935/0
تایید فرضیه

همان‌طور كه در جدول (4-9) ديده ميشود با انجام آزمون پيرسون در سطح اطمينان 95 درصد، مقدار 000/0 Sig = به دست آمد. چون مقدار 05/0 Sig< می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. يعني رابطه‌ی معناداري بين سبك تفكر شهودي و توجه به هدف وجود دارد. و از آنجا كه ميزان ضريب همبستگي پيرسون براي اين آزمون 935/0 می‌باشد، لذا نوع رابطه مستقيم می‌باشد. بدين ترتيب فرضيه فرعي اول تحقيق در سطح اطمينان 95% تأييد می‌گردد.
4-2-2-2- فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی دوم: بین سبك تفكر شهودي با ساختار رابطه وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:

آزمون فرضیه
در جدول (4-10) نتایج محاسبه ضریب همبستگی ارائه گردیده است:
جدول(4-10): مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر شهودي و ساختار
فرضيه فرعي دوم
تعداد
نوع آزمون
Sig
ضريب همبستگي
نتيجه آزمون
رابطه بین سبك تفكر شهودي با ساختار
23
پيرسون
000.
939/0
تایید فرضیه

همان‌طور كه در جدول (4-10) ديده ميشود با انجام آزمون پيرسون در سطح اطمينان 95 درصد، مقدار 000/0 Sig = به دست آمد. چون مقدار 05/0 Sig< می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. يعني رابطه‌ی معناداري بين سبك تفكر شهودي و ساختار وجود دارد. و از آنجا كه ميزان ضريب همبستگي پيرسون براي اين آزمون 939/0 می‌باشد، لذا نوع رابطه مستقيم می‌باشد. بدين ترتيب فرضيه فرعي دوم تحقيق در سطح اطمينان 95% تأييد می‌گردد.
4-2-2-3- فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی سوم: بین سبك تفكر شهودي با رهبري رابطه وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:

آزمون فرضیه

در جدول (4-11) نتایج محاسبه ضریب همبستگی ارائه گردیده است:

جدول(4-11): مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر شهودي و رهبري
فرضيه فرعي سوم
تعداد
نوع آزمون
Sig
ضريب همبستگي
نتيجه آزمون
رابطه بین سبك تفكر شهودي با رهبري
23
پيرسون
000.
922/0-
تایید فرضیه

همان‌طور كه در جدول (4-11) ديده ميشود با انجام آزمون پيرسون در سطح اطمينان 95 درصد، مقدار 000/0 Sig = به دست آمد. چون مقدار 05/0 Sig< می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. يعني رابطه‌ی معناداري بين سبك تفكر شهودي و رهبري وجود دارد. و از آنجا كه ميزان ضريب همبستگي پيرسون براي اين آزمون 922/0- می‌باشد، لذا نوع رابطه غير مستقيم می‌باشد. بدين ترتيب فرضيه فرعي سوم تحقيق در سطح اطمينان 95% تأييد می‌گردد. 4-2-2-4- فرضیه فرعی چهارم
فرضیه فرعی چهارم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی چهارم: بین سبك تفكر شهودي با توجه به ارتباطات رابطه وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:

آزمون فرضیه
در جدول (4-12) نتایج محاسبه ضریب همبستگی ارائه گردیده است:
جدول(4-12): مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبك تفكر شهودي و توجه به ارتباطات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، دانشگاه پیام نور، تحلیل داده، سبک تفکر Next Entries پایان نامه ارشد درباره آزمون فرضیه، مسئولیت اجتماعی، ارزش شرکت، مسئولیت اجتماعی شرکت