پایان نامه ارشد با موضوع صاحبان سهام، شهرت سازمان، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

هاي اطلاعاتي به گو نه اي سازمان يافته بر محور بهبود كيفيت شكل گرفتند . امروزه توليد اطلاعات نيز جزئي از اين فرآيند مي باشد. شركت هاي نرم افزاري بزرگ و بين المللي، توليد نرم افزارها و يا بخش هايي از آن را به شركت هاي كوچكتر مي سپارند.
امروزه واگذاری در حوزه ها ي خدماتي گسترش يافته است . از جمله اين خدمات مي توان به موارد زير اشاره نمود:
– تأمين نيروي كار،
– خدمات مالي،
– خدمات تعمير و نگهداري،
– خدمات پيمانكار،
– خدمات نگهداري اماكن و ساختمان ها،
– خدمات خريد و تأمين،
– خدمات آموزشي،
– خدمات ايمني و حفاظت.
اين خدمات دامنه گسترده اي دارد . هر مؤسسه اي بنا به ماهيت و امكاناتي كه دارد، اولويت بندي واگذاری را تعيين مي نمايد. با توجه به حوزه هايي كه برخي از آ نها بر شمرده شد، فرآيند واگذاری با توجه به الزاماتي كه دارد، شكل مي گيرد.

2-2-3-14 واگذاری و دوره عمر سازمان
واگذاری نتيجه عملكرد نيروها در بازارهاي آزاد اقتصادي است. بسياري از شركت هايي كه فرآيند واگذاری را نپذيرفته و راهكارهاي متناسب با آن را تدوين و اجرا نكرده اند، دچار مشكلات اساسي در اين زمينه شد ه اند. دوره عمر سازمان ها از مهمترين عوامل تعيين كننده در انتخاب راهبرد واگذاری است. سازمان ها در بدو تاسيس توسط بانيان آن رهبري مي شوند، كارهاي تخصصي شان توسط بنيان گذاران و صاحبان سهام انجام مي شود و هر چه از عمر سازمان سپري مي گردد، دوران رشد سريع خود را پشت سر مي گذارند، جذب نيروي انساني براي انجام موضوعات، خدمات پروژه ها و يا انجام توليد محصول، به صورت يك رفتار كاملاً طبيعي تعبير مي شود. پس از آنكه سازمان به دوره كمال رسيد و دانش سازماني به حدي رسيد كه بتواند كار خود را دسته بندي نمايد، سازمان مي تواند از طريق فرآيند واگذاری، بخشهايي را به بيرون از سازمان واگذار نمايد.
واگذاری براي سازمان هاي مختلف ممكن است با توجه به نوع شركت يا سازمان و يا شرايط محيطي و رقابتي و يا الزامات فناوري، در زمان هاي مختلفي انجام پذيرد. واگذاری به هر دليلي كه باشد، بايستي نهايتاً قدرت رقابتي يا بهره وري را افزايش دهد.
واگذاری براي سازمان هايي كه خواهان پايداري در بازار و بقاء در شرايط پرتنش رقابت هستند، مزيت رقابتي ايجاد مي نمايد. واگذاری به سازمان امكان تحليل شفاف مسائل مالي را مي دهد، و از پيچيدگي محاسبه هاي حسابداري صنعتي و استخراج قيمت تمام شده كالا و فرآيندها مي رهاند. اگر استعدادهاي سازمان از امور اجرايي و دست اندازهاي اداري رهايي يابند، قادر خواهند بود سمت و سو و نيز مسير سرآمدي در بازار را تعريف و دست يافتني نمايند . واگذاری انتقال مشاغل و فعاليت ها نيست، انعطاف پذيري و چالاكي در قرار دادن منابع، هم در مكان هاي درست و هم در زما ن هاي درست است.
2-2-3-15 عوامل موثر بر واگذاری
تصميم واگذاری يا تامين داخلي يک فعاليت، يکي از پيچيده‌ترين تصميمات سازماني به شمار مي‌رود. اتخاذ اين تصميم، به عنوان بخش نخست فرايند واگذاری، مستلزم شناسايي کليه عوامل تاثير‌گذار است.
بسياري از سازمان ‌ها تنها با در نظر گرفتن ملاک ‌هزينه – در تصميم واگذاری فعاليت‌ها – و ناديده گرفتن بسياري ملاک‌هاي کيفي ديگر زمينه شکست خود را فراهم نموده‌اند. هرچند واگذاری داراي مزاياي بسياري است، ولي خطرپذيري‌هاي متعددي نيز به همراه دارد که بايد در تصميم‌گيري لحاظ شوند. عوامل مؤثر بر تصميم واگذاری از شش وجه مختلف نگريسته مي‌شوند:

شکل 2-3: عوامل موثر بر واگذاری

(چشم براه،مرتضوی،126،1386)

2-2-3-15-1 مشتری
اطمينان عمومي و اعتماد مشتريان مهم ترين پيش نياز براي بقا و حفظ اعتبار و شهرت سازمان است. بنابراين در اين وجه، بر منافع و خواسته‌هاي مشتريان تمرکز شده است. سوالاتي که در اين وجه قابل بررسي است عبارتند از:
• اين فعاليت چقدر با مسايل امنيتي و محرمانه سازمان در ارتباط است؟
سازمان ‌ها در مواردي که فعاليت يا فرايند مورد نظر با مسائل امنيتي و محرمانه ارتباط دارد تمايل کمتري به واگذاری آن نشان مي‌دهند.
• چقدر براي مشتري اهميت دارد که ارائه خدمت يا فعاليت مورد نظر توسط سازمان انجام گيرد؟
در مواردي که مشتري نسبت به انجام فعاليت‌در داخل سازمان حساس است، تمايل به واگذاری فعاليت کمتر است.
• شکست احتمالي تأمين کننده در ارائه خدمت به چه ميزان بر اعتبار و نام تجاري سازمان تاثيرگذار است؟
هر چه ارتباط بيشتري ميان فعاليت (يا خدمت) واگذاری شده با نام تجاري يا اعتبار سازمان باشد، تمايل کمتري براي واگذاری آن وجود دارد.
2-2-3-15-2 فرايندهاي داخلي
اين وجه بر چگونگي انجام داخلي فعاليت متمرکز است. نوع فنّاوري يا تجهيزات مورد استفاده و ميزان وابستگي فعاليت مورد نظر با ساير فعاليت‌هاي سازمان در اين وجه مورد بررسي قرار مي‌گيرند. سوالاتي که بايد به آنها پاسخ گفت عبارتند از:
• براي انجام اين فعاليت در داخل سازمان تا چه حد از فنّاوري يا تجهيزات مهم و حياتي استفاده مي‌شود؟
در صورتي که سازمان براي انجام فعاليت از فنّاوري‌يا تجهيزاتي پيشرفته‌اي استفاده مي‌کند که نقش بسزايي در ارائه مطلوب خدمات سازمان دارند، تمايل کمي به واگذاری فعاليت وجود دارد.
• ميزان وابستگي اين فعاليت با ساير فعاليت‌هاي سازمان چقدر است؟
ميزان وابستگي به ساير فعاليت‌ها بر ماهيت اجرايي آن تاثير گذار است. هرچه تعداد فعاليت‌هايي که از واگذاری فعاليت تاثير مي‌پذيرند بيشتر باشد تمايل به واگذاری کمتر مي‌گردد.
• ميزان تکرار و حجم فعاليت چقدر است؟
در مواردي كه حجم فعاليتي در سازمان به اندازه لازم براي تحقق صرفه جويي به مقياس نيست، آن فعاليت واگذاری مي‌شود. به عبارت ديگر شركت‌ها تمايل کمي به تامين داخلي فعاليت يا خدمتي دارند كه به ندرت انجام مي‌شود.

• اعمال کنترل سازمان بر انجام فعاليت تا چه حد ضرورت دارد؟
در مواردي به دليل اهميت فعاليت كنترل كيفيت خدمت ارائه شده ضرورت بيشتري دارد. هر چه نياز به کنترل بيشتر باشد هزينه ‌هاي ناشي از آن نيز بيشتر مي‌گردد. بدين ترتيب تمايل به واگذاری کمتر مي‌گردد.
• انجام فعاليت تا چه حد در حوزه تخصصي فعاليت‌هاي سازمان به شمار مي‌رود؟
انجام برخي فعاليت‌ها در حوزه تخصصي ساير مؤسسات به شمار مي‌رود. انجام داخلي چنين فعاليت‌هايي مستلزم سرمايه‌گذاري زياد بر تجهيزات و دارايي‌هايي است که تنها براي انجام همان فعاليت‌ها کاربرد دارند. بنابراين هر چه فعاليت از حوزه فعاليت‌هاي تخصصي سازمان دورتر باشد تمايل به واگذاری ان افزايش مي‌يابد.
2-2-3-15-3 منابع انساني
اين وجه بر عوامل مرتبط به کارکنان همچون روحيه، انگيزه و آموزش آنها تمرکز دارد.
سؤالاتي که در اين وجه بايد پاسخ داده شوند عبارتند از:
• با واگذاری فعاليت تا چه حد امکان کاهش وفاداري و انگيزه کارکنان وجود دارد؟
واگذاری معمولاً با ايجاد احساس عدم امنيت شغلي در کارکنان و اثر منفي بر روحيه، وفاداري و انگيزه شغلي آنها همراه است. هر چه اين تاثير بيشتر باشد تمايل به واگذاری کمتر مي‌شود.
• با واگذاری فعاليت، تا چه حد ممکن است کارکنان براي کار در بخش‌هاي جديدي آموزش ببينند؟
در صورت امکان مي‌توان کارکناني را که فعاليت آنها واگذاری مي‌شود را براي احراز پست‌هاي جديد آموزش داد. اين امر از اثرات منفي واگذاری بر کارکنان مي‌کاهد.
• براي انجام اين فعاليت در داخل سازمان ، تا چه حد مهارت‌بالاي نيروي انساني وجود دارد؟
در مواردي که براي انجام داخلي فعاليت نيروي انساني متخصص موجود است،‌واگذاری با مقاومت بيشتري از طرف کارکنان روبرو خواهد بود. در اين حالت واگذاری فعاليت با خطرپذيري بيشتري همراه است.
2-2-3-15-4 مالي
در اين وجه به مقايسه هزينه تامين داخلي فعاليت در مقابل هزينه واگذاری آن پرداخته مي‌شود. هر قدر منافع حاصل از واگذاری فعاليت بيشتر باشد، تمايل به واگذاری بيشتر است. اين وجه بطور کامل در مدل کمّي واگذاری بيان مي‌شود.
2-2-3-15-5 همسويي راهبردي
اين وجه به تمرکز بر توانمندي‌هاي محوري و ميزان همسويي انجام فعاليت با ماموريت و اهداف راهبردي سازمان مي‌پردازد. در اين وجه سؤالات زير قابل بررسي است:
• اين فعاليت تا چه ميزان براي به انجام رساندن ماموريت سازمان ضرورت دارد؟
معمولاً فعاليت‌هايي كه جزء مأموريت اصلي سازمان به شمار مي‌روند واگذاری نمي‌شوند. بدين ترتيب هر چه انجام يک فعاليت نقش بيشتري در تحقق ماموريت و اهداف راهبردي سازمان داشته باشد، تمايل به واگذاری آن کمتر است.
• اين فعاليت به چه ميزان با حقوق معنوي يا دانش‌تخصصي سازمان در ارتباط است؟
وجود حقوق معنوي يا دانش تخصصي در هر سازمان ي يک مزيت بزرگ تلقي مي‌شود. از اين رو هر چه يک فعاليت ارتباط بيشتري با دانش يا حقوق معنوي سازمان داشته باشد تمايل واگذاری آن کمتر است.
• اين فعاليت چقدر با توانمندي‌هاي محوري سازمان مرتبط است؟
واگذاری باعث مي‌شود كه سازمان بر روي فعاليت اصلي خود متمركز شود و در نتيجه منعطف تر گرديده و منابع آزاد شده خود را به روش موثرتري در راه ايجاد ارزش به كار گيرد.بدين ترتيب فعاليت‌هايي که به نوعي با توانمندي‌هاي محوري ارتباط دارند در اولويت پايين‌تر واگذاری قرار مي‌گيرند.

2-2-3-15-6 محيط بيروني
اين وجه بر بازار تامين‌کنندگان خدمت و عوامل قانوني موثر متمرکز است.
سؤالاتي که در اين وجه بايد پاسخ داده شوند عبارتند از:
• آيا از لحاظ قوانين و مقررات امکان واگذاری فعاليت وجود دارد؟
مجموعه مقررات خاص سازمان يا هر نوع قوانيني که بر واگذاری فعاليت موثر است، بايد در نظر گرفته شوند. در برخي موارد واگذاری يک فعاليت با منع قانوني روبرو است.
• چه تعداد تامين کننده بالقوه براي انجام اين فعاليت موجود است؟
تأمين کنندگان خارج از سازمان ، معمولا موسساتي هستند كه در ارائه مجموعه‌اي از خدمات ويژه به مشتريانشان تخصص دارند. اين بدان معني است که آنها داراي مهارت‌هاي منحصر بفردي در مديريت فرايندهاي کسب و کار خود هستند. به علاوه، صرفه‌جويي‌هاي مقياس به آنها امکان مي‌دهد تا منابعي را در اختيار بگيرند كه از توان غالب سازمان ‌ها خارج است. هر چه تعداد تامين‌کنندگان بالقوه بيشتر باشد خطر واگذاری کمتر خواهد بود. تعداد اندک تامين کنندگان خطر وابستگي سازمان به آنها را افزايش داده امکان ايجاد انحصار را فراهم مي‌کند.
• ميزان توانمندي و صلاحيت تامين‌کنندگان بالقوه چقدر است؟
صرفه نظر از تعداد تامين کنندگان ارزيابي قابليت‌ها و توانايي‌هاي آنها براي برآورده كردن انتظارات و تحقق اهداف مورد نظر سازمان ضروري است. هر چه توانمندي تامين‌کنندگان بالقوه براي انجام فعاليتي بيشتر باشد، تمايل به واگذاری آن بيشتر است. (چشم براه،مرتضوی،1386 : 126).

2-2-3-16 رويكرد هاي مهم واگذاری
به علت ماهيت چند رش ته اي موضوعات واگذاری ، اين مساله در ابعاد مختلف از قبيل اقتصاد، خريد، تحقيق در عمليات، حسابداري، و مديريت استراتژيك مورد توجه قرار گرفته است . با توجه به مرور ادبيات، دو جريان اصلي در اين رابطه قابل شناسايي است . جريان اول سعي دارد سوال واگذاری را از نقطه نظر هزينه پاسخ دهد . جريان دوم، واگذاری را از بعد استراتژيك با در نظر گرفتن عوامل ديگري علاوه بر هزينه مورد توجه قرار مي دهد.

2-2-3-17ضرورت واگذاری
سازمان هايي كه اجرای بخشي از فرايندهاي آموزشی خود را به دیگران سپرده اند چه ضرورت هايي را حس كرده‌اند؟ پاسخ اين پرسش در وهله نخست، ممکن است معطوف به عدم زيرساخت هاي مناسب [تجهيزات، تداركات، فضا] کمبود نيروي متخصص و كيفي، عدم وجود مقررات و سازوكارهای مناسب جهت اجرای موثر آموزش ها شود یا اینکه متوجه منافع مورد انتظار، نظیر کاهش هزینه ها، حركت به سمت كارايي بيشتر، افزايش كيفيت توليدات و لزوم دسترسی به نيروهاي مجرب آموزش ديده گردد.(گریگوری33، 2003) اما كمي تأمل در اين ضرورت ها نكات اساسي را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، کسب و کار، سهم بازار Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع هزینه های جاری، اعضای هیأت علمی، خدمات آموزشی، اجرای برنامه