پایان نامه ارشد با موضوع شرکتهای بیمه، بیمه گذار، جبران خسارت، بیمه اتومبیل

دانلود پایان نامه ارشد

برآن است که این تحقیق این نقیصه را رفع نموده و در حد توان به بررسی جامع حقوقی وفقهی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل پرداخته شود.، نقاط ضعف و قوت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل مورد شناسایی قرار گیرد.همچنین این پژوهش درنظر دارد در راستای توسعه بیمه و بهتر شدن قوانین و مقررات و آیین نامه های بیمه گام بردارد.
هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.هدف از این تحقیق این است که حقوق خصوصی که حامی تضمین روابط بین انسانها و حامی تکمیل قواعد حقوقی است بتواند به این هدف خود نایل آمده و بتواند توازنی بین حقوق ، شرع و قراردادی چون قرارداد بیمه ایجاد نموده و باعث توسعه روز افزون حقوق در جامعه شود .در این تحقیق سعی برآن داریم که به تعیین تکلیف ماهیت حقوقی عقد بیمه (بیمه بدنه )پرداخته و از این طریق بتوانیم فرضیات تحقیق را اثبات کرده ، نظرات موافق و مخالف را تجزیه و تحلیل نموده ،تابتوانیم از این تجزیه و تحلیلها نتیجه گرفته وپیشنهادهایی را ارائه نماییم.

6- اهداف مشخص تحقيق
بررسی حقوقی ماهیت قرارداد بیمه بدنه خودرو ، مطابقت قراردادبیمه خودرو شرکتهای بیمه با شرایط قرارداد طبق قانون مدنی وفقه امامیه ، بررسی غرر و میسردر قراردادبیمه بدنه و بررسی افت ارزش خودرودر قراردادبیمه بدنه خودرواز اهداف اصلی این تحقیق می باشد. همچنین پاسخ دادن به ایرادات و کاستی های قانونی قرارداد بیمه خودرو ،رفع مغایرتهای بین قوانین و مقررات وآیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه های بدنه خودرو مصوب شورای عالی بیمه وکاهش اختلافات ودعاوی بین بیمه گذاران و بیمه گران از اهداف دیگر تحقیق حاضرمی باشد.عینی ورضایی بودن قرارداد بیمه اتومبیل می تواند در تعیین تکلیف وحل مشکل قانونی عدم پرداخت خسارت به بیمه گذاران به هنگام تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذارموثربوده،به حل قانونی این معضل کمک نماید.
علاوه بر اهداف اصلی تحقیق یکسری اهداف فرعی نیز در این تحقیق دنبال می شود که سعی بر این داریم با حل مسئله و مشکلات در زمینه بیمه های بدنه و موشکافی موضوع ، با استناد به نتیجه و ارائه پیشنهاهایی به تحقق اهداف فرعی زیر کمک نماییم که عبارتند از:1-کاهش اختلافات ودعاوی مطرح شده بین بیمه گذاران و بیمه گران در محاکم قضایی؛2-کمک به رفع مغایرتهای قانونی و تکمیل شدن قانون بیمه؛
3-کمک به توسعه بیمه های خودرو ؛4-ارائه نظر متقن فقهی حقوقی درخصوص افت ارزش خودرو .
نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده پژوهشکده بیمه ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،شرکتهای بیمه ومرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سایر ذینفعان قرار گیرد.

7-روش شناسی تحقیق:
روش این پژوهش کاربردی می باشد وسعی دارد با بررسی فقهی قانون بیمه و آیین نامه های مربوطه در خصوص قرارداد بیمه شرکتهای بیمه ،با تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق راهکارهای کاربردی و عملی جهت رفع نقایص احتمالی قانون وآیین نامه های مربوط به بیمه را پیدا کند. همچنین در راستای رفع دعاوی و مشکلات در خصوص قراردادهای بیمه اتومبیل بین بیمه گران و بیمه گذاران گام بردارد.
روش تحقیق بصورت توصیفی ، تحلیلی و مقایسه ای می باشد .در این تحقیق بصورت میدانی قرارداد بیمه بدنه شرکتهای بیمه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی قرارگرفته است .همچنین قرارداد بیمه بدنه با ویژگیهای قراردادهای معین که در قانون مدنی ذکر شده و همچنین با موارد بیان شده در خصوص قراردادها در فقه امامیه مقایسه خواهد شد.در نهایت ماهیت قراردادهای بیمه و شروط ضمن عقد و شرایط فسخ و ابطال بیمه نامه بدنه مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه آن با آیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو، فرضیات و سئوالات تحقیق پاسخ داده خواهد شد .در نهایت با بررسی و آنالیز سئوالات و فرضیه های تحقیق و با اثبات و رد فرضیه های تحقیق به بیان نتیجه و پیشنهاها اقدام خواهدشد.

9-روش و ابزار گردآوري داده‏ها :
روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.به همین منظور قرارداد بیمه بدنه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی جامع قرار خواهدگرفت.همچنین از نتیجه تحقیقات صورت گرفته ، مقالات ، مجلات علمی تخصصی و نظرات اساتید و کارشناسان و مسئولین ومدیران شرکتهای بیمه نیزاستفاده خواهد شد.

10- جامعه آماري
جامعه آماری این تحقیق شرکت سهامی بیمه ایران می باشد.
روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
در این تحقیق برای اثبات فرضیات تحقیق ازروش توصیفی ، تحلیلی و مقایسه ای استفاده خواهدشد.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مفاهیم
بيمه و مفاهيم مربوط به آن :
بيمه يكي از بخشهاي مهم اقتصادي است كه در اقتصاد خرد و كلان نقش بسزايي دارد و از فعالان بازارهاي پولي و سرمايه است كه ميتواند تامين كننده اعتبار بلند مدت سرمايه گذاران باشد، همچنين در جذب سرمايه هاي كوچك و هدايت آن به سرمايه گذاريهاي كلان و زير بنايي و توسعه اقتصادي و اشتغال موثر واقع شود.بيمه ميتواند در توسعه صادرات و افزايش آن موثر باشد ،چرا كه با تضمين صادرات اين امر را رونق خواهد بخشيد. همچنين در حفاظت از ثروتها و سرمايه هاي ملي و حمايت از سرمايه گذاران نقش تعيين كننده اي خواهد داشت .
بيمه نقش اساسي در بهبود زندگي اجتماعي و توسعه عدالت اجتماعي و جلو گيري از نا بسامانيهاي اجتماعي دارد . هنگامي كه خانواده منبع اصلي درآمدش را از دست ميدهد يا به ايام پيري ميرسد ،اگر منابع ديگري براي جايگزيني نداشته باشد، در وضع بسيار بدي قرار خواهد گرفت، همچنين بيمه هاي در ماني در تضمين سلامت اجتماع بسيار موثر است . عدالت اجتماعي در جامعه كه” اصل 43 قانون اساسي” جمهوري اسلامي ايران به آن تاكيد دارد، بدون بيمه محقق نخواهد شد. با تامين اطمينان براي موسسات توليدي و خدماتي از آثار مخرب حوادث كاسته شده و باجبران خسارتهاي قشرهاي آسيب پذير از تنگدستي خانواده ها جلوگيري بعمل خواهد آمدو با پوشش بيمه اي در زمان مناسب ميتوان با حوادث غير مترقبه مقابله اصولي بعمل آورد.
بيمه از لحاظ فرهنگي كاركرد مطلوب و سازنده اي دارد، در جامعه باعث افزايش اميد به زندگي شده كه يكي از شاخصهاي توسعه انساني است .و هدف نهايي توسعه اقتصادي انسانها است . كه عمر زيادي كنند واز آموزش بالايي برخوردارباشند و امكانات رفاهي مناسبي را داشته باشند كه در اين صورت يك جامعه قابليت بيشتري از خود نشان خواهد داد، كه رسيدن به اهداف اشاره شده با بيمه ، خصوصا بيمه هاي عمر و زندگي ميسر خواهد بود، در جامعه روحيه پس انداز را تقويت کرده و از مصرف گرايي با بيمه هاي عمر و پس انداز جلو گيري خواهد نمود، و همچنين با ارائه خدمات بهداشتي و درماني موجب كاهش تنشهاي رواني و اطمينان به آينده ميشود .از چنين رهگذري است كه موجب سلامتي افراد جامعه و كاهش بيماريها شده و موجب افزايش طول عمر و اميد به زندگي شده بالندگي و رفاه جامعه را به همراه خواهد داشت .نظر به اينكه براي درك مطالب حسابداري شركتهاي بيمه نياز به درك مفاهيم بيمه اي و اصطلاحات مورد استفاده در اين صنعت است، مفاهيم و اصطلاحات بيمه اي به شرح زير تعريف و توضيح داده ميشود:
تعاریف:
بيمه :
ماده 1 قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه 1316 اشعار ميدارد: بيمه عقدي است كه بموجب آن يكطرف تعهد ميكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران كند يا وجه معيني بپردازد.متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه ميشود موضوع بيمه نامند.
عقد رضایی:
عقد رضایی عقدی است که به صرف ایجاب و قبول طرفین بر سر اصل و شرایط حتی بصورت شفاهی منعقد شده و برای طرفین تعهد آوراست .
عقد عینی :
عقدعینی به عقدی گفته می شود که باقصد مشترک دوطرف وتسلیم موردمعامله تشکیل می شود.عقد عینی نوعی عقد تشریفاتی است .
عقد معلق:
عقد معلق عقدی است که تاثیر آن برحسب انشا موقوف به امردیگری باشد.
عقد منجز:
عقد منجز عقدی است که تاثیرآن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشدو اگرنه معلق خواهد بود.
عقد لازم :
عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد،مگر در موارد معینه مانند عقد بیع وعقد بیمه .
خسارت:
“خسارت” در لغت به معني ضرروزيان است .در اصطلاح حقوقي عبارت از مالي يا وجهي است كه شخص عامل يا مسبب ضرر بايد به زيان ديده بپردازد،خواه ضررناشي از عدم انجام قراردادباشد يا عملي غيرازقرارداد.اصطلاح “خسارت” در فرهنگ بيمه داراي مفهوم ويژه اي است، در قانون بيمه در موارد مختلف به معني ضررو زيان و گاهي به معني غرامت و زماني نيز به معني خسارت در مفهوم خاص بيمه اي است .در معناي خاص عبارتست از وجوهي كه شركت بیمه به موجب قرارداد ودر پي وقوع حادثه تحت پوشش بیمه ویا در سررسيد بيمه هاي پس انداز و بازخريد بيمه نامه هاي عمردر وجه بيمه گذار مي پردازد.
بيمه گر:
بيمه گر موسسه اي است كه در برابر بيمه گذاران آثار مجموعه اي از حوادث را به عهده مي گيرد تا در برابر حق بيمه بر طبق قوانين آمار از آنان جبران خسارت كند، يا وجه معيني بپردازد يا خدمات مورد توافق را انجام دهد.ماده 31 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران بوسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد انجام خواهد گرفت.
بيمه گذار:
بيمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي است كه با انعقاد قرارداد بيمه با بيمه گر تعهد بيمه گر را براي خود يا شخص ديگر تحميل مي كند و متعهد پرداخت حق است.
موضوع بيمه :
موضوع بيمه خطري است كه در صورت تحقق، بيمه گر آثار و جبران خسارتها و صدمات ناشي از آنرا بعهده مي گيرد.
مورد بيمه :
مورد بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي.
اتومبيل :
وسيله نقليه اي است كه به كمك موتور از يك نقطه به محل ديگر بر روي خشكي حركت مي كند.
ارزش مورد بیمه:
ارزشی است که اموال در لحظه شروع قرارداد دارند و حق بیمه بر اساس آن از بیمه‌گذار دریافت می‌شود.
ارزش جایگزینی:
ارزش اموال بیمه شده در لحظه وقوع خسارت ارزش جایگزینی نامیده می‌شود.
بیمه‌نامه یک‌ساله:
به بیمه‌نامه‌ای که برای دوازده ماه صادر می‌شود، بیمه‌نامه یک‌ساله گفته می‌شود.
بیمه‌نامه کوتاه مدت:
بیمه‌نامه‌ای که بنا به درخواست بیمه‌گذار و برای مدت کمتر از یک‌سال صادر می‌شود، بیمه‌نامه کوتاه‌مدت نامیده می‌شود.
تعهدات بيمه‌نامه بدنه وسایل نقليه زميني :
براساس شرايط بيمه‌نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی، دارنده يا مالك وسيله نقليه، وسیله نقلیه خود را در برابر خطرات بيمه مي‌كند تا در صورت بروز حادثه شركت بيمه خسارت وارده را طبق شرايط بيمه‌نامه جبران نمايد. معمولا خطر‌هاي مورد تعهد شركت‌‌هاي بيمه در بيمه‌نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی شامل: حوادثي كه منجر به وارد آمدن خسارت به وسيله نقليه مي‌گردد، مانند: تصادف، سرقت كلي، آتش‌سوزي، صاعقه و انفجار، هزينه‌‌‌هاي حمل‌ونقل و نجات مورد بيمه، خسارت وارده به لوازم يدكي اصلي وسیله نقلیه، ساير موارد.
فرانشیز در بیمه‌نامه‌های بدنه خودرو:
در بیمه‌نامه‌های بدنه خودرو، شرکت‌های بیمه جهت تشویق و ترغیب بیمه‌گذاران برای رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و احتیاط و دوری از کارهای پر خطر فرانشیز تعیین می‌کنند. (آن قسمت از خسارت که بر عهده بیمه‌گزار است) معمولا فرانشیز به‌صورت افزایشی با ده درصد برای خسارت اول، بیست، سی درصد برای خسارات دوم و سوم تعیین می‌شود که خسارت بیمه‌گذار پس از کسر فرانشیز پرداخت خواهد شد.
بیمه‌نامه بلند مدت:
بیمه‌نامه‌ای که برای مدت بیش از یک‌سال صادر می‌شود، بیمه‌نامه بلندمدت گفته می‌شود.
بیمه به ارزش کمتر:
اگر در خرید بیمه‌نامه و پر کردن فرم پیشنهاد، ارزش اموال بیمه شد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع بیمه گذار، قانون مدنی، قراردادهای بیمه، ماهیت حقوقی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع ارزش واقعی، جبران خسارت، وسیله نقلیه مورد بیمه، بیمه اتومبیل