پایان نامه ارشد با موضوع شرکتهای بیمه، جبران خسارت، مسئولیت مدنی، قراردادهای بیمه

دانلود پایان نامه ارشد

استوار است
ماده 331 قانون مدنی – هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد، و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت برآید.
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی – هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد. 
ماده 2 قانون مسئولیت مدنی- در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنان چه عمل واردكننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.
بر طبق ماده یک و 19 قانون بیمه تعهد بیمه گر به جبران خسارت وارده به مورد بیمه و برگرداندن آن به وضعیت قبل از حادثه می باشد.شرکتهای بیمه که سالیان مدیدی بدون توجه به این ماده قانونی که قانون خاص می باشد و ناظر اجرای قراردادهای بیمه و مرجع رسمی حل وفصل اختلاف بین بیمه گزار و بیمه گر می باشد از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو طفره می رفتند که با گنجاندن یک شرط در آیین نامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو به این عمل شرکتهای بیمه پوشش قانونی داده شد.ولی اگرچه بطور صریح به عدم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع شرکتهای بیمه، بیمه گذار، جبران خسارت، مسئولیت مدنی Next Entries پایان نامه درمورد بیمه گذار، قانون مدنی، قراردادهای بیمه، ماهیت حقوقی