پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

فهرستي از كاركنان براي انتصاب در يك پست خاص برابر شاخص هاي مورد نياز .
3- سيستم پشتيباني تصميم: اين سيستم ، مديران را در در تعيين سياست اطلاعات پشتيباني مي كند. مانند: تعداد نيروي انساني مورد نياز بر مبناي پروژه يا انتخاب نوع و ميزان تسهيلات و خدمات رفاهي به كاركنان بر مبناي ميزان بودجه.
4- سيستم اطلاعات استراتژيك: اين سيستم براي ايجاد خدمات اطلاعاتي جديد و استفاده از فرصت ها براي كسب درآمداستفاده مي شود كه اين امر باعث خواهد شد تا واحد هاي درگير در سيستم اطلاعات از مراكز هزينه به مراكز سود تبديل شوند مانند: انعقاد قراردادهاي جديد و يا حضور در پروژه هاي خارج از سازمان بر مبناي توان مهندسي و علمي كاركنان سازمان يا پيش بيني مهارتها و توانايي هاي مورد نياز و توانا سازي و آموزش كاركنان براي پروژه هايي كه در سال هاي آتي به بهره برداري مي رسد. ميزان و سطح استفاده از اطلاعات و گزارش هاي سيستم هاي اطلاعاتي فوق در سلسله مراتب سازمان متفاوت است. اطلاعات و كاربردهاي آن در سيستم پردازش داده و سيستم اطلاعات مديريت غالباً مورد استفاده مديران و كاركنان سطح عملياتي و مياني سازمان و اطلاعات سيستم پشتيباني تصميم و سيستم اطلاعات استراتژيك غالباً مورد استفاده مديران سطوح عالي سازمان است.
2-2-9-مراحل اصلي تهيه سيستم اطلاعات منابع انساني
تهيه و اجراي موفقيت آميز سيستم جامع و يكپارچه اطلاعات منابع انساني در گرو عوامل گوناگوني است كه فقدان هريك مي تواند نتايج نامطلوبي را برجاي گذارد. عواملي كه بعضاً آشكار و بعضاً ناشناخته هستند ولي مطلقاً كم اهميت نيستند و اين بدان دليل است كه اجراي پروژه سيستم جامع علاوه بر تهيه يك نرم افزار كارآمد امكانات و اقدامات بسياري را مي طلبد تا به نتايج مطلوب برسد.
برخي از مهمترين اين عوامل عبارتند از:
1-اعتقاد و حمايت مديريت عالي سازمان: در تهيه و استقرارسيستم هاي جديد در سازمان از جمله سيستم هاي اطلاعاتي اعتقاد و حمايت مديريت ارشد در راس ساير الزامات قرار دارد. مديران عالي لازم است بدانند كه پروژه طراحي و اجراي سيستم اطلاعات منابع انساني فقط يك نرم افزار و تجهيز كامپيوتر نيست بلكه يك برنامه توسعه است كه در تمامي ابعاد ساختاري سازمان اعم از عمودي و افقي نفوذ پيداكرده و عملكرد تمامي فرايندها را تحت تاثير قرار مي دهد. مديران عالي سازمان ممكن است از دو جهت پروژه را دچار دردسر كنند يکي وآن هادن پروژه و محول كردن آن به مديران مياني :از آنجايي كه استقرار يك سيستم جامع به جابجايي قدرت و به هم خوردن توازن قوا در يك سازمان منجر مي شود بنابراين با منافع مديران مياني برخورد پيدامي كند(ايجاد شفافيت در امور و جلوگيري از پنهان كاري) و اگر از طريق مديران عالي اين موضوع كنترل نشود ، پروژه در هزار توي اختلاف نظر مديران مياني نابود خواهد شد. همچنين گاهي اوقات مشكلات اجرايي پروژه ناشي از مسائلي است كه حل آن در توان مديران مياني نيست؛ ديگري حمايت مطلق در عين حال بدون شناخت از پروژه: اين حمايت مطلق از پروژه باعث مي شود خطاهاي منطقي نرم افزار كشف نشود ، مجري پروژه از موضوع سوء استفاده كرده و سيستم با كيفيت نامناسب عرضه كند، مديران مياني مسئوليت كار سيستم را نپذيرند و به دليل احساس تحميلي بودن پروژه، كاربران براي راه اندازي سيستم فقط در حد رفع تكليف همكاري كنند.تكنولوژي اطلاعات قبل از اينكه يك سيستم سخت افزاري و مجموعه از الگوها باشد يك نظام نمي تواند 143IT فكري و فرهنگي است و مي توان آن را فرهنگ توليد اطلاعات ناميد. بدون ايجاد فرهنگ توليد اطلاعات ، نظام مهم است تفكر اطلاعات گراست. تكنولوژي اطلاعات از اتصال و تركيب مجموعه اي از IT دوام داشته باشد. بنابراين آنچه در فكرهاي مفيد توليد شده ، شكل مي گيرد و كامپيوتر و سوپركامپيوترها و سيم و كابل ، ابزارهايي بيش نيست. در تكنولوژي اطلاعات فكر انسآن هاي خردمند است كه توليد اطلاعات مي كند(اردکاني, ????: ???) .
?-تامين منابع مالي و هزينه : تهيه و تدوين سيستم ها و روشها، خاصه سيستم هاي اطلاعاتي مستلزم پرداخت هزينه قابل توجهي است. اين هزينه بويژه در قلمرو موضوعات و محورهايي همچون منابع انساني كه تمامي اصول و معيارها (قوانين و مقررات ) آن جهان شمول نبوده و يا حداقل در سطح ملي از وحدت رويه برخوردار نيستند به مراتب مشك لتر ، زمان برتر، تخصصي تر و پرهزين هتر است. به همين دليل است كه با وجود بيش از صدها نوع نرم افزار در زمينه منابع انساني و امور اداري در بازار، به دليل اصول و مباني خاص سازماني هيچكدام بدون اعمال تغييرات كلي و بنيادي قابل كاربرد نيست و بر همين اساس چنين سازمان هايي تامين اين سيستم را در قالب پروژه با بهره گيري از منابع داخلي و يا عمدتاً خارج از سازمان انجام مي دهند. در نگاه اوليه چنين به نظر مي آيد كه چنين هزينه اي به منفعت نيست، ولي با ارزيابي و تحليل وضع موجود و هزينه هاي ناشي از فقدان چنين سيستمي روشن مي شود كه چنين هزينه اي نه تنها اضافي نيست بلكه نوعي سرمايه گذاري است كه منافع حاصل از آن در كمتراز يك سال قابل بازگشت است(فيتيزگراد,144 ????: ??) .
?-نرم افزار متناسب و كارآمد: نرم افزار سيستم جامع بايد داراي ويژگيهايي باشد كه در نگاه اول در يك نرم افزار قابل جمع نيستند.برخي از اين ويژگيها عبارتند از( اوبيگي نژاد , ????: ??) :
1-گستردگي و وسعت حوزه هاي آن
2-يكپارچگي آن يعني داشتن جداول مشترك زياد و ارجاعات منطقي بين آن ها
3-انعطاف پذيري آن
4-قابليت رعايت توالي عمليات و كنترل هاي داخلي
5-تهيه گزارشهاي مورد نياز تا هر سطح و به هر تعداد و با هر شكل.
?-سازماندهي مناسب:از نظر وزني تهيه يك نرم افزار مناسب و كارآمد درصد بزرگي از يك پروژه استقرار سيستم جامع به حساب نمي آيد. قسمت بزرگ مربوط به ساير فعاليتهايي است كه بايد انجام گيرد. توجه به اين نكته حائز اهميت است كه اجراي موفق يك پروژه سيستم جامع در گرو ارتباط نزديك و تنگاتنگ عناصر دخيل در پروژه است. اين عناصر عبارتند از : مديران عالي سازمان ، مدير پروژه ، تيم پياده سازي نرم افزار ، تحليلگران ، مديران مياني و كاربران. سازماندهي و تعريف ارتباط كاري اين عناصر بايد ب هگونه اي باشد كه همگي به طور كاملاً مسئولانه در خدمت پيشبرد پروژه قرار گيرند، خصوصاً تعريف يك ارتباط كاري صحيح با تيم پياده سازي نرم افزار يك اقدام كليدي و استراتژيك است، به ويژه آنكه اگر اين تيم از كاركنان شركت نباشد و در قالب يك قرارداد به پروژه مربوط شده باشد(حاکي , ????: ??) .
?-شناسايي اولويتها: براي تضمين اجراي يك پروژه ، تعيين مراحل و اولويتها حائز اهميت است. براي اين منظور توصيه مي شود مراحل زير در اولويت قرار گيرد( چرچمن145 , ????: ??) :
1-واحدهايي كه مديران مياني و كاربران آن باانگيزه تر هستند
?-سيستم هايي كه اثر رواني گسترده در سازمان دارند و مشكلات اساسي سازمان را حل مي كنند مانند ارائه ترفيع يا گروه سنواتي به موقع كاركنان يا سيستم پرداخت به موقع حقوق و مزايا با جزئيات آن در پايان ماه ،
4- سيستم هاي گلوگاهي كه تثبيت آن ها بستر مناسبي را براي راه اندازي ساير سيستم ها ايجاد مي كند.
?-كوتاه كردن مراحل پروژه: يكي از مهمترين عواملي كه به شكست پروژه سيستم جامع منجر مي شود طولاني شدن زمان اجراي مراحل مختلف پروژه است. زيرا در طول زمان مرتباً نيازها تغيير مي كند ، مديريتها جابجا مي شود، انگيزه ها كم مي شود و هزينه ها بالا مي رود(ثاقب تهراني, ????: ??) .
?-آموزش: يكي از مهمترين اركان تهيه و اجراي سيستم اطلاعات منابع انساني آموزش كاربران و عوامل مرتبط با آن است. اين موضوع خاصه در سازمآن هاي بزرگ با واحدهاي تابعه و با پراكندگي جغرافيايي در سطح كشور داراي اهميت فوق العاد هاي بوده و مستلزم برنامه ريزي خاص است. اين مرحله با انتخاب و اتخاذ شيوه هاي مختلف قابل انجام است، اما يكي از ويژگيهاي شاخص سيستم هاي اطلاعي، تعبيه راهنما در سيستم است . اين راهنما , دستورالعمل و مشاوره هميشگي و در دسترس کاربر است ( حسن زاده, ????: ???).
?- بستر سخت افزاري و نرم افزاري مطمئن: هنگام راه اندازي يك سيستم جامع ، مهمترين اتفاقي كه در حال شكل گيري است ايجاد يك اعتماد سازماني نسبت به نرم افزار است. اين اعتماد به كندي و با ممارست ايجاد مي شود و با اندك خطايي از بين مي رود. خصوصاً آنكه معمولاً در دوره را ه اندازي ، راهبري موازي سيستم هاي قديم و جديد در دستور كار قرار دارد كه به طور طبيعي حجم كار كاربران را زياد و آن ها را بي تاب و بي حوصله مي كند. مضافاً اينكه طراحي و اجراي سياست اطلاعات منابع انساني يك تغيير بوده و تغيير اساساً با مقاومت همراه است. بديهي است در اين شرايط ، در صورت بروز هرگونه خطا در سيستم ، متهم رديف اول نرم افزار جديد است و ممكن است بي دليل ماهها فعاليت سازنده براي اعتماد سازي نابود شود و حتي رفع اتهام در نرم افزار نيز موثر نخواهد بود(حسيني , ????) .
?-تعامل و ارتباط زير سيستم ها در سيستم جامع: سيستم جامع اطلاعات منابع انساني با رويكرد يكپارچگي داراي زير سيستم هايي است كه در عين محدوديت در سطح دسترسي، اطلاعات و وروديهاي يك زير سيستم براي زير سيستم ديگر قابل استفاده و مورد نياز است. اين در حالي است كه همزمان كاربران چند زير سيستم از پايگاه داده سيستم جامع استفاده مي كنند. مثلاً اعمال اطلاعات مرتبط با ترفيع يا گروه كاركنان در زير سيستم ترفيعات (ارتقا) مورد استفاده زير سيستم انتصابات نيز هست، اما كاربر زير سيستم انتصابات نسبت به اطلاعات و چگونگي زير سيستم ترفيعات مسئوليتي ندارد و بعضاً امكان دسترسي و رويت آن زير سيستم هم ممكن است براي وي تعريف نشده باشد(رضاييان , ????: ??) .
??-انتخاب موتور پايگاه داده مناسب: ابزار هاي زيادي براي پياده سازي نرم افزار يك سيستم جامع اطلاعاتي وجود دارد. نمي توان هيچ ابزاري را مطلقاً رد يا مطلقاً تائيد كرد ، زيرا هريك مزايا و معايبي دارد و براي ماموريتي به بازار عرضه شده است و همين حضورشان در بازار نمايانگر تواناييهاي آن هاست . انتخاب پايگاه داده مناسب با بهره گيري از دانش و تجارب كارشناسان و برنامه نويسان ماهر ، تجزيه و تحليل دقيق و كارشناسي ابعاد و شاخصهاي مختلف سيستم اطلاعاتي و اخذ تجربيات سيست مهاي اطلاعاتي مشابه در ساير سازمآن ها و گفتگو با كاربران آن سازمان در سطوح مختلف مفيد و سازنده بوده و در اثربخشي و كارآيي سيستم بسيار موثر خواهد بود. بديهي است كه انتخاب سازمان مشابه بايد بر سازمآن هايي متمركز باشد كه بيشترين وجوه اشتراك(فرايندها ، ساختار ، قوانين و مقررات و…) را با سازمان انتخاب گر داشته باشد(رفعت , ????: ??) .
??-مكانيزم جايگزيني سيستم قديمي با سيستم جديد: استقرار سيستم جديد و جايگزيني آن با سيستم قديم مستلزم ملاحظات و نكات مهمي است. غالباً استقرار سيستم جديد به جاي سيستم هايي است كه از كارايي لازم برخوردار نبوده است . سيستم قديمي يا ب هصورت مكانيزه بوده يا ب هصورت دستي كه در هر صورت حاوي اطلاعات گذشته تاكنون بوده و مبناي اقدامات آتي خواهد بود. پس اين انتقال داراي ملاحظات خاص بوده و مستلزم برنامه زمانبندي و تقسيم كار در ابعاد مختلف است( زاهدي, ????: ??) .
??-سطوح دسترسي: تعريف سطح دسترسي و تعيين محدوديت از ويژگيهاي ذاتي سيستم هاي اطلاعات منابع انساني جامع و يكپارچه و مخصوصاً با كاربران متعدد در سطوح مختلف سازمان است.تعريف سطوح دسترسي و كنترل امنيت اطلاعات در سيستم هاي جامع نسبت به سيستم تك كاربره و چندپاره اهميت بيشتري دارد ، زيرا وجود پايگاه اطلاعاتي مي تواند به اين معنا باشد كه همه به اطلاعات مركزي دسترسي دارند و عملاً به درهم آميختگي مسئوليت منجر مي شود(سعيدي , ????) .
??-ارتباط ستاد مركزي سازمان با واحدهاي تابعه: از جمله انگيزه هاي تهيه و اجراي سيستم اطلاعات منابع انساني از جمله در سازمان هاي بزرگ با گستره و پراكندگي جغرافيايي در سراسر كشور ، سرعت در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع حقوق و دستمزد، طرح و نقش، داده ها و اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد کارکنان، انتقال اطلاعات، رفتار کارکنان