پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، تحلیل شبکه، عوامل حیاتی موفقیت، عوامل حیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

مورد ارزیابی قوانین توزیع، پرتوی158 (2006) براییافتن امکانات استراتژیک.
3-9-2 تفاوت میان AHP وANP
نمایشگر 6-2 تفاوت میان فرایند سلسله مراتبی و فرایند تحلیل شبکهای را به وضوح نشان میدهد:
نمایشگر 10-2

نمایشگر 10-2 تفاوت میان روش AHP وANP

فرض اصلی در AHP استقلال عملیاتی قسمت بالایی (طبق شکل) در ساختار سلسله مراتبی از قسمت پایینی و از معیارهای هر سطح یا طبقه است.(نجفی، 1389)
آنچه در روش AHP انجام میشود گاهی از واقعیت دور است، به عنوان نمونه گاهی میبینیم بین شاخصها و گزینه ارتباط دوجانبه وجود دارد، از این رو ساعتی برای گسترش نظریهی خود دربارهی روش AHP، روش ANP یا فرایند تحلیل شبکهای را پیشنهاد کرد که در آن تعاملات، وابستگیها، چه درونی و چه بیرونی بین عناصر و خوشهها و همچنین وابستگیهای بین گزینه و معیارها وجود دارد. این کار به انتخاب گزینهی برتر در فضایی نزدیک به واقع کمک خواهد کرد. (مؤمنی و شریفی سلیم، 1390)
بنابراین ANP را میتوان متشکل از دو قسمت دانست: سلسله مراتب کنترلی و ارتباط شبکهای. سلسله مراتب کنترلی ارتباط بین هدف، معیارها، و زیرمعیارها را شامل شده و برای ارتباط درونی سیستم تاثیرگذار است و ارتباط شبکهای وابستگی بین عناصر و خوشهها را شامل میشود ارتباطات پیچیده بین و میان عناطر تصمیم، از طریق جایگزینی ساختار سلسله مراتبی با ساختار شبکهای در نظر گرفته میشود. فرایند تحلیل شبکهای حالت عمومیAHP و شکل گسترده آن محسوب میشود. (ساعتی، 1999)
اگر چه فرايند تجزيه و تحليل شبكه اي نيز يك مقياس اندازه گيري نسبي مبتني بر مقايسات زوجي را به كار میگیرد، اما مانند فرايند تحليل سلسله مراتبي يك ساختار اكيداً سلسله مراتبي را به مسأله تحميل نمیكند، بلكه مسأله تصميم گيري را با به كارگيري ديدگاه سيستمي توأم با بازخورد مدلسازي159 مي كند.(ساعتی، 2005)
4-9-2 مراحل روش فرایند تحلیل شبکهای( ANP )
مرحله اول: ایجاد مدل و ساختار مسئله
در این مرحله مسئله باید به صورت واضح تبیین و به شکلیک سیستم منطقی و عقلایی مانند شبکه تجزیه شود. در واقع برای هر معیار کنترل یک شبکه تعیین میشود. این ساختار شبکه میتواند به وسیله تصمیم سازان از طریق طوفان مغزی ویا دیگر روشهای مناسب انتخاب گردد. براي هر شبکه، خوشهها مشخص میشود ویک خوشه بدیلها خواهد بود معیارهاي مرتبط را در همان خوشه جمع آوري میکند.

مرحله دوم: تشکیل ماتریس مقایسه زوجی وبردار ویژه
مقايسههاي زوجي عناصر در هر سطح با توجه به اهميت نسبي آن نسبت به معيار كنترل، شبيه روش AHP انجام مي شود. ساعتي براي مقايسه زوجي دو مؤلفه مقياس 1-9 را پیشنهاد میکند. (چنج و دیویل160، 2006) بطوریکه عدد1 مشخص کننده اهمیت مساوی بین دو عنصر و عدد9 مشخص کننده اهمیت فوق العاده بیشتریک عنصر (خوشه سطری ماتریس) در برابر عنصر دیگر(خوشه ستونی ماتریس) است. (نجفی، 1389) به عبارتي از طريق مقايسه زوجي مي توان وزن نسبي معيارها و زير معيارها را مشخص كرد. (چنج و دیویل، 2006)
خود خوشهها نیز بر اساس نقش و تأثیر آنها در دستیابی به هدف، دو به دو مورد مقایسه قرار میگیرد. تصمیم گیران در مورد مقایسه زوجی و یا خود خوشهها دو به دو باید تصمیمگیری کنند. علاوه براین وابستگیهای متقابل بین عناصر یک خوشه نیز باید دو به دو مورد مقایسه قرار گیرند. تأثیر هر عنصر بر روی عنصر دیگر از طریق بردار ویژه قابل ارائه است.
در این قسمت، بردار اهمیت داخلی محاسبه میشود که نشانگر اهمیت نسبی عناصر یا خوشههاست، که از طریق رابطه زیر بدست میآید:
Αw=λ_(max ) W

که درآن:
:A ماتریس مقایسه زوجی معیارها / :W بردار ویژه / ƛ: بزرگترین مقدار ویژه عددی است.

برای محاسبه بردار ویژهW، ساعتی چندین روش ارائه کرده است. درصورتی که محاسبات قرار است بدون استفاده از نرم افزار خاصی انجام شوند، بهتر است از روش تقریب میانگین هندسی استفاده شود(زبردست، 1380). بنابراین در این مرحله بردارهای اولویت داخلی مورد محاسبه قرار میگیرند.
مرحله سوم: تشکیل سوپر ماتریس
در تكنيك ANP به منظور نشان دادن تعاملات و وابستگيهاي ميان سطوح تصميمگيري، تعيين اهميت نسبي معيارها و اولويتبندي گزینههای مسأله تصميمگيري از سوپر ماتريس161 استفاده میشود. يك سوپر ماتريس در حقيقت يك ماتريس جزءبندي شده است كه در آن هر عنصر از ماتريس، رابطه ميان عناصر دو سطح تصميمگيري (2خوشه) را در كل مسأله تصميم گيري نشان میدهد. به عبارت ديگر سوپر ماتريس تأثيرات مجموعههاي از عناصر يك خوشه را بر عناصر ديگر خوشهها از طريق بردار اولويت نشان ميدهد. بردار اولويت در واقع بردار ويژه مربوط به ماتريس مقايسات زوجي، در فرآيند تحليل سلسله مراتبي است. (ساعتی، 2004)
در سوپرماتريس، هنگام وارد كردن مقايسات زوجي انجام شده ميان عناصر سطوح تصميمگيري، اين حالت رخ ميدهد كه جمع ستونها بيشتر از 1 شود، اين فرم سوپرماتريس را، سوپرماتريس غيروزني162 ميگويند. اين سوپرماتريس بايد به يك سوپرماتريس كه جمع ستونهاي آن واحد است و به آن سوپر ماتريس تصادفي163ميگويند، تبديل شود تا بتوان در مراحل بعد اولويتهاي حدي164را از طريق سوپرماترس حدي165 محاسبه كرد. بنابراين بايد در گام بعد وزن هر خوشه را كه از طريق مقايسات زوجي ميان خوشهها به دست میآید، در وزن عناصر آن خوشه ضرب كرد، تا با اين روش اولويت يك عنصر در مجموعه كل خوشهها به دست آيد. چنين سوپرماتريسي را كه پس از انجام عمليات فوق به دست ميآيد، سوپرماتريس وزني166مينامند.
در نهايت به منظور دست پيدا كردن به اولويت بندي نهايي آلترناتيوهاي مسأله، تعيين اهميت نسبي معيارهاي تصميمگيري و حل مسأله سوپر ماتريس حد دار بايد به دست آيد. براي به دست آوردن سوپرماتريس حدي بايد سوپر ماتريس وزني را به توان بي نهايت رساند كه اين قضيه با استفاده از ماتريسهاي احتمالي و زنجيرههاي ماركف اثبات میشود و وزن نهايي عناصر با استفاده از فرمول زیر بدست میآید. (آسان و سویر167، 2008)
W=lim┬(K→∞)⁡〖W^(2k+1) 〗
مرحله چهارم: انتخاب گزینه برتر
اگر سوپر ماتریس تشکیل شده در مرحله سوم، کل “شبکه” را در نظر گرفته باشد، یعنی گزینهها از ستون مربوط به گزینهها در سوپر ماتریس حد نرمالیزه شده قابل حصول است. اگر سوپر ماتریس، ققط بخشی از شبکه که وابستگی متقابل دارند را شامل شود و گزینهها در سوپر ماتریس در نظرگرفته نشوند، محاسبات بعدی لازم است صورت بگیرد تا اولویت کلی گزینهها بدست آید. گزینه ای که بیشترین اولویت کلی را داشته باشد، به عنوان برترین گزینه برای موضوع مورد نظر انتخاب میشود. (زبردست، 1389)
5-9-2 خصوصيات فرآيند تحليل شبكه اي
پژوهشگرين 6 خصوصيت مهم را براي ANP مطرح كرده اند كه عباتند از: (لي168، 2008)
1. با استفاده ازANP نسبتهاي معيارها بوسيله مقايسات زوجي توسط قضاوت تصميم گيرنده حاصل مي شود.
2. با استفاده از ANP تصميم گيرندگان هم فاكتورهاي محسوس و هم فاكتورهاي غير محسوس را در بررسيهاي خود مد نظر قرار مي دهند.
3. با استفاده از ANP میتوان مقادير كيفي را جهت آناليز مقايسات به مقادير عددي تبديل كرد.
4. استفاده از ANP بقدري ساده و قابل فهم است كه هر فردي بدون تخصص مي تواند از آن استفاده كند.
5. فرآيند ANP بگونه اي است كه تمام ذينفعان و تصميم گيرندگان را به شركت در فرآيند آن تشويق مي كند.
6. ANP بر خلاف AHP امكان بازخورد و بررسي روابط دروني ميان معيارها را فراهم مي كند.

فصل سوم

روش تحقیق

1-3 مقدمه
راههای دستیابی به شناخت متعدد است و یکی از منابع مهم شناخت روش علمیاست. (سرمد و همکاران، 1384، 17) روش، به معني دقيق ” در پيش گرفتن راهي” و يا معين کردن گامهایی است که براي رسيدن به هدفي، بايد با نظمي خاص برداشت. روش علمي بسته به اينکه هدف از علم، تسلط بر طبيعت باشد يا کشف حقيقت، فرق مي کند و بر حسب اينکه کدام تئوري را درباره نسبت ميان آن اهداف شرايط اوليه عجز وجهل انسان قبول کنيم، باز فرق مي کند. (خاکی، 1383)
پژوهش فرایندی است که از طریق آن میتوان دربارهی “ناشناختهها” به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها بهیافتهها، تحت عنوان روششناسی یاد میشود. این سؤال که” چگونه دادهها گردآوری شود و مورد تفسیر قرارگیرد، به طوری که ابهام حاصل از آنهابه حداقل ممکن کاهشیابد ” مربوط به روششناسی پژوهش است. (بازرگان، 1384، 22) هرگز نمیتوان ادعا نمود و مطمئن بود که شناختهای بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نامحدود و آگاهی و روشهای ما برای کشف حقیقت محدود هستند. حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف میباشند آنچه را که ایشان انجام میدهند و مییابند، میتوان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست. ( رفیع پور، 1380، ص 80)
انتخاب روش مناسب يكي از مراحل و فعالیتهای اساسي و ضروري در راستاي اعتبار بخشيدن به نتايج پژوهش محسوب مي شود و بسته به هدفها و ماهیت و موضوع پژوهش متفاوت میباشد. دستيابي به هدفهاي پژوهش (يعني نظريه سازي) ميسر نخواهد بود مگر زماني که جستجوي شناخت با روش شناسي درست صورت پذيرد. برهمین اساس این فصل ابتدا به روششناسی پژوهش، مدل پژوهش، جامعه آماری، روش گردآوری دادهها، ابزار اندازه گیری، بررسی روایایی و پایایی پرسشنامه میپردازد و در آخر تکنیک مورد استفاده در تصمیمگیری بیان میشود.
2-3 مدل مفهومیپژوهش
طراحی مدل در این پژوهش در راستای شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها با رویکرد کسب مزیت رقابتی میباشد. در بخش اول ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالعه و بررسی مدلهای موجود در زمینه شناسایی عوامل حیاتی موفقیت، مدل تامپسون و استریکلند برای استفاده در پژوهش انتخاب شد. پس از انتخاب مدل برای کسب اطمینان در انتخاب مدل و اصلاح و تکمیل آن، در اختیار صاحب نظران وخبرگان صنعت قرار گرفت. که نتیجه این مصاحبهها چارچوب طراحی پرسشنامه اولیه را شکل داد. پس از تائید اساتید راهنما و مشاور و تعدادی از نخبگان دردسترس، در اختیار جامعه آماری قرار گرفت که به هر کدام از این عوامل ازیک تا ده امتیاز داده شود. سپس میانگین این عوامل تعیین و براساس وزن کسب شده مرتب شدند که برمبنای این پرسشنامه کیفیت تولید با وزن 98.05 و توانایی استفاده از IT با کسب امتیاز 57.65 به ترتیب بالاترین و کمترین وزن مربوطه را به خود اختصاص دادند.
پس از رتبه بندی عوامل در پرسشنامه اولیه و نظرخواهی مجدد از سوی گروهی از خبرگان صنعت و انتخاب عوامل اصلی، پرسشنامه نهایی تهیه و تدوین شد و بعد برای اصلاحات نهایی در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار داده شد و پس از تائید آنها میان جامعه آماری توزیع شد. پرسشنامههای پر شده براساس نرم افزار SuperDecisions مورد بررسی قرار گرفتند و معیارها و زیرمعیارها رتبه بندی شدند و به همین ترتیب عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران برای کسب مزیت رقابتی شناسایی شدند.
3-3 مراحل انجام پژوهش
استفاده از مدل تامپسون و استریکلند به عنوان مبنای کار.
مصاحبه با خبرگان برای پالایش اولیه عوامل.
استفاده از پرسشنامه برای شناسایی روابط و جمع آوری اطلاعات مربوط.
استفاده از روش ANP جهت تعیین ضریب اهمیت عوامل و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت بر اساس اهمیت آنها.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات.
نمایشگر1-3

نمایشگر 1-3. مراحل انجام پژوهش

4-3 روششناسی پژوهش
روششناسی از دیدگاههای مختلف تعریف شده است که اگر از دیدگاههای مختلف بگذریم، روششناسی (فارغ از ابعاد فلسفی آن) به مجموعهای به هم پیوسته از قواعد، اصول وشیوههای معمول دریک رشته از دانش اطلاق میشود.(خاکی، 1383)
روش پژوهش وسیله یا طریقهی تعیین این امر است که چگونهیک گزارهی پژوهش مورد تایید قرار میگیردیا رد میشود. به عبارت دیگر، روش پژوهش چهارچوب عملیاتیا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش و جهت آزمودن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع عوامل حیاتی، عوامل حیاتی موفقیت، مزیت رقابتی، موفقیت سازمان Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع جامعه آماری، طرح پژوهش، پژوهش کیفی، تحلیل اطلاعات