پایان نامه ارشد با موضوع سلامت روان، سلامت روانی، سبک های مقابله، مقطع راهنمایی

دانلود پایان نامه ارشد

گروه تفاوت معني‌دار وجود نداشت. بنابراين دو فرضية اين پژوهش تاييد شد. همچنين نتايج نشان دادند كه بين استرس مادران دختران و پسران عقب مانده تفاوت معنا داري وجود ندارد. به عبارتي جنسيت كودك ، تأثيري بر ميزان استرس مادر ندارد.
در ایران داعی پور و بیان زاده (1379) با استفاده از مقیاس مقابله نوجوانان ، مهارتهای مقابله ای را در 1058 دانش آموز پسر و دختر مقطع راهنمایی و دبیرستان در شهر تهران مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در هر دو مقطع پسران بیشتر از دختران ازسبکهای مقابله ای کارآمد (بارور) استفاده کردند. در مقطع راهنمایی ، پسران بیشتر از دختران از سبکهای مقابله ای مراجعه به دیگران استفاده کردند و در هر دو مقطع ، دختران بیشتر از پسران از سبکهای مقابله ای ناکارآمد استفاده کردند و بین سن و به کارگیری راهبرد های مقابله ای کارآمد رابطه معکوس وجود داشت.
شکری و همکاران (1٣٨۴) در تحقیقی با عنوان نقش تفاوت های جنسیتی در سبک های مقابله با استرس و سلامت روانی نشان داد که از بین سبک های مقابله ، سبک مسأله مدار و هیجان مدار به همراه متغیر جنسی در پیش بینی سلامت روانی نقش داشتند. بعد از کنترل متغیر جنس بین سبک مسأله مدار با سلامت روانی رابطه منفی غیر معنادار و بین سبک های هیجانی و اجتنابی با سلامت روانی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
غضنفری (1384) در بررسی 1832 دانش آموز دختر و پسر مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی دریافت که سبک های مقابله ای کارآمد و مراجعه به دیگران با سلامت روانی و مؤلفه های تشکیل دهنده آن رابطه مثبت معنی دار دارند.
در پژوهش فرامرزی ، عابدی و کریمی(1392) تحت عنوان رابطه سبكهاي مقابله اي با افسردگي پسران و دختران نوجوان نتايج به دست آمده نشان داد كه ميزان افسردگي دختران بيشتر از پسران است علاوه براين ، بين سبك مقابله مسأله محور با افسردگي در هر دو جنس و بين سبك مقابله هيجان محور با افسردگي دختران همبستگي منفي مشاهده گرديد (p<0/001). بین سبک مقابله ناكارآمد با افسردگي شركت كنندگان نيز همبستگي مثبت يافت گرديد (p<0/001) این پژوهش نشان داد که سبكهاي مقابله اي مسأله محور ، هيجان محور و ناكارآمد ، توانايي پیش بيني معنادار افسردگي نوجوانان را دارند ؛ در نتيجه استفاده از سبكهاي مقابله مسأله محور و هيجان محور با كاهش و استفاده از سبك مقابله ناكارآمد ، با افزايش ميزان افسردگي نوجوانان همراه است.
یزدانی(1382) پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین نگرش دینی ، سبک های مقابله ای وشادکامی در دانش آموزان دختر و پسر اصفهان انجام داد. با توجه به یافته های حاصل از پژوهش ، بین شادکامی و نگرش دینی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. این بدان معنی است که هر چه نمرات نگرش دینی بیشتر باشد ، نمرات شادکامی نیز بیشتر است. نگرش دینی با همه عوامل شادکامی بجز کارآمدی رابطه مثبت معنی دار داشته است. ضمن اینکه میانگین عامل کارآمدی نیز نسبت به بقیه عوامل شادکامی کمتر بوده است. داده ها همچنین حاکی از آن است که شادکامی با سبک مقابله ای کارآمد و سبک مراجعه به دیگران نیز رابطه معنی دار مثبت دارد.این رابطه در خصوص شادکامی با سبک مقابله ای ناکارآمد معنی دار نمی باشد.
خان وردی – حامدی (87-1386) ، به نقل از امینی (1385) در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین -سبک های مقابله با فشار روانی و عزت نفس با سلامت روان شناختی ذهنی بهزیستی در دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 87-86 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به این نتیجه رسیده اند که بین سبک های مقابله با فشار و عزت نفس و سلامت روان شناختی ذهنی رابطه وجود دارد (به نقل از امینی، 1385).
رحیم نیا و رسولیان (1385) میزان به کارگیری سبک مقابله ای کارآمد را در نوجوانان غیر بزهکار بیشتر از نوجوانان بزهکار ، سبک مقابله ای کارآمد را بیشتر از سبک مراجعه به دیگران و سبک مراجعه به دیگران را درگروه اخیر بیشتر از سبک مقابله ناکارآمد گزارش نمودند.
تحقیقی با عنوان :
بررسی علل و عوامل موثر در کمروئی دانش آموزان مقطع متوسطه دختر و پسر استان یزد در سال تحصیلی 72 -71 توسط عصمت غریب رضا یزدی انجام شد. نتایج این تحقیق به شرح زیر است :
بین احساس ناخوشایندی دانش آموز نسبت به تغیرات رشدی دوران بلوغ خود و کمرویی وی رابطه واقعی و معنی داری وجود دارد. بین دوره های تحصیلی و کمرویی دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد (دانش آموزان در دوره راهنمایی از سایر دوره ها ، بیشتر احساس کمرویی می کنند.) فقر ، در آمد کم اقتصادی ، تحصیلات اندک والدین احتمالا می تواند عاملی برای پایین بودن سطح مهارتهای اجتماعی فرزندان شود.
امینی (1385) در تحقیقی تحت عنوان بررسی روش های مصون سازی در مقابل استرس در کاهش کمرویی و افزایش سازگاری اجتماعی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان شهریار پرداخت و هدف این تحقیق بررسی میزان کمرویی و میزان سازگاری دانش آموزان و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی مؤثر است نتایج نشان داد که دانش آموزانی که در جلسات آموزش روش های مقابله با استرس شرکت کرده اند نسبت به قبل از آموزش میزان سازگاری اجتماعی بیشتر و کمرویی کمتر و افزایش عملکرد تحصیلی برخوردار شدند.
در پژوهشی که توسط جعفری ، خلعتبری ، تودار و ابوالفتحی (1390) تحت عنوان تأثیر بازی درمانی بارویکرد شناختی- رفتاری مایکنبام در کاهش کمرویی و گوشه گیری اجتماعی کودکان دبستانی انجام گردید نتایج نشان داد که این روش در کاهش علایم کمرویی تأیید شد و نتایج به دست آمده در سطح (005/0) معنادار است در حالیکه گروهها در پیش آزمون تفاوت قابل توجهی نداشته و همگن بوده اند.
در پژوهشی که توسط احدی وهمکاران ، (1388) تحت عنوان تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کمرو صورت گرفت ، نتایج نشان داد که آموزش حل مسئله اجتماعی ، روش مؤثری برای افزایش سازگاری دانش آموزان است.
در پژوهشی که توسط حسینیان وهمکاران (1385) تحت عنوان تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی به شیوه گروهی بر کاهش کمرویی نوجوانان دختر مقطع متوسطه تهران صورت گرفت نتایج نشان دادکه آموزش مهارتهای اجتماعی در کاهش میزان کمرویی می تواند مؤثر باشد.
یعقوبی (1380) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که آموزش مهارت های اجتماعی باعث افزایش جرأت ورزی می شود که به دلیل مؤلفه ابراز وجود با پژوهش فعلی همسو است.
پور کلباسی(1375) با انجام پژوهشی در زمینه تاثیر آموزش آرامش عضلاتی در کاهش استرس در محیط کار بین مدیران صنایع اصفهان به این نتیجه رسیده که آرامش عضلاتی همراه با آموزش شیوه های کاهش استرس در زمینه کاهش نمرات اضطراب وجسمی سازی و رفتار نا سالم تأثیر معنی داری داشته است.

2-3-2- تحقيقات خارجی انجام شده :
در مورد مطالعات جدید تراسترن و فرناندز109(1991)روش شناختی-رفتاری مشابه ای در قالب گروه درمانی را بر روی مراجعه کنندگان بیمارستان عمومی بکار بردند و نتایج ، حاکی از موثر بودن این روش در گروهی از بیماران مراجعه کننده بود (به نقل از کلارک و فربورن1101997ص524).
هیمبرگ 111و همکاران(1990)دریافتند که65 درصد از بیماران مبتلا به فوبیا که تحت درمان گروهی شناختی – رفتاری قرار گرفتند در پایان درمان بهبودی قابل توجهی یافتند (به نقل از کلارک و فربورن 1997ص233).
دورهام و همكاران (2003) ، به نقل از حسینی المدنی و همکاران (1391) در پژوهش خود نشان دادند كه درمان شناختي – رفتاري اثرات دراز مدت بر اختلال اضطراب فراگير دارد. همچنين مطالعه لادوسـر و همكـاران (2000) نشان داد كه درمان شناختي – رفتاري منجـر بـه تغييـرات آمـاري و بـاليني معنـادار و باعـث كاهش يافتن اضطراب افراد مبتلا مي شود. همچنـين نتـايج مطالعـه آن هـا نـشان داد كـه 77 درصد از شركت كنندگان در پيگيري ، ملاك هاي تشخيـصي اخـتلال اضـطراب فراگيـر را نداشتند. همچنين پژوهش حاضر با نتايج فرا تحليل كوين و همكاران (2008) در مورد اثر درمان شناختي – رفتاري بر نگراني مرضي بيمـاران مبـتلا بـه اخـتلال اضـطراب و اضـطراب فراگير همسو است. آنها دريافتند كـه درمـان شـناختي -رفتـاري مـي توانـد درمـان كـاملاً مؤثري براي كاهش نگراني مرضي اين بيماران باشد. همچنين نتايج بدست آمـده بـا نتـايج ميت (2005) همسو است. ميت در مطالعه خود بيان مي كند كـه درمـان 3 فرا تحليل شناختي- رفتاري درمان مؤثر اختلال اضطراب فراگير است كـه باعـث كـاهش نـشانه هـاي اصلي اضطراب مـي شـود ودر نتيجـه باعـث ارتقـاء كيفيـت زندگي اين افراد مي شود.
است (1988) دریافت که بیماران دارای اضطراب فراگیر که با روش آموزش کاربردی (درمان شناختی-رفتاری) مورد درمان قرار گرفتند بهبودی در حد معنی داری از خود نشان دادند (هاوتون و همکاران1989ص126)
مولر112 و ريچاردز113، هوكر114 و رسينو115(1992) در رابطه با مقابله بر اساس الگوهاي تبادلي تنيدگي مقابله لازاروس و فولكمن به پژوهشي دست زدند تا ببينند آيا سبكهاي مقابله‌اي مردان در برابر بي ‌كيفي (حالتي كه با اضطراب‌ ، افسردگي و نا آرامي‌مشخص مي‌شود) مؤثرتر از زنان است يا نه؟ اين مطالعه كه روي دانشجويان كالج انجام شد تفاوت معني‌داري در سبك‌هاي مقابله بين زنان و مردان بدست نداد. در هر دو جنس مقابله مشكل و ارزيابي كيفي بيشتر در طول زمان ارتباط بيشتري با كج خلقي داشت و علاوه بر آن نحوه برآورد موقعيت در هر دو جنس متأثر از شدت بي كيفي بود.
بالتر ، کالینگ تون ، هییرت ، کلایمس و گلدر116 (1987به نقل از شکوهی ،1385) دریافتند که بیماران مبتلا به اضطراب فراگیری که آموزش کنترل اضطراب داده شده بودند (رویارویی به علاوه آموزش بازسازی شناختی ، توجه برگردانی و آرامش) در مقایسه با افراد گروه کنترل که نام آنها در فهرست انتظار بود ، بهبودی بیشتری – در حد معنی داری – پیدا کردند و این بهبودی را تا شش ماه پیگیری حفظ کردند (به نقل از شکوهی ، 1385)
تاین و فلاین117(1979) تخمین می زنند که 10 تا 25 درصد از دانش آموزان دوره ابتدایی در برقرار نمودن روابط اجتماعی نوعی مشکل دارند ، اما بطور کلی و علی رغم وجود ارقام بدست آمده فوق در مطا لعات دو محقق دیگر (امید و هوف من118 1970) پسران بیشتر از دختران (به نسبت دو به یک) دچار این حالت بودند یعنی پسران مشکلات بیشتری در برقرار نمودن روابط اجتماعی دارند. و با وجود درصد های بدست آمده از مشکلات دختران و پسران در ایجاد روابط اجتماعی از نظر جنسیت میزان بروز انزوا در بین دختران و پسران یکسان است و جنسیت بعنوان یک متغییر در انزوا و کناره گیری از اجتماعی دخالت ندارد. البته در تحقیقات این دو نفر افراد منزوی و مطرود در یک گروه قرار گرفته بودند و این احتمال وجود دارد که پسران بیشتری در گروه مطرود ها قرار بگیرند چون آنها بیشتر تمایل به پرخاشگری دارند. یکی دیگر از محققان در گزارش خود خاموشی اجتماعی را در دختران و پسران اساساً به یک اندازه می داند. در یک مطالعه مربوط به میزان بندی که معلمان درباره مشکلات رفتاری کودکان 5 ساله بعمل آوردند. 25 درصد بچه ها از طریق آشکار ساختن علائم مربوط به فعالیت های انزوا طلبانه ، نشانه های انزوا را بروز می داند این علایم در دختران و پسران عمومیت داشت و شامل احساس کهتری و اضطراب و ترس و خجالت و نگرانی و پریشانی و دست پاچگی بود (به نقل از غریب رضا یزدی، 1372).
با توجه به یافته های پژوهش یزدانی (1382) ، بین شادکامی و نگرش دینی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. این نتیجه گیری با نتایج تحقیقات فرانسیس و همکاران (2000) و بیرد و همکاران (2000)هماهنگ است. داده ها همچنین حاکی از آن است که شادکامی با سبک مقابله ای کارآمد و سبک مراجعه به دیگران نیز رابطه معنی دار مثبت دارد.این رابطه در خصوص شادکامی با سبک مقابله ای ناکارآمد معنی دار نمی باشد. این یافته در راستای یافته های لاهمان و یارویس(2000) و کانتزارو و همکارن (1995) می باشد. در این تحقیق بین سبک مقابله ای مراجعه به دیگران و نگرش دینی رابطه مثبت معنی دار بوده و حاکی از آن است که یکی از راهبردهای مقابله ای سبک مراجعه به دیگران ، جست وجوی حمایت معنوی است. رابطه این سبک با شادکامی نیز رابطه مثبت معنی دار است که نشان می دهد افراد شادکام از نظر سبک مقابله ای دارای چهار راهبرد مقابله ای حمایت اجتماعی ، حمایت معنوی ، کمک حرفه ای و اقدام اجتماعی می باشند. این یافته با یافته های کوئینگ و همکاران (1997) هماهنگ است.(به نقل از یزدانی، 1382)
در زمینه افسردگی نوجوانی ، لوینسون 119و همکاران (1990) با استفاده از روش مداخله گروهی چند وجهی و شناختی – رفتاری کوتاه مدت ، که برای استفاده در مورد نوجوانان اصلاح شده بود ، نشان دادند که نتایج درمان شش ماه پس از درمان ادامه داشت (ماری و هلن1201995ص100).
در تحقیقی که توسط مارچ121 (2003) انجام گرفت به این نتیجه رسید که اضطراب وخود کم بینی باعث کمرویی می شود (حسینیان 1385).

2-4-جمع بندی پیشینه
كمرويي122 در 30 سال گذشته موضوع مورد توجه در روانشناسي بوده است و پژوهشگران براي درك اين پديده مشاركت داشته اند (زيمباردو123 ، 1977 ، ؛ باس124 ، 1980،؛ ليري125، 1986، به نقل از كوي دمير126 و دمير127،2008). كمرويي به عنوان يك پديده اجتماعي در نظر گرفته شده است كه با اضطراب در موقعيت هاي اجتماعي ، بازداري اجتماعي ، يا رفتارهاي بين فردي ناشي از نگراني درباره ارزيابي بين فردي ، مشخص مي شود. اگرچه تعاريف متعددي از كمرويي ارائه شده ، ولي كمرويي عموماً به عنوان ناراحتي و بازداري در غياب افراد ديگر تعريف شده است (جونز128 ، بريگز129 ، و اسميت130 ، 1986 ؛ زيمباردو، 1977). چون سازه ، كمرويي معمولاً به صورت شخصي و نه براساس ملاك استاندارد تشخيصي (ترنر131 ، بيدل132 و تونسلي133 ، 1990) تعريف شده است ، يك شكل ناهمگن از فوبياي اجتماعي است و بيشتر به عنوان فرمي كه از اين اختلال روانپزشكي ، غيرقابل تشخيص است ، درك مي شود )هيكلمن134 و شاينر135 ، 1995 ، به نقل از هوپكو136 ، استوول137 ، جونز، آرمنتو138 وچیک139 ، 2005).
مطالعه كمرويي با كار زيمباردو (1977) گسترش يافت.چيك و باس (1981) كمرويي را به عنوان واكنش هاي منفي فرد به بودن با غريبه ها يا آشنايان سببي تعريف كردند. اين واكنش ها شامل تنش ، نگراني ، احساس هاي غيرماهرانه وناراحت كننده ، نگاه از روي نفرت و بازداري رفتار اجتماعي است(باس، 1980).
باس در سال 1980 دريافت كه افراد كمرو ، فاقد مهارت اجتماعي و عزت نفس هستند ولي در عين حال به شدت مايلند خودشان را به عنوان انسان هاي اجتماعي بشناسند ، در نتيجه در روابط بين فردي غير ماهرانه عمل مي كنند. به نظر مي رسد كه كمرويي و فوبياي اجتماعي داراي علايم همپوش اند (ترنر و همكاران، 1990) و تقريبا 18 تا 49 درصد افراد كمرو داراي ملاك هاي تشخيص فوبياي اجتماعي هستند (هيسر140 ، ترنر و بيدل ، 2003). با در نظر گرفتن اين داده ها ، توافق كلي بر اين است كه جداسازي سازه هاي كمرويي ، فوبياي اجتماعي و اضطراب اجتماعي دشوار است و اين سازه ها از نشانه هاي همپوش برخوردارند (رپی141 ، 1998).
شناسايي ويژگي هاي مقابله اي142 يكي ازموضوع هاي مورد بررسي در نوجوانان مي باشد كه كمبود در اين زمينه مي تواند پيامدهاي زيانباري مانند افسردگي را به دنبال داشته باشد. به نظرمي رسد ميزان و نوع مقابله نوجوان با مشكلات ، بيشتر از نوع مشكل ، در ميزان آسيب زايي مؤثر باشد. اگر چه هر تغييري اعم از بزرگ يا كوچك فشارزا تلقي مي شود و فرد را وادار به مقابله مي كند ، با وجود اين ، فشارها هميشه بد و ناخوشايند نيستند. در واقع شايد بتوان گفت كه فشارهاي رواني و حتي شدت آن ها در نوع خود ، بد و ناسازگارانه نيستند بلكه مهم چگونگي مقابله با اين شرايط است ، بنابراين راهبردهايي كه فرد براي مقابله انتخاب ميكند ، جزئي از نيمرخ آسيب پذيري وي محسوب مي شوند (پترسن143 ، 1993، به نقل از دادستان و همكاران، 1386). فهم سبك هاي مقابله مي تواند در زمينه شناخت دوران رشد و درمان باليني (به ويژه مشاوره) مؤثر باشد (فرايدنبرگ و لويس144 ، 1993). گارسيا145 (2009) نيز معتقد است كه مقابله ، ساختي146 مهم در زمينه فهم چگونگي واكنش نوجوانان به فشارهاي رواني فراوان و انطبا قهايي است كه آنها تجربه مي كنند.
وایت147 (1974، به نقل از كافي ، 1375) مقابله را تلاش فعال براي حل تنيدگي و افزايش راه حل هاي كارآمد براي چالش ها و خواسته هاي هر مرحله از تحول دانسته است و آن را شامل سه مؤلفه مي داند: فهم معناي موقعيت چالش انگيز ، انجام عمل مناسب (حل مساله) ، و داشتن هيجانات قدرتمند.
از اين رو و با توجه به اين نكته كه درصد بالايي از جمعيت كشورمان را نوجوانان تشكيل داده اند ، بررسي مشكلات و مسائل آنان ضروري است و كارهاي پژوهشي بيشتري را مي طلبد. همانطوری که در قسمت پیشینه بیان گردید آموزش های شناختی- رفتاری بر حیطه های شادکامی ، کمرویی ، اضطراب ، سلامت روانی ، افسردگی واسترس تأثیر گذار بوده و لذا در این پژوهش اثر بخشی آن را بر بهبود سبک مقابله افراد کمرو بررسی خواهیم کرد.

فصل سوم
روش تحقیق

ت روش تحقیق
ر طرح تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
ر ابزار اندازه گیری
ا شیوه اجرا
ش شیوه تجزیه وتحلیل داده ها

3-1- مقدمه
در این فصل مباحث روش شناختی پژوهش شامل نوع پژوهش ، جامعه و نمونه ی پژوهش ، روش انتخاب نمونه ، روش اجرای پژوهش ، ابزار گرداوری داده ها و در نهایت تحلیل آماری داده های پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

3-2- طرح تحقیق :
پژوهش حاضر یک مداخله درمانی است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل می باشد. در این طرح یک گروه (گروه آزمایش) در معرض مداخله ی درمانی قرار گرفت و برای مشخص شدن تأثیر مداخله ی موردنظر بر متغیرهای وابسته در گروه آزمایش ، گروه دیگری را به عنوان گروه کنترل انتخاب نموده و مداخله بر روی آنها صورت نگرفت.

جدول 3-1: طرح پیش آزمون –پس آزمون – ماندگاری
گروه
ماندگاری
پس آزمون
متغیر مستقل
پیش آزمون

شیوه گزینش گروه
گروه آزمایش
T3
T2
X
T1
E
R
گروه گواه
T3
T2

T1
C
R
در این طرح : انتخاب تصادفی =R ، گروه آزمایش=E ، گروه کنترل=C ، متغیرمستقل=X ، پیش آزمون=T1 ، پس آزمون=T2 ، ماندگاری=T3.

3-3- جامعه آماری:
جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانش آموزان دخترپایه ششم که در سال تحصیلی 93-1392 در دبستان های ناحیه 2 شهر یزد مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داده است.

3-4- نمونه و روش نمونه گیری :
به دلیل زیاد بودن جامعه آماری با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای ابتدا از بین مدارس دخترانه ناحیه 2 یزد به صورت تصادفی 2 مدرسه انتخاب شد و سپس از بین دانش آموزان پایه ششم آن مدارس به طور تصادفی 30 نفر انتخاب شدند که آنها در دو گروه آزمایش وگروه کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت روش درمانی و آموزش های ویژه ای قرار گرفت و بر روی گروه گواه هیچ مداخله ای انجام نگرفت. پس از مداخله بر روی گروه آزمایش برای هر دو گروه پرسشنامه های مورد نظر اجرا گردید تا میزان تغیرات مورد بررسی قرار بگیرد.

3-5- ابزار اندازه گیری :
نوع ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه هایی به شرح زیر می باشد :
3-5-1- پرسشنامه کمرویی : با 44 سوال پاسخ نامه با 5 گزینه (هرگز ، بندرت ، گاهی اوقات ، بیشتر اوقات و همیشه) می باشد. پاسخگو می باید ضمن مطالعه دقیق سوالات ، گزینه ای که بیشترین سنخیت را با حالات روحی- روانی آنها دارد انتخاب کند. نحوه نمره گذاری برای سوالات با محتوای مثبت (از صفربه چهار) و برای سوالات با محتوای منفی برعکس (از چهار به صفر) انجام می شود. نتایج به دست آمده از ضرایب اعتبار (همسانی درونی) با استفاده از روش آلفای کرونباخ.(83صدم 83/0) است پایایی از نوع بازآزمایی با اجرای مجدد پرسشنامه به فاصله زمانی 3 هفته 97/0 و در سطح (0001/0> p) معنادار محاسبه گردید. بررسی نتایج حاکی از آن است که پرسشنامه کمرویی از کیفیت روان سنجی مناسبی برخوردار بوده وقابل کاربرد در مقاصد پژوهشی وروان شناختی می باشد.
هم چنین چون این آزمون برای بزرگسالان طراحی وآزمون گرفته شده بود (راحله سموعی) در این تحقیق برای بررسی اعتبار وروایی آزمون بر روی 30 نفر از دانش آموزان دختر پایه ششم اجرا شد. آلفای کرونباخ آن 701/ به دست آمد که این مقدار از حد مطلوب 7/ بیشتر است و بنابراین می توان گفت از پایایی کافی برخوردار است. همچنین روایی محتوایی و صوری پرسشنامه کمرویی مورد تایید اساتید و صاحب نظران روانشناسی می باشد.

جدول (3-2) نتایج روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) در مورد پایایی پرسشنامه کمرویی
تعداد آزمودنی
تعداد سوال
مقدار پایایی Alpha
30
44
701/0

3-5-2- پرسش نامه راهبردهای مقابله ای نوجوانان:
با 79 سوال و 5 گزینه پاسخ می باشد.این فرم 18 مقیاس را شامل می شود که هر مقیاس یک راهبرد متفاوت مقابله ای رانشان می دهد. هجده راهبرد مقابله ای در سه نوع سبک کلی مقابله ای طبقه بندی می شوند که کارآمدی یا ناکارآمدی مقابله ای را نشان می دهند.
سبک اول که سبک حل مشکل یا مقابله کارآمد نامیده می شود و شامل هشت راهبرد است.
سبک دوم مراجعه به دیگران نام دارد که شامل چهار راهبرد است و با رو آوردن به دیگران ، همسالان و متخصصین یا نیروهای الهی برای حمایت متمایز می شود. سبک سوم مقابله ناکار آمد است که از هشت راهبرد تشکیل می شود. راهبردهای سبک سوم ترکیبی است از آنچه احتمالاً راهبردهای اجتنابی نابارور خوانده می شود و به طور تجربی با ناتوانی در مقابله کارآمد و سودمند مرتبط هستند. فرایدنبرگ و لوئیس148(1993) همبستگی44/0 تا 84/0 را بعد از دو هفته بازآزمایی در هجده زیر مقیاس این آزمون گزارش کردند گلای شاو149 و همکاران (1989) (به نقل از داعی پور، 1378) پایایی باز آزمایی این آزمون را پس از 5 ماه نزدیک به60/0 گزارش کردند.

3-6- روش اجرای تحقیق
به منظور اجرای این پژوهش ، پس از نمونه گیری و انتساب تصادفی آزمودنی ها به دو گروه آزمایش و کنترل ، آزمودنی های گروه آزمایش تحت روش آموزشی خود قرار گرفتند اما برای گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. جلسات درمانی 10 جلسه یک ونیم ساعته به تشخیص پژوهشگر و به تناسب میزان همکاری آزمودنی ها برگزار شد.

3-6-1- طرح مداخله (بسته آموزشی)
این بسته برگرفته از پکیج های شناختی – رفتاری و کتاب های راهبردهای شناختی- رفتاری الگو برداری شده است که در آن بر بعد شناختی ورفتاری توأماً تاکید شده است و متن کامل آن در پیوست آمده است ولی مطالب مهم جلسات آن به شرح زیر است :

جدول(3-3): رئوس مطالب بسته آموزشی شناختی –رفتاری بهبود سبک مقابله
جلسه
موضوع جلسه
اول
جلسه را با نام و یاد خداوند متعال شروع می کنیم
1- شکل دهی و قوام گروه
الف- آشنایی اعضا با یکدیگر و ایجاد ارتباط وخوش آمد گویی ب- مشخص کردن ساختار و قوانین مربوط به گروه ج- تبین طرح گروه که شامل موضوعات مطرح شده در جلسات است.
2-توضیح جلسه
دوم
آموزش مهارت های تحلیل اتفاق- تفکر- احساس- رفتار دانش آموزان متوجه شوند که اتفاق باعث ایجاد احساس خوب یا بد نمی شود بلکه این تفکرات هستند که احساسات و رفتار ما را تغییر می دهند.
سوم
مشخص کردن پیامد باورهای منفی ومثبت وآشنایی با افکار اتوماتیک منفی
دانش آموزان متوجه شوند که باورهای مثبت باعث ایجاد احساس مثبت می شوند و بالعکس.
چهارم
معرفی خطاهای شناختی
تفکر همه یا هیچ ، تعمیم مبالغه آمیز ، نتیجه گیری شتابزده ، فیلتر ذهنی ، بی توجهی به امر مثبت ، درشت نمایی ، استفاده از بایدها ونبایدها ، برچسب زدن به خود
پنجم
ادامه خطاهای شناختی
مثال های مختلف برای خطاهای شناختی و بررسی کامل آنها
ششم
بررسی پیامدهای خطاهای شناختی
دانش آموزان متوجه شوند که هر خطای شناختی باعث شکل گیری چه احساسی می شود.
هفتم
بازسازی شناختی نوجوان افسرده
معرفی تکنیک شواهد موافق ومخالف و تکنیک تفسیر جایگزین
هشتم
معرفی تکنیک خودگویی مثبت
دانش آموزان بتوانند بلافاصله جملات مثبت را جایگزین جملات منفی کنند.
نهم
آموزش شناخت توانمندی ها وبیان احساسات
دانش آموزان بتوانند خصوصیات مثبت ، استعدادها ، وموفقیت های خود را بشناسند واحساسات و هیجانات خود را بیان کنند.
دهم
آموزش مراحل روش حل مسئله
درک خود ، تعریف مشکل ، یافتن راه های مختلف ، تصمیم گیری ، آزمایش
این بسته به تایید اساتید محترم راهنما ومشاور پایان نامه رسیده است.

3-7- روش آماری تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روش های توصیف آماری (شامل جداول فراوانی ، نمودارها ، شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی) برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون استنباط آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.

فصل چهارم
یافته های تحقیق

ت یافته های تحقیق بر اساس آمار توصیفی
یافته های تحقیق بر اساس آمار استنباطی

مقدمه
در این فصل داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مانند درصد ، میانگین ، انحراف استاندارد و نمودارها مورد استفاده قرار گرفته اند و در ادامه برای حذف متغیر کنترل نشده از روش های آمار استنباطی شامل آزمون آنالیز کواریانس مورد تجزیه و تحلیل استنباطی استفاده شده است.

الف) يافته هاي توصيفي تحقيق :
جدول شماره 4-1 : ميانگين و انحراف متغير کم رويي به تفکيک متغير گروه
گروه
میانگین
انحراف معیار
کنترل
07/78
848/12
آزمایش
27/80
187/10
مجموع
17/79
447/11

جدول بالا ميانگين و انحراف متغير کمرويي به تفکيک متغير گروه را نشان مي دهد. همانطور که در اين جدول آمده ، از لحاظ توصيفي ميانگين هاي گروه گواه و آزمايش با يکديگر تفاوت قابل ملاحظه اي ندارند.

نمودار شماره 4-1 : نمودار هيستوگرام متغير کمرويي به تفکيک متغير گروه
نمودار بالا نمودار هيستوگرام متغير کمرويي به تفکيک متغير گروه را نشان مي دهد. بر اين اساس مي توان گفت نمره بيشترين درصد آزمودني ها در اين متغير تقريبا بين نمرات 90-68 قرار مي گيرد.

جدول شماره 4-2 : ميانگين و انحراف متغير پيش آزمون سبک مقابله کارآمد به تفکيک متغير گروه
گروه
میانگین
انحراف معیار
کنترل
87/477
991/86
آزمایش
47/405
887/63
مجموع
67/441
542/83

جدول بالا ميانگين و انحراف متغير پيش آزمون سبک مقابله کارآمد به تفکيک متغير گروه را نشان مي دهد. همانطور که در اين جدول آمده، از لحاظ توصيفي ميانگين هاي گروه گواه و آزمايش با يکديگر تفاوت قابل ملاحظه اي دارند.

نمودار شماره 4-2 : نمودار هيستوگرام متغير پيش آزمون سبک مقابله کارآمد به تفکيک متغير گروه
نمودار بالا نمودار هيستوگرام متغير پيش آزمون سبک مقابله کارآمد به تفکيک متغير گروه را نشان مي دهد. بر اين اساس مي توان گفت نمره بيشترين درصد آزمودني ها در اين متغير تقريباً بين نمرات 600-350 قرار مي گيرد.

جدول شماره 4-3 : ميانگين و انحراف متغير پس آزمون سبک مقابله کار آمد به تفکيک متغير گروه
گروه
میانگین
انحراف معیار
کنترل
13/447
284/107
آزمایش
87/534
366/62
مجموع
491
082/97

جدول بالا ميانگين و انحراف متغير پس آزمون سبک مقابله کار آمد به تفکيک متغير گروه را نشان مي دهد. همانطور که در اين جدول آمده ، از لحاظ توصيفي ميانگين هاي گروه گواه و آزمايش با يکديگر تفاوت قابل ملاحظه اي دارند.

نمودار شماره 4-3 : نمودار هيستوگرام متغير پس آزمون سبک مقابله کارآمد به تفکيک متغير گروه
نمودار بالا نمودار هيستوگرام متغير پس آزمون سبک مقابله کارآمد به تفکيک متغير گروه را نشان مي دهد. بر اين اساس مي توان گفت نمره بيشترين درصد آزمودني ها در اين متغير تقريبا بين نمرات 600-300 قرار مي گيرد.

جدول شماره 4-4 : ميانگين و انحراف متغير پيگيري سبک مقابله کارآمد گروه آزمايش
گروه
میانگین
انحراف معیار
آزمایش
6/523
745/73
مجموع
6/523
745/73

جدول بالا ميانگين و انحراف متغير پيگيري سبک مقابله کارآمد گروه آزمايش را نشان مي دهد. همانطور که در اين جدول آمده ، ميانگين گروه آزمايش 6/523 و انحراف معيار آن 745/73 مي باشد.

نمودار شماره 4-4 : نمودار هيستوگرام متغير آزمون پيگيري سبک مقابله کارآمد گروه آزمايش
نمودار بالا نمودار هيستوگرام متغير آزمون پيگيري سبک مقابله کارآمد گروه آزمايش را نشان مي دهد. بر اين اساس مي توان گفت نمره بيشترين درصد آزمودني ها در اين متغير تقريبا بين نمرات 600-400 قرار مي گيرد.

جدول شماره 4-5 : ميانگين و انحراف متغير پيش آزمون سبک مقابله مراجعه به ديگران به تفکيک متغير گروه
گروه
میانگین
انحراف معیار
کنترل
8/263
995/54
آزمایش
6/248
786/51
مجموع
2/256
052/53

جدول بالا ميانگين و انحراف متغير پيش آزمون سبک مقابله مراجعه به ديگران به تفکيک متغير گروه را نشان مي دهد. همانطور که در اين جدول آمده ، از لحاظ توصيفي ميانگين هاي گروه گواه و آزمايش با يکديگر تفاوت نسبتاً قابل ملاحظه اي دارند.

نمودار شماره 4-5 : نمودار هيستوگرام متغير پيش آزمون سبک مقابله مراجعه به ديگران به تفکيک متغير گروه
نمودار بالا نمودار هيستوگرام متغير پيش آزمون سبک مقابله مراجعه به ديگران به تفکيک متغير گروه را نشان مي دهد. بر اين اساس مي توان گفت نمره بيشترين درصد آزمودني ها در اين متغير تقريبا بين نمرات 320-180 قرار مي گيرد.

جدول شماره 4-6 : ميانگين و انحراف متغير پس آزمون سبک مقابله مراجعه به ديگران به تفکيک متغير گروه
گروه
میانگین
انحراف معیار
کنترل
73/255
27/63
آزمایش
73/284
464/56
مجموع
23/270
738/60

جدول بالا ميانگين و انحراف متغير پس آزمون سبک مقابله مراجعه به ديگران به تفکيک متغير گروه را نشان مي دهد. همانطور که در اين جدول آمده، از لحاظ توصيفي ميانگين هاي گروه گواه و آزمايش با يکديگر تفاوت نسبتاً قابل ملاحظه اي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع افکار خودکار، تحریف های شناختی، تعبیر و تفسیر، ناخودآگاه Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله، گروه کنترل، پیش آزمون، متغیر مستقل