پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، هیئت مدیره، رگرسیون، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

کند. تحلیل دادهها، به استنباط معنا از مشاهداتی که به عنوان بخشی از طرح تحقیق به عمل آمدهاست، اطلاق میشود. تحلیل دادههای کمی، مشتمل برقرار دادن مشاهدات به صورت عددی و دستکاری آنها بر حسب خواص ریاضیشان است. مرحله عملی و اصلی یک کار پژوهشی دستیابی به پاسخ است که محقق در بدو تحقیق در پی رسیدن به آن است. جهت رسیدن به این مهم، اطلاعات جمعآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند.
4-2 آمار توصیفی
در این قسمت به توصیف داده ها و شاخص های مربوط پرداخته می شود. جدول زیر مربوط به امار توصیفی متغیرهای تحت بررسی است.
جدول (4-1) امار توصیفی متغیر ها.
انحراف معیار
میانگین
حداکثر مقدار
حداقل مقدار
متغیر
0.067543
0.786574
0.945635
0.547362
عملکرد شرکت
1.458362
6.367245
9.000000
4.000000
اندازه هیئت مدیره
0.786663
3.312423
5.453624
2.564738
Q توبین
0.127634
0.267843
0.387452
0.116734
ROE
0.148723
0.229453
0.298267
0.165473
ROA
3.342178
12.564731
15.000000
10.000000
تعداد سهامداران نهادی
0.076153
0.584653
0.776574
0.354264
تعداد اعضای غیرموظف
0.786543
0.675846
0.897645
0.375261
نسبت سرمایه گذاری
0.897564
4.786453
6.000000
2.000000
استقلال اعضای هیئت مدیره

4-3 آمار استباطی
در این فصل به تحلیل آماری فرضیه ها پرداخته می شود. به منظور استفاده از روش های آماری و تحلیل رگرسیونی باید متغیرهای وابسته داری توزیع نرمال باشند . فرضیه نرمال بودن با استفاده از آزمون جارک – برا انجام می شود جدول زیر مربوط به این معیار است.
جدول(4-2) آزمون جارک-برا
متغیر
آماره جارک – برا
سطح معنادار
عملکرد شرکت
1.567231
0.564341
Q توبین
2.612345
0.877435
ROE
2.453241
0.776675
ROA
2.675463
0.612764

با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری آزمون جارک – برا برای همه متغیرها بیشتر از 0.05 است بنابراین نرمال بودن متغیرها پذیرفته می شود.
فرضیه اصلی اول: بین تاثیر اندازه هیئت مدیره بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
ابتدا ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره را محاسبه می کنیم.
جدول(4-3) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره

اندازه هیئت مدیره
ضریب همبستگی عملکرد شرکت

سطح معناداری
0.741433

0.037512
با توجه به جدول بالا ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره برابر 0.741433 بوده و سطح معناداری برابر 0.037512 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که متغیر اندازه هیئت مدیره بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد. در ادامه به تحلیل رگرسیونی و تاثیر متغیر اندازه هیئت مدیره بر عملکرد شرکت می پردازیم.

جدول(4-4) ضرایب رگرسیونی متغیرها
Firm Performance: متغیر وابسته
کمترین مربعات : روش انجام
سطح معناداری
آماره t
انحراف معیار
ضرایب
نام متغیر
0.002564
4.563241
0.112546
0.657343
عرض از مبدا
0.003369
4.872311
0.084352
0.873695
Board Size
2.992134 = آماره دوربین- واتسون
0.803245 = ضریب تعیین
0.798231 = ضریب تعیین تعدیل شده
0.776341 = آماره F فیشر
0.000376 = سطح معناداری
در جدول فوق ضریب ثابت یا همان عرض از مبدا برابر 0.657343 است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر 0.002564 و کمتر از 0.05 است نتیجه میگیریم که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر اندازه هیئت مدیره برابر 0.873695 بوده و چون سطح معناداری ان برابر 0.003369 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه میگیریم که این متغیر نیز در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. ضریب تعیین این مدل برابر 0.803245 است. مقدار امار فیشر برای این مدل برابر 0.776341 است و سطح معناداری مربوط به ان برابر 0.000376 و از 0.05 کمتر است بنابراین نتیجه می شود که مناسبت مدل پذیرفته می شود. بدین معنا که مدلی که در آن عملکرد شرکت متغیر وابسته و متغیر اندازه هیئت مدیره متغیر مستقل است معنادار است. یکی از شرایط استفاده از رگرسیون به منظور استخراج نتایج نبودن خود همبستگی بین باقیمانده های مدل است. آزمون دوربین – واتسون آزمونی برای بررسی خود همبستگی بین باقیمانده هاست. اگر مقدار اماره این ازمون بین 1.5 تا 2.5 باشد خود همبستگی وجود دارد در جدول فوق چون مقدار اماره این آزمون برابر 2.992134 است پس می توان گفت که خود همبستگی وجود ندارد و میتوان از رگرسیون به منظور استخراج نتایج استفاده کرد. حال که مناسب بودن مدل پذیرفته شد و ضرایب رگرسیونی محاسبه شدند می توان مدل رگرسیونی را به صورت زیر نوشت.
Firm Performance = 0.657343 + 0.873695 Board Size
حال به منظور بررسی اختلاف بین دوره های قبل و بعد از تحریم های اقتصادی از ازمون اماری T استفاده می شود. نتایج این ازمون در جدول زیر آورده شده است.
جدول(4-5) آزمون T تحریم اقتصادی
روش انجام
مقدار
سطح معناداری
آزمون T
1.854632
0.011657
در جدول فوق مقدار آماره آزمون T برابر 1.854632 است و سح معناداری برابر 0.011657 بوده و کمتر از 0.05 است، بنابراین نتیجه میگیریم که تفاوت معناداری بین دوره های قبل و بعد از تحریم های اقتصادی وجود دارد.
فرضیه فرعی1: بین تاثیر اندازه هیئت مدیره بر Q توبین در دوره های قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره در جدول زیر آورده شده است.
جدول(4-6) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره

Q توبین
ضریب همبستگی
Board Size
سطح معناداری
0.812231

0.011717
با توجه به جدول بالا ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره برابر 0.812231 بوده و سطح معناداری برابر 0.011717 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که متغیر اندازه هیئت مدیره بر Q توبین تاثیر مثبت و معنا دار دارد.
اطلاعات مربوط به تحلیل رگرسیونی در جدول زیر آورده شده است.
جدول(4-7) ضرایب رگرسیونی متغیرها
Q توبین : متغیر وابسته
کمترین مربعات : روش انجام
سطح معناداری
آماره t
انحراف معیار
ضرایب
نام متغیر
0.012324
3.611452
0.021452
0.032453
عرض از مبدا
0.043126
3.784532
0.017654
0.697231
Board Size
2.777893 = آماره دوربین- واتسون
0.798453 = ضریب تعیین
0.764531 = ضریب تعیین تعدیل شده
0.835642 = آماره F فیشر
0.017683 = سطح معناداری
در جدول فوق ضریب ثابت یا همان عرض از مبدا برابر 0.032453 است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر 0.012324 و کمتر از 0.05 است نتیجه میگیریم که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر اندازه هیئت مدیره برابر 0.697231 بوده و چون سطح معناداری ان برابر 0.043126 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه میگیریم که این متغیر نیز در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. ضریب تعیین این مدل برابر 0.798453 است. مقدار امار فیشر برای این مدل برابر 0.835642 است و سطح معناداری مربوط به ان برابر 0.017683 و از 0.05 کمتر است بنابراین نتیجه می شود که مناسبت مدل پذیرفته می شود. در جدول فوق چون مقدار اماره آزمون دوربین – واتسون برابر 2.777893 است پس می توان گفت که خود همبستگی وجود ندارد و میتوان از رگرسیون به منظور استخراج نتایج استفاده کرد. بنابراین مدل رگرسیونی را به صورت نوشته می شود.
Q = 0.032453 + 0.697231 Board Size
نتایج آزمون T برای بررسی اختلاف بین دوره های قبل و بعد از تحریم های اقتصادی در جدول زیر آورده شده است.

جدول(4-8) آزمون T تحریم اقتصادی
روش انجام
مقدار
سطح معناداری
آزمون T
1.359765
0.002433
در جدول فوق مقدار آماره آزمون T برابر 1.359765 است و سح معناداری برابر 0.002433 بوده و کمتر از 0.05 است، بنابراین نتیجه میگیریم که تفاوت معناداری بین دوره های قبل و بعد از تحریم های اقتصادی وجود دارد.
؟؟؟؟//فرضیه فرعی2: بین تاثیر اندازه هیئت مدیره بر ROE در دوره های قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره در جدول زیر آورده شده است.
جدول(4-3) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره

Board Size
ضریب همبستگی
ROE
سطح معناداری
0.730111

0.006003
با توجه به جدول بالا ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره برابر 0.730111 بوده و سطح معناداری برابر 0.006003 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که متغیر اندازه هیئت مدیره بر ROE تاثیر مثبت و معنا دار دارد.
اطلاعات مربوط به تحلیل رگرسیونی در جدول زیر آورده شده است.

جدول(4-9) ضرایب رگرسیونی متغیرها
ROE: متغیر وابسته
کمترین مربعات : روش انجام
سطح معناداری
آماره t
انحراف معیار
ضرایب
نام متغیر
0.000365
2.732452
0.009832
0.445632
عرض از مبدا
0.011231
3.778435
0.006534
0.722431
Board Size
2.668749 = آماره دوربین- واتسون
0.811329 = ضریب تعیین
0.801256 = ضریب تعیین تعدیل شده
0.799855 = آماره F فیشر
0.022134 = سطح معناداری
در جدول فوق ضریب ثابت یا همان عرض از مبدا برابر 0.445632 است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر 0.000365 و کمتر از 0.05 است نتیجه میگیریم که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر اندازه هیئت مدیره برابر 0.722431 بوده و چون سطح معناداری ان برابر 0.011231 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه میگیریم که این متغیر نیز در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. ضریب تعیین این مدل برابر 0.811329 است. مقدار امار فیشر برای این مدل برابر 0.799855 است و سطح معناداری مربوط به ان برابر 0.022134 و از 0.05 کمتر است بنابراین نتیجه می شود که مناسبت مدل پذیرفته می شود. در جدول فوق چون مقدار اماره آزمون دوربین – واتسون برابر 2.668749 است پس می توان گفت که خود همبستگی وجود ندارد و میتوان از رگرسیون به منظور استخراج نتایج استفاده کرد. بنابراین مدل رگرسیونی را به صورت نوشته می شود.
ROE = 0.445632 + 0.722431 Board Size
نتایج آزمون T برای بررسی اختلاف بین دوره های قبل و بعد از تحریم های اقتصادی در جدول زیر آورده شده است.
جدول(4-10) آزمون T تحریم اقتصادی
روش انجام
مقدار
سطح معناداری
آزمون T
2.457864
0.011324
در جدول فوق مقدار آماره آزمون T برابر 2.457864 است و سح معناداری برابر 0.011324 بوده و کمتر از 0.05 است، بنابراین نتیجه میگیریم که تفاوت معناداری بین دوره های قبل و بعد از تحریم های اقتصادی وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین تاثیر اندازه هیئت مدیره بر ROA در دوره های قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره در جدول زیر آورده شده است.
جدول(4-11) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره

Board Size
ضریب همبستگی
ROA
سطح معناداری
0.799675

0.001132
با توجه به جدول بالا ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره برابر 0.799675 بوده و سطح معناداری برابر 0.001132 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که متغیر اندازه هیئت مدیره بر ROA تاثیر مثبت و معنا دار دارد.
اطلاعات مربوط به تحلیل رگرسیونی در جدول زیر آورده شده است.

جدول(4-12) ضرایب رگرسیونی متغیرها
ROA: متغیر وابسته
کمترین مربعات : روش انجام
سطح معناداری
آماره t
انحراف معیار
ضرایب
نام متغیر
0.045563
2.111265
0.014325
0.097864
عرض از مبدا
0.022435
2.336534
0.084352
0.816730
Board Size
2.739843 = آماره دوربین- واتسون
0.790342 = ضریب تعیین
0.756432 = ضریب تعیین تعدیل شده
0.866754 = آماره F فیشر
0.006754 = سطح معناداری
در جدول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، جامعه آماری، حقوق صاحبان سهام Next Entries پایان نامه درباره رگرسیون، انعطاف پذیری، انعطاف پذیری مالی، آزمون فرضیه