پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، رگرسیون، سهامداران نهادی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

فوق ضریب ثابت یا همان عرض از مبدا برابر 0.097864 است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر 0.045563 و کمتر از 0.05 است نتیجه میگیریم که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر اندازه هیئت مدیره برابر 0.816730 بوده و چون سطح معناداری ان برابر 0.022435 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه میگیریم که این متغیر نیز در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. ضریب تعیین این مدل برابر 0.790342 است. مقدار امار فیشر برای این مدل برابر 0.866754 است و سطح معناداری مربوط به ان برابر 0.006754 و از 0.05 کمتر است بنابراین نتیجه می شود که مناسبت مدل پذیرفته می شود. در جدول فوق چون مقدار اماره آزمون دوربین – واتسون برابر 2.739843 است پس می توان گفت که خود همبستگی وجود ندارد و میتوان از رگرسیون به منظور استخراج نتایج استفاده کرد. بنابراین مدل رگرسیونی را به صورت نوشته می شود.
ROA = 0.097864 + 0.816730 Board Size
نتایج آزمون T برای بررسی اختلاف بین دوره های قبل و بعد از تحریم های اقتصادی در جدول زیر آورده شده است.
جدول(4-13) آزمون T تحریم اقتصادی
روش انجام
مقدار
سطح معناداری
آزمون T
3.515439
0.004453
در جدول فوق مقدار آماره آزمون T برابر 3.515439 است و سح معناداری برابر 0.004453 بوده و کمتر از 0.05 است، بنابراین نتیجه میگیریم که تفاوت معناداری بین دوره های قبل و بعد از تحریم های اقتصادی وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین تاثیر تعداد سهامداران نهادی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی در جدول زیر آورده شده است.
جدول(4-14) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی

NII
ضریب همبستگی
Firm Performance
سطح معناداری
0.744712

0.046342

با توجه به جدول بالا ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی برابر 0.744712 بوده و سطح معناداری برابر 0.046342 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تعداد سهامداران نهادی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنا دار دارد. اطلاعات مربوط به تحلیل رگرسیونی در جدول زیر آورده شده است.

جدول(4-15) ضرایب رگرسیونی متغیرها
Firm Performance: متغیر وابسته
کمترین مربعات : روش انجام
سطح معناداری
آماره t
انحراف معیار
ضرایب
نام متغیر
0.004213
4.675342
0.191248
0.674534
عرض از مبدا
0.037684
4.374254
0.086954
0.776324
NII
2.823564 = آماره دوربین- واتسون
0.821445 = ضریب تعیین
0.816472 = ضریب تعیین تعدیل شده
0.786534 = آماره F فیشر
0.005643 = سطح معناداری
در جدول فوق ضریب ثابت یا همان عرض از مبدا برابر 0.674534 است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر 0.004213 و کمتر از 0.05 است نتیجه میگیریم که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر تعداد سهامداران نهادی برابر 0.776324 بوده و چون سطح معناداری ان برابر 0.037684 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه میگیریم که این متغیر نیز در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. ضریب تعیین این مدل برابر 0.821445 است. مقدار امار فیشر برای این مدل برابر 0.786534 است و سطح معناداری مربوط به ان برابر 0.005643 و از 0.05 کمتر است بنابراین نتیجه می شود که مناسبت مدل پذیرفته می شود. در جدول فوق چون مقدار اماره آزمون دوربین – واتسون برابر 2.823564 است پس می توان گفت که خود همبستگی وجود ندارد و میتوان از رگرسیون به منظور استخراج نتایج استفاده کرد. بنابراین مدل رگرسیونی را به صورت نوشته می شود.
Firm Performance = 0.674534 + 0.776324 NII
نتایج آزمون T برای بررسی اختلاف بین دوره های قبل و بعد از تحریم های اقتصادی در جدول زیر آورده شده است.
جدول(4-16) آزمون T تحریم اقتصادی
روش انجام
مقدار
سطح معناداری
آزمون T
2.711452
0.015643

در جدول فوق مقدار آماره آزمون T برابر 2.711452 است و سح معناداری برابر 0.015643 بوده و کمتر از 0.05 است، بنابراین نتیجه میگیریم که تفاوت معناداری بین دوره های قبل و بعد از تحریم های اقتصادی وجود دارد.
فرضیه فرعی1: بین تاثیر تعداد سهامداران نهادی بر Q توبین در دوره های قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی در جدول زیر آورده شده است.
جدول(4-17) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی

NII
ضریب همبستگی
Qتوبین
سطح معناداری
0.827

0.001
با توجه به جدول بالا ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی برابر 0.827 بوده و سطح معناداری برابر 0.001 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که متغیر تعداد سهامداران نهادی بر Q توبین تاثیر مثبت و معنا دار دارد.
اطلاعات مربوط به تحلیل رگرسیونی در جدول زیر آورده شده است

جدول(4-18) ضرایب رگرسیونی متغیرها
Q توبین : متغیر وابسته
کمترین مربعات : روش انجام
سطح معناداری
آماره t
انحراف معیار
ضرایب
نام متغیر
0.001568
2.561483
0.003625
0.033142
عرض از مبدا
0.003761
2.773662
0.004231
0.097436
NII
2.888463 = آماره دوربین- واتسون
0.826547 = ضریب تعیین
0.812234 = ضریب تعیین تعدیل شده
0.771222 = آماره F فیشر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، جامعه آماری، حقوق صاحبان سهام Next Entries پایان نامه درباره رگرسیون، انعطاف پذیری، انعطاف پذیری مالی، آزمون فرضیه