پایان نامه ارشد با موضوع سطح تحصیلات، سطح معنی داری، روش حداقل مربعات، تحلیل عاملی تاییدی

دانلود پایان نامه ارشد

رود.

1-2-4. جنسیت (مدیران)
جدول 1-4 توزيع فراواني مربوط به جنسیت (مدیران)
جنسیت (مدیران)
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
55
8/68
زن
25
3/31
جمع
80
100
همانطوری که در جدول و نمودار 1-4 مشاهده می شود 8/68 درصد پاسخ دهندگان مرد و 3/31 درصد زن می باشند.

نمودار 1-4 نمودارميله اي مربوط به فراواني جنسیت (مدیران)

2-2-4. وضعیت تاهل (مدیران)

جدول 2-4 توزيع فراواني مربوط به وضعیت تاهل (مدیران)
وضعیت تاهل (مدیران)
فراوانی
درصد فراوانی
مجرد
33
8/3
متاهل
77
3/96
جمع
80
100
همانطوری که در جدول و نمودار 2-4مشاهده می شود 8/3درصد پاسخ دهندگان مجرد و 3/96 درصد متاهل می باشند.

نمودار 2-4 نمودارميله اي مربوط به فراواني وضعیت تاهل (مدیران)

3-2-4. سن (مدیران)
جدول 3-4 توزيع فراواني مربوط به سن (مدیران)
سن (مدیران)
فراوانی
درصد فراوانی
بین 30-20 سال
0
0/0
بین 31- 40 سال
15
8/18
بین 41 – 50 سال
21
3/26
بین 51 تا 60 سال
23
8/28
بالای 60 سال
21
3/26
جمع
80
100

همانطوری که در جدول و نمودار 3-4 مشاهده می شود 8/18 درصد پاسخ دهندگان بین 31- 40 سال، 3/26 درصد بین 41 – 50 سال، 8/28 درصد بین 51 تا 60 سال و 3/26 درصد بالای 60 سال می باشند.

نمودار 3-4 نمودارميله اي مربوط به فراواني سن (مدیران)

4-2-4. تحصيلات (مدیران)
جدول 4-4 توزيع فراواني مربوط به سطح تحصیلات (مدیران)
تحصیلات (مدیران)
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
.
./.
فوق دیپلم
3
8/3
لیسانس
21
3/26
فوق لیسانس
56
0/70
دکتری
.
./.
جمع
80
100
همانطوری که در جدول و نمودار 4-4 مشاهده می شود 8/3 درصد پاسخ دهندگان فوق دیپلم ، 3/26 درصد لیسانس و 0/70 درصد فوق لیسانس می باشند.

نمودار 4-4 نمودارميله اي مربوط به فراواني سطح تحصيلات (مدیران)

5-2- 4. سابقه کار (مدیران)

جدول 5-4 توزيع فراواني مربوط به سابقه کار (مدیران)
سابقه کار(مدیران)
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 5 سال
0
0/0
بین 5 تا 10 سال
15
8/18
بین 11 تا 15 سال
16
0/20
بین 16 تا 20 سال
28
0/35
بالای 20 سال
21
3/26
جمع
80
100

همانطوری که در جدول و نمودار 5-4 مشاهده می شود 8/18 درصد پاسخ دهندگان بین 5 تا 10 سال، 0/20 درصد بین 11 تا 15 سال، 0/35 درصد بین 16 تا 20 سال و 3/26 درصد بالای 20 سال سابقه کار دارند.

نمودار 5-4 نمودار ميله اي مربوط به فراواني سابقه کار (مدیران)

6-2-4. جنسیت (کارکنان)
جدول 6-4 توزيع فراواني مربوط به جنسیت (کارکنان)
جنسیت (کارکنان)
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
180
4/56
زن
139
6/43
جمع
319
100
همانطوری که در جدول و نمودار 6-4 مشاهده می شود 4/56 درصد پاسخ دهندگان مرد و 6/43 درصد زن می باشند.

نمودار 6-4 نمودارميله اي مربوط به فراواني جنسیت (کارکنان)

7-2-4. وضعیت تاهل (کارکنان)

جدول 7-4 توزيع فراواني مربوط به وضعیت تاهل (کارکنان)
وضعیت تاهل (کارکنان)
فراوانی
درصد فراوانی
مجرد
143
8/44
متاهل
176
2/55
جمع
319
100
همانطوری که در جدول و نمودار 7-4مشاهده می شود 8/44 درصد پاسخ دهندگان مجرد و 2/55 درصد متاهل می باشند.

نمودار 7-4 نمودارميله اي مربوط به فراواني وضعیت تاهل (کارکنان)
8-2-4. سن (کارکنان)

جدول 8-4 توزيع فراواني مربوط به سن (کارکنان)
سن (کارکنان)
فراوانی
درصد فراوانی
بین 20 تا 30 سال
136
6/42
بین 31- 40 سال
140
9/43
بین 41 – 50 سال
34
7/10
بین 51 تا 60 سال
9
8/2
بالای 60 سال
.
./.
جمع
319
100

همانطوری که در جدول و نمودار 8-4مشاهده می شود 6/42 درصد پاسخ دهندگان بین 20 تا 30 سال، 9/43 درصد بین 31- 40 سال ، 7/10 درصد بین 41 – 50 سال و 8/2 درصد بین 51 تا 60 سال می باشند.

نمودار 8-4 نمودارميله اي مربوط به فراواني سن (کارکنان)

9-2-4. تحصيلات (کارکنان)
جدول 9-4 توزيع فراواني مربوط به سطح تحصیلات (کارکنان)
تحصیلات (کارکنان)
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
10
1/3
فوق دیپلم
25
8/7
لیسانس
138
3/43
فوق لیسانس
139
6/43
دکتری
7
2/2
جمع
319
100
همانطوری که در جدول و نمودار 9-4 مشاهده می شود 1/3 درصد پاسخ دهندگان دیپلم، 8/7 درصد فوق دیپلم، 3/43 درصد لیسانس، 6/43 درصد فوق لیسانس و 2/2 درصد دکترا می باشند.

نمودار 9-4 نمودارميله اي مربوط به فراواني سطح تحصيلات (کارکنان)

10-2- 4. سابقه کار (کارکنان)

جدول 10-4 توزيع فراواني مربوط به سابقه کار (کارکنان)
سابقه کار(کارکنان)
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 5 سال
133
7/41
بین 5 تا 10 سال
116
4/36
بین 11 تا 15 سال
39
2/12
بین 16 تا 20 سال
20
3/6
بالای 20 سال
11
4/3
جمع
319
100
همانطوری که در جدول و نمودار 10-4 مشاهده می شود 7/41 درصد پاسخ دهندگان کمتر از 5 سال، 4/36 درصد بین 5 تا 10 سال، 2/12 درصد بین 11 تا 15 سال، 3/6 درصد بین 16 تا 20 سال و 4/3 درصد بالای 20 سال سابقه کار دارند.

نمودار 10-4 نمودار ميله اي مربوط به فراواني سابقه کار (کارکنان)

3-4. آمار استنباطی
به منظور تحلیل داده های پژوهش از تحلیل های گوناگون استفاده شده است. در ابتدا ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق محاسبه شد. در مرحله بعد روایی متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت با استفاده از روش حداقل مربعات جزئي و آزمون تی تک نمونه ای، به آزمون پرسش های تحقیق پرداخته می شود.
1-3-4. آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضها لازم است تا از وضعیت نرمال بودن داده ها اطلاع حاصل شود. تا بر اساس نرمال بودن یا نبودن آنها، آزمون ها استفاده شود. در این آزمون اگر سطح معنی داری بدست آمده از اجرای آزمون، بزرگتر از مقدار خطا یعنی 05/0=α باشد فرض و در غیر اینصورت فرض تاًیید خواهد شد.
داده ها نرمال نیست (از جامعه نرمال نیامده اند)
داده ها نرمال است (از جامعه نرمال آمده اند)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع خلاقیت کارکنان، سبک شناختی، انگیزش درونی، حل مسائل سازمانی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تفکر انتقادی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، یادگیری مشارکتی