پایان نامه ارشد با موضوع سرشت و منش، ابعاد شخصیت، انحراف معیار، موانع پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش …………………………………………………………………………………………….118
4-3-2-1- فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………………………118
4-3-2-2- فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………………119
4-3-2-3- فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………………………………….120
4-3-2-4- فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………………………………………………….121
4-3-2-5- فرضیه فرعی پنجم ……………………………………………………………………………………………………122
4-3-2-6- فرضیه فرعی ششم ………………………………………………………………………………………………….123
فهرست مطالب
عنوان صفحه

4-3-2-7- فرضیه فرعی هفتم ……………………………………………………………………………………………………124
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………125
5-1- خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….126
5-2- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………..128
5-2-1- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه اصلی پژوهش ………………………………………………………….128
5-2-2- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی اول پژوهش …………………………………………………..133
5-2-3- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی دوم پژوهش ………………………………………………….134
5-2-4- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی سوم پژوهش ………………………………………………….136
5-2-5- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی چهارم پژوهش ……………………………………………….137
5-2-6- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی پنجم پژوهش …………………………………………………139
5-2-7- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی ششم پژوهش ………………………………………………..140
فهرست مطالب
عنوان صفحه

5-2-8- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی هفتم پژوهش …………………………………………………142
5-3- نتیجه گیری نهایی ……………………………………………………………………………………………………………143
5-4- پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….146
5-5- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………….147
5-6- پیشنهاداتی برای مطالعات آینده …………………………………………………………………………………………148
5-6- محدویت‏ها و موانع پژوهش ……………………………………………………………………………………………..148
5-7- کاربست ها …………………………………………………………………………………………………………………….150
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..151
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………….152
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………159
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………173
پرسشنامه شخصیت سرشت و منش TCI-125 …………………………………………………………………………174
پرسشنامه دموگرافیک ……………………………………………………………………………………………………………….180
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………181

فهرست جداول
عنوان جدول صفحه

جدول(3-1) توزیع سنی – جنسی شرکت کنندگان در مطالعه……………………………………………………………90
جدول(3-2) فراوانی و درصد آزمودنی ها در سطوح تحصیلی سه گانه و دسته های شغلی مختلف ……….91
جدول(3-3) ضرایب پایایی بازآزمایی مقیاس TCI…………………………………………………………………………92
جدول(3-4) همبستگی های درونی مقیاس‏ TCI …………………………………………………………………………. 92
جدول(3-5) ضرایب روایی مقیاس TCI……………………………………………………………………………………….93
جدول(3-6) ضرایب همبستگی درونی مقیاس TCI………………………………………………………………………..93
جدول(3-7) مشخصات سنی و جنسیتی نمونه را به تفکیک محل نمونه گیری ……………………………………98
جدول(3-8) میانگین و انحراف معیار به تفکیک جنسیت و هر محل نمونه گیری ………………………………..99
جدول(3-9) ضرایب همبستگی بین نمرات ابعاد هفتگانه TCI و همچنین سن در کل نمونه پژوهش…..101
جدول(3-10) داده‏های محاسبه آلفای کرونباخ و ضرایب همبستگی بار ثبات بازآزمایی برای ابعاد هفتگانه
TCI-125……………………………………………………………………………………………………………………………..102
جدول(3-11) بیمارستانهای در نظر گرفته شده در پژوهش …………………………………………………………….104
جدول (3-12) افراد اقدام کننده به خودکشی شرکت کننده در پژوهش از نظر جنس ……………………….105
فهرست جداول
عنوان جدول صفحه

جدول (3-13) افراد اقدام کننده به خودکشی از نظر وضعیت تاهل…………………………………………………..105
جدول (3-14) میزان تحصیلات افراد اقدام کننده به خودکشی…………………………………………………………106
جدول (3-15) محل سکونت افراد اقدام کننده به خودکشی ……………………………………………………………107
جدول (3-16) میزان درآمد افراد اقدام کننده به خودکشی ……………………………………………………………108
جدول(3-17) نوع ماده مصرف شده جهت اقدام کننده به خودکشی در افراد شرکت کننده در پژوهش …109
جدول (3-18) تعداد دفعات اقدام به خودکشی …………………………………………………………………………110
جدول (3-19) توزیع سنی شرکت کنندگان بر منبای شاخص های مرکزی و پراکندگی ……………………..110
جدول (4-1) میانگین (انحراف استاندارد، با فاصله اطمینان95%) نمرات کل و به تفکیک جنس در مقیاس TCI………………………………………………………………………………………………………………………………………..114
جدول (4-2) میانگین و انحراف معیار(در پرانتز) به تفکیک جنسیت و هر محل نمونه گیری……………….115
جدول (4-3) میانگین (انحراف استاندارد، با فاصله اطمینان95%) پژوهش حاضر و مقایسه با هنجارهای ایران، شیراز و تهران……………………………………………………………………………………………………………………116
فهرست جداول
عنوان جدول صفحه

جدول‏(4-4) نتایج آزمون t مستقل در بُعد نوجویی در مقایسه با هنجارهای موجود……………………………118
جدول‏(4-5) نتایج آزمون tمستقل دربُعد اجتناب از‏آسیب درمقایسه با‏هنجارهای موجود……………………..119
جدول ‏(4-6) نتایج آزمون tمستقل دربُعد پاداش-‏وابستگی‏درمقایسه‏با‏هنجارهای موجود……………………..120
جدول‏(4-7) نتایج آزمون t مستقل در بُعد پشتکار در مقایسه با هنجارهای موجود ……………………………121
جدول‏(4-8) نتایج آزمون t مستقل در بُعد همکاری در مقایسه با هنجارهای موجود…………………………..122
جدول‏(4-9) نتایج آزمون t مستقل در بُعد خودراهبری در مقایسه با هنجارهای موجود……………………..123
جدول‏(4-10)نتایج آزمون t مستقل در بُعد خودفرآوری در مقایسه با هنجارهای موجود…………………….124

مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار
در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر
توسط: فریدون سلیمانی
چکیده:
هدف پژوهش حاضر تبیین نقش ابعاد سرشت و منش شخصیت در اقدام کنندگان به خودکشی می‏باشد. بدین منظور 100 نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی که با روش نمونه‏گیری در دسترس از بین افراد مراجعه کننده به بیمارستآن‏های شیراز انتخاب شده بودند؛ در ابعاد مقیاس شخصیت سرشت‏ و ‏منش‏ کلونینجرTCI-125، با افراد عادی از سه نمونه پژوهشی مختلف مقایسه شدند. داده‏ها با آزمون تی برای یک گروه با داده‏های هنجاری ایران، شهر شیراز و شهر تهران مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در ابعاد شخصیت سرشت و منش، بین افراد اقدام‏کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار در بیشتر زمینه‏ها تفاوت‏های معنی‏داری دیده می‏شود. به طوری که در ابعاد شخصیت سرشت، هم‏چون نوجویی، اجتناب از آسیب و پاداش-‏ وابستگی تفاوت معنی‏دار بوده و در بُعد پشتکار تفاوت معنی‏داری دیده نشد. هم‏چنین در ابعاد شخصیت منش نیز هم‏چون همکاری و خود‏راهبری دارای تفاو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قدرت های منطقه ای، گروه های تروریستی، وزارت خارجه، فرامنطقه ای Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع اختلالات شخصیت، اختلال شخصیت، سرشت و منش، ابعاد شخصیت