پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله

دانلود پایان نامه ارشد

در مورد فرض کرويّت متغير سبک مقابله ناکارآمد را نشان مي دهد. همانطور که در جدول آمده سطح معني داري از 05/0 کمتر است و بنابراين معني دار است. به اين معني که فرض کرويت در مورد اين متغير صادق نيست و بنابراين بايد از يکي از ضرایب تصحیح (اپسیلون) برای اصلاح درجه آزادی (df) استفاده کرد.
د) بررسي تأثيرات درون گروهي متغير سبک مقابله ناکارآمد :
جدول شماره 4-28 : نتايج چهار آزمون در مورد تأثيرات درون گروهي متغير وابسته (سبک ناکارآمد)
منبع تغييرات آزمون
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معني داري
ميزان تأثير
آزمون
فرض کرويّت
533/51942
2
267/25971
104/10
000/0
419/0

گرين هوس-جيزر
533/51942
437/1
262/36141
104/10
002/0
419/0

هينه-فلت
533/51942
557/1
296/33364
104/10
002/0
419/0

کرانه پايين
533/51942
1
533/51942
104/10
007/0
419/0
جدول بالا نتايج چهار آزمون در مورد تأثيرات درون گروهي متغير وابسته (سبک ناکارآمد) را نشان مي دهد. از آنجا که براساس آزمون ماچلي فرض کرويت صادق نيست. در اين جا فرض کرويت را در نظر نمي گيريم و بايد از يکي از سه آزمون ديگر مثلا هينه فلت استفاده کنيم. با توجه به اين که سطح معني داري اين آزمون از 05/0 کمتر است. بنابراين معني دار است و بنابراين مي توانيم بگوئيم که تفاوت ميانگين هاي سه بار اجراي آزمون متغير سبک مقابله ناکارآمد با يکديگر معني دار است. و ميزان تأثير درون گروهي متغير وابسته (سبک مقابله ناکارآمد) 9/41 درصد است.

هـ : نتايج مقايسه هاي درون گروهي متغير وابسته :
جدول شماره 4-29 : مقايسه هاي درون گروهي متغير وابسته : سبک مقابله ناکارآمد
منبع تغييرات
نوع آزمون
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معني داري
ميزان تأثير
آزمون
خطي
633/51833
1
633/51833
097/20
001/0
589/0

جدول بالا مقايسه هاي درون آزمودني متغير وابسته يعني سبک مقابله ناکارآمد را نشان مي دهد. در واقع اين جدول نتايج اصلي را نشان مي دهد و با توجه به اين که سطح معني داري از 05/0 کمتر است مي توانيم بگویيم تفاوت نمرات سه بار اجراي آزمون سبک مقابله ناکارآمد با يکديگر معني دار است و ميران تأثيرات درون گروهي در اينجا 9/58 درصد است.

و: برخي از برآورد هاي توصيفي
جدول شماره 4-30 : براورد هاي توصيفي متغير وابسته سبک ناکارآمد
آزمون
ميانگين
خطاي معيار اندازه گيري
سطح اطمينان 95 درصد

حد پايين
حد بالا
پيش آزمون
067/487
382/13
366/458
768/515
پس آزمون
2/442
121/20
044/399
356/485
پيگيري
933/403
908/17
524/365
342/442

جدول بالا برخي ديگر از شاخص هاي توصيفي متغير وابسته يعني سبک مقابله ناکارآمد را نشان مي دهد.

ز: مقايسه هاي زوجي :
جدول شماره 4-31 : نتايج مقايسه هاي زوجي (آزمون تعقيبي) براي بررسي دقيق تفاوت هاي موجود بين
مراحل اجراي متغير وابسته : سبک مقابله ناکارآمد

آزمون
(I)

آزمون
(J)
تفاوت
ميانگين ها
(I-J)
خطاي معيار اندازه گيري
سطح معني داري
سطح اطمينان 95 درصد تفاوت ميانگين ها

حد پايين
حد بالا
پيش آزمون
پس آزمون
867/44
976/22
213/0
575/17-
309/107

پيگيري
133/83*
544/18
002/0
735/32
532/133
پس آزمون
پيگيري
267/38*
507/12
025/0
277/4
256/72

جدول بالا نتايج مقايسه هاي زوجي (آزمون تعقيبي) براي بررسي دقيق تفاوت هاي موجود بين مراحل اجراي متغير وابسته يعني سبک مقابله ناکارآمد را نشان مي دهد. همانطور که در جدول آمده سطح معني داري تفاوت نمرات مرحله سوم آزمون از دو مرحله ديگر از 05/0 کمتر است. به اين معني که آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري باعث کاهش سبک مقابله ناکارآمد آزمودني شده است. زيرا نمرات سبک مقابله ناکارآمد دختران کمرو گروه آزمايش در مرحله پيگيري به طور معني داري از نمرات مراحل پيش آزمون و پس آزمون کمتر است.

ح : نمودار مقايسه اي تفاوت ميانگين هاي سه مرحه اجراي آزمون :

نمودار شماره 4-11 : نمودار مقايسه اي ميانگين سبک مقابله ناکارآمد آزمودني ها در مراحل پيش آزمون ، پس آزمون و پيگيري
نمودار بالا نمودار مقايسه اي ميانگين آزمودني ها در مراحل پيش آزمون ، پس آزمون و پيگيري را نشان مي دهد. همانطور که در اين نمودار آمده از لحاظ توصيفي ميانگين نمرات پس آزمون از پيش آزمون کمتر است و نيز ميانگين نمرات مرحله پيگيري از مراحل پيش آزمون و پس آزمون کمتر مي باشد

4-2 : تأثير آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري بر افزايش سبک مقابله مراجعه به ديگران دختران کمرو ، در بستر زمان محفوظ مي ماند.

الف) نتايج توصيفي :
جدول شماره 4-32 : ميانگين و انحراف معيار متغير سبک مقابله مراجعه به ديگران در سه مرحله اجراي آزمون بر روي گروه آزمايش
مراحل اجراي آزمون
ميانگين
انحراف استاندارد
تعداد آزمودني
پيش آزمون مراجعه به ديگران
6/248
786/51
15
پس آزمون مراجعه به ديگران
73/284
464/56
15
پيگيري مراجعه به ديگران
4/300
842/42
15
جدول بالا ميانگين و انحراف معيار متغير سبک مقابله مراجعه به ديگران در سه مرحله اجراي آزمون بر روي گروه آزمايش را نشان مي دهد همانطور که در جدول آمده در هرمرحله اجراي آزمون ميانگين حاصله به لحاظ توصيفي از مراحل قبل بيشتر است. به عبارتي ميانگين پس ‌آزمون از پيش آزمون بيشتر است و ميانگين پيگيري از پس آزمون و پيش آزمون بيشتر است.

ب) نتايج چهار آزمون چند متغيره:
جدول شماره 4-33 : نتايج چهار آزمون چند متغيره در مورد معني داري سطوح درون آزمودني متغير مستقل
(تفاوت سه بار اجراي آزمون سبک مقابله مراجعه به ديگران بر روي گروه آزمايش)
تأثير نام آزمون
مقدار
F
درجه آزادي فرضيه
درجه آزادي خطا
سطح
معني داري
ميزان تأثير
آزمون
آزمون اثر پيلايي
429/0
882/4
2
13
026/0
429/0

آزمون لمبدا ويلکس
571/0
882/4
2
13
026/0
429/0

آزمون اثر هات لينگ
751/0
882/4
2
13
026/0
429/0

آزمون بزرگترين ريشه رُي
751/0
882/4
2
13
026/0
429/0
جدول بالا نتايج چند آزمون چند متغيره درمورد معني داري سطوح درون آزمودني متغير مستقل (تفاوت سه بار اجراي آزمون سبک مقابله مراجعه به ديگران بر روي گروه آزمايش) را نشان مي دهد. همانطور که در جدول آمده سطوح معني داري در هر چهار آزمون از 05/0 کمتر است و بنابراين معني دار است. به اين معني که تفاوت نمرات سبک مقابله ناکارآمد آزمودنی ها در مراحل پيش آزمون ، پس آزمون و پيگيري بايکديگر معني دار است.
ج) بررسي فرض کرويّت متغير وابسته :
جدول شماره 4-34 : نتايج آزمون ماچلي در مورد فرض کرويّت متغير وابسته (سبک مقابله مراجعه به ديگران)
اثر درون گروهي
مقدار ماچلي W
مجذور خي
درجه آزادي
سطح معني داري
ضرایب تصحیح (اپسیلون)

گرين هوس-جيزر
هينه-فلت
کرانه پايين
آزمون
608/0
464/6
2
039/0
718/0
778/0
5/0

جدول بالا نتايج آزمون ماچلي در مورد فرض کرويّت متغير سبک مقابله مراجعه به ديگران را نشان مي دهد. همانطور که در جدول آمده سطح معني داري از 05/0 کمتر است و بنابراين معني دار است. به اين معني که فرض کرويت در مورد اين متغير صادق نيست و بنابراين بايد از يکي از ضرایب تصحیح (اپسیلون) برای اصلاح درجه آزادی (df) استفاده کرد.

د) بررسي تأثيرات درون گروهي متغير سبک مقابله مراجعه به ديگران :
جدول شماره 4-35 : نتايج چهار آزمون در مورد تأثيرات درون گروهي متغير وابسته (سبک مراجعه به ديگران)
منبع تغييرات
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معني داري
ميزان تأثير
آزمون
فرض کرويّت
511/21171
2
756/10585
742/4
017/0
253/0

گرين هوس
511/21171
437/1
174/14733
742/4
03/0
253/0

هينه-فلت
511/21171
557/1
566/13601
742/4
027/0
253/0

کرانه پايين
511/21171
1
511/21171
742/4
047/0
253/0
جدول بالا نتايج چهار آزمون در مورد تأثيرات درون گروهي متغير وابسته (سبک مراجعه به ديگران) را نشان مي دهد. از آنجا که براساس آزمون ماچلي فرض کرويت صادق نيست. در اين جا فرض کرويت را در نظر نمي گيريم و بايد از يکي از سه آزمون ديگر مثلا هينه فلت استفاده کنيم. با توجه به اين که سطح معني داري اين آزمون از 05/0 کمتر است. بنابراين معني دار است و بنابراين مي توانيم بگوئيم که تفاوت ميانگين هاي سه بار اجراي آزمون متغير سبک مقابله مراجعه به ديگران با يکديگر معني دار است. و ميزان تأثير درون گروهي متغير وابسته (سبک مقابله مراجعه به ديگران) 3/25 درصد است.

هـ : نتايج مقايسه هاي درون گروهي متغير وابسته :
جدول شماره 4-36 : مقايسه هاي درون گروهي متغير وابسته : سبک مقابله مراجعه به ديگران
منبع تغييرات
آزمون
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح
معني داري
ميزان تأثير
آزمون
خطي
3/20124
1
3/20124
492/8
011/0
378/0
جدول بالا مقايسه هاي درون آزمودني متغير وابسته يعني سبک مقابله مراجعه به ديگران را نشان مي دهد. در واقع اين جدول نتايج اصلي را نشان مي دهد و با توجه به اين که سطح معني داري از 05/0 کمتر است مي توانيم بگوئيم تفاوت نمرات سه بار اجراي آزمون سبک مقابله مراجعه به ديگران با يکديگر معني دار است و ميران تأثيرات درون گروهي در اينجا 8/37 درصد است.

و: برخي از برآورد هاي توصيفي
جدول شماره 4-37 : براورد هاي توصيفي متغير وابسته : سبک مراجعه به ديگران
آزمون
ميانگين
خطاي معيار اندازه گيري
سطح اطمينان 95 درصد

حد پايين
حد بالا
پيش آزمون
6/248
371/13
922/219
278/277
پس آزمون
733/284
579/14
464/253
002/316
پيگيري
4/300
062/11
675/276
125/324

جدول بالا برخي ديگر از شاخص هاي توصيفي متغير وابسته يعني سبک مقابله مراجعه به ديگران را نشان مي دهد.

ز: مقايسه هاي زوجي :
جدول شماره 4-38 : نتايج مقايسه هاي زوجي (آزمون تعقيبي) براي بررسي دقيق تفاوت هاي موجود بين مراحل اجراي
متغير وابسته : سبک مقابله مراجعه به ديگران
آزمون
(I)
آزمون
(J)
تفاوت ميانگين ها (I-J)
خطاي اندازه گيري
سطح معني داري
سطح اطمينان 95 درصد تفاوت ميانگين ها

حد پايين
حد بالا
پيش آزمون
پس آزمون
133/36-
19/21
331/0
723/93-
457/21

پيگيري
800/-51*
776/17
034/0
11/100-
49/3-
پس آزمون
پيگيري
667/15-
31/11
563/0
404/46-
071/15
جدول بالا نتايج مقايسه هاي زوجي (آزمون تعقيبي) براي بررسي دقيق تفاوت هاي موجود بين مراحل اجراي متغير وابسته يعني سبک مقابله مراجعه به ديگران را نشان مي دهد. همانطور که در جدول آمده سطح معني داري تفاوت نمرات مرحله سوم آزمون از مرحله پيش آزمون از 05/0 کمتر است. به اين معني که آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري باعث افزايش سبک مقابله مراجعه به ديگران آزمودني ها در مرحله پيگيري شده است.
برعکس تفاوت نمرات سبک مقابله مراجعه به ديگران دختران کمرو گروه آزمايش در مراحل پيگيري و پس آزمون با يکديگر معني دار نيست و نيز در مراحل پيش آزمون و پس آزمون هم با يکديگر معني دار نيست.
به اين معني که اثر آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري در مرحله پس آزمون هنوز معني دار نشده است بلکه به مرور زمان يعني در مرحله پيگيري اثر معني دار خود را نشان داده و باعث افزايش سبک مقابله مراجعه به ديگران آزمودني ها شده است. احتمالا تأثير اين آموزش ها تداوم داشته و در مرحله پيگيري اثر معني دار خود را نشان داده است.

ح: نمودار مقايسه اي تفاوت ميانگين هاي سه مرحله اجراي آزمون :

نمودار شماره 4-12 : نمودار مقايسه اي ميانگين سبک مقابله مراجعه به ديگران آزمودني ها
در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري
نمودار بالا نمودار مقايسه اي ميانگين آزمودني ها در مراحل پيش آزمون ، پس آزمون و پيگيري را نشان مي دهد. همانطور که در اين نمودار آمده از لحاظ توصيفي ميانگين نمرات پس آزمون از پيش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله، انحراف معیار، گروه کنترل، پیش آزمون Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله، راهبردهای شناختی، شناختی – رفتاری، دانش آموزان دختر