پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله، گروه کنترل، پیش آزمون، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

ح معنی‌داری
30
23/270
738/60
107/0
107/0
098/0-
585/0
884/0
جدول بالا نتایج آزمون کلموگرواسمیرنو در مورد انطباق نمرات پس‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله مراجعه به ديگران آزمودنی ها با منحنی نرمال را نشان می دهد همانطور که در جدول بالا آمده است ، سطح معنی‌داری شاخص Z کلموگرواسمیرنو از 05/ 0بیشتر است و بنابراین معنی‌دار نیست. به این معنی که نمرات پس‌‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله مراجعه به ديگران آزمودنی ها با منحنی نرمال مطابقت دارد. بنابراین پیش فرض انطباق نمرات با منحنی نرمال برقرار است.

ب) بررسی یکسانی واریانس نمرات گروه کنترل با واریانس نمرات گروه آزمایش:
جدول شماره 4-18 : نتایج آزمون لوین در مورد همسانی واریانس‌ نمرات پس‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله مراجعه به ديگران آزمودنی های گروه کنترل با گروه آزمایش
نام متغیر
شاخص لوین
درجه آزادی
Df1
درجه آزادی
Df2
سطح معنی‌داری
پس آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله مراجعه به ديگران آزمودنی ها
134/0
1
28
718/0
جدول بالا نتایج آزمون لوین در مورد همسانی واریانس‌ نمرات پس‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله مراجعه به ديگران آزمودنی های گروه کنترل با گروه آزمایشرا نشان می‌دهد همانطور که در جدول آمده سطح معنی‌داری شاخص لوین از 05/0 بیشتر است و بنابراین معنی‌دار نیست. به این معنی که واریانس‌های نمرات پس‌‌آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیر ابعاد سبک مقابله مراجعه به ديگران یکسان هستند. بنابراین پیش فرض یکسانی واریانس های نمرات آزمودنی های گروه کنترل و گروه آزمایش در این متغیر برقرار است.

ج) بررسي همگني شيب رگرسيون :
جدول شماره 4-19 : نتايج روش همگني شيب رگرسيون در مورد معني دار بودن
اثر تعاملي متغيرهاي مستقل و همپراش (متغيرهاي گروه و پيش آزمون)
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معني داري
تعامل گروه و پيش آزمون
187/15660
2
094/7830
315/2
118/0
خطا
179/91325
27
414/3382

جدول بالا نتايج روش همگني شيب رگرسيون در مورد معني دار بودن اثر تعاملي متغيرهاي مستقل و همپراش (متغيرهاي گروه و پيش آزمون) را نشان مي دهد. همانطور که در جدول آمده سطح معني داري از 05/ 0بيشتر است و بنابراين معني دار نيست. به اين معني که فرضيه همگني شيب رگرسيون صحيح است و تعامل متغيرهاي مستقل و همپراش معني دار نيست و تأثيري در نتايج تحليل کواريانس ندارد.

د) نتایج تحلیل کواریانس :
جدول شماره 4-20 : تحلیل کوارایانس نمرات پس آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله مراجعه به ديگران آزمودنی هابه عنوان تابعی از متغیر گروه با نمره‌های همپراش پیش آزمون این متغیر
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معني داري
ميزان تأثير
پیش آزمون (همپراش)
367/14642
1
367/14642
595/4
041/0
145/0
گروه (کنترل-آزمایش)
078/9255
1
078/9255
904/2
1/0
097/0
خطا
499/86035
27
5/3186

جدول بالا نتایج تحلیل کوارایانس نمرات پس آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله مراجعه به ديگران به عنوان تابعی از متغیر گروه با نمره‌های همپراش پیش آزمون این متغیر را نشان می دهد. همانطور که در این جدول آمده سطح معنی‌داری تأثیر متغیر همپراش (پیش آزمون) بر متغیر وابسته (پس آزمون) از 05/0کمتر است و بنابراین معنی‌دار است. ولي سطح معنی‌داری تأثیر متغیر مستقل (گروه) بر متغیر وابسته (پس آزمون) از 05/0بيشتر است و بنابراین معنی‌دار نيست.
این نتیجه نشان دهنده ی آن است که در این تحلیل کواريانس متغیر همپراش اثرگذار است و ميزان تأثير آن توسط تحليل کواريانس حذف شده است. ولي بعد حذف تأثير متغير همپراش تأثير متغیر گروه ديگر معني دار نيست. به اين معني که با حذف تأثير متغير همپراش ديگر ميانگين هاي پس آزمون آزمودني هاي گروه گنترل و آزمايش در متغير ابعاد سبک مقابله مراجعه به ديگران با يکديگر تفاوت معني داري ندارند و در واقع شرايط آزمايشي (آموزش راهبردهاي شناختي – رفتاري) موجب افزايش ابعاد سبک مقابله مراجعه به ديگران نشده است.
پس به عنوان نتیجه می‌توان گفت : آموزش راهبردهاي شناختي-رفتاري بر افزايش ابعاد سبک مقابله مراجعه به ديگران دختران کمرو موثر نيست.
فرضیه سوم : آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري بر کاهش ابعاد سبک مقابله ناکارآمد دختران کمرو موثر است.
برای آزمون این فرضیه از روش تحلیل کواریانس استفاده گردید. ابتدا پیش فرض های لازم برای تحلیل کواریانس یعنی فرضیه های انطباق نمرات با منحنی نرمال و فرضیه یکسانی واریانس نمرات گروه های کنترل با گروه آزمایش و نيز فرضيه همگني شيب رگرسيون در این متغیر بررسی گردیدند. از آنجا که شرایط لازم برای اجرای تحلیل کواریانس وجود داشت از این روش برای آزمون این فرضیه استفاده گردید.

الف) بررسی انطباق نمرات پس آزمون با منحنی نرمال :
جدول شماره 4-21 : نتایج آزمون کلموگرواسمیرنو150 در مورد انطباق نمرات پس‌آزمون متغیر
ابعاد سبک مقابله ناکارآمد آزمودنی ها با منحنی نرمال
تعداد آزمودنی
میانگین
انحراف معیار
مقدار قدر مطلق
مقدار مثبت
مقدار منفی
Z
کلموگرواسمیرنو
سطح معنی‌داری
30
33/438
479/83
114/0
057/0
114/0-
627/0
826/0
جدول بالا نتایج آزمون کلموگرواسمیرنو در مورد انطباق نمرات پس‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله ناکارآمد آزمودنی ها با منحنی نرمال را نشان می دهد همانطور که در جدول بالا آمده است، سطح معنی‌داری شاخص Z کلموگرواسمیرنو از 05/0 بیشتر است و بنابراین معنی‌دار نیست. به این معنی که نمرات پس‌‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله ناکارآمد آزمودنی ها با منحنی نرمال مطابقت دارد. بنابراین پیش فرض انطباق نمرات با منحنی نرمال برقرار است.

ب) بررسی یکسانی واریانس نمرات گروه کنترل با واریانس نمرات گروه آزمایش :
جدول شماره 4-22 : نتایج آزمون لوین در مورد همسانی واریانس‌ نمرات پس‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله ناکارآمد آزمودنی های گروه کنترل با گروه آزمایش
نام متغیر
شاخص لوین
درجه آزادی
Df1
درجه آزادی
Df2
سطح معنی‌داری
پس آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله ناکارآمد آزمودنی ها
165/0
1
28
688/0
جدول بالا نتایج آزمون لوین در مورد همسانی واریانس‌ نمرات پس‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله ناکارآمد آزمودنی های گروه کنترل با گروه آزمایشرا نشان می‌دهد همانطور که در جدول آمده سطح معنی‌داری شاخص لوین از 05/0 بیشتر است و بنابراین معنی‌دار نیست. به این معنی که واریانس‌های نمرات پس‌‌آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل درمتغیر ابعاد سبک مقابله ناکارآمد یکسان هستند. بنابراین پیش فرض یکسانی واریانس های نمرات آزمودنی های گروه کنترل و گروه آزمایش در این متغیر برقرار است.

ج) بررسي همگني شيب رگرسيون :
جدول شماره 4-23 : نتايج روش همگني شيب رگرسيون در مورد معني دار بودن
اثر تعاملي متغيرهاي مستقل و همپراش (متغيرهاي گروه و پيش آزمون)
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معني داري
تعامل گروه و پيش آزمون
37/16531
2
68/8265
203/1
316/0
خطا
3/185563
27
72/6872

جدول بالا نتايج روش همگني شيب رگرسيون در مورد معني دار بودن اثر تعاملي متغيرهاي مستقل و همپراش (متغيرهاي گروه و پيش آزمون) را نشان مي دهد. همانطور که در جدول آمده سطح معني داري از 05/0بيشتر است و بنابراين معني دار نيست. به اين معني که فرضيه همگني شيب رگرسيون صحيح است و تعامل متغيرهاي مستقل و همپراش معني دار نيست و تأثيري در نتايج تحليل کواريانس ندارد.

د) نتایج تحلیل کواریانس :
جدول شماره 4-24 : تحلیل کوارایانس نمرات پس آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله ناکارآمد آزمودنی ها به عنوان تابعی از متغیر گروه با نمره‌های همپراش پیش آزمون این متغیر
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معني داري
ميزان تأثير
پیش آزمون (همپراش)
089/16427
1
089/16427
395/2
133/0
081/0
گروه (کنترل-آزمایش)
024/735
1
024/735
107/0
746/0
004/0
خطا
045/185219
27
965/6859

جدول بالا نتایج تحلیل کوارایانس نمرات پس آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله ناکارآمد به عنوان تابعی از متغیر گروه با نمره‌های همپراش پیش آزمون این متغیر را نشان می دهد. همانطور که در این جدول آمده سطح معنی‌داری تأثیر متغیر همپراش (پیش آزمون) بر متغیر وابسته (پس آزمون) از 05/0 بيشتر است و بنابراین معنی‌دار نيست. و نیز سطح معنی‌داری تأثیر متغیر مستقل (گروه) بر متغیر وابسته (پس آزمون) از 05/0 بيشتر است و بنابراین معنی‌دار نيست.
این نتیجه نشان دهنده ی آن است که در این تحلیل کواريانس متغیر همپراش اثرگذار نيست و تأثيري بر نتايج اصلي ندارد. ونيز تأثير متغیر گروه هم معني دار نيست. به اين معني که ميانگين هاي پس آزمون آزمودني هاي گروه کنترل و آزمايش در متغير ابعاد سبک مقابله ناکارآمد با يکديگر تفاوت معني داري ندارند و در واقع شرايط آزمايشي (آموزش راهبردهاي شناختي – رفتاري) موجب کاهش ابعاد سبک مقابله ناکارآمد نشده است.
پس به عنوان نتیجه می‌توان گفت : آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري بر کاهش ابعاد سبک مقابله ناکارآمد دختران کمرو موثر نيست.
فرضيه چهارم : تأثير آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري بر بهبود سبک مقابله دختران کمرو ، در بستر زمان محفوظ مي ماند.
از آنجا که در مورد اين فرضيه بررسي تأثير آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري بر بهبود سه سبک مقابله (ناکارآمد ، مراجعه به ديگران و کارآمد) مطرح است ، لذا اين فرضيه را در قالب سه زيرفرضيه (4-1 ، 4-2 و 4-3) مورد آزمون قرار داديم.
4-1 : تأثير آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري بر کاهش سبک مقابله ناکارآمد دختران کمرو ، در بستر زمان محفوظ مي ماند.

الف) نتايج توصيفي :
جدول شماره 4-25 : ميانگين و انحراف معيار متغير سبک مقابله ناکارآمد در سه مرحله اجراي آزمون بر روي گروه آزمايش
مراحل اجراي آزمون
ميانگين
انحراف استاندارد
تعداد آزمودني
پيش آزمون ناکار آمد
07/487
827/51
15
پس آزمون ناکارآمد
2/442
93/77
15
پيگيري ناکارآمد
93/403
358/69
15

جدول بالا ميانگين و انحراف معيار متغير سبک مقابله ناکارآمد در سه مرحله اجراي آزمون بر روي گروه آزمايش را نشان مي دهد همانطور که در جدول آمده در هرمرحله اجراي آزمون ميانگين حاصله به لحاظ توصيفي از مراحل قبل کمتر است. به عبارتي ميانگين پس آزمون از پيش آزمون کمتر است و ميانگين پيگيري از پس آزمون و پيش آزمون کمتر است.
ب) نتايج چهار آزمون چند متغيره:
جدول شماره 4-26 : نتايج چهار آزمون چند متغيره در مورد معني داري سطوح درون آزمودني متغير مستقل
(تفاوت سه بار اجراي آزمون سبک مقابله ناکارآمد بر روي گروه آزمايش)
نام آزمون
مقدار
F
درجه آزادي فرضيه
درجه آزادي خطا
سطح معني داري
ميزان تأثير
آزمون اثر پيلايي
69/0
486/14
2
13
000/0
69/0
آزمون لمبدا ويلکس
31/0
486/14
2
13
000/0
69/0
آزمون اثر هات لينگ
229/2
486/14
2
13
000/0
69/0
آزمون بزرگترين ريشه رُي
229/2
486/14
2
13
000/0
69/0
جدول بالا نتايج چند آزمون چند متغيره در مورد معني داري سطوح درون آزمودني متغير مستقل (تفاوت سه بار اجراي آزمون سبک مقابله ناکارآمد بر روي گروه آزمايش) را نشان مي دهد. همانطور که در جدول آمده سطوح معني داري در هر چهار آزمون از 05/0 کمتر است و بنابراين معني دار است. به اين معني که تفاوت نمرات سبک مقابله ناکارآمد آزمودني ها در مراحل پيش آزمون ، پس آزمون و پيگيري با يکديگر معني دار است.

ج) بررسي فرض کرويّت متغير وابسته :
جدول شماره 4-27 : نتايج آزمون ماچلي151 در مورد فرض کرويّت متغير وابسته (سبک مقابله ناکارآمد)
اثر درون گروهي
مقدار ماچلي W
مجذور خي
درجه آزادي
سطح معني داري
ضرایب تصحیح (اپسیلون)

گرين هوس-جيزر
هينه-فلت
کرانه پايين
آزمون
608/0
46/6
2
04/0
719/0
778/0
5/0

جدول بالا نتايج آزمون ماچلي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله، انحراف معیار، گروه کنترل، پیش آزمون Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله، راهبردهای شناختی، شناختی – رفتاری، دانش آموزان دختر