پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله، گروه کنترل، راهبردهای شناختی، پیش آزمون

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94
جدول شماره 4-16 : نتايج آزمون t مستقل در مورد تفاوت گروه هاي گواه و آزمايش در پس آزمون ابعاد سبک مقابله کارآمد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91
جدول شماره 4-17 : نتایج آزمون کلموگرواسمیرنو در مورد انطباق نمرات پس‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله مراجعه به ديگران آزمودنی ها با منحنی نرمال ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
جدول شماره 4-18 : نتایج آزمون لوین در مورد همسانی واریانس‌ نمرات پس‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله مراجعه به ديگران آزمودنی های گروه کنترل با گروه آزمایش ………………………………………………………………………………………………………………. 92
جدول شماره 4-19 : نتايج روش همگني شيب رگرسيون در مورد معني دار بودن اثر تعاملي متغيرهاي مستقل و همپراش (متغيرهاي گروه و پيش آزمون) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
جدول شماره 4-20 : تحلیل کوارایانس نمرات پس آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله مراجعه به ديگران آزمودنی هابه عنوان تابعی از متغیر گروه با نمره‌های همپراش پیش آزمون این متغیر ………………………………………………………………………………………….. 93
جدول شماره 4-21 : نتایج آزمون کلموگرواسمیرنو در مورد انطباق نمرات پس‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله ناکارآمد آزمودنی ها با منحنی نرمال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
جدول شماره 4-22 : نتایج آزمون لوین در مورد همسانی واریانس‌ نمرات پس‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله ناکارآمد آزمودنی های گروه کنترل با گروه آزمایش …………………………………………………………………………………………………………………………… 95
جدول شماره 4-23 : نتايج روش همگني شيب رگرسيون در مورد معني دار بودن اثر تعاملي متغيرهاي مستقل و همپراش (متغيرهاي گروه و پيش آزمون) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 95
جدول شماره 4-24 : تحلیل کوارایانس نمرات پس آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله ناکارآمد آزمودنی ها به عنوان تابعی از متغیر گروه با نمره‌های همپراش پیش آزمون این متغیر ……………………………………………………………………………………………………… 96
جدول شماره 4-25 : ميانگين و انحراف معيار متغير سبک مقابله ناکارآمد در سه مرحله اجراي آزمون بر روي گروه آزمايش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97
جدول شماره 4-26 : نتايج چهار آزمون چند متغيره در مورد معني داري سطوح درون آزمودني متغير مستقل (تفاوت سه بار اجراي آزمون سبک مقابله ناکارآمد بر روي گروه آزمايش) ……………………………………………………………………………………….. 97
جدول شماره 4-27 : نتايج آزمون ماچلي در مورد فرض کرويّت متغير وابسته (سبک مقابله ناکارآمد) ……………………………. 98
جدول شماره 4-28 : نتايج چهار آزمون در مورد تأثيرات درون گروهي متغير وابسته (سبک ناکارآمد) …………………………… 98
جدول شماره 4-29 : مقايسه هاي درون گروهي متغير وابسته : سبک مقابله ناکارآمد …………………………………………………… 99
جدول شماره 4-30 : براورد هاي توصيفي متغير وابسته : سبک ناکارآمد …………………………………………………………………….. 99
جدول شماره 4-31 : نتايج مقايسه هاي زوجي (آزمون تعقيبي) براي بررسي دقيق تفاوت هاي موجود بين مراحل اجراي متغير وابسته : سبک مقابله ناکارآمد ………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
جدول شماره 4-32 : ميانگين و انحراف معيار متغير سبک مقابله مراجعه به ديگران در سه مرحله اجراي آزمون بر روي گروه آزمايش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101
جدول شماره 4-33 : نتايج چهار آزمون چند متغيره در مورد معني داري سطوح درون آزمودني متغير مستقل (تفاوت سه بار اجراي آزمون سبک مقابله مراجعه به ديگران بر روي گروه آزمايش) …………………………………………………………………………. 101
جدول شماره 4-34 : نتايج آزمون ماچلي در مورد فرض کرويّت متغير وابسته (سبک مقابله مراجعه به ديگران) …………….. 102
جدول شماره 4-35 : نتايج چهار آزمون در مورد تأثيرات درون گروهي متغير وابسته (سبک مراجعه به ديگران) …………….. 102
جدول شماره 4-36 : مقايسه هاي درون گروهي متغير وابسته : سبک مقابله مراجعه به ديگران …………………………………….. 103
جدول شماره 4-37 : براورد هاي توصيفي متغير وابسته : سبک مراجعه به ديگران ……………………………………………………… 103
جدول شماره 4-38 : نتايج مقايسه هاي زوجي (آزمون تعقيبي) براي بررسي دقيق تفاوت هاي موجود بين مراحل اجراي
متغير وابسته : سبک مقابله مراجعه به ديگران …………………………………………………………………………………………………………. 104
جدول شماره 4-39 : ميانگين و انحراف معيار متغير سبک مقابله کارآمد در سه مرحله اجراي آزمون بر روي گروه آزمايش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 105
جدول شماره 4-40 : نتايج چهار آزمون چند متغيره در مورد معني داري سطوح درون آزمودني متغير مستقل (تفاوت سه بار اجراي آزمون سبک مقابله کارآمد بر روي گروه آزمايش) ………………………………………………………………………………………… 106
جدول شماره 4-41 : نتايج آزمون ماچلي در مورد فرض کرويّت متغير وابسته (سبک مقابله کارآمد) ……………………………. 106
جدول شماره 4-42 : نتايج چهار آزمون در مورد تأثيرات درون گروهي متغير وابسته (سبک کارآمد) ……………………………. 107
جدول شماره 4-43 : مقايسه هاي درون گروهي متغير وابسته : سبک مقابله کارآمد ……………………………………………………. 107
جدول شماره 4-44 : برآوردهاي توصيفي متغير وابسته : سبک کارآمد …………………………………………………………………….. 108
جدول شماره 4-45 : نتايج مقايسه هاي زوجي (آزمون تعقيبي) براي بررسي دقيق تفاوت هاي موجود بين مراحل اجراي متغير وابسته : سبک مقابله کارآمد ………………………………………………………………………………………………………………………………… 108

فهرست نمودارها
عنوان نمودار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
نمودار شماره 4-1 : نمودار هيستوگرام متغير کمرويي به تفکيک متغير گروه ……………………………………………………………….. 78
نمودار شماره 4-2 : نمودار هيستوگرام متغير پيش آزمون سبک مقابله کارآمد به تفکيک متغير گروه ………………………………. 79
نمودار شماره 4-3 : نمودار هيستوگرام متغير پس آزمون سبک مقابله کارآمد به تفکيک متغير گروه ……………………………….. 80
نمودار شماره 4-4 : نمودار هيستوگرام متغير آزمون پيگيري سبک مقابله کارآمد گروه آزمايش ……………………………………… 81
نمودار شماره 4-5 : نمودار هيستوگرام متغير پيش آزمون سبک مقابله مراجعه به ديگران به تفکيک متغير گروه ……………….. 82
نمودار شماره 4-6 : نمودار هيستوگرام متغير پس آزمون سبک مقابله مراجعه به ديگران به تفکيک متغير گروه ………………… 83
نمودار شماره 4-7 : نمودار هيستوگرام متغير آزمون پيگيري سبک مقابله مراجعه به ديگران گروه آزمايش ………………………. 84
نمودار شماره 4-8 : نمودار هيستوگرام متغير پيش آزمون سبک مقابله ناکارآمد به تفکيک متغير گروه …………………………….. 85
نمودار شماره 4- 9: نمودار هيستوگرام متغير پس آزمون سبک مقابله ناکارآمد به تفکيک متغير گروه ……………………………… 86
نمودار شماره 4-10 : نمودار هيستوگرام متغير آزمون پيگيري سبک مقابله ناکارآمد گروه آزمايش ………………………………….. 87
نمودار شماره 4-11 : نمودار مقايسه اي ميانگين سبک مقابله ناکارآمد آزمودني ها در مراحل پيش آزمون ، پس آزمون و پيگيري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
نمودار شماره 4-12 : نمودار مقايسه اي ميانگين سبک مقابله مراجعه به ديگران آزمودني ها ………………………………………… 105
نمودار شماره 4-13 : نمودار مقايسه اي ميانگين سبک مقابله کارآمد آزمودني ها در مراحل پيش آزمون ، پس آزمون و پيگيري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109

چکیده
هدف اصلی انجام پژوهش بررسی میزان اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی – رفتاری بر بهبود سبک مقابله دختران کمرو بود. جامعه ی آماری را کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ششم ناحیه 2 تشکیل می داد. نمونه ی پژوهش شامل 30 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در دو گروه آزمایش وگواه که هر گروه شامل 15 نفر بود تقسیم شدند. اختصاص گروه ها به گروه آزمایش و کنترل نیز به طور تصادفی انجام شد. گروه آزمایش تحت روش آموزش راهبردهای شناختی – رفتاری درمانی قرار گرفتند و برای گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. پس از مداخله ، دوباره برای هر دو گروه پرسشنامه سبک مقابله اجرا گردید تا میزان تغییرات بررسی شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های توصیف آماری و برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون استنباط آماری تحلیل کوواریانس استفاده گردید

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه نهج البلاغه، حوزه و دانشگاه، تربیت دینی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، عقده حقارت