پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله، راهبردهای شناختی، شناختی – رفتاری، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون بيشتر است و نيز ميانگين نمرات مرحله پيگيري از مراحل پيش آزمون و پس آزمون بيشتر مي باشد

4-3 : تأثير آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري بر بهبود سبک مقابله کارآمد دختران کمرو ، در بستر زمان محفوظ مي ماند.

الف) نتايج توصيفي :
جدول شماره 4-39 : ميانگين و انحراف معيار متغير سبک مقابله کارآمد در سه مرحله اجراي آزمون بر روي گروه آزمايش
مرحله اجرا
ميانگين
انحراف استاندارد
تعداد آزمودني
پيش آزمون کارآمد
47/405
887/63
15
پس آزمون کار آمد
87/534
366/62
15
پيگيري کارآمد
6/523
745/73
15
جدول بالا ميانگين و انحراف معيار متغير سبک مقابله کارآمد در سه مرحله اجراي آزمون بر روي گروه آزمايش را نشان مي دهد همانطور که در جدول آمده از لحاظ توصيفي ميانگين هاي پس‌ازمون و پيگيري به طور قابل ملاحظه اي از پيش آزمون بيشتر هستند و نيز ميانگين پس آزمون تا حدودي از ميانگين مرحله پيگيري بيشتر است.

ب) نتايج چهار آزمون چند متغيره:
جدول شماره 4-40 : نتايج چهار آزمون چند متغيره در مورد معني داري سطوح درون آزمودني متغير مستقل
(تفاوت سه بار اجراي آزمون سبک مقابله کارآمد بر روي گروه آزمايش)
تأثير نام آزمون
مقدار
F
درجه آزادي فرضيه
درجه آزادي خطا
سطح معني داري
ميزان تأثير
آزمون
آزمون اثر پيلايي
813/0
217/28
2
13
000/0
813/0

آزمون لمبدا ويلکس
187/0
217/28
2
13
000/0
813/0

آزمون اثر هات لينگ
341/4
217/28
2
13
000/0
813/0

آزمون بزرگترين ريشه رُي
341/4
217/28
2
13
000/0
813/0
جدول بالا نتايج چند آزمون چند متغيره درمورد معني داري سطوح درون آزمودني متغير مستقل (تفاوت سه بار اجراي آزمون سبک مقابله کارآمد بر روي گروه آزمايش) را نشان مي دهد. همانطور که در جدول آمده سطوح معني داري در هر چهار آزمون از 05/0 کمتر است و بنابراين معني دار است. به اين معني که تفاوت نمرات سبک مقابله کارآمد آزمودني ها در مراحل پيش آزمون ، پس آزمون و پيگيري بايکديگر معني دار است. ميزان تأثير 3/81 درصد مي باشد.

ج) بررسي فرض کرويّت متغير وابسته :
جدول شماره 4-41 : نتايج آزمون ماچلي در مورد فرض کرويّت متغير وابسته (سبک مقابله کارآمد)
اثر درون گروهي
مقدار ماچلي W
مجذور خي
درجه آزادي
سطح
معني داري
ضرایب تصحیح (اپسیلون)

گرين هوس-جيزر
هينه-فلت
کرانه پايين
آزمون
564/0
446/7
2
024/0
696/0
749/0
5/0
جدول بالا نتايج آزمون ماچلي در مورد فرض کرويّت متغير سبک مقابله کارآمد را نشان مي دهد. همانطور که در جدول آمده سطح معني داري از 05/0 کمتر است و بنابراين معني دار است. به اين معني که فرض کرويت در مورد اين متغير صادق نيست و بنابراين بايد از يکي از ضرایب تصحیح (اپسیلون) برای اصلاح درجه آزادی (df) استفاده کرد.
د) بررسي تأثيرات درون گروهي متغير سبک مقابله کارآمد :
جدول شماره 4-42 : نتايج چهار آزمون در مورد تأثيرات درون گروهي متغير وابسته (سبک کارآمد)
منبع تغييرات نام آزمون
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معني داري
ميزان تأثير
آزمون
فرض کرويّت
911/154133
2
956/77066
637/22
000/0
618/0

گرين هوس
911/154133
393/1
334/110672
637/22
000/0
618/0

هينه-فلت
911/154133
498/1
732/102866
637/22
000/0
618/0

کرانه پايين
911/154133
1
911/154133
637/22
000/0
618/0
جدول بالا نتايج چهار آزمون در مورد تأثيرات درون گروهي متغير وابسته (سبک کارآمد) را نشان مي دهد. از آنجا که براساس آزمون ماچلي فرض کرويت صادق نيست. در اين جا فرض کرويت را در نظر نمي گيريم و بايد از يکي از سه آزمون ديگر مثلاً هينه فلت استفاده کنيم. با توجه به اين که سطح معني داري اين آزمون از 05/0 کمتر است. بنابراين معني دار است و بنابراين مي توانيم بگوئيم که تفاوت ميانگين هاي سه بار اجراي آزمون متغير سبک مقابله کارآمد با يکديگر معني دار است. و ميزان تأثير درون گروهي متغير وابسته (سبک مقابله کارآمد) 8/61 درصد است.

هـ : نتايج مقايسه هاي درون گروهي متغير وابسته :
جدول شماره 4-43 : مقايسه هاي درون گروهي متغير وابسته : سبک مقابله کارآمد
منبع تغييرات
آزمون
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معني داري
ميزان تأثير
آزمون
خطي
133/104666
1
133/104666
517/18
001/0
569/0
جدول بالا مقايسه هاي درون آزمودني متغير وابسته يعني سبک مقابله کارآمد را نشان مي دهد. در واقع اين جدول نتايج اصلي را نشان مي دهد و با توجه به اين که سطح معني داري از 05/0 کمتر است مي توانيم بگوئيم تفاوت نمرات سه بار اجراي آزمون سبک مقابله کارآمد با يکديگر معني دار است و ميران تأثيرات درون گروهي در اينجا 9/56 درصد است.

و: برخي از برآورد هاي توصيفي
جدول شماره 4-44 : براورد هاي توصيفي متغير وابسته : سبک کارآمد
آزمون
ميانگين
خطاي معيار اندازه گيري
سطح اطمينان 95 درصد

حد پايين
حد بالا
1
467/405
496/16
087/370
846/440
2
867/534
103/16
329/500
404/569
3
6/523
041/19
762/482
438/564
جدول بالا برخي ديگر از شاخص هاي توصيفي متغير وابسته يعني سبک مقابله کارآمد را نشان مي دهد.

ز: مقايسه هاي زوجي :
جدول شماره 4-45 : نتايج مقايسه هاي زوجي (آزمون تعقيبي) براي بررسي دقيق تفاوت هاي موجود بين مراحل اجراي
متغير وابسته : سبک مقابله کارآمد
آزمون
(I)
آزمون
(J)
تفاوت
ميانگين ها
(I-J)
خطاي معيار
اندازه گيري
سطح
معني داري
سطح اطمينان 95 درصد تفاوت ميانگين ها

حد پايين
حد بالا
پيش آزمون
پس آزمون
400/129-*
516/17
000/0
003/177-
797/81-

پيگيري
133/118-*
453/27
002/0
744/192-
522/43-
پس آزمون
پيگيري
267/11
359/17
1
911/35-
444/58
جدول بالا نتايج مقايسه هاي زوجي (آزمون تعقيبي) براي بررسي دقيق تفاوت هاي موجود بين مراحل اجراي متغير وابسته يعني سبک مقابله کارآمد را نشان مي دهد. همانطور که در جدول آمده سطح معني داري تفاوت نمرات پس آزمون و پيگيري از پيش آزمون از 05/0 کمتر است. به اين معني که آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري باعث افزايش سبک مقابله کارآمد آزمودني شده است. زيرا نمرات سبک مقابله کارآمد دختران کمرو گروه آزمايش در مراحل پس آزمون و پيگيري به طور معني داري از نمرات مرحله پيش آزمون بيشتر است.
از آنجا که تفاوت بين نمرات مراحل پس آزمون و پيگيري معني دار نيست مي توان گفت تأثير آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري بر افزايش سبک مقابله کارآمد تداوم داشته است.

ح: نمودار مقايسه اي تفاوت ميانگين هاي سه مرحه اجراي آزمون :

نمودار شماره 4-13 : نمودار مقايسه اي ميانگين سبک مقابله کارآمد آزمودني ها در مراحل پيش آزمون ، پس آزمون و پيگيري

نمودار بالا نمودار مقايسه اي ميانگين آزمودني ها در مراحل پيش آزمو ن، پس آزمون و پيگيري را نشان مي دهد. همانطور که در اين نمودار آمده از لحاظ توصيفي ميانگين هاي پس‌ازمون و پيگيري به طور قابل ملاحظه اي از پيش آزمون بيشتر هستند و نيز ميانگين پس آزمون تا حدودي از ميانگين مرحله پيگيري بيشتر است.

فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری

ب بحث و نتیجه گیری
گ محدودیت های پژوهشی
م پیشنهادات

مقدمه
در این فصل یافته های حاصل از تجزیه وتحلییل آماری فصل چهارم با نظریه های فصل دو مورد بحث قرار می گیرد ، سپس محدودیت و در نهایت پیشنهادات نظری وکاربردی ارائه می گردد.

5-1- بحث ونتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی آموزش شناختی – رفتاری بر بهبود سبک مقابله دختران کمرو پایه ششم ناحیه دو یزد انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه تجربی است. جامعه آماری شامل 30 نفر از دانش آموزان دختر پایه ششم ناحیه دو که حد نصاب نمره کمرویی را به دست آورده بودند ، به روش تصادفی به دو گروه 15 نفری یکی گروه کنترل ودیگری گروه گواه (آزمایش) تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه کمرویی و پرسشنامه سبک مقابله نوجوانان بود و مداخله پژوهش بسته آموزشی شناختی – رفتاری بهبود سبک مقابله در دختران کمرو بود که در ده جلسه 90 دقیقه ای به گروه گواه (آزمایش) ارائه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون پیگیری استفاده شد که نتایج زیر به دست آمد.

فرضیه اول : آموزش راهبرد های شناختی- رفتاری بر افزایش ابعاد سبک مقابله کارآمد دختران کمرو مؤثر است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین آموزش راهبردهای شناختی – رفتاری و بهبود ابعاد سبک مقابله کارآمد دختران کمرو تاثیر معنی داری وجود دارد ودر واقع شرایط آزمایشی (آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری) موجب افزایش ابعاد سبک مقابله کارآمد شده است (p 05) به عبارتی تأثیر متغیر همپراش (پیش آزمون) معنی دار است ولی بعد از حذف تاثیر متغیر همپراش هنوز تاثیر متغیر مستقل (آموزش شناختی – رفتاری)معنی دار است ، یعنی این فرضیه تایید می گردد. که نتایج حاصل با نتایج تحقیقات بنی هاشمی(1388) ، عاشوری و همکاران (1387) و الن مناکر و کارولین (1996) همسو و با تحقیق فرانسیس و همکاران (2000) و بیرد و همکاران(2000) ، شکری (1384) ، فرامرزی و همکاران (1392) ناهمسو است.
در تبیین این فرضه می توان اینگونه بیان نمود که سبک کارآمد بستگی تام و کامل به ارزشیابی فرد از موقعیت و از خود دارد. چهارچوب شناختی فرد از موقعیت و از خود می تواند بوسیلۀ آموزش تغییر پیدا کرده و ارتقاء یابد. باور کردن فرد برای تلاش درجهت دستیابی به اهداف مطلوب ، با توجه به بازخورد های مثبتی که پس از ارایه تکالیف در جلسات بعدی آموزش داده می شود می تواند تأثیر بسزایی در این اثربخشی داشته باشد و آزمودنی به تدریج از روی تجربه های تلاش های گروهی و دریافت بازخوردهای مثبت می تواند سبک کارآمدی خود را افزایش دهد. همچنین ویژگیهای مورد تاکید در جلسات آموزشی شامل حل مساله ، بازسازی شناختی و … باعث تغییر نوع تفکر و فراگیری مهارتهای ارتباطی کارآمدتر شده و بر روی نحوه تفکر ، شناسایی هیجان ، نگرش و باورهای افراد تاثیر مثبتی گذاشته و در نتیجه آموزش شناختی – رفتاری موجب بهبود سبک کارآمد شده است.
فرضیه دوم : آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری بر افزایش ابعاد سبک مقابله مراجعه به دیگران دختران کمرو مؤثر است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین آموزش راهبردهای شناختی – رفتاری وافزایش ابعاد سبک مقابله مراجعه به دیگران دختران کمرو تاثیر معنی داری وجود ندارد و در واقع شرایط آزمایشی (آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری) موجب افزایش ابعاد سبک مقابله مراجعه به دیگران نشده است (p 05) یعنی این فرضیه رد شد. که نتایج حاصل با نتایج تحقیقات کوئینگ و همکاران (1997) ، یزدانی(1382) ، عاشوری و همکاران (1387) ، شکری (1384) ناهمسو و با تحقیق فرامرزی و همکاران (1392) همسو می باشد.
در تبیین این فرضیه می توان گفت که سبک مراجعه به دیگران یکی از سبک های مهم روان شناختی در زمینه رشد شخصیت می باشد و در طول زمان براثر تجربه یادگیری و عوامل محیطی تغییر می پذیرد و جایگاه عمیق در شخصیت فرد و نحوه ی نگرش او به خود و توانایی هایش دارد و تعامل های اجتماعی ، نگرش والدین ، شرایط اجتماعی – اقتصادی جامعه ، طبقه اجتماعی – اقتصادی خانواده و… می تواند تأثیرات عمیقی بر سبک مراجعه به دیگران نوجوانان به ویژه دختران بر جای گذارد. بنابراین تغییر در این سبک نیازمند آموزش هایی مستمر با زمانی طولانی و همچنین درگیر ساختن والدین بر تغییر در نحوه ی نگرششان به آزمودنی ها وهمچنین کمک به آنان در زمینه های کاهش کمرویی و نیز با توجه به شرایط ویژه آزمودنی های (سال ششم و داشتن امتحانات نهایی) که محیط خانواده را با توجه به رقابت شدید دانش آموزان سال ششم برای بدست آوردن امتیاز معدل خوب برای تأثیر گذاری بر قبولی در مدارس خاص (تیزهوشان، نمونه و…) است با چندین جلسه آموزشی شاید بتوان دست کم در سبک مراجعه به دیگران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع روان شناسی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، سلامت روان