پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله، راهبردهای شناختی، شناختی – رفتاری، خودپنداره

دانلود پایان نامه ارشد

پيرامون سبك هاي مقابله و خود پنداره انجام دادند در اين مطالعه رابطه بين خودپنداره و سبكهاي مقابله 457 نوجوان سرآمد پايه‌هاي ششم تا دهم بررسي شد با اين پيش فرض كه همه كودكان با چالش هايي روبرو مي‌شوند. پس از تجزيه و تحليل اطلاعات يافته‌ها نشان داد كه 27% از واريانس خودپنداره در كل افراد به وسيله شش سبك مقابله‌اي تبيين مي‌شود. همچنين مشخص شد كه از شش زير مقياس مقابله ، تلاش سخت و رسيدن به موفقيت (مساله مداري) ، تمركز روي حل مساله و محافظت از خود پيش‌گويي كننده‌هاي معني‌داري در رابطه با ارتباط بين سبك مقابله و خود پنداره مي‌باشند (به نقل از اسلامي، 1381).
نتایج پژوهشی و تجربی نشان می دهند که روش آموزش راهبردهای شناختی – رفتاری باعث کاهش علایم کمرویی و افزایش سطح خودپنداشت شده و موجب بهبود کمرویی و کاهش افسردگی شده است. به عبارت دیگر این روش یک روش بازسازی شناختی است که می تواند طرز فکر و شناخت های افراد را تغییر دهد و یا به عبارتی اصلاح کند. این تغییر شناخت ها نتیجتاً می تواند روی اهداف و انتظاراتی که افراد از خود و دیگران دارند تأثیر گذار باشد. همانطور که بیان شد افراد کمرو دارای شناخت ها و رفتارهایی هستند که برای رسیدن به اهداف سطح بالا و بلند پروازانه در تلاشند و از نتایج و پیامد های منفی اجتناب می کنند. کمرویی ابتدا در ضمیر باطن ریشه می دواند و مزمن می شود و سر انجام جسم را نیز از تحرک می اندازد.
امام جعفر صادق (ع) می فرمایند “من رق وجهه رق علم” هرکه از سوال کردن دچار شرم و خجالت گردد از کسب علوم محروم مانده و نمی تواند به ذخایر علمی دست یابد.
نتیجه اینکه از نظر اسلام نیز شرم و خجالتی که مانع رشد و کمال انسان باشد مطرود است ، لذا بحث درباره کمرویی نوجوانان و چاره اندیشیدن برای رفع این معضل اهمیت و ضرورت خاص می باشد و دست اندرکاران تعلیم و تربیت و پرورش دهندگان نسل آینده کشور باید به این مهم توجه نمود ، و با شناخت این معضل و کشف ریشه ها وعلت های این رفتار در جهت درمان و پیش گیری رفتار کمرویی نوجوانان برنامه ریزی های صحیح و اصولی و دامنه دار صورت گرفته و گام های مفید و سازنده برداشته تا گره های کور و تاریک و مشکلات و موانع از سر راه رشد و شکوفایی نوجوانان بردارند و آنان را در رسیدن به بلوغ اجتماعی و داشتن شخصیتی سالم و به کار گرفتن استعدادها و توانایی هایشان و همچنین حل مشکلات رفتاری و اجتماعی شان کمک نمایند.
حال ما در این پژوهش سعی داریم تا به بررسی تأثیر روش آموزش خود به عنوان یک روش شناختی- رفتاری بر کمرویی که به نوبه ی خود باعث میزان کاهش ابعاد سبک مقابله ناکارآمد افزایش ابعاد سبک مقابله مراجعه به دیگران و بهبود ابعاد سبک مقابله کارآمد می باشد ، بپردازیم (بک20 و الیس21 1979).
هدف کاربردی از این تحقیق و به کارگیری این روش برای بهبود سبک مقابله افراد کمرو توسط مشاوران ، معلمان و در سایر مراکز خدمات روان شناختی می باشد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی:
تعیین تاثیر آموزش راهبردهای شناختی – رفتاری بر بهبود سبک مقابله در دانش آموزان دختر کمرو پایه ششم
1-4-2- اهداف جزیی:
1- تعیین تاثیر آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری برافزایش ابعاد سبک مقابله کارآمد در افراد کمرو
2- تعیین تاثیر آموزش راهبردهای شناختی – رفتاری بر افزایش ابعاد سبک مقابله مراجعه به دیگران در افراد کمرو
3- تعیین تاثیر آموزش راهبردهای شناختی – رفتاری بر کاهش ابعاد سبک مقابله ناکارآمد افراد کمرو.
4- بررسی ماندگاری تاثیرراهبردهای شناختی- رفتاری بر کمرویی در بستر زمان.
1-5- فرضیه های تحقیق
فرضیه اول : آموزش شناختی – رفتاری منجر به افزایش ابعاد سبک مقابله کارآمد در افراد کمرو می شود.
فرضیه دوم : آموزش راهبرد های شناختی – رفتاری منجر به افزایش ابعاد سبک مقابله مراجعه به دیگران در افراد کمرو می شود.
فرضیه سوم : آموزش شناختی – رفتاری منجر به کاهش ابعاد سبک مقابله ناکارآمد در افراد کمرو می شود.
فرضیه چهارم : آموزش راهبردهای شناختی – رفتاری بر تغییر سبک مقابله دختران کمرو در بستر زمان محفوظ می ماند.

1-6-متغیر های پژوهش
متغیر مستقل : راهبردهای شناختی – رفتاری.
متغیر وابسته : سبک مقابله و ابعاد آن.

تعریف واژه ها و اصطلاحات
1-6-1- تعریف مفهومی
راهبردهای شناختی – رفتاری : درمان شناختی- رفتاری رویکردی است مبتنی بر عقل سلیم که بر دو اصل بنیادی استوار است : نخست این که شناخت واره های ما اثری کنترل کننده بر هیجان ها و رفتار ما دارند و دوم این که چگونگی عملکرد یا رفتار ما اثری قوی در الگوهای فکری و هیجان های ما می گذارند (جسی رایت22، مونیکابسکو23 و مایکل تیز24، 1392،ص 15)
سبک مقابله : به تلاش های شناختی و رفتاری برای جلوگیری مدیریت و کاهش تنیدگی اشاره می کند (لازاروس وفولکمن ، 1984: به نقل از پنلی25 و توماکو262002) که شامل سبک مقابله کارآمد ، ناکارآمد و مراجعه به دیگران است.
سبك مقابله مساله مدار(کارآمد) : در اين نوع مقابله فرد سعي مي‌كند براي برطرف كردن استرس و يا به حداقل رساندن آن ، كار و يا فعاليتي انجام دهد. بيشتر تلاش فرد در راستاي حل مساله ايجاد كننده استرس و يا به حداقل رساندن فشار رواني ناشي از آن و يا برطرف كردن آن انجام مي‌شود (اگدن27،1996).
مقابله هيجان مدار(مراجعه به دیگران) : يعني فرد با فاصله گرفتن عاطفي از مشكل اقدام به فرار و اجتناب كرده و براي دريافت حمايت عاطفي تلاش مي‌نمايد در اين مقابله هدف فرد آرام ساختن خود و دست يافتن به آرامشي است كه به دليل روي دادن استرس به هم خورده است. در اين مرحله فرد مي‌كوشد تا خود را از آشفتگي‌ها و پريشاني هاي حاصل از وقوع فشار رواني رها سازد. در اين قسمت فرد سعي مي‌كند تا با توسل به راه هايي مثل دعا و نيايش ، معني جديد و مثبت به موقعيت دادن ، درد دل كردن با اطرافيان و ابراز محدود عواطف و غيره با فشار رواني مقابله نمايد (پروين ، 1989 ، ترجمه جوادي و كديور ، 1374 ، نقل از مهدی پور ،1383).
مقابله اجتنابي(ناکارآمد) : منظور از اين نوع مقابله شيوه ايست كه توصيف كننده تفكر آرزويي و تلاش هاي رفتاري جهت گريز يا اجتناب از مشكل است. بعضي افراد در برخورد با يك موقعيت يا رويداد تنيدگي زا ترجيح مي‌دهند كه به دنياي روياهاي خويش پناه برده و آنچه را كه مي‌خواهند در دنياي خيال خويش مجسم كنند (آقايوسفي ، 1378).
کمرویی : یک توجه افراطی به خود ، اشتغال ذهنی افکار ، احساسات و واکنش های فیزیکی خود است که می تواند حداقل شامل یک ناراحتی اجتماعی ضعیف تایک ترس اجتماعی بازدارنده و شدید باشد (زیمباردو وهندرسون28 ، 2002). در یک تعریف دیگر زیمباردو29(2002) می گوید : کمرویی به معنی تردید فرد در مورد تواناییش در مواجهه اجتماعی و باشکل گیری این باور شخصی در اوست که از طرف دیگران ممکن است مورد ارزیابی منفی قرارگیرد.

1-6-2-تعریف عملیاتی :
راهبردهای شناختی – رفتاری : اجرای 10 جلسه آموزش راهبردهای شناختی – رفتاری به مدت 5/1 ساعت هر هفته که شامل مواردی چون : تغییر و اصلاح افکار خود آیند ، فعال سازی رفتاری ، مسئله گشایی و…. می باشد.
سبک مقابله : نمره ای است که آزمودنی از پرسش نامه راهبردهای مقابله ای نوجوانان به دست می آورد.
کمرویی : نمره ای است که محقق از طریق مصاحبه نیمه ساختار و مشاهده رفتار آزمودنی و همچنین تکمیل پرسش نامه کمرویی توسط آزمودنی به دست می آورد.

فصل دوم
گستره نظری و پیشینه پژوهش

پ مقدمه
م پیشینه نظری
پیشینه پژوهشی

2-1- مقدمه :
دکتر برانیه روانشناس نامدار جهان کمروئی را نوعی بیماری روانی تلقی می کند. ابتدا در ضمیر باطن ریشه می دواند و مزمن می شود و سرانجام جسم را نیز از تحرک می اندازد و این نکته را خاطرنشان می سازد که اگر کسی نتواند این عارضه روحی را در خویش از بین ببرد هر کز از زندگی شاد و موفق وآ میخته با آرامش و اعتدال بر خوردار نخواهد شد.
وی می گوید کمروئی واقعی شخصی است که اوقات و فرصت های کمروئی و خجالت کشیدن بیشتر از دیگر افراد در اختیار او قرار می گیرد تا به جائی که آشکارا می توان گفت تمام روز خود را با این عارضه می گذراند در این مرحله است که او قربانی غیبت و فقدان کامل اعتماد به نفس خود می شود.
چون اعتماد به نفس خود را از دست داده احساس می کند که با هیچ موقعیتی نمی تواند به مقابله برخیزد و حس عدم امنیت از همینجا در او به وجود می آید. اگر ناچارشود در محیط یا محفلی نا آشنا سخن بگشاید دچار آشفتگی و پریشانی می گردد و بعید نیست که علائم هیجانی در او ظاهر گردد (لکنت زبان ، رعشه و…) او به این ترتیب می کوشد تا خود را از مسیر مراودات و مبا دلات اجتماعی کنار بکشد. انقباض و تنشی که معمولاً در این حالت گرفتار فرد کمرو می شود و ترس و اضطرابی که گریبان گیرش می گردد حالتی هیجان زده به وی می بخشد که بطور دائم با او می ماند و خلاصه تمام شبانه روز او در دلهره و ناراحتی و تشویش سپری می شود.
ریشه های این عقده علی الاصول در کودکی به وجود می آید یعنی در دورانی که هنوز ساختار شخصیت دوام و قوام کامل و یکپارچه ای پیدا نکرده و من نیرومند یا شخصیت (شعور وتشخیص) فردا از استحکام کافی برخوردار نشده است.
امروزه علي رغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغيير در شيوه ی زندگي ، بسياري از افراد در رويارويي با مسائل زندگي فاقد توانايي‌هاي لازم و اساسي هستند و همين امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشكلات زندگي روزمره آسيب پذير كرده است. وقايع استرس‌زا مردم را از نظر هيجاني ، شناختي و فيزيولوژيكي تحت تاثير قرار مي‌دهند ولي مردم ، روش هايي براي موارد استرس‌زا و اثرات آنها دارند و معمولاً يا به طور مستقيم يا به صورت دفاعي با استرس‌ها كنار مي‌آيند (سيد محمدي ، 1376 ، نقل از مهدی پور ،1383).
انسان ها هنگام روبرو شدن با مشكلات به دو دسته تقسيم مي‌شوند. عده‌اي در مقابل مشكلات به ارزيابي درست و منطقي از موقعيت مي‌پردازند و راهبردهايي مانند مسأله‌گشايي ، تفكر مثبت و استفاده مؤثر از سيستم‌هاي حمايتي با موقعيت را به كار مي‌برند و در مقابل برخي ديگر به جاي مقابله سازگارانه با مسائل سعي مي‌كنند به روش هاي مختلف مانند پناه بردن به الكل و مواد مخدر و ساير راهبردهاي ناكارآمد ، از رويارويي با مشكلات اجتناب كنند. همه ما گاهي در زندگي با چالش ها و مشكلاتي مواجه مي‌شويم در جريان اين دشواري‌ها ‌، در اختيار داشتن منابع و مهارت هايي كه به ما كمك مي‌كنند تا به بهترين شكل ممكن از عهده ی حل مشكلات خود برآييم ، تسلي بخش است (سيد محمدي ‌، 1376).
رویکرد شناختی – رفتاری تلفیقی از دو الگوی موفق رفتار در مانی و شناختی است که در آن به مراجع کمک می شود تا الگوهای تفکر تحریف شده و رفتار ناکارآمد خود را تشخیص دهید و برای اینکه مراجع بتواند بر این افکار تحریف شده و رفتار ناکارآمد تغییر حاصل کند ، از بحث های منظم و تکالیف رفتاری دقیقاً سازمان یافته ای استفاده می شود (هاوتون وهمکاران30 ، 1380).
در ادامه به ادبیات و پیشینه تحقیق هر یک از متغیرهای پژوهش پرداخته شده است.

2-2- پیشینه نظری
2-2-1- کمرویی
الف : تعریف رفتار کمرویی :
کمرویی یک توجه غیر عادی همراه با اضطراب نسبت به خویشتن در یک موقعیت اجتماعی است که در نتیجه آن فرد دچار نوعی تنش روانی عضلانی شده ، شرایط عاطفی و شناختی اش متأثر می گردد و زمینه بروز رفتارهای خام و ناسنجیده و واکنش های نامناسب در وی فراهم می شود. به دیگر سخن پدیده کمرویی به یک مشکل روانی اجتماعی و آزار دهنده شخصی مربوط می شود که همواره به صورت یک ناتوانی یا معلولیت اجتماعی ظاهر می گردد. به کلام ساده کمرویی یعنی ((خود توجهی)) فوق العاده و ترس از مواجه شدن با دیگران. زیرا کمرویی نوعی ترس یا اضطراب اجتماعی است که در آن فرد از مواجه شدن با افراد نا آشنا و ارتباط های اجتماعی گریز دارد.
بنابراین :
1-کمرویی روبرو شدن با افراد جدید را برای فرد نگران کننده و دشوار می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله، گروه کنترل، راهبردهای شناختی، پیش آزمون Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، احساس امنیت، پرخاشگری