پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله، انحراف معیار، گروه کنترل، پیش آزمون

دانلود پایان نامه ارشد

رند.

نمودار شماره 4-6 : نمودار هيستوگرام متغير پس آزمون سبک مقابله مراجعه به ديگران به تفکيک متغير گروه
نمودار بالا نمودار هيستوگرام متغير پس آزمون سبک مقابله مراجعه به ديگران به تفکيک متغير گروه را نشان مي دهد. بر اين اساس مي توان گفت نمره بيشترين درصد آزمودني ها در اين متغير تقريبا بين نمرات 350-150 قرار مي گيرد.

جدول شماره 4-7 : ميانگين و انحراف متغير پيگيري سبک مقابله مراجعه به ديگران گروه آزمايش
گروه
میانگین
انحراف معیار
آزمایش
4/300
842/42
مجموع
4/300
842/42

جدول بالا ميانگين و انحراف متغير پيگيري سبک مقابله مراجعه به ديگران گروه آزمايش را نشان مي دهد. همانطور که در اين جدول آمده، ميانگين گروه آزمايش4/300 و انحراف معيار آن 842/42 مي باشد.

نمودار شماره 4-7 : نمودار هيستوگرام متغير آزمون پيگيري سبک مقابله مراجعه به ديگران گروه آزمايش
نمودار بالا نمودار هيستوگرام متغير آزمون پيگيري سبک مقابله مراجعه به ديگران گروه آزمايش را نشان مي دهد. بر اين اساس مي توان گفت نمره بيشترين درصد آزمودني ها در اين متغير تقريبا بين نمرات 350-275 قرار مي گيرد.

جدول شماره 4-8 : ميانگين و انحراف متغير پيش آزمون سبک مقابله ناکار آمد به تفکيک متغير گروه
گروه
میانگین
انحراف معیار
کنترل
33/492
661/64
آزمایش
07/487
827/51
مجموع
7/489
64/57

جدول بالا ميانگين و انحراف متغير پيش آزمون سبک مقابله ناکار آمد به تفکيک متغير گروه را نشان مي دهد. همانطور که در اين جدول آمده ، از لحاظ توصيفي ميانگين هاي گروه گواه و آزمايش با يکديگر تفاوت قابل ملاحظه اي ندارند.

نمودار شماره 4-8 : نمودار هيستوگرام متغير پيش آزمون سبک مقابله ناکارآمد به تفکيک متغير گروه
نمودار بالا نمودار هيستوگرام متغير پيش آزمون سبک مقابله ناکارآمد به تفکيک متغير گروه را نشان مي دهد. بر اين اساس مي توان گفت نمره بيشترين درصد آزمودني ها در اين متغير تقريبا بين نمرات 550-400 قرار مي گيرد.

جدول شماره 4-9 : ميانگين و انحراف متغير پس آزمون سبک مقابله ناکارآمد به تفکيک متغير گروه
گروه
میانگین
انحراف معیار
کنترل
47/434
27/91
آزمایش
2/442
93/77
مجموع
33/438
479/83

جدول بالا ميانگين و انحراف متغير پس آزمون سبک مقابله ناکارآمد به تفکيک متغير گروه را نشان مي دهد. همانطور که در اين جدول آمده ، از لحاظ توصيفي ميانگين هاي گروه گواه و آزمايش با يکديگر تفاوت قابل ملاحظه اي ندارند.

نمودار شماره 4- 9: نمودار هيستوگرام متغير پس آزمون سبک مقابله ناکارآمد به تفکيک متغير گروه
نمودار بالا نمودار هيستوگرام متغير پس آزمون سبک مقابله ناکارآمد به تفکيک متغير گروه را نشان مي دهد. بر اين اساس مي توان گفت نمره بيشترين درصد آزمودني ها در اين متغير تقريبا بين نمرات 500-300 قرار مي گيرد.

جدول شماره 4-10 : ميانگين و انحراف متغير پيگيري سبک مقابله ناکارآمد گروه آزمايش
گروه
میانگین
انحراف معیار
آزمایش
93/403
358/69
مجموع
93/403
358/69

جدول بالا ميانگين و انحراف متغير پيگيري سبک مقابله ناکارآمد گروه آزمايش را نشان مي دهد. همانطور که در اين جدول آمده ، ميانگين گروه آزمايش 93/403 و انحراف معيار آن 358/69 مي باشد.

نمودار شماره 4-10 : نمودار هيستوگرام متغير آزمون پيگيري سبک مقابله ناکارآمد گروه آزمايش
نمودار بالا نمودار هيستوگرام متغير آزمون پيگيري سبک مقابله ناکارآمد گروه آزمايش را نشان مي دهد. بر اين اساس مي توان گفت نمره بيشترين درصد آزمودني ها در اين متغير تقريبا بين نمرات 450-400 قرار مي گيرد.
ب) آزمون فرضیات تحقیق :
فرضیه اول : آموزش راهبردهاي شناختي – رفتاري بر افزایش ابعاد سبک مقابله کارآمد دختران کمرو موثر است.
برای آزمون این فرضیه از روش تحلیل کواریانس استفاده گردید. ابتدا پیش فرض های لازم برای تحلیل کواریانس یعنی فرضیه های انطباق نمرات با منحنی نرمال و فرضیه یکسانی واریانس نمرات گروه های کنترل با گروه آزمایش و نيز فرضيه همگني شيب رگرسيون در این متغیر بررسی گردیدند. از آنجا که شرایط لازم برای اجرای تحلیل کواریانس وجود داشت از این روش برای آزمون این فرضیه استفاده گردید.

الف) بررسی انطباق نمرات پس آزمون با منحنی نرمال :
جدول شماره 4-11 : نتایج آزمون کلموگرواسمیرنو در مورد انطباق نمرات پس‌آزمون متغیر
ابعاد سبک مقابله کارآمد آزمودنی ها با منحنی نرمال
تعداد آزمودنی
میانگین
انحراف معیار
مقدار قدر مطلق
مقدار مثبت
مقدار منفی
Z
کلموگرواسمیرنو
سطح معنی‌داری
30
491
082/97
12/0
082/0
12/0-
657/0
781/0
جدول بالا نتایج آزمون کلموگرواسمیرنو در مورد انطباق نمرات پس‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله کارآمد آزمودنی ها با منحنی نرمال را نشان می دهد همانطور که در جدول بالا آمده است ، سطح معنی‌داری شاخص Z کلموگرواسمیرنو از 05/0بیشتر است و بنابراین معنی‌دار نیست. به این معنی که نمرات پس‌‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله کارآمد آزمودنی ها با منحنی نرمال مطابقت دارد. بنابراین پیش فرض انطباق نمرات با منحنی نرمال برقرار است.

ب) بررسی یکسانی واریانس نمرات گروه کنترل با واریانس نمرات گروه آزمایش :
جدول شماره 4-12 : نتایج آزمون لوین در مورد همسانی واریانس‌ نمرات پس‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله کارآمد آزمودنی های گروه کنترل با گروه آزمایش
نام متغیر
شاخص لوین
درجه آزادی
Df1
درجه آزادی
Df2
سطح معنی‌داری
پس آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله کارآمد آزمودنی ها
815/3
1
28
061/0

جدول بالا نتایج آزمون لوین در مورد همسانی واریانس‌ نمرات پس‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله کارآمد آزمودنی های گروه کنترل با گروه آزمایش را نشان می‌دهد همانطور که در جدول آمده سطح معنی‌داری شاخص لوین از 05/0 بیشتر است و بنابراین معنی‌دار نیست. به این معنی که واریانس‌های نمرات پس‌‌آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیر ابعاد سبک مقابله کارآمد یکسان هستند. بنابراین پیش فرض یکسانی واریانس های نمرات آزمودنی های گروه کنترل و گروه آزمایش در این متغیر برقرار است.

ج) بررسي همگني شيب رگرسيون :
جدول شماره 4-13 : نتايج روش همگني شيب رگرسيون در مورد معني دار بودن
اثر تعاملي متغيرهاي مستقل و همپراش (متغيرهاي گروه و پيش آزمون)
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معني داري
تعامل گروه و پيش آزمون
681/113599
2
841/56799
602/0
001/0
خطا
319/159720
27
567/5915

جدول بالا نتايج روش همگني شيب رگرسيون در مورد معني دار بودن اثر تعاملي متغيرهاي مستقل و همپراش (متغيرهاي گروه و پيش آزمون) را نشان مي دهد. همانطور که در جدول آمده سطح معني داري از 05/0 کمتر است و بنابراين معني دار است. به اين معني که فرضيه همگني شيب رگرسيون صحيح نيست و تعامل متغيرهاي مستقل و همپراش معني دار مي باشد و ممکن است نتايج تحليل کواريانس را خدشه دار کند. لذا بر اطمينان بيشترعلاوه بر تحليل کواريانس ، از آزمون t مستقل براي مقايسه تفاوت گروه هاي گواه و آزمايش در پس آزمون ابعاد سبک مقابله کارآمد استفاده گرديد (جداول 4-15 و 4-16).
د) نتایج تحلیل کواریانس :
جدول شماره 4-14 : تحلیل کوارایانس نمرات پس آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله کارآمد آزمودنی ها به عنوان تابعی از متغیر گروه با نمره‌ های همپراش پیش آزمون این متغیر
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معني داري
ميزان تأثير
پیش آزمون (همپراش)
912/67084
1
912/67084
197/12
002/0
311/0
گروه (کنترل-آزمایش)
616/108784
1
616/108784
778/19
000/0
423/0
خطا
554/148506
27
243/5500

جدول بالا نتایج تحلیل کوارایانس نمرات پس آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله کارآمد به عنوان تابعی از متغیر گروه با نمره‌های همپراش پیش آزمون این متغیر را نشان می دهد. همانطور که در این جدول آمده سطح معنی‌داری تأثیر متغیر همپراش (پیش آزمون) بر متغیر وابسته (پس آزمون) از 05/ 0 کمتر است و بنابراین معنی‌دار است. و نیز سطح معنی‌داری تأثیر متغیر مستقل (گروه) بر متغیر وابسته (پس آزمون) از 05/0 کمتر است و بنابراین معنی‌دار است. به اين معني که تأثير متغير همپراش (پيش آزمون) معني دار است ولي بعد از حذف تأثير متغير همپراش هنوز تأثير متغير مستقل (آموزش شناختي- رفتاري) معني دار است
پس به عنوان نتیجه می‌توان گفت : آموزش راهبردهاي شناختي-رفتاري بر بهبود ابعاد سبک مقابله کارآمد دختران کمرو موثر مي باشد.
نتايج آزمون t براي مقايسه دو گروه گواه و آزمايش در پس آزمون ابعاد سبک مقابله کارآمد :
از آنجا که در تحليل کواريانس نتايج شيب رگرسيون همگن نبود و اين موضوع ، ممکن است نتايج را خدشه دار و نامعتبر سازد. لذا براطمينان بيشتر بدنبال گزارش نتايج تحليل کواريانس ، نتايج آزمون t مستقل در مورد تفاوت گروه هاي گواه و آزمايش در پس آزمون ابعاد سبک مقابله کارآمد را ارائه مي کنيم.

جدول شماره 4-15 : جدول مقايسه شاخص هاي توصيفي ابعاد سبک مقابله کارآمد
گروه هاي گواه و آزمايش در پس آزمون
متغير
گروه
تعداد آزمودني
ميانگين
انحراف معيار
خطاي استاندارد ميانگين
پس آزمون
گروه گواه
15
13/447
284/107
701/27

گروه آزمايش
15
87/534
366/62
103/16

جدول بالا شاخص هاي توصيفي ابعاد سبک مقابله کارآمد گروه هاي گواه و آزمايش را در پس آزمون با يکديگر مقايسه مي کند. همانطور که در جدول آمده ، از لحاظ توصيفي ميانگين هاي ابعاد سبک مقابله کارآمد گروه هاي گواه و آزمايش در پس آزمون با يکديگر تفاوت قابل ملاحظه اي دارند.
جدول شماره 4-16 : نتايج آزمون t مستقل در مورد تفاوت گروه هاي گواه و آزمايش
در پس آزمون ابعاد سبک مقابله کارآمد
آزمون لوين در مورد همگوني واريانس ها
آزمون t در مورد يکساني ميانگين ها
F
سطح معني داري
t
درجه آزادي
سطح
معني داري
تفاوت دو ميانگين
خطاي استاندارد تفاوت
سطح اطمينان 95 درصدي تفاوت

حد پايين
حد بالا
815/3
061/0
738/2-
28
011/0
733/87-
041/32
37/153-
1/22-

اين فرضيه تأييد شد. جدول بالا نتايج آزمون t مستقل در مورد تفاوت گروه هاي گواه و آزمايش در پس آزمون ابعاد سبک مقابله کارآمد را نشان مي دهد. همانطور که در جدول آمده ، سطح معني داري از 05/0 کمتر است.
بنابراين فرضيه صفر مبني بر عدم تفاوت دو ميانگين (H0:M1-M2=0) رد مي شود و فرضيه تحقيق مبني بر تفاوت دو ميانگين (H1: M1-M2≠0) مورد تأييد قرار مي گيرد.
از آنجا که ميانگين گروه آزمايش از گروه گواه بيشتر است و نيز فرضيه تحقيقي هم مورد تأييد قرار گرفته ، مي توانيم نتيجه بگيريم ميانگين ابعاد سبک مقابله کارآمد آزمودني هاي گروه آزمايش در پس آزمون به طور معني داري از ميانگين ابعاد سبک مقابله کارآمد آزمودني هاي گروه گواه در پس آزمون بيشتر است و اين نتيجه مي تواند حاصل اجراي شرايط آزمايشي (آموزش شناختي- رفتاري) بر روي آزمودني ها باشد.
فرضیه دوم : آموزش راهبردهاي شناختي – رفتاري بر افزايش ابعاد سبک مقابله مراجعه به ديگران دختران کمرو مؤثر است.
برای آزمون این فرضیه از روش تحلیل کواریانس استفاده گردید. ابتدا پیش فرض های لازم برای تحلیل کواریانس یعنی فرضیه های انطباق نمرات با منحنی نرمال و فرضیه یکسانی واریانس نمرات گروه های کنترل با گروه آزمایش و نيز فرضيه همگني شيب رگرسيون در این متغیر بررسی گردیدند. از آنجا که شرایط لازم برای اجرای تحلیل کواریانس وجود داشت از این روش برای آزمون این فرضیه استفاده گردید.

الف) بررسی انطباق نمرات پس آزمون با منحنی نرمال :
جدول شماره 4-17 : نتایج آزمون کلموگرواسمیرنو در مورد انطباق نمرات پس‌آزمون متغیر
ابعاد سبک مقابله مراجعه به ديگران آزمودنی ها با منحنی نرمال
تعداد آزمودنی
میانگین
انحراف معیار
مقدار قدر مطلق
مقدار مثبت
مقدار منفی
Z
کلموگرواسمیرنو
سط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع افکار خودکار، تحریف های شناختی، تعبیر و تفسیر، ناخودآگاه Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله، گروه کنترل، پیش آزمون، متغیر مستقل