پایان نامه ارشد با موضوع سبک تفکر، سبک شناختی، جو سازمانی، تقسیم کار

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان صورت گرفته است و ابعادی برای آن در نظر گرفته شده است تا این که برای نمایش سیمای سازمانی به وسیله این ابزار 35 شاخص در نظر گرفته شده است که هر کدام جهتی از هر یک از این ابعاد را می سنجد که با بررسی های صورت گرفته آنها را به طریق جدول شماره (3-2) به نمایش در آمده است.

جدول شماره (3-2) : شاخص های مربوط به جو سازمانی به همراه شماره سؤالات مربوطه در پرسشنامه
مفهوم
ابعاد
شاخص ها
شماره سؤالات مربوطه در پرسشنامه

توجه به هدف
روشنی اهداف سازمانی
1

موافقت با اهداف سازمانی
8

درک اهداف سازمانی
15

فرصت ارتقاء
19

روشنی اولویت های سازمانی
22

ساختار

وضوح تقسیم کار
2

همسویی تقسیم کار با اهداف سازمانی
9

منطقی بودن تقسیم کار در سازمان
16

طراحی ساختار سازمانی
23

نقش تقسیم کار در رسیدن به اهداف
30

رهبری
حمایت های سرپرست
3

هنجارهای رهبر سازمان
10

تلاش های رهبر سازمان
17

تلاشهای سرپرست برای فعالیت های کارکنان
24

تلاشهای سرپرست برای نفوذ بر کارکنان
31

توجه به ارتباطات
ارتباط با سرپرست مستقیم
4

توجه دیگران به مشکلات هم
11

روابط گروه ها و مدیران با کارکنان
18

وضعیت روابط مورد نیاز در انجام شغل
25

وضعیت تضاد در درون سازمان
32

توجه به ﭘاداش
شرایط شغل برای ارتقاء
5

وضعیت ملاک های دستمزد و پاداش در محل کار
12

فرصت ارتقاء در سازمان
19

تناسب حقوق با شغل
26

وضعیت روش های انگیزشی در سازمان
33

مکانیزم های مفید
ایده های سرپرست مستقیم برای کارکنان
6

وضعیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز شغل
13

وضعیت عملکرد سازمان برای یکپارچگی عملکرد
20

وضعیت واحدهای مختلف برای کمک به هم
27

تلاش سازمان برای بهبود سازمان
34

نگرش به تغییر
واکنش سازمان در مقابل تغییر
7

آشنایی سازمان با رویه های جدید علمی
14

وضعیت حمایت سازمان از تغییرات سازمانی
21

علاقه افراد در ایجاد تغییرات در شغل
28

توانایی سازمان در ایجاد تغییرات
35

3-4- ابزارهاي گردآوري داده ها
روشهای جمع آوری داده ها به دو دسته تقسیم می شود:
1. روشهای مستقیم؛ نظیر مشاهده، مصاحبه، و پرسشنامه و…
2. روشهای غیر مستقیم؛ نظیر استفاده از اسناد و مدارک
یک محقق باید هر دو روش را بکار گیرد، یعنی هم خود پدیده را بطور مستقیم ببیند و تحلیل کند، هم از طریق داده های جمع آوری شده توسط دیگران(کتابها، مقالات، اسناد و…) آنرا مورد شناسایی قرار دهد(ساروخانی، 1375، 172). در این تحقیق نيز از هر دو روش فوق برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.
برای داده هاي ثانويه:
داده هاي ثانويه (داده هايي كه قبلاً توليد شده و در منابع موجود قابل بررسي است) ،که از طریق روش کتابخانه ای و اینترنتی قایل استخراج است . ابن روش ها جزﻋ روشهای غیر مستقیم در جمع آوری داده ها است . روش کتابخانه ای و اینترنتی برای بررسی و مطالعه مبانی نظری موضوع تحقیق و دستیابی به اطلاعات اولیه ، از کتب و مقالات داخلی و خارجی و همچنین شبکه جهانی اینترنت به منظور دستیابی به مقالات مرتیط ،موضوع تحقیق استفاده شده است .
برای داده هاي اوليه:
داده هاي اوليه از روش پرسشنامه که جزﻋ روش های مستقیم در جمع آوری داده ها جهت آزمون فرضيات تحقيق به حساب می آیند . که در این روش با استفاده از دو ﭘرسشنامه جو سازمانی و سبک تفکر به جمع آوری اطلاعات مربوط به ﭘژوهش اقدام می شود .

پرسشنامه192
پرسشنامه بعنوان مهمترين ابزاري است كه در اين تحقيق از آن استفاده شده است. با توجه به اينكه پرسشنامه ها به دو دسته باز و بسته تقسيم مي شود: پرسشنامه هاي بسته مستلزم دادن پاسخهاي كوتاه يا انتخاب يك پاسخ از ميان چند گزينه است؛ اما پرسشنامه هاي باز يا نامحدود مستلزم پاسخ آزاد پاسخ دهنده است كه با كلمات خود آن را بيان مي كند(بست، 1371،221 ـ 218). اولین قدم در طراحی پرسشنامه تعیین نوع پرسشها می باشد. بطور کلی سؤالات پرسشنامه به دو صورت ارائه می شود:
الف) سؤالات بسته193
ب) سؤالات باز194 .
در پرسشنامه تحقيق حاضر، از دو سری سئوالات بسته استفاده شده است. پاسخگو براي پاسخ دادن به هر كدام از سئوالات پرسشنامه بايد يكي از گزينه ها را انتخاب نمايد و علامت بزند. ساختار پرسشنامه ها شامل 3 بخش می باشد:
1. معرفی پژوهش:
در بخش اول، عنوان، معرفی پژوهش و هدف از انجام آن برای پاسخگو بیان شده است و ضمن بیان اهداف تحقیق و ایجاد اطمینان در پاسخ دهندگان ، از پاسخ دهندگان خواستار همکاری به منظور انجام دقیق تحقیق می شود.
2. پرسش های ویژگی های شخصی :
براي بخش دوم ، تعداد هفت سئوال در مورد، جنسيت، سن، سنوات خدمت ، رشته تحصیلی ،گروه تحصیلی ، آخرین مدرک تحصیلی و رتبه علمی برای پاسخگويان در نظر گرفته شده است. این سوالات بر اساس اهمیت آنان در شکل گیری سبک تفکر و نیز به منظور بررسی شرایط شرکت کننده گان در نمونه آموری تحقیق ذکر می گردد .این سوالات در هر دو پرسشنامه ذکر گردیده شده است.
3. پرسش های سنجش سبک تفکر و جو سازمانی:
در بخش سوم يكسري سئوال بسته براي گردآوري اطلاعات مربوط به سنجش هر یک از ابعاد مورد بررسی در سبک تفکر و جو سازمانی طراحي گرديده است .

3-5-1- پرسشنامه سبک تفکر :
بر طبق گفته های اسچاروا195 (2002) از مهم ترین ابزارهای سنجش شیوه های تفکر به ابزار تسلط مغزی هرمان196 می توان اشاره کرد که به دسته بندی پاسخ دهندگان براساس ترجیحات آنها مبتنی بر گرایش به وظایف یا کنش های خاص ذهنی می پردازد. این ابزار توسط بنیاد ندهرمان در سال 1988 مورد استفاده قرار گرفته و استفاده از این ابزار منجر به ارائه یک نیم رخ 4 ربعی از فرد می شود. ساخت این ابزار از دهۀ 1970 شروع شده است، زمانی که انجام مطالعات در خصوص نیم کره راست و چپ مغز به اوج خود رسیده بود. تاگار197 (1990) ویژگی خاص این ابزار را دشوار بودن طریقۀ نمره گذاری آن می داند ،که باعث شده محققان در استفاده از این ابزار به بنیاد متعلق به سازندۀ این ابزار بنیاد هرمان وابسته شوند. تحقیقات اساسی دربارۀ ابزار تسلط مغزی هرمان در مؤسسه توسعه مدیریت جنرال الکتریک انجام و توسط این ابزار گرایش نیم کره ای یا مد نیم کره ای فرد مورد شناسایی قرار می گیرد. زانگ198 (2002) در این رابطه بیان داشته است که ابزار دیگری که به طور مشابه تسلط مغزی یا حاکمیت مغز را مورد اندازه گیری و سنجش قرار می دهد. سبک یادگیری و تفکر است که توسط پل تورنس و همکاران در 1988 تهیه و ساخته شد. این ابزار براساس نظریه سبک یادگیری و تفکر تورنس که در رویکرد شناخت محور شکل گرفته است، ساخته شده و به سنجش مدیا رویۀ تفکر فرد کمک می کند ابزار سنجش شناخت محور راه های مرجع افراد برای پردازش اطلاعات در سه مد تحلیل گرایانه، کل گرایانه و بینابین یا ترکیبی را مورد شناسایی قرار می دهد. این ابزار یک فهرست خود گزارش گر است که از 28 موضوع تشکیل شده و به پاسخ دهنده اجازه می دهد برای هر گویه یکی از دو گفته یا هر دو را انتخاب کند، که یکی سبک تحلیل گرایانه و یکی سبک کل گرایانه و انتخاب هر دو نشان گر سبک ترکیبی است. پل تورنس199 (2001) سازنده این ابزار زمان زیادی را صرف تقویت شناخت، پذیرش و دریافت و توسعۀ شخصیت خلاق در آموزش و در محل کار نمود. او کتاب های زیادی دربارۀ خلاقیت نوشته که آخرین کتاب او به نام راهنمایی برای توسعه مسیر حرفه ای خلاق است . آمانی200 (2001) و لای لنگ201 (2002) در نوشته های خود بیان داشته اند که سومین ابزار در این حوزه شاخص یا نشانگر مد نیم کره ای متعلق به مک کارتی202 است. این ابزار در سال 1993 توسط مک کارتی ساخته شد. ویراست آخر این ابزار مربوط به سال 1988 است. این ابزار نیز گرایش نیم کره ای افراد را نشان می دهد این ابزار دارای 32 گویه است و هر گویه دارای یک پیوستار است که بین دو صفت خیلی زیاد تا خیلی کم تنظیم شده است. روی هر پیوستار امکان انتخاب چهار گزینه است، دو گزینه در قطب سمت راست و دو گزینه در قطب سمت چپ قابل گزینش می باشد . یکی دیگر از مهم ترین ابزارهای تهیه شده در این حوزه ابزار سنجش فهرست سبک شناختی203 متعلق به آلینسون و هیز است که در سال 1996 توسعه یافته است. ساواس204 و ال کوت205 (2001) بیان داشته اند که این ابزار نیز براساس تحقیقات این دو محقق با رویکرد شناخت محور طراحی و تنظیم شده و سه فعالیت اصلی ذهن شامل دریافت یا ادراک، حل مسئله یا تفکر و حافظه و به یادآوری را مبنای سنجش قرار داده است. ابزار مذکور به شناسایی سبک شناختی یا سبک تفکر فرد برحسب تحلیلی یا کل گرا ـ شهودی می پردازد، این ابزار از نوع خود گزارش گر بوده و دارای 38 آیتم یا گویه است. در تهیه این ابزار 1000 نفر بزرگسال مشارکت داشته اند تهیه کنندگان این ابزار با هدف کاربرد آن در میان گروه های حرفه ای و مدیریتی و به طور کلی مطالعات سازمانی به تهیۀ آن اقدام نموده اند. ابزار فوق بیشتر با هدف شناسایی و تشخیص فعالیت های مدیریتی و تاثیر سبک شناختی یا سبک تفکر بر این نوع فعالیت ها طراحی شده است. آلینسون و هیز هر دو استادان صاحب کرسی در دانشگاه لیدز206 انگلستان می باشند. تفاوت این ابزار با سایر ابزارهای ساخته شده در این حوزه این است که ابزارهای دیگر نظیر فهرست سبک یادگیری کلب207 یا ابزار تسلط مغزی هرمان208 و ابزار سنجش نقشه ذهنی209 و ابزار شاخص نوع شخصیت مایرز – بریگز 210 عمدتا و مشخصاً در مطالعات بالینی و با محدودۀ کوچک قابل استفاده هستند و یا این انتقاد بر آن ها وارد است که عمدتاً به جای اندازه گیری سبک یامد یا رویه، به اندازه گیری توانایی فرد می پردازند. اما استفاده از فهرست سبک شناختی در مطالعات یا پیمایش های وسیع امکان پذیر است چرا که مدیریت اجرایی آن آسان است ضمن این که این ابزار با هدف کاربرد در مطالعات سازمانی و برای افراد حرفه ای و دارای مشاغل مدیریتی طراحی و استفاده شده است(نورشاهی،1385، 43-45).
پرشسنامه 38 سوالی سبک شناختی آلینسون و هیز ، توسط یو211(2006) به پرسشنامه ای 10 سوالی تعدیل و اصلاح گشته است (λ=.71~.85, ≧.71) (α.85~.90) . ضریب λ برابر عدد 7 است که با استاندارد پیش بینی شده متخصصان برابری می کند. این شاخص قابلیت نشان دادن سبک شهودی و تحلیلی را از هم دارا می باشد (پی شان212 ، 2008، 2412) .
پرسشنامه ای که در این تحقیق استفاده می شود شکل تغییر یافته پرسشنامه فهرست سبک شناختی213 می باشد که در ایران توسط نورشاهی(1385) مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه اصلی که، توسط آلیسون و هیز214 (1996) تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است ، شامل 38 سوال و هر سوال آن 3 گویه ای می باشد که به اندازه گیری گرایش به سبک تفکر شهودی و سبک تفکر تحلیلی می پردازد. براساس مقیاس و ارزش های تعیین شده برای هر سوال هر چه نمره فرد به نمره 76 (حداکثر) نزدیک تر باشد فرد تفکری تحلیلی تر دارد و برعکس هر چه نمره فرد پایین تر و نزدیک به صفر باشد، فرد دارای سبک شهودی می باشد. در این ابزار از مقیاس سه گزینه ای “درست” ، ” تردید دارم” و “غلط” استفاده شده است. نمره بین 37 – 0 نشانگر سبک شهودی 42- 38 بینابین و 76- 43 سبک تحلیلی را نشان می دهد. پرسشنامه مشتمل بر 21 گویه تحلیلی است که نمرات آن به ترتیب، 2= درست ،1= تردید دارم و 0= غلط، است. در 17 گویۀ شهودی نمره گذاری بر عکس عبارت است از 0= درست ، 1= تردید دارم و 2= غلط که در نهایت جمع نمرات 38 گویه، نمرۀ فرد پاسخگو را تشکیل می دهد. پرسشنامه ای که در این تحقیق استفاده می شود توسط نورشاهی(1385) تبدیل به 45 گویه گشته که دو بعد سبک تفکر شهودی و تحلیلی در آن سنجیده می شود ، که در آن از 3 گویه به 5 گویه ای تبدیل گشته است.
جدول شماره (3-3): ابعاد و سوالات مربوط به ابعاد سبک تفکر
سبک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک تفکر، جو سازمانی، سبک شناختی، قابلیت پیش بینی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک تفکر، جو سازمانی، آموزش عالی، مراکز آموزش عالی