پایان نامه ارشد با موضوع سبک تفکر، جو سازمانی، سبک شناختی، توانایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

نوع شناخت از سبک تفکر ، در عملکرد کاری افراد تاثیر گذار است ( هیز و آلینسون10 ، 1998، 863) .
بر این اساس ، محقق به دنبال پاسخ به این سوال است که رابطه بین سبک تفکر مدیران با جو سازمانی حاکم بر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان قم چگونه است ؟

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق
الف ) اهميت و ضرورت نظری تحقیق :
محیط کاری افراد همانند منزل دوم آنان است و افرادی هم ﭘیدا می شوند که عمده ساعات شبانه روز خود را در محیط کارشان به سر می برند .بنابراین محیط کار نیز باید همچون خانه حداقل نیازهای روحی و روانی افراد را در بر داشته باشد تا افراد ضمن کسب درآمد و ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه ای خود به خدمتی صادقانه و موثر بپردازد(سلطانی ،1384، 107) .
به دلیل اینکه دنیای امروزه دنیای انسانها هست و سرﭘرستان، مدیران و کارکنان سازمان ها نیز انسان هستند و سازمان بدون انسان بدون مفهوم خواهد بود ، فعالیت هایی از قبیل تولد ، تحصیل ،کار ،تفریح ،رشد و مرگ در این جامعه صورت می گیرد که بر جو سازمان ها نیز موثر می باشد(میچل،ترانس و آرو،1978، 179).
جو سازمانی مطلوب هم باعث کاهش هزینه های جابه جایی کارکنان و کاهش مقاومت آنان در برابر تغییر می شود و نیزباعث بهبود کیفیت کالاها و سود آوری شرکت می گردد. از نظر سازمانی ، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقاﺀ کارکنان می شود (مقیمی ،1379، 385).
جو سازمانی از نظر( لیتوین ) و (روبرت استرینگ ) ادراکاتی است که فرد از نوع سازمانی که در آن کار می کند دارد و احساس او به سازمان بر حسب ابعادی است مانند استقلال ،ساختار سازمانی ، پاداش ، ملاحظه کاریها ، صمیمیت و حمایت و صراحت (دسلرگر،‌1386‌، ‌11). با بررسی تاریخچه ی سبک شناختی و یا به عبارتی سبک های تفکر متوجه ابعاد روانی تاثیر گذار در فرایندهای مرتبط با اطلاعات می شویم (آسبورن و آسبورن11، 1978) .
سبک های تفکر به عنوان یک رویکرد ثابت ، ترجیحی و یا استراتژی های عادت شده ای است که حالت ادراک افراد، به یاد آوری ، تفکر کردن و حل مسئله را تعیین می نماید (مسیچ12 ، 1976) .
استرنبرگ و گریگورنکو13 (1997) معتقدند که مطالعه و شناخت سبک های تفکر در افراد از آن جهت دارای اهمیت می باشد که بین مطالعه شخصیت و موفقیت افراد پلی برای رسیدن به موفقیت افراد ایجاد می نماید و بنابراین از این جهت، شناخت سبک های تفکر مدیران فرصتی را برای شناخت شخصیت آنان و پیش بینی نیازهای مهارتی آنان و نیز کنترل عوامل موثر بر جو سازمانی را فراهم می آورد (استرنبرگ و گریگورنکو ، 1997 ، 705) .
بررسی یافته ها و نتایج تحقیقات نشان می دهد که تحقیق پیرامون سبک تفکر می تواند فهم و آگاهی را در بین همکاران تسهیل کرده و به بهبود ارتباطات سازمانی کمک نماید. در نتیجه، فرصتهایی برای رشد مشخص سازمانی افراد فراهـم می آورد ( هاریسون و برامسون14 ، 2002) .

ب ) اهميت و ضرورت کاربردی تحقیق :
از بین بردن بیماری هایی از قبیل برخی از انواع سردرد ها ، معده دردها ، کمر درد ها و حتی پا دردها از طریق بالا بردن سلامت روانی سازمان ها با کمک شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان با استفاده از بررسی جو سازمانی حاکم بر آنان(شعاری نژاد،1371، 32) .
مدلی از میزان تاثیر گذاری سبک های شهودی و تحلیلی را بر میزان توجه بر هر یک از سبک ها را به و جود می آورد.
استفاده از تحقیقاتی با زمینه های شناختی و فیزیولوژیکی در شرایط کار، زمینه ای را برای محققین و استفاده کنندگان آن فراهم می نماید تا از نتایج حاصل از آن بهتر بتوانند استفاده نمایند ( هودگ کینسون15 ، 2007، 245) .
افراد در بیان و ادراک روانی خود از جوّ می توانند تحت تاثیر سبک تفکر مدیر قرار گیرند که با سنجش جو سازمان می توان نقص های موجود در سازمان را از طریق سبک مدیر برآورد نمود که با دسته بندی هایی که در مورد سبک های تفکر می گردد می توان فرمولی را برای انتظارات معقولانه حاصل از سبک تفکر مدیران داشت.
استفاده از مطالعات تجربی که در آنها به بررسی سبک های شناختی و یا سبک های تفکر پرداخته شده است ، می تواند عملکرد افراد را نسبت به استفاده از تحقیقاتی که بر مبنای توانایی ها و موقعیت ها در محیط کار می شود ، بهتر نمایان سازد (کیرتون16، 2003، 32) .
طبق نظر کولز17(2007) با آگاهی از تفاوت افراد از سبک های تفکر، می توان تاثیر آن را بر یادگیری، حل مسائل ، تصمیم گیری، ارتباطات و خلاقیت را از طرق مختلف دانست( آرمسترانگ18 ، 2009، 4) .
بنابراين جو سازمانی مطلوب در موفقيت يك سازمان و واحد صنعتي تاثير بسزايي خواهد داشت. لذا انجام اين پژوهش می تواند در بررسي انواع سبک های تفکری حاکم در محیط دانشگاه ها که خود باعث ایجاد تاثیرات بسزایی در برون دادهای دانشگاه ها که خود شامل دانش آموختگانی با طرز تفکر و برخورد گوناگون در جامعه و سازمان هستند ، از طرق مختلف می گردد.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1- هدف اصلي:
شناسایی رابطه بین “سبک تفکر” مدیران با “جو سازمانی “
1-3-2- اهداف فرعي:
1-1) شناسایی رابطه “سبک تفکر شهودی ” با ” توجه به هدف ” سازمانی
1-2) شناسایی رابطه ” سبک تفکر شهودی ” با ” ساختار ” سازمانی
1-3) شناسایی رابطه ” سبک تفکر شهودی ” با ” رهبری ” سازمانی
1-4) شناسایی رابطه ” سبک تفکر شهودی ” با ” توجه به ارتباطات ” سازمانی
1-5) شناسایی رابطه ” سبک تفکر شهودی ” با ” توجه به ﭘاداش ها ” سازمانی
1-6) شناسایی رابطه ” سبک تفکر شهودی ” با ” مکانیزم های مفید ” سازمانی
1-7) شناسایی رابطه ” سبک تفکر شهودی ” با ” نگرش به تغییر ” سازمانی
2-1) شناسایی رابطه ” سبک تفکر تحلیلی” با ” توجه به هدف ” سازمانی
2-2) شناسایی رابطه ” سبک تفکر تحلیلی ” با ” ساختار ” سازمانی
2-3) شناسایی رابطه ” سبک تفکر تحلیلی ” با ” رهبری ” سازمانی
2-4) شناسایی رابطه ” سبک تفکر تحلیلی ” با ” توجه به ارتباطات ” سازمانی
2-5) شناسایی رابطه ” سبک تفکر تحلیلی ” با ” توجه به ﭘاداش ها ” سازمانی
2-6) شناسایی رابطه ” سبک تفکر تحلیلی ” با ” مکانیزم های مفید ” سازمانی
2-7) شناسایی رابطه ” سبک تفکر تحلیلی ” با ” نگرش به تغییر ” سازمانی

1-4-فرضیه های تحقیق
1-4-1-فرضیه های اصلي
بین “سبک تفکر ” مدیران با ” جو سازمانی ” رابطه وجود دارد .
1-4-2-فرضیه های فرعي:
1-1) بین ” سبک تفکر شهودی ” با عامل ” توجه به هدف ” رابطه وجود دارد.
1-2) بین ” سبک تفکر شهودی ” با عامل ” ساختار ” رابطه وجود دارد.
1-3) بین ” سبک تفکر شهودی ” با عامل ” رهبری ” رابطه وجود دارد.
1-4) بین ” سبک تفکر شهودی ” با عامل ” توجه به ارتباطات ” رابطه وجود دارد.
1-5) بین ” سبک تفکر شهودی ” با عامل ” توجه به ﭘاداش ” رابطه وجود دارد.
1-6) بین ” سبک تفکر شهودی ” با عامل ” مکانیزم های مفید ” رابطه وجود دارد.
1-7) بین ” سبک تفکر شهودی ” با عامل ” نگرش به تغییر ” رابطه وجود دارد.
2-1) بین ” سبک تفکر تحلیلی ” با عامل ” توجه به هدف ” رابطه وجود دارد.
2-2) بین ” سبک تفکر تحلیلی ” با عامل ” ساختار ” رابطه وجود دارد.
2-3) بین ” سبک تفکر تحلیلی ” با عامل ” رهبری ” رابطه وجود دارد.
2-4) بین ” سبک تفکر تحلیلی ” با عامل ” توجه به ارتباطات ” رابطه وجود دارد.
2-5) بین ” سبک تفکر تحلیلی ” با عامل ” توجه به ﭘاداش ” رابطه وجود دارد.
2-6) بین ” سبک تفکر تحلیلی ” با عامل ” مکانیزم های مفید ” رابطه وجود دارد.
2-7) بین ” سبک تفکر تحلیلی ” با عامل ” نگرش به تغییر ” رابطه وجود دارد.
1-5-تعريف مفهومی و عملياتي واژگان کليدي تحقيق
تعریف عملی یا عملیاتی نسبت به تعاریف مفهومی از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا که یک مفهوم را از حالت کلی، ذهنی و غیر قابل مشاهده به حالت جزئی، عینی و قابل مشاهده تبدیل می کند. این کار ، یعنی تبدیل مفهوم به مشهود را عملی سازی می گویند. محقق با تعریف عملی یک مفهوم آن را به یک یا چند متغیر تبدیل می کند. در پرسشنامه هر متغیر از طریق یک یا چند سوال مطرح می شود. سوالها به طریقی ساخته می شوند که محقق را به اندازه گیری یک مفهوم یاری کنند. به هنگام اندازه گیری، ارزشها و اندزه های مختلف یک متغیر را مورد بررسی، ثبت و ضبط قرار می دهیم(ساده، 1375، 88) . در این پژوهش محقق متغیرهای وابسته و مستقل را از تعریف مفهومی بصورت عملیاتی تعریف می نماید تا بهتر و راحتتر بتواند آنها را سنجیده و مورد تجریه و تحلیل قرار داد.

1) سبک تفکر
سبک تفکر بیانگر شیوه ای از فکر کردن است که فرد ترجیح می دهد تا از آن استفاده نماید و مترادف با توانایی های افراد نمی باشد بلکه بیانگر نحوه استفاده از توانایی های بالقو ه ی فرد می باشد، که این به صورتی است که اگر افراد مشاغلی متناسب با سبک تفکر خود را انتخاب نمایند، به درصد بالاتر از موفقیت جهت پرورش توانایی فکری خود می رسند(استرنبرگ،1999،54). برای سنجش و مشخص شدن سبک تفکر در تحقیق از 45 شاخص که معرفه شاخص های سبک شناختی از نظر هیز و آلینسون (1996) هستند، استفاده می گردد.
1-1)سبک تفکر شهودی :
بر اساس ابزار سنجش فهرست سبک شناختی19 ، شهود به معنی قضاوت فوری براساس احساس و اخذ یک رویکرد یا منظر جهانی و کل گرایانه است. این افراد ترجیح می دهند که از توانایی هایی چون امور فی البداعه ، گل کرایانه ، خلاقیت ، نوآوری و احساسات استفاده کنند (آلینسون20 ، هیز21 ، 1996) .
1-2) سبک تفکر تحلیلی:
بر اساس ابزار سنجش فهرست سبک شناختی تحلیل یا مد تحلیلی به قضاوت براساس استدلال ذهنی و تمرکز به روی امور جزئی و جزئیات، اشاره دارد. افراد دارای این سبک تفکر در بررسی های خود یک پدیده را به اجزاء آن تبدیل می کنند و از امور عینی و محاسباتی در این تحلیل ها بهره می برند(آلینسون ، هیز، 1996) . سبک تفکر تحلیلی در قالب 23 سوال و یا شاخص مربوط به پرسشنامه فهرست سبک شناختی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد.
2)جو سازمانی :
جو سازمانی به تمام محیط داخلی سازمان اشاره دارد . جو سازمانی به عنوان مولفه ای می باشد که به نگرش دریافت شده از یک سازمان و زیر سیستم های آن اشاره دارد و این به صورتی دیده می شود که سازمان با اعضای خود، گروه ها و موضوعات رفتار می نماید (مودهراکارتا22 ، 2008، 8) . جو سازمانی به وسیله پرسشنامه 35 سوالی رابرت .سی پریزیوزی23 به عنوان ” پرسشنامه شناخت سازمان24 ” با 7 مولفه مورد سنجش قرار می گیرد.
2-1) هدف :
هدف یک دستاورد خاص و قابل سنجش است که در یک زمان معیین با هزینه محدود به ان دست خواهیم یافت(مقیمی،1379،34). بر اساس ابزار سنجش پرسشنامه شناخت سازمان، 5 شاخص مولفه هدف را می سنجند که بیانگر چگونگی دست یابی به اهداف سازمانی و میزان پایبندی اعضاء در رسیدن به اهداف سازمانی است .
2-2) ساختار:
ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان می گردد. از نظر مینتزبرگ ساختار، مجموع تمام روش هایی است که یک سازمان آنها را به کارهایی تقسیم می نماید تا از طریق آن وظایف انجام گردد ( لیا او ، چوآنگ و تو ، 2011، 728) . بر اساس ابزار سنجش پرسشنامه شناخت سازمان، 5 شاخص مولفه ساختار سازمانی را می سنجند که نمایی از شرایط تمرکز ، پیچدگی را به نمایش در می آورد .
2-3) ارتباطات:
فرایندی است که دو یا چند بخش توسط آن ،اطلاعات مورد نیاز خود را مبادله و با یکدیگر تبادل نظر می کند. ارتباطات را گاهی معادل تبادل اطلاعات و انتقال معنی دار می دانند و در واقع می توان انتقال اطلاعات از فرستنده به گیرنده دانست ، به گونه ای که برای هر دو قابل فهم و واضح باشد(رضائیان،1384،472). بر اساس ابزار سنجش پرسشنامه شناخت سازمان ، 5 شاخص مولفه هدف را می سنجند که منظور از ارتباطات ، فهم معنی دار بودن انتقال اطلاعات بین مدیر و کارکنان و نیز گروه های مختلف با یکدیگر می باشد .
2-4) پاداش :
ﭘاداش ها از جمله ابزارهای مهمی است که مدیران می توانند با استفاده از آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع جو سازمانی، سبک تفکر، توانایی ها، عملکرد سازمان Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک تفکر، خود انتقادی، پیش دبستانی، قانونگذاری