پایان نامه ارشد با موضوع سبک تفکر، جو سازمانی، آموزش عالی، مراکز آموزش عالی

دانلود پایان نامه ارشد

تقکر
ابعاد
سوالات

سبک تحلیلی
9، 6، 5، 4، 3، 2، 1، 15 ، 12 ، 11 ، 10 ، 26 ، 45 ، 44، 35، 34 ،25،23،17،16،31،30،27

سبک شهودی
18، 14، 13 ، 7 ،8 ، 22 ،21 ،20 ،19 ،32 ،29 ،28 ،24 ،38 ،37 ،36 ،33 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39

3-5-1-1-نحوه امتیاز بندی پرسشنامه سبک تفکر
در پرسشنامۀ تحقیق حاضر همانطور که اشاره شد نحوه محاسبه آن از طیفی 5 گویه ای استفاده شده که برای سنجش گویه های تحلیلی به صورت جدول شماره (3-4) استقاده می گردد و نیز برای گویه های شهودی به شکل عکس آن اعمال می گردد. نحوه امتیاز بندی این سؤالات در جدول شماره 11 آمده است. پرسشنامه شامل 23 گویه تحلیلی و نیز 22 گویه شهودی می باشد که در نهایت جمع نمرات 45 سوال موجود در پرسشنامه سبک تفکر فرد را مشخص می نماید. با توجه به 5 گویه ای شدن آن و نوع محاسبه آن هر چه قدر نمره به دست آمده از پرسشنامه فرد به بیشترین نمره(حداکثر 180) نزدیک باشد ، فرد سبک تفکر تحلیلی تری و هر چه قدر نمره بدست آمده از پرسشنامه فرد به سمت کمترین نمره (صفر) باشد ، فرد دارای سبک تفکر شهودی تر است. نمره بین 180 – 93 بیانگر سبک تفکر تحلیلی ، 45-92 بینابین و 44- 0 سبک تفکر شهودی می باشد .

جدول شماره (3-4) : نحوه نمره دهی به سوالات سبک تفکر
شکل کلی
درست
تقریبا درست
تردید دارم
تقریبا غلط
غلط
امتیاز بندی
4
3
2
1
0

3-5-2- ﭘرسشنامه جو سازمانی :
این پرسشنامه به عنوان ” ﭘرسشنامه شناخت سازمان215″ توسط رابرت .سی ﭘریزیوزی216 طراحی شده است که سوالات مربوط به سنجش هر یک از ابعاد در جدول (3-5) را منعکس است(مقیمی ،1386، 188).
این ﭘرسشنامه به سازمان کمک خواهد کرد تا با انجام تجزیه و تحلیل خود با استفاده از مدل شش بعدی وایز بورد ، به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی یابد . این ﭘرسشنامه از سی و ﭘنج سوال تشکیل شده است که شرح هر یک از سوالات با توجه به ماهیت و شرایط اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی مورد بحث ، تغییراتی نموده است تا از نظر دریافت ذهنی پاسخ دهنده ، قابل درک باشد (مقیمی ،1386، 189). ابعاد این پرسشنامه به همراه سوالات مربوط به هر یک از آنها در قالب جدول شماره (3-5) آورده شده است.
جدول شماره (3-5) : ابعاد و سوالات مربوط به ابعاد جو سازمانی
جو سازمانی
ابعاد
سوالات
توجه به هدف
29-22-15-8-1
ساختار
30-23-16-9-2
رهبری
31-24-17-10-3
توجه به ارتباطات
32-25-18-11-4
توجه به ﭘاداش
33-26-19-12-5
مکانیزم های مفید
34-27-20-13-6
نگرش به تغییر
35-28-21-14-7
3-5-2-1- نحوه امتیاز بندی پرسشنامه جو سازمانی
در پرسشنامۀ جو سازمانی حاضر همانطور که اشاره می شود در سؤالات از مقیاس 7 عاملی لیکرت برای گرفتن نظرات پاسخگویان استفاده شده است. نحوه امتیاز بندی این سؤالات در جدول شماره (3-6) آمده است.
جدول شماره (3-6) : نحوه امتیاز دهی به سوالات جو سازمانی
شکل کلی
قویا مخالفم
مخالفم
کمی مخالف
نظری ندارم
کمی موافقم
موافقم
قویا موافقم
امتیاز بندی
1
2
3
4
5
6
7

3-6- روایی217 و پایایی218 ابزار سنجش
الف) روایی ابزار سنجش
روایی این مفهوم را بیان می کند که آیا پرسش ها جنبه مهمی از هدف تحقیق را نمونه گیری می کند یا خیر؟ منظور از روایی نیز این است که این آزمون تا به حد کارایی را می سنجد. با توجه به اینکه به طور کلی دو دسته پرسشنامه بر اساس ساخت و تولید آنان برای استفاده در تحقیقات می توان در نظر داشت ، می توان گفت که به دو صورت روایی سوالات را می توان مورد بررسی قرار داد :
1. پرسشنامه های محقق ساز:
برای اینکه این دسته از پرسشنامه ها از روایی لازم برخوردار باشند، ابتدا با انجام مطالعات اكتشافي (خواندن متون نظري مرتبط با موضوع تحقيق و همچنين مصاحبه با كاركنان و كارشناسان)، شاخصهايي را از ميان معيارهاي موجود در متون نظري تحقيق برگزيده می شود كه با توجه به اظهار نظر مصاحبه شوندگان بيشترين تناسب را با شرایط سازماني داشته باشد و در ادامه بمنظور کسب اطمینان از روایی محتوایی سؤالات موجود در پرسشنامه، اقدام به کسب نظر متخصصین آکادمیک می شود که به همین منظور محقق آنها را به رؤيت چند تن از استادان از جمله استاد راهنما و مشاور می رساند و همچنین بمنظور کسب اطمینان از روایی صوری سؤالات پرسشنامه، محقق نظرات متخصصین حرفه ای یعنی؛ کارشناسان مربوطه جویا می شوند و نهایتاً با توجه به نظرات هر دوی آنها (متخصصین آکادمیک و متخصصین حرفه ای) نكات مبهم و نارسای پرسشنامه، برطرف و برخي از گزینه ها كه ارتباطي با فرضيه ها و اهداف تحقيق نداشته باشد ، حذف و چند شاخص ديگر كه به نظر مي رسد که ارتباط تنگاتنگي با موضوع پژوهش داشته باشد، به شاخصهاي قبلي اضافه می شود و در نهايت پس از اعمال نظرات اصلاحي، پرسشنامه تدوين و اعتبار آن توسط افراد مذکور، مورد تأييد قرار می گیرد.
2. پرسشنامه های استاندارد:
در مورد پرسشنامه های استاندارد که توسط متخصصان آکادمیکی مورد تولید و تایید قرار گرفته است می توان با بررسی شاخص های آن و در نظر گرفتن هدف استفاده از آن، با تایید استادان راهنما و مشاور مورد قبول و استفاده قرار گیرند و یا در صورت مغایرت، اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز صورت گیرد.
پرسشنامه های مورد استفاده قرار گرفته در این تحقیق به دو صورت است . دسته اول پرسشنامه مورد استفاده ، که مربوط به پرسشنامه سبک تفکر در این تحقیق می باشد ، از نوع پرسشنامه استانداردی می باشدکه به وسیله سایر محققان در ایران تغییر یافته و بومی شده است. این پرسشنامه به اسم فهرست سبک شناختی می باشد که توسط هیز و آلینسون (1996) طراحی و توسط نورشاهی (1385) بومی سازی شده است. دسته دوم پرسشنامه مورد استفاده ، پرسشنامه استاندارد سی پریز یوزی به اسم پرسشنامه شناخت سازمان می باشد. بنابراین ا روایی مربوطه را دارا می باشد.

ب) پایایی ابزار سنجش
منظور از پایایی، ثبات ، هماهنگی ، قابلیت اعتماد ، اعتبار، پیش بینی دقت و صحت است(شریفی ،1383،241). ابزارهای تحقیق نیز به عنوان وسیله ای برای جمع آوری اطلاعات باید معتبر باشند تا پژوهشگر بتواند به داده های بدست آمده اعتماد کند. یکی از روشهای محاسبه ضریب پایایی، استفاده از آلفای کرونباخ219 است که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از نرم افزارSPSS نیز قابل محاسبه است.
قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از 60 درصد معمولاً ضعیف، دامنه 70 درصد قابل قبول، و دامنه بیش از80 درصدخوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد بهتر است (سکاران، 1381،385).
در تحقیق نورشاهی(1385) برای پرسشنامه فهرست سبک شناختی ، پایایی بُعد سبک تقکر تحلیلی 8877/. و نیز پایایی بُعد سبک تفکر شهودی 7997/. گزارش شده است و نیز پایایی پرسشنامه جو سازمانی شناخت سازمان ، در تحقیق رنجبر(1387) به میزان 9472/. گزارش شده است. با این حال برای اطمینان از پایایی آن از فرمول مربطه برای صحت این ادعا بررسی صورت گرفته است .

جدول شماره (3-7) : تعداد و پایایی گویه های تحقیق
متغيرها
تعداد گویه ها
آلفاي كرونباخ
تحليلي
23
972/0
شهودي
23
958/0
سبك تفكر
23
983/0
توجه به هدف
30
903/0
ساختار
30
899/0
رهبری
30
895/0
توجه به ارتباطات
30
898/0
توجه به پاداش
30
841/0
مکانیزم‌های مفید
30
857/0
نگرش به تغییر
30
901/0
جو سازماني
30
852/0

همان گونه که در جدول شماره (3-7) نشان داده شد، ضریب آلفای کرونباخ هر یک از متغییرها سنجیده شده و در قالب جدول نمایان گشته است . با بررسی صورت گرفته مشخص می شود که تمام متغییر های مورد استفاده در این تحقیق از پایایی مناسبی برای سنجش فرضیه های موجود برخوردار می باشند .
3-7- روش های آماری مورد استفاده در تحقیق
انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به هدف ها و ماهيت موضوع پژوهش دارد. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه مشخص نماييم چه شيوه و روشي را بكار گيريم، تا ما را هر چه دقيقتر، آسانتر و ارزانتر در دستيابي به پاسخ يا پاسخهايي براي پرسش يا پرسشهاي تحقيق كمك نمايد(خاكي، 1382، 212).
➢ آزمون كالموگرف-اسميرنف :
از این آزمون به منظور بررسی نرمال بودن متغيرهاي تحقيق استفاده می شود.
➢ ضریب همبستگی پیرسون:
همبستگی، ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد. این ضریب بین ” 1 ” تا “1-” است و در صورت نبود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است. این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی را محاسبه کرده اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به این معنی است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقدار متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس. اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان می دهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر ” 1+” شد همبستگی مثبت کامل و اگر “1-” شد همبستگی کامل و منفی است.
➢ آزمون اسپیرمن
به منظور بررسی همبستگی برای متغییر های غیر نرمال از آزمون اسپیرمن استفاده می شود .
➢ آزمون T دو جامعه مستقل :
با استفاده از این آزمون می توان میانگین دو گروه از پاسخگویان را با یکدیگر مقایسه نمود. از این آزمون برای محاسبه فاصله اطمینان و یا آزمون فرضیه تفاوت میانگین دو جمعیت استفاده می‏شود.
➢ همچنین در این تحقیق از آمار توصیفی در جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده، استفاده شده است؛ که در فصل چهار بطور مفصل به آنها پرداخته شده است.
3-8- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران (روساء) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم و نیز معاونان تحت نظارت مستقیم آنان می باشد. سعی شددر جدول شماره (3-8) نمای کلی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در استان قم به تصویر کشیده شده است.

جدول شماره (3-8) : نمایی کلی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مورد مطالعه
نوع مدیریت و ساختار دانشگاه
نوع دانشگاه
نام دانشگاه و مراکز آموزش عالی
ردیف
دولتی
تخصصی
پردیس قم دانشگاه تهران
1
دولتی
جامع
دانشگاه قم
2
دولتی
تخصصی
دانشگاه صنعتی قم
3
دولتی
تخصصی
دانشگاه علوم پزشکی قم
4
دولتی
جامع
مرکز تربیت معلم شهید مدنی قم
5
دولتی
جامع
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم
6
غیر انتفاعی
تخصصی
مرکز علمی کاربردی جامعه المصطفی العالمیه
7
دولتی
تخصصی
آموزشکده فنی پسران قم
8
دولتی
تخصصی
دانشگاه حضرت معصومه قم
9
آزاد
جامع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
10
غیر انتقاعی
تخصصی
دانشگاه شیخ مفید
11
غیر انتفاعی
تخصصی
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
12
غیر انتفاعی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک تفکر، سبک شناختی، جو سازمانی، تقسیم کار Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع ضریب همبستگی، آزمون فرضیه