پایان نامه ارشد با موضوع سبک تفکر، جو سازمانی، سبک شناختی، قابلیت پیش بینی

دانلود پایان نامه ارشد

وجود بیشتر دانش ساختاری افرادی که بدست می آید، افراد احساس گم گشتگی می کنند.مشارکت مستقیم و اولیه افراد در یک رابطه خوب، باعث افزایش سرعت سیستم ها می گردد.
4. آگاهی افراد از سبک های تفکر و یا شناختی، از فاکتورهای تاثیرگذار در اطمینان از موفق بودن ارتباط استعاره ها می باشد. تجربه افراد از محتوای اطلاعات کمک زیادی می کند تا افراد از طریق یادگیری دانش جدید، اطلاعاتی را در فضای ذهنی خود ذخیره داشته باشند.
2-6) لئونارد185، بیووایس 186و اسکول)1872009) در تحقیقی به بررسی مدل های چند سطحی سبک شناختی گروهی در تصمیم گیری استراتژیک پرداخته است. سوال مطرح شده در این تحقیق به شناسایی محل تشکیل سبک های شناختی گروهی می پردازد، که با بررسی بر محور این سوال گزاره های زیر حاصل گشته است .
1. اکثر سبک های شناختی فردی، توانایی پیش بینی سبک های شناختی گروهی را دارا هستند.
2. میانگین سبک های شناختی فردی، توانایی پیش بینی سبک های شناختی گروهی را دارا هستند.
3. سبک شناختی فردی با بالاترین پست ، قابلیت پیش بینی سبک های شناختی گروه را دارا است.
4. سبک های شناختی حاصل از وظایف رهبری قابلیت پیش بینی سبک های شناختی گروه را دارا است.
5. سبک شناختی افراد برونگرا ، قابلیت پیش بینی سبک های شناختی گروه را دارا است.
6. گروه های خودآموز ، مشکلاتی را که در تیم های استراتژیک وجود دارد را شناسایی می نمایند در حالی که گروه های سنجش گر مشکلات را در گروه های عملیاتی را شناسایی می نمایند.
7. افکار در گروه، رفتار نمایشی را به نمایش می گذارد در حالی که احساسات در گروه، رفتار متقابل بیانی را به نمایش می گذارد.
2-4- نتیجه گیری
با نگاه به شکل گیری سبک تفکر و فرایند پردازش اطلاعات در زمینه معرفی سبک های شناختی ، می توان اثرات تمایل افراد را در این معانی مهم دانست . تفکر افراد ناشی از توانایی و تمایلات خود می باشد و این تمایلات نیز حاصل آنچه افراد از محیط خود درک می نمایند و یا علاقه به درک آن هستند ، می باشند. افراد از محیط خود ادراکات خاصی دارند که این ادراکات از درون یک سازمان می تواند جو سازمانی یک سازمان را نمایش دهد که حاصل از سبک تفکر افراد در آن سازمان و تمایل آنان از درک خود نسبت به حوادث آن سازمان می باشد .
در ابتدای فصل دو، با بیان تعاریف و مقدماتی از مولفه سبک تفکر ، بر ویژگی ها و نیز عوامل موثر در آن، توضیحاتی بیان شده است که نحوه برخورد افراد را با پیام های محیطی و پردازش اطلاعات حاصل از داده های به دست آمده از محیط را آشکار می نماید. با بیان سبک تفکر و نیز رویکردهای مختلف نسبت به آن و نیز اصطلاحات مطرح توسط صاحبنظران مختلف ، از سبک شناختی به عنوان یک عبارت از سبک های تفکر به منظور بررسی آن استفاده شده است. با بیان مولفه های سبک های شناختی و مدل دو بعدی مطرح در آن و ویژگی های هر یک از این ابعاد ، بخش اول فصل دو پایان می پذیرد. در قسمت دیگر این فصل در مورد تعاریف و ویژگی های جو سازمانی و عوامل تاثیر گذار بر آن پرداخته می شود که آن را حاصل از این فرایند پردازش و یا ادراک در نظر می نماید. در این قسمت دیدگاه های صاحبنظران مختلف در مورد جو سازمانی و نیز دیدگاه های مختلف در مورد ویژگی ها و عوامل تشکیل دهنده آن بیان شده است. در قسمت سوم این فصل ، مروری بر تحقیقات گذشته مشابه بر این تحقیق ، بیان شده است که با دسته بندی داخلی و خارجی آن به دو نوع ، نمونه هایی از این تحقیقات ذکر شده است که با بررسی محتوای این ادبیات به مدل مفهومی ذیل دست پیدا می نمائیم.

2-5- مدل مفهومي تحقیق
بر مبنای ادبیات تحقیق ، مدل مفهومی ذیل به شکل شماره (2-12) ، که دارای متغییر های مستقل و وابسته ذیل می باشد ، پیشنهاد می گردد.

الف) متغيرهاي مستقل
متغیری است که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی میشود(خاکی،1379، 76). متغیر مستقل این تحقیق دو بعد سبک تفکر می باشد که این دو بعد شامل :
1)تفکر شهودی
2)تفکر تحلیلی

ب) متغيرهاي وابسته
متغیر وابسته ، متغیری است که هدف محقق تشریح یا ﭘیش بینی تغییرﭘذیری در آن است (خاکی 1379،75) .
متغیر وابسته در این تحقیق ، عبارتست از ابعاد مربوط به جو سازمانی می باشد که شامل :
1) توجه به هدف
2) ساختار
3) رهبری
4) توجه به ارتباطات
5) توجه به ﭘاداش
6) مکانیزم های مفید
7) نگرش به تغییر
با توجه به عنوان و موضوع تحقيق و يافته هاي موجود در ادبيات موضوع در خصوص رابطه سبک تفکر مدیران با جو سازمانی ، چارچوب نظري اين تحقيق به صورت ذیل است:

شکل شماره (2-12) : مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه
انجام پژوهش هايي كه بتواند پژوهشگران را به اهداف واقعي نايل سازد ، كاري بس دشوار است. به همین دليل پژوهشگران تلاش می نمایند تا با استفاده از روشهاي علمي به نتايج واقعي تري دستيابي پيدا كنند. گرچه در روشهاي علمي سعي مي شود تا با واقع نگري و عدم توجه به نظرات فردي، حوزه عدم اطمينان را كاهش دهند، اما بايد اذعان نمود كه پژوهشهاي كمي را سراغ داريم كه در صحنه عمل به نتايج كاملا يكساني دستيابي داشته اند. لذا دامنه عدم اطمنيان در حوزه پژوهشها غير قابل انكار است. دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانیکه با روش شناسی درست صورت گیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است(خاکی، 1379،155).
این فصل ابتدا به بیان نوع هدف و روش تحقیق می پردازد و آنگاه روش جمع آوری داده ها و بعد از آن جامعۀ آماری بیان می شود. سپس به فرضیات و متغیرهای تحقیق اشاره می شود و در پایان فصل مراحل علمی تحقیق آورده می شود.

3-1- روش شناسی تحقیق
از لحاظ هدف و روشي كه دنبال مي شود، دو نوع تحقيق بنيادي188 و كاربردي189 از هم متمايز مي شود(دلاور، 1378، 28).
تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است(سرمد و دیگران، 1380، 79).
تحقيق كاربردي: تحقيقي است كه يافته هاي آن را مي توان براي حل مسائل اجتماعي به كار برد (ايران نژاد پاريزي، 1378، 37 ).
با این وجود این موضوع را بایستی در نظر داشت که مرز دقیقی بین انواع تحقیقات بر اساس نوع هدف آنان وجود ندارد و با یکدیگر وابستگی مفهومی زیادی دارند، همانند تحقیقات بنیادی که زیربنای تحقیقات کاربردی به شمار می آیند(خاکی،1387،202).
در پژوهش حاضر نيز محقق با انجام نظرسنجي ، با مطلع گشتن از ضعف ها و نقاط قوتی که با وجود سبک های تفکر گوناگون در دانشگاه ها شکل می گیرد، جو سازمانی آنان شناسایی و نیز در این جهت می توان الگویی برای به وجود آمدن این شرایط احتمالی ترسیم نمود و از آن طریق پيشنهاداتي كاربردي و علمي ای بر اساس این تحقيق می توان ارائه داد . پژوهش حاضر از لحاظ ماهيت مسأله و هدف تحقيق يك تحقيق كاربردي محسوب مي شود.
از نظر روش:
انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به هدف ها و ماهيت موضوع پژوهش دارد. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه مشخص نماييم چه شيوه و روشي را بكار گيريم، تا ما را هر چه دقيقتر، آسانتر و ارزانتر در دستيابي به پاسخ يا پاسخهايي براي پرسش يا پرسشهاي تحقيق كمك نمايد(خاكي، 1382، 212).
تحقيق حاضر ، تحقيقي توصيفي از نوع همبستگي است؛تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف وتفسیر می کند،تحقیق توصیفی،شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود.اطلاعات توصیفی معمولا از طریق پرسشنامه ،مصاحبه یا مشاهده جمع آوری می شوند (خاکی،1387،210).
در مطالعه همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود که آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر قابل سنجش وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه وحد آن چقدر است؟هدف از مطالعه همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و به کارگیری روابط در انجام پیش بینی ها باشد.مطالعات همبستگی،تعدادی از متغیر هایی را که تصور می رود با مسأله مرتیط هستند ارزیابی می کند(خاکی،1386،218).

3-2- سنجش متغیر مستقل
به منظور سنجش سبک تفکر طبق تعریف و با توجه به متون نظري مربوط به آن و در تحقیقات پیشین لاتین ، شاخص هایی برای سنجش آن در نظر گرفته شده است که در این میان می توان به تحقیقات آلیسون و هیز190 و نیز لوفسترام191 اشاره نمود . و بنابراین با این پیشینه و نیز بررسی تحقیقات انجام شده و مکمل آن پایان نامه های مرتبط می توان شاخص های مورد نظر قرار گرفته را مطابق با هر بعد استخراج نمود و به صورت جدول شماره (3-1) به نمایش قرار داد.
جدول شماره (3-1) : شاخص های مربوط به سبک تفکر به همراه شماره سؤالات مربوطه در پرسشنامه
مفهوم
ابعاد
شاخص ها
شماره سؤالات مربوطه در پرسشنامه

سبک تحلیلی

علاقه مند به تفکر منطقی در تصمیم سازی
1

علاقه مند به افراد همه جانبه نگر
2

علاقه مند به شرح دقیق و روشن قوانین اداری
3

پایبندی به قوانین و مقررات شغلی
4

شرایط شغل برای پیشرفت افراد
5

جزئی نگری به یک مسئله
6

استفاده از تجزیه و تحلیل عمیق برای فهم مسائل
9

استفاده از روش های معمول در مسائل
10

استفاده از روش هایی با رویکرد منطقی
11

نتیجه نگر
12

همه جانب نگری به مسائل
15

توجه به احساسات دیگران در رسیدن به اهداف
16

تجزیه هدف به عوامل تشکیل دهنده
17

توجه به جزئیات قبل از اقدام
23

وسواس به خرج دادن قبل از تصمیم گیری
25

توجه به همه عوامل در هنگام تصمیم گیری
26

علاقه مند به افراد آرام و منطقی
27

آرام و منطقی بودن فرد
30

اعتقاد به نظریه برای حل مسائل
31

علاقه مند به کارهای دقیق و روشمند
34

علاقه مند به امور قابل پیش بینی و مشخص
35

علاقه مند به نظم و ترتیب
44

توجه به برنامه ریزی به منظور حل مسائل مهم
45

سبک شهودی

کلی نگری به یک مسئله
7

نقش تصورات ذهنی در حل مسائل
8

علاقه مند به اقدامات نامنظم
13

علاقه مند به نادیده گرفتن قوانین
14

عدم توجه به رویکرد تحلیلی و جزء به جزء به دلیل زمان بری
18

پیشرفت در اثر انجام کارهای پر ریسک
19

توان انجام اندک وظایفی به صورت سازمان یافته
20

خطور بهترین افکار در زمان بی کاری
21

بر انگیختگی کنجکاوی در اثر افکار نامعمول
22

تصمیم گیری بر مبنای شهود و الهام
24

علاقه به الگوهای غیر قابل پیش بینی در زندگی
28

علاقه به غرق در افکار خود بودن
29

کار کردن با افراد خود برانگیخته
32

توجه به احساسات اولیه خود در تصمیم گیری
33

علاقه به تجربیات جدید
36

توانایی صحبت در جلسات نسبت به سایرین
37

برابری تصمیم گیریهای احساسی فرد با شکل علمی
38

تصمیم گیری بدون فکر کردن به جزئیات
39

آمادگی قبول خطر در تصمیم گیری
40

انجام کار بر اساس برنامه های از قبل تعیین شده رسمی
41

توجه زیاد به افکار نسبت به آمار و ارقام
42

کم توجهی به تجزیه و تحلیل کار به دلیل توقف آن
43

3-3- سنجش متغیر وابسته
از طریق بررسی در ادبیات نظری و پیشینه تحقیقات خارجی و نیز تحقیقات داخلی صورت گرفته ، شاخص هایی برای سنجش جو سازمانی به عنوان ابزاری برای سنجش نقاط ضعف و قوت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع جو سازمانی، سبک تفکر، بازنشستگی، یشرفت تحصیلی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک تفکر، سبک شناختی، جو سازمانی، تقسیم کار