پایان نامه ارشد با موضوع سبک تفکر، جو سازمانی، مقابله با استرس، کارآفرینی

دانلود پایان نامه ارشد

یافته های این پژوهش عبارتنداز :
1. جنسیت بر سبک تفکر تاثیری ندارد.
2. بین طبقه اجتماعی و سبک تفکر رابطه معنادار وجود ندارد.
3. تعامل جنسیت و طبقه اجتماعی با سبک تفکر رابطه معناداری ندارد.
1- 3) مهدوي راد (1381) در تحقیقی به بررسی رابطه سبك هاي تفكر با خلاقيت پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش آموزان پايه ي سوم متوسطه رشته هنر منطقه 2 تهران تشكيل مي دهد كه از بين آنها 100 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب و به پرسشنامه هاي سبك هاي تفكر و خلاقيت پاسخ دادند. يافته هاي اين پژوهش نشانگر آن است كه سبك تفكر قانون گذارانه بيشترين همبستگي را با خلاقيت دارد و سبك تفكر اجرايي كمترين همبستگي را با خلاقيت دارد.

1- 3) رحمتی(1384) در تحقیقی به بررسی رابطه سبک تفکر مدیران و جو سازمانی با بهره وری کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1384 پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارمندان ادارات آموزش و پرورش مناطق 19 گانه شهر تهران را تشکیل داده است که تعداد آنها 600 نفر است. نمونه گیری استفاده شده در این تحقیق، نمونه گیری تصادفی است که از این طریق مناطق 1،2،5،7،8 انتخاب شده اند. حجم نمونه شامل 120 مدیر و 360 نفر از کارمندان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران است که ابزار مورد استفاده در سبک تفکر را پرسشنامه 56 سوالی استرنبرگ( 7 مولفه از سبک تفکر را مورد سنجش قرار می دهد) و نیز برای جو سازمانی از پرسشنامه سوسمان دیپ و برای سنجش بهره وری از پرسشنامه محقق ساز استفاده شده است که نتایج ذیل از آن حاصل گشت:
1. بین سبک تفکر جزیی نگر و مولفه رویه ها از ابعاد جو سازمانی با بهره وری رابطه معنی داری وجود دارد.
2. بین 7 سبک تفکر مدیران و جو سازمانی با بهره وری کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد که این به شکلی است که بین سبک تفکر جزیی نگر با بهره وری همبستگی منفی دارد.

1- 3) حسین زاده (1384) در تحقیقی به بررسی رابطه کارآفرینی مدیران و جو سازمانی با عملکرد دبیران مدارس متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی 84-83 ﭘرداخته است . جامعه تحقیق ،129آموزشگاه دخترانه و ﭘسرانه شامل مدارس متوسطه روزانه دولتی ،هنرستان ها و مراکز ﭘیش دانشگاهی شهر اهواز است. چون از روش نمونه گیری خاصی استفاده نشد، بنابراین ﭘرسشنامه ها جهت تمام مدارس ارسال شد که تعداد 109 ﭘرسشنامه کارآفرینی و عملکرد دبیران (مربوط به مدیران ) و به همان نسبت تعداد 314 ﭘرسشنامه جو سازمانی (مربوط به دبیران) بازگشت داده شد . برای آزمون فرضیه های اصلی از ضریب همبستگی ﭘیرسون و رگرسیون چند متغیره و برای فرضیه های فرعی از tگروه های مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. فرضیه اصلی ﭘژوهش که عبارت بود از رابطه کارآفرینی مدیران و جو سازمانی مدارس با عملکرد دبیران ﭘس از تجزیه و تحلیل اطلاعات و مشخص کردن رابطه میان متغیرهای ﭘیش بین و متغیرملاک و استفاده از رگرسیون چند متغیره مشخص شد که رابطه معنی دار است . این معنی داری مربوط به وجود رابطه بین جو سازمانی و عملکرد است و متغیر ﭘیش بین دوم (کارآفرینی) با عملکرد رابطه معنی دارنبوده است . در این مطالعه بین جو سازمانی مدارس دخترانه و ﭘسرانه تفاوت معنی داری وجود دارد.. بدین ترتیب که دبیران زن از جو سازمانی مدارسشان بیشتر اظهار رضایت کرده اند. نیز مشخص شد که بین جو سازمانی دبیران دارای سوابق مختلف شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد . یعنی دبیرانی که سابقه خدمتی آنها 1-5 سال بوده است از جو سازمانی بیشتر اظهار رضایت کرده اند.

1- 4) نورشاهی(1385) در تحقیقی به بررسي رابطه شيوه تفكر و سبك‌ رهبري روساي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي شهر تهران پرداخته است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه شیوه تفکر و سبک رهبری رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی است، در این پژوهش 30 نفر رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در شهر تهران و 102 نفر از همکاران مستقیم ایشان مورد مطالعه قرار گرفته اند به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه فهرست سبک شناختی (آخرین ویراست) و پرسشنامه چند عاملی رهبری ویراست سوم استفاده شده است. به طور کلی یافته های پژوهشی ضرورت تقویت ابعاد ملاحظه فردی و برانگیزندگی ذهنی و نیز توجه به تقویت تفکر کل گرا – شهودی را در میان رؤسای دانشگاه های مورد مطالعه نشان داده است.

1- 5) رنجبر (1387) در تحقیقی به بررسي رابطه بين جو سازماني و رضايت شغلي كاركنان اداره كل تامين اجتماعي استان قم پرداخته است. جامعه آماري اين تحقيق را كاركنان اداره كل تامين اجتماعي استان قم تشكيل داده اند. بر اساس نتيجه حاصله بين جو سازماني و رضايت شغلي رابطه وجود دارد و ضريب همبستگي بين اين دو 361/0 بدست آمد، همچنين تمامي مولفه هاي جو سازماني بجز دو مولفه « مكانيزم هاي مفيد» و« نگرش به تغيير» با «رضايت شغلي» همبستگي دارند. بيشترين همبستگي مربوط به ارتباط «رهبري» و «رضايت شغلي» و ضعيف ترين ارتباط بدست آمده مربوط به ارتباط «ساختار» با «رضايت شغلي» مي باشد. براساس نتايج بدست آمده از آزمون «فريدمن» در ارتباط با متغير« جو سازماني» وضعيت دو مولفه «توجه به هدف» و «رهبري» يكسان بوده و نسبت به ساير مولفه ها مطلوبتر است و در بين پنج مولفه ديگر وضعيت مولفه هاي «نگرش به تغيير»، «ساختار» و «مكانيزم هاي مفيد» بهتر از دو مولفه ديگر و نهايتاً وضعيت دو مولفه «توجه به پاداش» و «توجه به ارتباطات» يكسان بوده و نسبت به ساير مولفه ها نامطلوبتر مي باشد . همچنين در ارتباط با متغير «رضايت شغلي» سه مولفه «ماهيت كار»، «سرپرستان» و «همكاران» يكسان بود و نسبت به ساير مولفه ها مطلوبتر است و در بين دو مولفه ديگر وضعيت مولفه «درآمد» بهتر از مولفه «ارتقاء » مي باشد.

1- 6) امیدوار و چاری(1388) در تحقیقی به بررسی بررسي رابطه ي سبك هاي تفكر و راهبردهاي مقابله با استرس در دانشجويان دانشگاه شيراز پرداخته اند. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه ي دانشجويان دانشگاه شيراز بودند كه از بين آنها 50 دختر و 50 پسر به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به عنوان نمونه پژوهش حاضر مورد بررسي قرار گرفتند. با انجام این پژوهش، نتایج زیر حاصل گشته است:
1. سبك تفكر قانون گذار، از بين رو ش هاي مقابله با استرس فقط با روش مقابله ي اجتماعي، رابطه ي منفي و معني دار دارد.
2. سبك تفكر قضاوتگر از بين روش هاي مقابله با استرس با روش مقابله مسأله مدار، رابطه ي مثبت و معني دار و با راهبرد مقابله اي متمركز بر عواطف، رابطه ي منفي دارد و با بقيه روش هاي مقابله اي، رابطه اي ندارد.
3. سبك تفكر درون گرا از بين رو ش هاي مقابله با استرس تنها با روش مقابله اي حمايت اجتماعي رابطه ي منفي و معني دار دارد.
4. سبك تفكر برون گرا از بين روش هاي مقابله با استرس تنها با راهبرد مقابله شناختي ، رابطه ي مثبت و معني دار دارد .
5. سبك تفكر محافظه كار از بين روش هاي مقابله با استرس تنها با راهبرد مقابله شناختي ، رابطه ي مثبت و معني دار دارد .

2-3-2) تحقیقات خارجی
2-1) مک کلان178 و گریتی179 (1995) در پژوهشی به بررسی اثر فرهنگ سازمانی و سبک تفکر بر ایجاد تکنولوژی آموزشی در تجارت و صنعت پرداختندکه حاصل آن ، رسیدن نتایج زیر بود:
1. فرهنگ سازمانی به طور معناداری برای استفاده از تکنولوژی تاثیر دارد.
2. روش های فردی ، سن و تجربه، بر اتخاذ تکنولوژی اثر چندانی ندارد.

2-2) هیبلر180 (1995) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه جو سازمانی با نقش سازمانی ، سلسله مراتب و ساختار سازمانی دریافت که عوامل فوق ، شاخص های هستند که جو سازمانی را برآورد می نمایند و با عملکرد شغلی ، رضایت شغلی و بهره وری ارتباط مستقیم و معنی داری دارد.
2-3) گريگورنكو و استرنبرگ181 (1997) رابطه بين سبك هاي تفكر و عملكرد تحصيلي 199 دانش آموز (146 دختر و 53 نفر) با دامنه سني 16 ـ 13 را مورد بررسي قرار دادند. در اين پژوهش از آزمون توانایي هاي سه وجهي استرنبرگ، پرسشنامه سبك هاي تفكر و مجموعه تكاليف سبك هاي تفكر استفاده كردند. براي محاسبه عملكرد تحصيلي شش مقياس «تحليلي، خلاق، عمليف تكاليف خانگي، امتحان و پروژه نهائي» را به كار گرفتند.
همبستگي بين نمرات عملكرد تحصيلي و توانایي هاي سه وجهي و سبك هاي تفكر محاسبه شد. مؤلفه تحليلي توانایي هاي سه وجهي يا شش مقياس عملكرد تحصيلي رابطه معني دار نشان داد. در مورد رابطه سبك هاي تفكر با عملكرد تحصيلي يافته ها به شرح زير است:
1. سبك قضايي با تمام مقياس هاي عملكرد تحصيلي رابطه مثبت معني دار داشته است.
2. سبك قانون گذارانه با مقياس هاي پروژه نهايي، تحليلي و خلاق رابطه مثبت معني دار نشان داد.
3. سبك اجرايي با مقياس هاي پروژه نهايي، تحليلي و خلاق رابطه معني دار داشته است.
4. سبك آزادمنشانه با مقياس هاي پروژه نهايي رابطه معني دار داشته است.
5. سبك سلسله مراتبي با مقياس عملكرد رابطه داشته است.

2-4) نی یل و گریفین182 (2000) به بررسی تاثیر جو سازمانی بر سلامت جوی و رفتار فردی پرداخته اند. در این تحقیق 525 نفر کارمند از 23 گروه کاری در بیمارستان های استرالیا انتخاب شده اند.89 % افراد این نمونه انتخابی را زنان تشکیل می دهند. نتیجه حاصل از این سنجش ، نشان از تاثیر گذاری جو کلی سازمان بر سلامت جوی می باشد و نیز ادراک از سلامت جوی باعث تاثیر گذاری بر عملکرد سازمانی از طریق اثرات این مولفه ها بر انگیزش افراد می گردد. نتایج این تحقیق ، می تواند راهنمایی برای محققانی شود که به دنبال مکانیزم هایی برای بهبود سلامت در مکان کاری می شود.
2- 5) لوفسترام183 (2005) در تحقیقی به بررسی نقش سبک های شناختی در زمینه محیط کاری پرداخته است. در این تحقیق به بررسی نقش سبک های شناختی به عنوان سبک تفکر با رضایت شغلی و نیز جو سازمانی در محیط کاری پرداخته است. در این تحقیق 228 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گشته اند که 46 درصد این تعداد را زنان و 54 درصد دیگر را مردان تشکیل می دهند. بخشی از نتایج حاصل شده از این تحقیق به شرح ذیل نمایان گشته است:
1. زنان تمایلی خیلی بیشتری در مورد سبک تفکر شهودی دارند.
2. مردان ابعاد شناختی محیط کاری را بیشتر تحلیلی در نظر می گیرند این در حالی می باشد که زنان ابعاد شناختی محیط کاری را شهودی می شناسند.
3. گروه ها با میانگین سنی کمتر ، تفکر تحلیلی کمتری نسبت به گروه های مسن تر دارند.
4. گروه ها با میانگین تجربه کمتر ، تفکر تحلیلی کمتری نسبت به گروه های باتجربه تر دارند.
5. افرادی که سطح تحصیل بالاتری را دارا هستند ، ذارای سبک تفکر تحلیلی بیشتری می باشند.
6. مدیرانی که در مدیریت یادگیری مشارکت نداشته اند ، بالاترین سطح تفکر تحلیلی را از خود نشان می دهند.
7. مدیران جوان سبک تفکر شهودی تری نسبت به مدیران مسن تر دارند.
8. کارمندان یقه سفید و نیز کارگران یقه آبی 55 ساله از سبک تفکر شهودی بیشتری برخوردار تر هستند.
9. مدیران جو سازمانی حمایت کننده را از کارگران یقه آبی بیشتر درک می نمایند.
10. اصل ایجاد در رضایت شغلی با سبک تفکر ، تقاضای شناختی و جو سازمانی ارتباطی ندارد.
2- 6) لی184 (2007) در تحقیقی به بررسی اثر استعاره های بصری و سبک تفکر در مدل سازی ذهنی در محیط های ابر رسانه ای پرداخته است. دو متغیر استفاده شده در این تحقیق شامل دانش ساختاری افراد و نیز احساس عدم تعلق افراد می باشد. افراد مورد مطالعه در این تحقیق شامل 153 نفر هستند . نتایجی که از این تحقیق حاصل شده است شامل موارد زیر می باشد:
1. استعاره های بصری در افراد تازه کار مثل یک چارچوبی فکری عمل می کند تا ابزاری برای رسیدن به هدف .
2. سبک تفکر کاربران نقشی بیشتر از تعیین عملکرد افراد در ساختهای ذهنی آنان و محیط های ابر رسانه ای ایفا می کند. افراد تحلیل گرا توانایی زیادی زمانی که مزیت فکری و جسمی برای تطابق با افراد کل گرا دارند.
3. این مشکلات بایستی به عنوان کمبودهای مدل های ذهنی شناخته شود تا احساس های فیزیکی از نبود چیزی با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع جو سازمانی، سبک تفکر، بازنشستگی، یشرفت تحصیلی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک تفکر، سبک شناختی، جو سازمانی، تقسیم کار