پایان نامه ارشد با موضوع سبکهای یادگیری، سبک های یادگیری، انعطافپذیری

دانلود پایان نامه ارشد

فردی در فرآیند حل مسئله را براساس ریختهای شخصیتی مایرز-بریگز بررسی کرده است. وی براساس ریخت های شخصیتی مایرز- بریگز ویژگی‌های افراد را به شرح زیر خلاصه می‌کند.
افراد با بعد درونگرا: این افراد در فرآیند حل مسئله، قبل از شروع بحث، فکر می‌کنند و نظرهای خود را روشن می‌سازند. آنها به درک خود از مفاهیم و عقاید اهمیت می دهند.
افراد با بعد برونگرا: این افراد به منظور روشن ساختن نظرهای خود به بحث می پردازند. آنها پیوسته در جستجوی دریافت بازخورد محیط درباره نظرهایشان هستند.
افراد با بعد احساس بیرونی: این افراد دوست دارند به حقایق، جزئیات و واقعیات توجه کنند. آنها به راه حلهای استانداردی تمایل دارند که قبلاً در مورد آن‌ها آن‌هاکار شده است.
افراد با بعد شهودی: افراد با بعد شهودی برای تخیل و نوآوری ارزش قائل هستند و تمایل به بکارگیری راهحلهای جدید و بدیع در حل مسائل دارند. اشکال مختلف یادگیری اکتشافی را ترجیح میدهند. برای فهم یک موضوع نیاز به چهارچوبی برای یکپارچه کردن مطالب دارند.
افراد با بعد تفکر: این افراد تمایل به تصمیم گیری براساس منطق، انصاف، ارزشهای انسانی، اصول و قواعد دارند آ. در تصمیم گیریها ارزش زیادی برای معیارهای عینی قائل هستند. آنها طبیعتاً نقاد هستند و به عیب و ایراد چیزها توجه میکنند و اهداف روشن و عینی را ترجیح میدهند.
افراد با بعد احساس درونی: این افراد مایلاند ارزشها و احساسات را در فرآیند حل مسئله به کار بگیرند. آن‌ها در تصمیمگیری به ذهنیبودن و اینکه چگونه تصمیمها میتواند در دیگران تأثیر داشته باشد توجه میکنند.
افراد با بعد قضاوت: این افراد ساختار و سازماندهی را ترجیح میدهند و فرآیند حل مسئله، را برای به پایان رساندن می خواهند.
افراد با بعد ادراکی: این افراد بیشتر به انعطافپذیری و سازگاری گرایش دارند و در پی آنند که فرآیند حل مسئله روشهای متنوعی در بر گیرد و تغییرات پیش بینی نشده ای فراهم آورد.

2-5-2-11- سبک های یادگیری فلدر و سیلورمن: فلدر و سیلـورمن126(1988) به وجود تفاوت در سبـکهای یادگیری افراد معتقدند. بنـابر نظـریه آنها، افراد سبکهای یادگیری ترجیحی خویش را دارند. در طبقهبندی این سبکها، فلدر و سیلورمن از مقیاس پنج بعدی استفاده کرده‌اند. دو بعد از 5 بعد سبکهای یادگیری آنها از مدل مایرز- بیگز و مدل کلب گرفته شده است. بعد ادراک (حسی- شهودی) مشابه با ادراک در مدلهای مایرز- بریگز و کلب است. بعد پردازش (فعال- ت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک های یادگیری، قانونگذاری، سلسله مراتب، سبکهای تفکر Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، سبک هویت، سبک های مقابله، سبک های مقابله ای