پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، زنان و دختران

دانلود پایان نامه ارشد

و خشونت خانگی (2010)226 و کنوانسیون امریکایی پیشگیری، مجازات و محوخشونت علیه زنان227 مهم ترین آنها هستند.
شوراى امنيت به عنوان يكى از اركان سازمان ملل و ديگرى ديوان بين‏المللى كيفرى است. سازمان ملل قطع‏نامه‏هاى متعددى در جلوگيرى از نقض حقوق زنان به تصويب رسانده، كه در اين ميان مى‏توان به قطع‏نامه شماره 1325 شوراى امنيت اشاره كرد.‏ قطع‏نامه 1325 در نشست 4213- مورخ 31 اكتبر سال 2000 م.، شوراى امنيت صادر شده است. محور قطع‏نامه مذكور زنان، صلح و امنيت و تعهد به فعال‏كردن مشاركت زنان در تمام مراحل ايجاد و حفظ صلح، و پيش‏گيرى از درگيرى است. شوراى امنيت براى تصويب اين قطع‏نامه از قطع‏نامه‏هاى 1261، 1999 م؛ 1265، 1999؛ 1269، 2000؛ 1314، 2000 م. استفاده كرده است. مفاد قطع‏نامه 1325 شورا در ارتباط با اتخاذ نگاه جنسيتى است كه نيازهاى ويژه دختران در بازگشت به وطن و اسكان مجدد، توان‏بخشى، استقرار مجدد و بازسازى پس ازجنگ را شامل مى‏شود. اين اولين سند رسمى و قانونى شوراى امنيت سازمان ملل متحد است كه تأكيد مى‏كند طرفين درگير بايد به حقوق زنان احترام بگذارند و حمايت از مشاركت آن‏ها در مذاكرات صلح و بازسازى پس از جنگ را يك نياز مى‏شناسد. اين قطع‏نامه به‏وسيله ده‏ها سازمان فعال زنان و صندوق توسعه براى زنان سازمان ملل متحد و … به اتفاق آرا تأييد شد. هم‏چنين در آن از همه طرف‏ها خواسته شده به‏كارگيرى اقدامات ويژه براى محافظت از زنان و دختران در مقابل خشونت مبتنى بر جنسيت، به‏ويژه تجاوز جنسى و ديگر سوءاستفاده‏هاى جنسى در درگيرى‏هاى مسلحانه بپردازند. شوراى امنيت سازمان ملل متحد، سعى كرده در مصوبات بعدى خود اين قطع‏نامه را يادآورى كند، ازجمله دهمين سالگرد اين قطع‏نامه را در سال 2010 م. برگزار كرد. در خلال بزرگداشت دهمين سال تصويب آن، اعلام شد كه بايد گفت ‏و گوهاى باز و فعالى درباره موضوع قطع‏نامه انجام شود. از همين ‏رو در مقدمه قطع‏نامه دهمين سالگرد، اعلام شد كه طى 29 روز گفت‏ و گوى باز و فعال، بيشتر از 1500 نفر از رهبران زنان محلى در سراسر جهان به ابراز نظرات خود درباره اين موضوع با هدف سرعت‏بخشيدن به اجراى آن پرداختند. تاكنون يك سرى نشست‏هاى فوق العاده براى فعال‏كردن گفت‏وگوى مستقيم بين سازمان ايجاد صلح زنان و رهبران جامعه زنان و نمايندگى‏هاى ارشد سازمان ملل متحد در سطح ملى كشورها طراحى شده است. هدف اين است كه از ديدگاه‏هاى زنان در بهبود اجراى قطع‏نامه 1325 استفاده شود. هماهنگى بين سازمانى براى اجراى آن به‏منظور حصول اطمينان از همكارى و هماهنگى در كليت سيستم ملل متحد، شبكه سازمانى بين زنان تأسيس شده كه به‏وسيله مشاور ويژه درباره مسائل جنسيتى اداره مى‏شود. بنابر آمار سازمان ملل متحد، هر سال 150 ميليون زن در جهان و 70 ميليون مرد و نوجوان در جنگ‏هاى منطقه‏اى مورد تجاوز جنسى قرار مى‏گيرند. در قطع‏نامه شماره‏ 1325 سازمان ملل كه در سال 2000 م. بر ضرورت رعايت حقوق زنان در جنگ‏ها و بحران‏هاى منطقه‏اى تأكيد شده است. در بند 10 آن، از دولت‏ها دعوت شده است كه: «اقدامات ويژه‏اى را براى حمايت از دختران و زنان در برابر خشونت‏هاى مبتنى بر جنسيت به‏ويژه تجاوز به عنف و ساير اشكال سوءاستفاده جنسى در وضعيت مخاصمات مسلحانه اتخاذ كنند».228
2ـ1ـ3ـ1. گفتار اول: قتل زنان
سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرد که گروه های تکفیری در مناطق تحت سلطه در کشور عراق اقدام به کشتار غیر نظامیان نموده اند به نوعی که در فاصله 2003 تا 2013 میلادی 205/132 هزار نفر از شهروندان عراقی کشته شده اند که از مجموع تعداد کشته ها 733/12 هزار نفر از زنان به قتل رسیده اند. بر اساس گزارش منتشره تعداد زنان مقتول در مجموع 10 درصد کل کشته ها را در بر می گیرد.

نمودار شماره (2.1.2) بررسی آمار 10 ساله از قتل زنان توسط تکفیریان

گزارش مذکور حاکی از آن است قتل زنان در کشور عراق در فاصله سال های 2009- 2013 نسبت به مدت مشابه در سال های قبل رو به افزایش است که به صراحت در گزارش مذکور عدم رعایت مقررات و حفظ حقوق مقرر در حمایت از زنان و غیر نظامیان توسط داعش مورد اشاره قرار گرفته است.

نمودار شماره (3.1.2) بررسی آمار قربانیان زن

2ـ1ـ3ـ2. گفتار دوم: نقض آزادی های فردی
گروه تکفیری داعش، برای محدود کردن آزادی های زنان، دادگاه ویژه زنان تشکیل داده و آرایشگاه های زنانه و فروشگاه های لباس زنانه را تعطیل و برای خروج زنان، ساعت مخصوص تعیین می کنند.
2ـ1ـ3ـ2ـ1. قسمت اول: ممنوعیت خروج زنان
یکی از مقررات وضع شده توسط تکفیریان، ممنوعیت خروج زنان از منزل بدون محرم است. آنان تأکید می کنند؛ زنانی که از این قوانین تخلف کنند، محاکمه و سنگسار می شوند229. زنان همچون تمامى گروه‏هاى اجتماعى از حق آزادى رفت‏وآمد برخوردارند و محروم‏كردن آن‏ها از اين حق برخلاف موازين بين‏المللى حقوق بشر است. اين حق در اسناد بين‏المللى حقوق بشر از جمله: ميثاق حقوق مدنى و سياسى، كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، و ماده 13 اعلاميه جهانى حقوق بشر، به رسيمت شناخته شده است. بند 1 اين ماده بيان مى‏كند: «هركس حق دارد در محدوده مرزهاى هر كشور آزادانه رفت‏وآمد و اقامت كند.» بر اين اساس، اقدامات گروه‏هاى تندرو در محدود كردن آزادى رفت‏وآمد زنان در قلمرو تحت سلطه آنان، از موارد نقض موازين حقوق بشر شمرده مى‏شود.
2ـ1ـ3ـ2ـ2. قسمت دوم: ممنوعیت اشتغال
بر اساس بند 1 ماده 13 اعلاميه جهانى حقوق بشر: هركس حق كاركردن، انتخاب آزادانه شغل، برخوردارى از شرايط منصفانه و رضايت‏بخش براى كار و برخوردارى از حمايت دولت در برابر بى‏كارى را دارد. در همين راستا ماده 11 كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان بيان، مى‏دارد: دولت‏هاى عضو بايد اقدامات مقتضى را براى رفع تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال انجام دهند و اطمينان دهند كه بر مبناى تساوى مردان و زنان، حقوق يكسان به‏ويژه در موارد زير براى زنان رعايت مى‏شود: الف) حق كار (اشتغال) به عنوان يك حق لاينفك حقوق انسانى؛
ب) حق امكانات شغلى يكسان، از جمله اجراى ضوابط يكسان در انتخاب شغل؛
ج) حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاى مقام، برخوردارى از امنيت شغلى و تمام امتيازات و شرايط خدمتى و حق استفاده از دوره‏هاى آموزشى حرفه‏اى و بازآموزى از جمله: كارآموزى و شركت در دوره‏هاى آموزشى و پيشرفته و آموزشى مرحله‏اى.
د) حق دريافت مزد مساوى، استفاده از مزايا و برخوردارى از رفتار مساوى در مشاغل و كارهايى كه ارزش يكسان دارند، هم‏چنين رفتار مساوى در ارزيابى كيفيت كار.
هم‏چنين در ماده 6 ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، اين ميثاق، حق كاركردن براى همه‏كس است به اين‏كه فرصت يابد به‏وسيله و كارى كه آزادانه انتخاب يا قبول مى‏كند معاش خود را تأمين كند، به رسميت مى‏شناسند.
2ـ1ـ3ـ2ـ3. قسمت سوم: وضع مقررات مغایر حقوق بشر
چنانچه زنان از حجاب مورد تعریف گروه های تکفیری عدول نمایند به شدیدترین مجازات محکوم خواهند شد.230 در سال 2008 تعداد 133 نفر زن در بصره صرفاً به دلیل عدم رعایت قانون های اخلاقی و شرعی وضع شده توسط داعش؛ کشته شدند.231 طالبان بارها شاهراه كابل غزنى را بسته و به بازرسى ماشين‏ها و بازجويى مسافران پرداخته است. سربازان طالبان در همين مسير زنان و دخترانى را كه با «برقع» صورتشان را نپوشيده بودند به عنوان بدحجاب از ماشين پياده كرده و در كنار جاده آن‏ها را شلاق مى‏زدند.232
گروه تکفیری در کشور سوریه در مناطق تحت سلطه در هشداری به زنان؛ با اسپری بر روی دیوار ها نوشته است:«در صورت مشاهده با آرایش و یا استفاده از لوازم تزیینی کشته خواهید شد».233 که بر اساس آمارها تنها تعداد 150 تا 200 زن در حومه دمشق به این علت جان خود را از دست داده اند.234 در افغانستان زنان مانند کالا و به عنوان غنايم جنگى استفاده مى‏شوند.235
2ـ1ـ3ـ3. گفتار سوم: ربایش
وزارت کشور عراق در فاصله زمانی 2003 تا 2006 تعداد 732 مورد گزارش ربوده شدن زنان و دختران را گزارش کرده است.236 این آمار، آمار رسمی است و آمارهای غیر رسمی حکایت از ربوده شدن زنان تا 3000 نفر دارد. زنان ایزدی و همچنین کرد عراق بیشترین آمار ربایش در میان زنان را دارند و این می تواند ناشی از تمایل گروه های تکفیری در بردگی این زنان باشد. این زنان برای بردگی جنسی و خرید و فروش و همچنین نگهداری کودکان کوچکتر ربوده می شوند. متقاضیان داعشی برای زنان ایزدی بین سن 7 سال 40 سال است و مابقی کشته می شوند.237
بر اساس گزارش های منتشره گروه های تکفیری در مناطق تحت سلطه با تروریست‌های داعش تجاوزهای سیستماتیک و خشونت‌های جنسی علیه زنان و دختران در عراق مرتکب شده‌اند که این موارد می‌تواند جزء جنایات علیه بشریت محسوب شود. در افغانستان نه‏تنها زنان در معرض كشتار، آدم‏ربايى و اسارت به‏دست گروه‏هاى طالبان بودند، بلكه به عنوان غنايم جنگى استفاده مى‏شدند.238 تکفیریان بوكوحرام بيش از 250 دانش‏آموز دبيرستانی دختر را در 14 آوريل از يك روستاى دورافتاده در شمال شرقى نيجريه ربود و بردگی جنسی درآورده و در بازار تکفیریان فروختند.239
2ـ1ـ3ـ4. گفتار چهارم: تجاوز جنسی
تجاوزات جنسی علیه زنان در زمان جنگ می تواند علل مختلفی داشته باشد به عبارت دیگر تجاوزات جنسی در جنگ می تواند به دلیل ارضای میل جنسی، ایجاد رعب و هراس در طرف مقابل، تغییر نسل، تحقیر طرف مقابل جنگ، برانگیخته نمودن احساسات طرف مقابل جنگ یا حس برتری مطلق در جنگ باشد. بی تردید تجاوزات جنسی از زمان یونان باستان تا کنون در جنگ ها به عنوان یک ابزار تاکتیکی در جنگ و یا تقویت روحیه نظامیان به کار گرفته می شود. آن‏ها قربانيان اصلى خشونت‏هاى جنسى و تجاوز هستند. آمار موجود در ارتباط با برخی از جنایات (تجاوز جنسی) علیه زنان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
(در سال 1993 م.، مركز ثبت جنايات جنگى و نسل‏كشى زنيكا، 40000 مورد تجاوز به عنف در زمان جنگ را در بوسنى هزرگوين ثبت كرد.
در يك مطالعه كه در سال 1999 م. درباره زنان رواندا انجام شد، 39 درصد گزارش كردند كه در جريان نسل‏كشى سال 1994 م. در روندا، به آن‏ها تجاوز شده و 72 درصد اظهار داشتند كه آن‏ها افراد ديگرى را مى‏شناسند كه مورد تجاوز قرار گرفته بودند. به طور تقريبى تخمين زده شده است كه 23200 تا 45600 نفر از زنان آلبانى كوزو بيان داشته اند بين آگوست 1998 م. تا آگوست 1999 م. در اوج جنگ با صربستان، مورد تجاوز قرار گرفته‏اند.
در سال 2003 م.، از يك نمونه تصادفى از 388 زن پناهنده ليبريا كه در كمپ سيرالئون ساكن بودند 74 درصد اظهار داشتند كه پيش از آوارگى، در ليبريا مورد آزار و اذيت جنسى قرار گرفته بودند و 55 درصد نيز اظهار داشتند كه درطى اين جابه‏جايى مورد آزار و اذيت جنسى واقع شده‏اند. به دنبال حمله شورشيان در سال 1998 م. در پايتخت برازاويل در جمهورى كنگو، از ميان حدودا 2000 زن كه به دليل خشونت‏هاى جنسى، به دنبال درمان‏هاى پزشكى بودند، 10 درصد حامگى ناشى از تجاوز را گزارش كردند. براساس تخمين مقامات رسمى سازمان ملل متحد، تعداد واقعى زنانى كه در پى اين موج از خشونت در برازاويل مورد تجاوز واقع شدند، نزديك به 5000 نفر بودند. براساس نتايج يك پژوهش كه در سال 2000 م. صورت گرفت، محققان نتيجه‏گيرى كردند كه 50000 تا 64000 زن آواره داخلى در منازعات مسلحانه طولانى در سيرالئون، قربانى آزارهاى جنسى شده‏اند.
19 درصد از 1575 زن بوروندى در مطالعه‏اى كه به‏وسيله صندوق جمعيت سازمان ملل صورت گرفت، به آن‏ها تجاوز شده است و 40 درصد از اين جمعيت، درباره تجاوز به ديگران شنيده بودند و يا شاهد آن بوده‏اند. از 410 زن كلمبيايى آواره در كارتاهنا (ناحيه‏اى واقع در اسپانياى جنوبى) كه در سال 2003م. مورد بررسى قرار گرفتند، 8 درصد بعضى از اشكال آزار جنسى قبل از جابه‏جايى و 11 درصد آزارهاى جنسى در طى جابه‏جايى را گزارش كردند. سازمان پزشكان بدون مرز بين اكتبر 2004 م. و فوريه 2005 م.، پانصد قربانى تجاوز در دارفور در سودان را درمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع میراث فرهنگی، جنایات علیه بشریت، حقوق بشر، بیمارستان Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع زنان و دختران، سازمان ملل، حقوق بشر، شورای امنیت